Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Долішній Мар'ян Іванович

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, професор, академік НАН України

Місце роботи:

ІРД НАНУ

Сторінки:

Народився

1 травня 1936 року в м. Львові. Помер 22 серпня 2006 р. у віці 70 років.

Освіта:

Львівський політехнічний інститут (1958),
аспірантура – Львівський лісотехнічний інститут (1968).

Здобутки:

доктор економічних наук (1980), професор (1982), академік НАН України (1997).

Трудова діяльність:

завідувач відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління, директор Інституту регіональних досліджень НАН України (до 1994 р. — Львівського відділення Інституту економіки АН України); голова ЗНЦ НАНУ/МНУ; член ПНАНУ.

Досягнення:

Заслужений діяч науки і техніки України (1991), лауреат премій ім. О.Г. Шліхтера (1983), ім. М.І. Туган-Барановського (1996) та Державної премії України в галузі науки і техніки (2003). Нагороджений орденами і медалями (в т. ч. орденом «За заслуги» II ступеня (2001), орденом «За заслуги» I ступеня (2004), Почесною відзнакою Президента України (1996). 

M . I . Долішній – був відомим вченим у галузі регіональної економіки. Працював над вирішенням фундаментальних та прикладних проблем розвитку регіонів України, формуванням методико-теоретичних основ регіональної політики в державі. Ним розроблено механізми, визначено форми та окреслено методи територіального управління в багатьох галузях і сферах народного господарства в умовах його ринкової трансформації з особливим акцентом на забезпеченні цілісності та унітарності держави, визначено механізми регулювання регіонального розвитку, реалізації науково-технічної, гуманітарної, фінансово-кредитної та податкової політики, а також зовнішньоекономічних зв'язків та транскордонного спіробітництва регіонів України.

За ініціативи та під безпосереднім науковим керівництвом М.І. Долішнього було розроблено Державні програми соціально-економічного розвитку Карпатського регіону, Поділля, Полісся. Він був одним із авторів Концепції державної регіональної політики України, автором цілої низки аналітичних матеріалів та наукових рекомендацій, що а лягли в основу рішень Уряду України.

Заснований і очолюваний М.І. Долішнім Інститут регіональних досліджень НАН України став провідною академічною установою в Україні з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва. Про високий авторитет львівської школи регіоналістики, яку очолював М.І. Долішній, її внесок у вирішення проблем соціально-економічного розвитку регіонів свідчить присудження йому в складі групи науковців Державної премії України в галузі науки і техніки за 2003 р. за цикл робіт з проблем регіональної соціально-економічної політики.

Багато уваги М.І. Долішній приділяв підготовці наукових кадрів як в Україні так і за кордоном та створенню наукової школи регіоналістики. Під його науковим керівництвом захищено 20 докторських і понад 100 кандидатських дисертацій, серед авторів яких – науковці Польщі, Угорщини, Словаччини.

Академік М.І. Долішній – був головою Наукової ради з питань регіональної соціально-економічної політики НАН України. Він був головним редактором науково-практичного журналу “Регіональна економіка”, членом редколегії журналів “Економіка України”, “Економіка промисловості”, “Статистика України” , «Экономический бюллетень» (Білорусь) та ін.

Як голова Західного наукового центру НАН і МОН України вчений проводив значну науково-організаційну роботу щодо інтеграції зусиль наукових установ, вищих навчальних закладів та органів управління регіону для розв'язання невідкладних завдань його соціально-економічного розвитку. За його ініціативи та під безпосереднім керівництвом на базі Західного наукового центру було створено Інститут соціогуманітарних проблем людини, Інноваційно-інвестиційний центр “Сільський господар”, перший в Україні науково-навчальний комплекс економічного профілю „Економосвіта”, Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції.

М.І. Долішній був ініціатором і безпосереднім організатором багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. Проводив активну політику інтеграції наукових колективів у європейський науковий простір.

