Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Про Інститут

Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва. Інститут виконує функції методологічного, науково-організаційного і координаційного центру.


Про Інститут
Основні досягнення Інституту у 2023 році
Напрями наукових досліджень Інституту у 2024 році
Відзнаки Інституту у 2023 році


В Інституті проводяться фундаментальні і прикладні дослідження:

 • проблем формування регіональної політики;
 • еколого-економічного регулювання розвитку регіонів;
 • сталого розвитку гірських та сільських територій;
 • процесів раціонального використання виробничого, трудового, природно-ресурсного та інвестиційного потенціалу регіонів;
 • розвитку фінансових взаємовідносин в регіоні;
 • зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва;
 • розвитку виробничої сфери та інвестиційної діяльності в регіонах;
 • проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, демографічних та міграційних процесів;
 • просторової організації соціально-економічних систем.

Інститут також здійснює:

 • розробку проектів стратегій та програм соціально-економічного розвитку різних територіальних одиниць;
 • підготовку концептуальних, методичних, експертно-аналітичних, прогнозних матеріалів, проектів законодавчих і нормативних актів;
 • наукові експертизи та консультації з усіх напрямків своєї наукової діяльності
 • організацію нарад, семінарів, конференцій.

Наукова діяльність Інституту визначається основними напрямами наукових досліджень, відповідними програмами і тематичними планами робіт. Згідно із Статутом, головними напрямами наукової діяльності Інституту, затвердженими Президією НАН України, є:

 • наукові засади формування регіональної політики та просторового розвитку;
 • еколого-економічні проблеми та перспективи раціонального використання природно - ресурсного потенціалу регіонів України, сталого розвитку гірських територій;
 • фінансові ресурси регіону та проблеми його інноваційно-інвестиційного забезпечення;
 • регіональна соціальна політика, демографічні проблеми в регіоні, регулювання міграційних процесів;
 • перспективи розвитку територіальних громад, транскордонного співробітництва та підвищення конкурентоспроможності прикордонних територій.

Концепцією стратегічного розвитку установи на 2018-2027 рр.(схваленою Вченою радою Інституту 29.06.2017 р.) визначено такі основні напрямки наукових досліджень Інституту на середньострокову перспективу:

 • Наукові засади формування та реалізації державної регіональної політики;
 • Дослідження соціально-економічних проблем та перспектив просторового розвитку територіально-суспільних систем різних ієрархічних рівнів (громад, міст, районів, регіонів);
 • Розробка моделей економічного розвитку регіонів на засадах ефективного використання їх ендогенного потенціалу;
 • Соціально-гуманітарний розвиток регіонів в контексті сучасних трендів та регіональна міграційна політика;
 • Науково-практичні основи формування і реалізації регіональної екологічної політики;
 • Фінансове забезпечення процесів соціально-економічного розвитку регіонів та територіальних громад;
 • Наукове супроводження процесів реформування адміністративно-територіального устрою держави та публічних фінансів;
 • Сучасні тенденції розвитку урбаністичних процесів, проблеми функціонування міст та їх взаємодії із сільськими територіями;
 • Диверсифікація форм і напрямів соціально-економічного розвитку сільських територій;
 • Розвиток реального сектора економіки регіонів України та моделі його інвестиційного забезпечення;
 • Розвиток транскордонних регіонів в контексті активізації євроінтеграційних процесів.

Інститут здійснює підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації за спеціальностями 051 «Економіка» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»: через аспірантуру - докторів філософії в рамках провадження освітньої діяльності на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти (відповідно до отриманих ліцензій МОН України), а також через докторантуру.

Організаційну структуру Інституту у 2023 році складали 7 наукових підрозділів:

 • відділ регіональної екологічної політики та природокористування;
 • відділ регіональної економічної політики;
 • відділ регіональної фінансової політики;
 • відділ проблем реального сектора економіки регіонів;
 • відділ просторового розвитку;
 • відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіону;
 • сектор транскордонного співробітництва.

За результатами державної атестації установи наказом Міністерства освіти і науки України від 17.06.2020 № 817 ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» віднесено до I класифікаційної групи, до якої відносять наукові установи, що мають високий рівень отриманих результатів діяльності, визнання в Україні і світі, демонструють високий науковий потенціал та ефективно його використовують для подальшого розвитку, інтегровані у світовий науковий простір та Європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів.


