Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Аспірантура/докторантура

Загальна інформація

У зв’язку із набуттям чинності нової редакції Закону України «Про вищу освіту», відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 816 від 8 липня 2016 р. «Про затвердження рішень ліцензійної комісії Міністерства від 08.07.2016 р.» та № 933 від 3 серпня 2016 р. «Про затвердження рішень ліцензійної комісії Міністерства від 02.08.2016 р.», ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» отримав ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, третій (освітньо-науковий) рівень зі спеціальності 051- Економіка, галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки з ліцензованим обсягом 15 осіб та зі спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування, галузь знань 07 – Управління та адміністрування з ліцензованим обсягом 15 осіб.

Відповідно до отриманих ліцензій, з 2016/2017 навчального року Інститут здійснює підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації через докторантуру та аспірантуру освіти за вказаними спеціальностями.

Разом з тим, продовжується підготовка наукових кадрів, прийнятих в аспірантуру та докторантуру Інституту до 2016 року за спеціальностями: 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»; 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»; 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» (аспірантура) та 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» (докторантура).

Завідувач аспірантури – Гуляєва Наталія Олександрівна
(тел. (032)270-70-37, (063)817-47-55, e-mail guliaeva_n@ukr.net).


Аспірантура

У 2018 році на навчання в аспірантуру Інституту прийнято 3 аспіранти за державним замовленням з відривом від виробництва, закінчили навчання 2 аспіранти, що навчалися за державним замовленням з відривом від виробництва.

Всього станом на 31.12.2018 р. в аспірантурі Інституту навчалося 12 аспірантів, в тому числі: 11 – з відривом від виробництва за державним замовленням, 1 – за державним замовленням без відриву від виробництва.

Докторантура

У 2018 році в докторантуру Інституту за державним замовленням прийнята 1 особа – працівник Інституту. Завершили перебування в докторантурі Інституту за державним замовленням у 2018 році 3 особи: 1 докторант за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка та 2 докторанти за спеціальністю 051- Економіка, галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки. Всі докторанти завершили перебування в докторантурі з поданням робіт та монографій за темою роботи до розгляду на засіданнях відділів.

В докторантурі Інституту за державним замовленням перебуває 2 особи.


Для підготовки докторських та кандидатських дисертацій на комерційних засадах за індивідуальними угодами в Інституті прикріплено 5 здобувачів.


Зміни в системі аспірантури:

Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 року «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» з 2016 року запроваджуються ключові зміни в системі аспірантури:

  1. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» навчання в аспірантурі триватиме чотири роки. Захист дисертації є обов’язковим під час перебування в аспірантурі (в межах 4-х років).

  2. Освітньо-наукова (аспірантська) програма складається з освітньої та наукової складових. Наукова складова включає, зокрема, підготовку і захист дисертації, а також виконання інших вимог (наприклад публікацію статей), визначених у Порядку присудження наукових ступенів. Освітня складова освітньо-наукової програми складається з 30-60 кредитів ЄКТС і підлягає ліцензуванню в МОН України.

  3. Вступ в аспірантуру регулюватиметься Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів (щороку затверджується МОН України) і Правилами прийому до вищого навчального закладу (наукової установи) – документом, який розроблятиметься на базі Умов прийому та затверджуватиметься Вченою радою ВНЗ (наукової установи). Для прийому до аспірантури Вчена рада встановлюватиме власний перелік документів (паспорт вступника і диплом магістра/спеціаліста залишаються обов’язковими для всіх вступників) і власну форму вступних випробувань. У Порядку визначено лише обов’язковий вступний іспит зі спеціальності та вступний іспит з іноземної мови, який може бути замінений міжнародним сертифікатом, що засвідчує знання англійської мови на рівні В2 або вище. Форму і зміст інших вступних випробувань встановлює Вчена рада ВНЗ (наукової установи) у своїх Правилах прийому.

  4. Здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою (колишні здобувачі) не передбачено новим Порядком підготовки, за винятком дуже обмежених випадків. Зокрема особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою, але лише за основним місцем роботи і тільки, якщо вищий навчальний заклад (наукова установа), де працює дана особа, має ліцензію на здійснення освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за відповідною спеціальністю.

Постанова Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 року «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»

Правила прийому до аспірантури та докторантури ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» у 2018 році

Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» у 2018 році

Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» у 2018 році

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»

ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»

ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»


Електронні бібліотеки

Аспірантура/докторантура у: 2014 р. 2017 р. 2018 р.


Веб-майстер П. Попадюк