Опубліковано:

понад 500 наукових праць, з них 20 монографій, серед яких:
«Трудові ресурси промисловості» (1975),
«Формирование й использование трудових ресурсов» (1978),
«Социально-экономические проблемы непроиз­водствен­ной сферы» (1984),
«Трудовые ресурсы производственных систем» (1990),
«Соціально-трудовий потенціал: Теорія і практика» (1994),
«Регіональна політика: методологія, методи, практика» (2001),
«Регіональна політика і механізми її реалізації» (2003),
«Регіональна політика: теорія, методологія, практика на рубежі століть (погляд у ХХІ століття)» (2006).
Багато наукових праць видано за кордоном, в тому числі у Польщі, Словаччині, Росії, Білорусі, ФРН та Китаї.

Монографії

2007Файл Adobe Reader УДК 332.133.6:316.42
Регіональні суспільні системи : монографія / наук. ред. Л. К. Семів ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2007. – 496 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (фрагмент)

Джерел: 562 посилання

Висвітлені сучасні теоретичні та методологічні основи дослідження регіональних суспільних систем (РСС). Розкриті особливості та інноваційні передумови розвитку ресурсного потенціалу РСС в Україні. Досліджено конкурентоспроможність суспільно-територіальних систем в умовах формування соціально-орієнтованої ринкової економіки. Проаналізовані регіональні відтворювальні системи та визначено їх місце в стратегії соціально-економічного розвитку України. З’ясовано особливості розвитку регіональних соціальних систем в Україні (соціально-трудових, соціально-культурних, соціально-екістичних, освітніх). Розкрито традиційний та інноваційний підходи до оцінки рівня життя населення як важливого індикатора розвитку регіональних суспільних систем. Розкрито європейський, національний та регіональний контекст розвитку регіональних освітніх систем. Розкрито інноваційно-інтелектуальний потенціал РСС. Обґрунтовано концепцію, інституційне забезпечення та сучасні форми й інструменти управління розвитком РСС.
Авторський колектив: М. І. Долішній, С. М. Злупко, Л. К. Семів, Л. Т. Шевчук, С. М. Писаренко, С. Й. Вовканич, У. Я. Садова, С. Л. Шульц, І. З. Сторонянська, М. В Максимчук, О. Т. Риндзак, А. В. Шевчук, Р. А. Семів, С. Р. Семів, С. Т. Пухир, Х. Р. Копистянська, В. Я. Бідак, О. С. Гринькевич, Л. С. Ноджак, І. Ю. Ходикіна, С. О. Цапок, О. М. Луцків, А. Й. Ваврик, О. Ф. Половинко, М. Ю. Лалакулич, Н. І. Андрусишин, Н. Ю. Федоришин, С. Д. Щеглюк, І. Б. Шевчук, І. Б. Назаркевич, В. В. Папп.
Ключові слова: регіональні системи, суспільні системи

2003Файл Adobe Reader УДК 332
Регіональна політика та механізми її реалізації : монографія / М. І. Долішній, С. М. Злупко, С. Й. Вовканич та ін. ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – К. : Наукова думка, 2003. – 504 с. (фрагмент)

