Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Міжнародне наукове співробітництво

Протягом 2019 р. міжнародне наукове співробітництво Інституту здійснювалося як на основі прямих двосторонніх зв’язків, так і в рамках діючих угод про наукову співпрацю з такими закордонними установами:

 • Інститутом аграрної економіки Румунської академії (м. Бухарест);
 • Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук (м. Варшава);
 • Інститутом географії та просторового загосподарювання Польської академії наук (м. Варшава);
 • Державною вищою технічно-економічною школою (м. Ярослав, Польща);
 • Лодзьким університетом (Польща);
 • Вищою економічною школою в Білостоку (Польща);
 • Відділом економіки Жешувського університету (Польща);
 • Інститутом єврорегіональних досліджень Університету Орадя (м. Орадя, Румунія);
 • Національним інститутом економічних досліджень (м. Кишинів, Молдова);
 • Інститутом економіки НАН Білорусі (м. Мінськ);
 • Факультетом готелярства та туризму Університету в Крагуєвцях (Сербія).


У звітному році підписано 2 нових угоди про наукову співпрацю із Факультетом управління Ченстоховської політехніки (Польща) та Вищою банківською школою в Познані (Польща). Основними тематичними напрямами міжнародного наукового співробітництва Інституту у звітному році були:

 • Проблеми суспільно-економічного розвитку прикордонних територій та транскор¬донного співробітництва;
 • Соціально-економічні дослідження сільських територій;
 • Просторовий розвиток регіонів;
 • Розвиток підприємництва, управління та фінансів в умовах глобалізаційних впливів.


Основними формами міжнародної співпраці Інституту є: організація спільних наукових конференцій, круглих столів та семінарів; публікація статей у виданнях установ-партнерів; здійснення наукових досліджень визначеної тематики; підготовка та реалізація спільних проектів, підготовка монографій тощо.


У 2019 році Інститут був безпосереднім співорганізатором 7 міжнародних конференцій та круглих столів (в т.ч. 3 – за кордоном). Проведено також два наукові семінари для молодих вчених, на яких з лекціями виступили науковці з Польщі.


З 2018 р. Інститут є учасником програми ЕРАЗМУС, що створює можливості щодо фінансового забезпечення академічного обміну, закордонних відряджень, створення мережі партнерства та виконання спільних дослідницьких проектів. Створено партнерську мережу з науковими установами Польщі, Угорщини, Румунії та Молдови для реалізації спільного наукового проекту в рамках програми Жана Моне.


З проблематики суспільно-економічного розвитку прикордонних територій та транскор¬донного співробітництва Інститут співпрацював із науковими установами сусідніх країн – членів ЄС у формі проведення спільних наукових конференцій, здійснення наукових досліджень визначеної тематики, підготовки та реалізація спільних проектів тощо.

Зокрема, 23-25.10.2019 р. у м. Львові було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми охорони навколишнього природного середовища прикордонних районів України та Польщі» /«Aktualne problemy ochrony środowioska ukraińsko-polskiej strefy przygranicznej», співорганізаторами якої виступили: Представництво Польської академії наук в Києві, Західний науковий центр НАН України і МОН України, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», Інститут екології Карпат НАН України, Яворівський національний природний парк. Захід був присвячений обговоренню актуальних проблем охорони та збереження природних ресурсів прикордонних територій України та Польщі, запобіганню та усуненню негативного впливу господарської діяльності на довкілля. Участь в конференції взяли науковці та практики Польщі та України, зокрема із Львова, Києва, Запоріжжя, Харкова, Луцька, Варшави, Гданська, Любліна, Ярослава . Зважаючи на актуальність проблематики, прийнято рішення про щорічне проведення такого форуму, а наступну конференцію провести у м. Любліні восени 2020 року. Доповіді учасників конференції у формі статей будуть опубліковані у польських наукових виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази Scopus та у збірнику матеріалів конференції.

Науковці Інституту взяли участь у Міжнародному науковому семінарі «Транскордонне співробітництво на зовнішніх кордонах ЄС – вивчення уроків від співробітництва між Польщею, Росією, Білоруссю та Україною» / “Cross-border cooperation on European Unoin external border – learning lessons from partnerships between: Poland, Russia, Belarus and Ukraine” (м. Варшава (Польща), 11-13.12.2019 р.) відбувся Захід зібрав науковців з Польщі, України, Словаччини, Чехії та Білорусі, фахівців у сфері транскордонного співробітництва. Мета заходу полягала у формуванні мережі науковців-дослідників, які б в подальшому проводили спільні дослідження щодо розвитку транскордонного співробітництва на зовнішніх кордонах ЄС.

Продовжується співробітництво із польськими установами у рамках діяльності наукового інформаційно-статистичного транскордонного кластеру «Інфостат Україна-Польща», створеного у 2013 р. Учасниками цього кластеру є: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», Головне управління статистики у Львівській області, Львівський національний університет імені І. Франка, Львівська обласна спілка економістів України – з української сторони; Статистичне управління Підкарпатського воєводства (м. Жешув), Жешувський університет, Центр статистичних досліджень і освіти Головного управління статистики Польщі (м. Варшава) – з польської сторони.


