Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Співпраця з вищими навчальними закладами

Провідні науковці Інституту, які входять до складу експертних груп при Міністерстві освіти і науки України, у 2020 році взяли участь у проведенні оцінювання діяльності наукових установ в рамках державної атестації, а також здійснювали експертизу наукових проектів в інформаційній системі «Наука в університетах».

Основна увага розвитку у співробітництві із вищими навчальними закладами та установами МОН України зосереджувалася на реалізації програми діяльності науково-навчального комплексу «Економосвіта» (створений у 2003 р.), учасниками якого, крім Інституту, є: Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», Інститут економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», Західноукраїнський (раніше Тернопільський) національний економічний університет, Львівський торговельно-економічний університет, Луцький національний технічний університет, Волинський (раніше Східноєропейський) національний університет ім. Л. Українки, ГО «Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції», Державна вищи технічно-економічна школа в Ярославі (Польща).

У зв’язку із пандемією COVID 19 та карантинними обмеженнями багато заходів було відмінено чи перенесено або проведено в відділеному режимі он-лайн.

До результатів роботи Інституту в рамках комплексу у 2020 році слід віднести:

  • залучення 6 штатних працівників Інституту та 4 сумісників до навчального процесу у вищих навчальних закладах комплексу. 5 провідних науковців Інституту у звітному році були головами Державних екзаменаційних комісій в установах комплексу;
  • підвищення кваліфікації 6 науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів комплексу;
  • виконання 5 науково-дослідних робіт спільно із науковцями установ комплексу;
  • спільне проведення 3 науково-практичних конференцій з актуальних проблем економіки, зокрема: XХ Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи» (Львів, 2.04.2020); IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення» (Львів, 29-30.2020); ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України» (Львів, 19.11.2020).

Зокрема, спільно з науково-дослідним центром «Демос» Національного університету «Львівська політехніка», на замовлення Міністерства розвитку громад і територій України (згідно з договором з № 36-72/2020 від 19.06.2020 р.), працівники Інституту взяли участь у виконанні науково-дослідної роботи «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників вищих навчальних та професійно технічних закладів прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення», в рамках виконання якої організовано та проведено опитування випускників вищих навчальних та професійно-технічних закладів Львівської області. Отримані дані стосовно зайнятості обстежених випускників проаналізовано: за рівнем, статусом, видом зайнятості та місцем роботи, за причинами незайнятості, доходами, часом пошуку роботи, задоволеністю обраної професії, оцінкою якості своєї фахової теоретичної та практичної підготовки тощо.

У сфері навчально-методичного забезпечення підготовки докторів філософії за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти та проходження педагогічного стажування аспірантів Інститут у звітному році співпрацював із Львівським торговельно-економічним університетом, Львівським навчально-науковим інститутом ДВНЗ «Університет банківської справи» та Львівським національним університетом ім. І. Франка.

У 2020 році при Інституті діяли 3 спільних із вищими навчальними закладами філій кафедр:

  • філія кафедри банківської справи Львівського навчально-наукового інституту Університету банківської справи (згідно угоди від 25.05.2015 р.);
  • філія кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом (згідно угоди від 28.05.2019 р.);
  • філія кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (згідно угоди від 12.05.2015 р.).

У рамках роботи філій кафедр здійснювалося залучення вчених Інституту до навчального процесу, керівництва курсовими, дипломними роботами та практикою студентів, підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ, спільне проведення наукових заходів, здійснення підготовка спільних публікацій тощо. Зокрема, в рамках роботи філії кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом організовано та проведено науково-практичну конференцію «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум» (м. Львів, 29.10.2020 р.) та надруковано збірник матеріалів конференції.


Співпраця з ВНЗ у роках: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Веб-майстер П. Попадюк