Джерел: 346

У книзі висвітлюється механізм реалізації регіональної політики, який охоплює широкий спектр процесів регіонального розвитку і зорієнтований на активну державну регіональну політику щодо зміцнення економічного потенціалу регіонів, забезпечення фінансово-економічної самостійності регіональних та локальних територіальних систем. Аналізуються сучасні проблеми територіального управління та місцевого самоврядування у західних регіонах України, запропоновані напрями та інструментарій їхнього вирішення.
Для вчених-економістів, викладачів та студентів, спеціалістів з питань регіональної економіки.
Авторський колектив: Долішній М. І., Безносюк В. Д., Бережна І. В., Бєлєнький П. Ю., Бідак В. Я., Буряк П. Ю., Вовканич С. Й., Гнатюк І. Р., Даниленко О. А., Демченко В. В., Жук М. В., Злупко С. М., Караванський О. В., Карпов В. І., Козоріз М. А., Кондратюк С. В., Копистянська Х. Р., Кравців В. С., Кривицький А. Ф., Куйбіда В. С., Луцишин І. Я., Луцишин Н. П., Луцків О. М., Матковський С. О., Мельник М. І., Мікула Н. А., Мошинець О. С., Ноджак Л. С., Писаренко С. М., , Побурко Я. О., Риндзак О. Т., Садова У. Я., Сімків Л. Є., Смовженко Т. С., Соловей Л. С., Стадницький Ю. І., Сторонянська І. З., Фурдичко Л. Є., Цапок С. О., Семів Л. К., Фрис Р. Д., Шевчук А. В., Шевчук Л. Т., Шульц С. Л., Шевчук Я. В.
Ключові слова: регіональна політика, механізми реалізаціїФайл Adobe Reader УДК 33+34-057.4(477.8)(03)
Провідні вчені Західного регіону України (Економіка та право) : довідкове видання / ред. кол.: відп. ред. М. І. Долішній. – Львів, 2003. – 250 с. (повний текст)

З метою популяризації досягнень вітчизняної та регіональної науки, за ініціативою Західного наукового центру НАН та МОН України і Ради ректорів вищих навчальних закладів Львівського регіону започатковано серію довідкових видань “Провідні вчені Західного регіону України” за напрямами (галузями) наук. Перше видання цієї серії присвячено вченим у галузі економіки та права. Довідник містить короткі автобіографічні довідки та інформацію про основні показники наукової діяльності докторів наук, а також кандидатів наук (професорів, заслужених діячів науки і техніки) Західного регіону України.
Для економістів, правників, науковців, а також всіх, хто цікавиться досягненнями науки України.
Ключові слова: економіка, право, провідні вчені, Україна, Західний регіон

2001Файл Adobe Reader УДК 332
Регіональна політика: методологія, методи, практика : монографія / Інститут регіональних досліджень НАН України; редкол.: відп. ред. М. І. Долішній. – Львів, 2001. – 720 с. (фрагмент)

Джерел: 429 посилань

У монографії з позицій сучасного рівня економічної науки та суміжних з нею знань досліджено теоретичні і методичні основи регіональної політики. На підставі дослідницького досвіду Львівської економічної школи в монографії висвітлено наукові основи регіональної соціально-економічної політики, зарубіжний досвід формування регіональної політики, принципи і методи державного регулювання та місцевого самоврядування, регіональні аспекти розвитку підприємництва, формування регіональної фінансово-кредитної та податкової політики, проблеми формування і реалізації регіональної науково-технічної політики, соціальні аспекти регіональної політики, принципи і методи управління розвитком великих міст, регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв’язків.
Для вчених-економістів, викладачів і студентів, спеціалістів з економіки.
Авторський колектив: Долішній М. І., Бєлєнький П. Ю., Бідак В. Я., Бойко Є. І., Вовканич С. Й., Габрель М. М., Гадзало Я. М., Герасимчук З. В., Гладій М. В., Гоголь Г. Л., Горин М. П., Давимука С. А., Злупко С. М., Караванський О. В., Карпов В. І., Козоріз М. А., Кондратюк О. В., Копистянська Х. Р., Копитко В. І., Кравців В. С., Кривицький А. Ф., Куйбіда В. С., Куценко В. І., Лавейкін М. І., Максимчук М. В., Матковський С. О., Матюшко Є. М., Медведчук С. В., Мікула Н. А., Осауленко О. Г., Пак Н. Т., Палига Є. М., Панкевич Л. В., Патора Р., Пирожков С. І., Писаренко С. М., Побурко Я. О., Риндзак О. Т., Садова У. Я., Семів Л. К., Семів Р. А., Симоненко В. К., Сімків Л. Є., Соловей Л. С., Стельмах О. А., Фрис Р. Д., Фурдичко О. І., Цапок С. О., Шевчук А. В., Шевчук Л. Т., Шульц С. Л.
Ключові слова: регіональна політика, механізми реалізації