За тематикою соціально-економічні дослідження сільських територій науковці Інституту співпрацювали з академічними інститутами Польщі та Румунії. Зокрема, у рамках угоди про співпрацю із Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук (Варшава), у звітному році виконувався спільний проект «Розвиток сільських територіальних громад в умовах адміністративно-територіальної реформи та децентралізації влади», в рамках якого забезпечувалася підтримка академічних обмінів для проведення спільних досліджень та участі в наукових заходах установи-партнера.


З проблематики просторового розвитку регіонів продовжувалася співпраця з географічним факультетом Лодзького університету (Польща) у формі участі у наукових заходах та публікації статей у виданнях установ – партнерів. Так, науковці Інституту взяли участь у XVI Міжнародній науковій конференції «Малі міста: просторовий, соціальний, економічний розвиток» (м. Унєюв (Польща), 24-25.10.2019 р.), а польські студенти та викладачі – у міжнародному семінарі для молодих вчених з питань регіональної політики, який проводився в Інституті 4.06.2019 р.


Налагоджується співпраця з польськими установами з проблематики розвитку підприємництва, управління та фінансів в умовах глобалізаційних впливів у питаннях організації спільних наукових конференцій; публікації статей у виданнях установ-партнерів; підготовки спільних дослідницьких проектів.

Так, спільно із факультетом менеджменту Лодзького університету Інститут був співорганізатором IV Міжнародної конференції молодих вчених «Перспективи розвитку підприємництва в міжнародному контексті» /(«Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu międzynarodowym») (Лодзь-Львів, 14-77.04.2019 р.). Створена спільна дослідницька група. Підготовлено та опубліковано спільну монографію «Enterprises development on the basis of investment risks management»/«Розвиток підприємств на основі управління інвестиційними ризиками».Подано заявку на конкурс проектів в рамках програми RІТА.

Спільно із Ченстоховською Політехнікою, Вищою банківською школою (Познань) та Універститеом Яна Кохановського (Кєльце) проведено VІІІ Міжнародна наукова конференція «Сталий розвиток в управлінні та фінансах: наука-бізнес-самоврядування»/ «Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach: nauka – biznes – samorrzad» (Львів-Ченстохова, 25-26.06.2019 р.). Матеріали доповідей у формі статей опубліковані у виданнях установ-партнерів.

З цієї проблематики науковці Інституту також взяли участь у ряді конференцій за кордоном, зокрема у: Міжнародній науковій конференції «виклики для страхових ринків в Центрально-Східній Європі»/«Wyzwania dla rynków ubezpieczeń w Europie Środkowo-Wschodniej» (м. Краків ( Польща), 5.07. 2019 р.), Міжнародній конференції «Сучасні питання економіки»/ «Contemporary issues in economy» (м. Торунь ( Польща), 27-28 червня 2019 р.); ІІІ Міжнародна наукова конференція «Від Балтійського до Чорного моря: формування сучасного економічного простору»/ «From the Baltic to the Black sea: the formation of modern economic area» (м. Рига (Латвія), 23.08.2019 р.), VІІ Міжнародній науковій конференції «Активність господарюючих суб’єктів у змінних економічних умовах»/«Aktywność podmiotów gospodarczych w zmieniających się warunkach ekonomicznych» (м. Ярослав ( Польща), 27-28.06.2019 р.) та ін.


Загалом за 2019 р. науковці Інституту взяли участь у 14 міжнародних конференціях, круглих столах, семінарах за кордоном та у 28 – в Україні. За 2019 рік науковцями Інституту опубліковано в зарубіжних наукових виданнях 1 монографію, 12 параграфів в колективних монографіях, 36 статей та 13 тез загальним обсягом 47,16 д.а.


Слід відзначити забезпечення протягом останніх 6-х років входження періодичних наукових видань Інституту – журналу «Регіональна економіка» та збірника наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України», до міжнародної наукометричної бази INDEX COPERNICUS.


Протягом 2019 року здійснено 14 закордонних відряджень вчених Інституту для участі у конференціях, семінарах та зустрічах, в т.ч. 6 – за безвалютним обміном. За цей період прийнято 28 іноземних вчених. Д.е.н., проф. Стадницький Ю. І. читає лекції в Політехніці Свєнтокшиській (м. Кєльце, Польща).


Інститутом продовжувалися дослідження за міжнародним грантом за результатами конкурсу проектів ЕРАЗМУС+ 2018 Програми Європейського Союзу за підтримки Європейського інструменту сусідства (European Neighborhood Instrument). Проект «Стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах у процесі інтеграції до ЄС: кращі практики країн Східного партнерства», спрямований на поглиблення і поширення європейських знань щодо шляхів покращення економічного зростання місцевих громад у прикордонних регіонах країн Східного партнерства. Інститут є координатором проекту, партнери проекту – наукові установи Румунії, Польщі, Угорщини та Молдови.