Основні досягнення Інституту у 2023 році:

 • Визначено напрямки фінансового та організаційного стимулювання економічної активності в регіонах та територіальних громадах з врахуванням фінансових ризиків та особливостей фінансової поведінки населення та суб’єктів господарювання в умовах війни.
 • Обґрунтовано методико-прикладні засади дослідження міграційних втрат молоді та їх наслідків для економічної безпеки та здатності країни до повоєнного відновлення.
 • Ідентифіковано фінансові дисбаланси регіонів України, зміни у розвитку окремих секторів економіки регіонів, регіональних ринків праці, зумовлені впливом війни, у контексті їх стабілізації та збалансування просторового розвитку економіки України.
 • Обґрунтовано диверсифіковані підходи до реалізації політики посилення резільєнтності регіонів України у розрізі функціональних типів територій та рівнів управління.
 • Окреслено цілі, завдання, заходи фінансової політики забезпечення економічного зростання територіальних громад в умовах сучасних викликів в Україні.
 • Розроблено теоретико-методологічну модель оцінювання продуктивної спроможності економіки регіонів.
 • Здійснено інтегральну оцінку конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери регіонів України.
 • Побудовані однофакторні регресійні моделі, які дозволяють прогнозувати величину значень і вектори змін структури випуску і структури зайнятості промислового сектора під впливом економічної глобалізації.
 • Обґрунтовано сценарії розвитку вітчизняного експортного потенціалу у воєнному і повоєнному періодах.
 • Розроблено Концепцію Регіональної програми проактивної політики зниження соціальної вразливості населення Карпатського регіону України в умовах війни та на етапі повоєнної відбудови країни.
 • Обґрунтовано управлінські, інституційно-правові та організаційно-економічні заходи щодо забезпечення реалізації транзитного потенціалу прикордонних областей Західного регіону України.
 • Здійснено моніторинг обсягів та структурно-кваліметричних параметрів вимушеної міграції населення України за кордон.
 • Колектив молодих вчених Інституту (д.е.н. О. Мульска, к.е.н. Х. Патицька, к.е.н. І. Лещух, д.е.н. Н. Попадинець) став одним із переможців конкурсу на здобуття Премії Верховної Ради України найталановитішим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за цикл наукових праць «Закономірності та механізми економічного зростання регіонів і громад на засадах людиноцентричного та смарторієнтованого підходів».

За результатами досліджень в 2023 р. підготовлено та надіслано в органи влади, установи та організації 39 розробок (наукових доповідей, доповідних та наукових записок, аналітичних та експертних матеріалів тощо), з них впроваджено 33 розробки. Опубліковано 3 монографії, 5 наукових видань, 201 статтю у фахових періодичних виданнях (вітчизняних і зарубіжних), що входять до міжнародних баз даних.


Напрями наукових досліджень Інституту у 2024 році

 • Наукове супроводження процесів формування та реалізації державної регіональної політики в умовах війни та післявоєнного відновлення.
 • Аналіз та детермінація напрямків підвищення ефективності інструментарію державної регіональної політики, спрямованої на подолання просторових дисбалансів.
 • Розробка моделі продуктивної спроможності економіки регіонів в процесі реалізації державної регіональної політики та соціально-економічного розвитку регіонів.
 • Аналіз ефективності інструментарію сучасної фінансової політики регулювання розвитку територій в контексті забезпечення їх фінансової резилентності.
 • Виявлення основних викликів та проблем функціонування агломерацій з врахуванням умов війни та повоєнного відновлення України.
 • Діагностика трансформацій у механізмах взаємодії між секторами економіки та обгрунтування їх впливу на соціально-економічний розвиток в умовах нестабільності.
 • Обгрунтування механізмів та розроблення рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери Карпатського регіону України.
 • Моделювання та прогнозування перебігу зовнішніх міграційних процесів молоді та розробка дорожньої карти збереження людського потенціалу як ключового ресурсу для повоєнної відбудови України.
 • Дослідження процесів трансформації ринку праці Карпатського регіону України.
 • Визначення можливостей інвестиційного забезпечення розвитку прикордонних областей Західного регіону України та ефективності функціонування їх інноваційної інфраструктури в контексті сучасних викликів.
 • Обґрунтування перспектив розвитку мережі мультимодальних терміналів в Україні з урахуванням сучасних тенденцій розвитку світової торгівлі та викликів, пов’язаних з війною в Україні.
 • Здійснення прикладних досліджень з актуальних проблем регіонального та місцевого розвитку в умовах війни та післявоєнного відновлення.


Відзнаки науковців Інституту у 2023 році: 

 • колектив молодих вчених Інституту (д.е.н., с.д. О. Мульска, к.е.н. Х. Патицька, к.е.н. І. Лещух, д.е.н., с.д. Н. Попадинець) став одним із переможців конкурсу на здобуття Премії Верховної Ради України найталановитішим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за цикл наукових праць «Закономірності та механізми економічного зростання регіонів і громад на засадах людиноцентричного та смарторієнтованого підходів».
 • к.е.н. П. Жук нагороджений Грамотою Верховної Ради України за вагомий особистий внесок у соціально-економічний та освітній розвиток регіону, активну громадську діяльність.
 • д.е.н., ст.досл. О. Мульска стала одним із переможців започаткованого НАН України у 2023 р. щорічного конкурсу «Найкращий молодий вчений Академії».
 • к.е.н. І. Лещух нагороджена Грамотою НАН України за цикл праць «Потенціал сфери фінансових послуг регіонів України: ефективність використання та механізми детінізації в умовах глобальної нестабільності».
 • д.е.н. Т. Васильців та к.е.н. О. Левицька стали лауреатами обласної премії для працівників наукових установ та закладів вищої освіти Львівської області у 2023 році.
Інститут у роках: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023Веб-майстер П. Попадюк