1999Файл Adobe Reader УДК 502.7:331.024.21
Стан навколишнього середовища і його вплив на трудові ресурси Львівської області : монографія / М. І. Долішній, В. М. Трегобчук, Г. Д. Гуцуляк та ін. ; наук. ред. Г. Д. Гуцуляк. - Чернівці : Прут, 1999. - 156 с. (фрагмент)

Джерел: 89

У монографії всебічно розглядається сучасний стан навколишнього середовища Львівської області. Багато уваги приділено аналізові основних джерел і характеристиці антропотехногенних забруднень різних складових частин довкілля, зокрема грунтів, водойм, атмосферного повітря, а також оцінці комплексного впливу зазначених забруднень на здоров’я людини, трудові ресурси та найважливіші демографічні показники розвитку суспільства.
Розрахована на керівників, фахівців місцевих органів державного управління, підприємств різних галузей економіки, зокрема, агропромислового комплексу, медичних працівників, біологів. Може бути використана викладачами і студентами вузів.Файл Adobe Reader Стратегія екологічної безпеки (регіональний контекст) / наук. ред.: М. І. Долішній, В. С. Кравців ; Ю. І. Стадницький, І. А. Колодійчук, М. В. Копач та ін. ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1999. – 243 с. (фрагмент)
Джерел: 243

Колективна монографія присвячена актуальним проблемам охорони довкілля. В ній висвітлені сучасні теоретико-методологічні підходи до питань екологічної безпеки, її особливостей та соціально-економічного змісту. Розглядаються концептуальні засади формування екологічної політики та механізми її реалізації в умовах трансформації економічних відносин. Значна увага приділена регіональним аспектам забезпечення екологічної безпеки, обгрунтовані принципи та критерії вибору ефективних природоохоронних стратегій, викладені науково-методичні основи розробки та реалізації обласних програм охорони навколишнього середовища.
Для науковців, керівників та спеціалістів управлінських структур і природоохоронних органів, аспірантів, студентів вищих учбових закладів.
Автори: М. І. Долішній, В. С. Кравців, Ю. І. Стадницький, С. К. Харічков, В. М. Степанов, Л. Г. Мельник, М. Д. Янків, І. А. Колодійчук, О. І. Мельник, В. В. Сабадаш, Г. І. Рудько, І. П. Ковальчук, Ю. А. Коміссарчук, І. З. Зінько, М. В. Копач

Наукові видання

1997Файл Adobe Reader Соціально-економічне районування України : препринт / М. І. Долішній, М. М. Паламарчук, О. М. Паламарчук, Л. Т. Шевчук ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1997. – 50 с. (повний текст)

Вияснена суть району, районоутворення, районології, районування. Проаналізовані основні принципи соціально-економічного районування. Проаналізовані схеми економічного і соціально-економічного районування України, опубліковані різними авторами в 90-х роках. Запропонована нова схема соціально-економічних районів і показані їх роль і місце в Україні.
Препринт призначений для працівників державних центральних і регіональних органів управління, науково-дослідних і проектних інститутів, викладачів економічних і географічних дисциплін у вузах.
Ключові слова: соціально-економічне районування, Україна

1996Проект Державної програми соціально-економічного розвитку Поділля / М. І. Долішній, В. С. Кравців та ін. ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1996. (Постанова Кабінету Міністрів України №279 від 12 квітня 1995 р.) (Представлено Міністерству економіки України, №14/493 від 23.12.96 р.).

1993Проект Державної програми соціально-економічного розвитку Карпатського регіону / М. І. Долішній, В. С. Кравців та ін. ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1993. (Постанова Кабінету Міністрів № 368 від 24.05.93 р.).


Веб-майстер П. Попадюк