Так, 7-9.05. 2019 р. у м. Орадя (Румунія) проведено Міжнародний круглий стіл на тему «Транскордонне співробітництво в країнах-членах ЄС: теоретичні основи і кращі практики», організований в рамках проекту. Захід об’єднав понад 50 фахівців у сфері транскордонного співробітництва з п’яти країн Європи (України, Румунії, Польщі, Угорщини та Молдови), які провели дебати за такими тематичними напрямами:

 • Європейські теоретичні студії в сфері розвитку транскордонного співробітництва.
 • Методології оцінки транскордонного співробітництва.
 • Сучасні виклики у розвитку транскордонного співробітництва між державами-членами ЄС.
 • Питання розвитку транскордонного співробітництва на зовнішніх кордонах ЄС.

Учасники круглого столу, які представляють партнерів проекту, обговорили результати реалізації спільного проекту та плани подальшої співпраці. За результатами міжнародного круглого столу опублікований збірник статей та ключових тез.

Згідно з умовами грантової програми у звітному році забезпечено співфінансування проекту з боку НАН України. За результатами досліджень у звітному році опубліковано монографію та інформаційний бюлетень.


У 2019 році спільно із Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук також виконувався науковий проект «Розвиток сільських територіальних громад в умовах адміністративно-територіальної реформи та децентралізації влади» (Розпорядження Президії НАН України №687 від 8.12.2017 р. «Про затвердження наукових проектів за результатами спільного конкурсу Національної академії наук України та Польської академії наук», на період 2018-2020 рр.). Метою проекту є вивчення та порівняння процесів децентралізації в на рівні сільських територіальних громад. а також спільне розроблення пропозицій для таких реформ в Україні, з урахуванням польського та європейського досвіду.

Зокрема, в рамках цього проекту, науковці Інституту взяли участь у конференції та круглому столі, які проводилися установою-партнером, а польські науковці – у 2-х конференціях, що проводилися Інститутом. У звітному році в Інституті проведені 2 робочі зустрічі польських та українських учасників проекту (3.05.2019 р. та 7.06.2019 р.). Підготовлено ряд спільних публікацій.


Активну участь розвитку міжнародного співробітництва установи беруть молоді вчені. Зокрема, 6 молодих науковців Інституту взяли участь в якості доповідачів у роботі IV Міжнародної конференції молодих вчених «Перспективи розвитку підприємництва в міжнародному контексті»/«Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu międzynarodowym» (Лодзь-Львів, 14-17.05.2019 р.).

10-12.06.2019 р. у Центрі навчання та рекреації «Енергетик» (м. Краснобруд, Польща) відбувся Міжнародний семінар «XXIV Варштати економістів-аграрників»/«XXIV workshop of agricultural economists», в якому в рамках співпраці між Інститутом розвитку села та сільського господарства Польської академії наук та ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», взяли участь молоді науковці Інституту к.е.н. Левицька О. О., к.е.н.Мульска О. П. та к.соц.н. Максименко А. В..

К.е.н. Левицька О. О. отримала та виконала грант Асоціації регіонального розвитку (RSA) для молодих вчених на участь у Міжнародній конференції «Метрополії і периферійні території країн Центральної та Східної Європи: нові виклики для ЄС, національні та регіональні політики»/«Metropolitan and peripheral territories of Central and Eastern European countries: new challenges for the EU, national and regional policies» (м. Люблін (Польща), 11-13.09.2019 р.).

К. соц.н. Максименко А. О. отримала стипендію за Конкурсом на отримання грантів для візитів молодих українських учених на місячний термін до Польщі згідно з Протоколом до Угоди про наукове співробітництво між Польською академією наук і Національною академією наук України та здійснила стажування у відділі соціології села в Інституті розвитку села та сільського господарства Польської академії наук.

Ще один молодий науковець Інституту, к.е.н. Патицька Х. О. пройшла стажування в Університеті фінансів, бізнесу та підприємництва (м. Софія, Болгарія).


Загалом, на стажуванні у Польщі у звітному році перебували 5 працівників установи, Словаччини – 1, Болгарії – 1.

У 2019 р. в Інституті пройшов стажування 1 польський науковець з Лодзького університету.


Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В. С. є дійсним членом Європейської Академії природничих наук (м. Ганновер). Д.е.н. Притула Х. М. є членом редколегії журналу «Eurolimes» (Румунія, Інститут єврорегіональних студій (Орядеа). Д.е.н., проф. Мокій А. І. є членом редколегії журналу «Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy» (Республіка Польща/Вища школа управління та адміністрації (Замосць)).


У 2020 році основна увага у питаннях міжнародного співробітництва буде приділена організації спільних досліджень з питань: розвитку транскордонного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності регіонів України в умовах дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; використання досвіду країн ЄС з розробки стратегій смарт-спеціалізації; розвитку місцевого самоврядування та сільських територій в умовах децентралізації; дослідженню міграційних процесів та прикордонних ринків праці; розвитку підприємництва, управління та фінансів в міжнародному контексті, а також розширенню мережі міжнародних зв’язків Інституту із науковими установами країн ЄС. Передбачаються підготовка спільних проектів та публікацій, проведення спільних конференцій, активізація академічної мобільності працівників Інституту, створення спільних дослідницьких груп з метою підготовки та реалізації спільних проектів.


Міжнародне наукове співробітництво у роках: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Веб-майстер П. Попадюк