Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Співпраця з вищими навчальними закладами у 2015 р.

З метою розвитку співробітництва з вищими навчальними закладами у квітні 2003р. за ініціативою Інституту було створено перший в Україні науково-навчальний комплекс економічного профілю «Економосвіта». Угода щодо створення ННК «Економосвіта» була підписана у квітні 2003 р. Інститутом регіональних досліджень НАН України, Інститутом економіки та менеджменту при Національному університеті “Львівська політехніка”, Академією народного господарства (м.Тер¬нопіль) та Львівським банківським інститутом Національного банку України. Установчі документи були затверджені Президентом НАН України, Міністром освіти і науки України та Головою НБУ. На даний час до складу комплексу також входять Львівська комерційна академія, Львівська державна фінансова академія, Луцький національний технічний університет та Ярославська державна вища технічно-економічна школа (Польща).

До результатів роботи Інституту в рамках комплексу у 2014 році слід віднести:

 • кооперацію в питаннях забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів в сфері економічної діяльності (залучення 8 науковців Інституту до навчального процесу у вищих навчальних закладах комплексу);
 • підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних кадрів (підвищення кваліфікації 18 науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів комплексу, захист на спеціалізованих радах Інституту 3 кандидатських дисертацій фахівцями із установ комплексу);
 • спільну наукову діяльність (залучення науковців з установ комплексу до виконання 3 науково-дослідних тем Інституту);
 • спільну видавничу діяльність (публікація 1 навчального посібника, 2 науково-аналітичних видань та 2 збірників наукових праць);
 • спільне проведення 6 науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів з актуальних проблем економіки, зокрема: Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір» (м. Львів, 11-13.06.2014р.); Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональна політика в Україні: сучасний стан та стратегія реформування» (Львів-Брюховичі, 27-28.11.2014р.); ІІІ Міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми управління ресурсами та економіка праці» (22-23.05.2014 р.) та ін.

Інститут бере також участь в роботі навчально-наукового центру з підготовки магістрів за спеціальностями «Економіка довкілля і природних ресурсів» з правами відділення цільової підготовки Національного університету водного господарства та природокористування та Західного наукового центру НАН та МОН України.

Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В.С. є головою секції економіки Західного наукового центру НАН України і МОН України.

При Інституті діють 9 спільних із вищими навчальними закладами філій кафедр, а саме:

 • філія кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ (згідно Угоди від 15.07.2005 р.);
 • філія кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом (згідно Угоди від 4.11. 2005 р.);
 • філія кафедри фінансів та економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування (згідно Угоди від 3.11. 2006 р.);
 • філія кафедри міжнародної економіки та маркетингу Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій (згідно Угоди від 10.01. 2008 р.).;
 • філія кафедри міжнародних економічних відносин Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (згідно Угоди від 15.01.2008 р.);
 • філія кафедри фінансів суб’єктів господарювання та державних фінансів Львівської державної фінансової академії (згідно Угоди від 14.12.2009 р.);
 • філія кафедри економіки підприємництва та маркетингу у видавничо-поліграфічному комплексі України Української академії друкарства (згідно Угоди від 10.12.2010 р.);
 • філія кафедри історії України та економічної теорії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (згідно Угоди від 5.12.2011 р.);
 • філія кафедри економічної теорії Львівського національного аграрного університету (згідно Угоди від 1.12.2013 р.).

У рамках роботи філій кафедр здійснювалося залучення вчених Інституту до навчального процесу, керівництва курсовими, дипломними роботами та практикою студентів, підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ, проведення спільних семінарів, здійснення спільних досліджень, підготовка спільних публікацій тощо.

Зокрема, до основних результатів роботи філії кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ у звітному році слід віднести: проведення наукових семінарів ««Безпека банківського сектору регіону в умовах сучасних викликів» (13.02.2014 р.), «Сучасні підходи до організації бюджетного процесу на місцевому рівні» (24.06.2014 р.); підготовка та видання збірника наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір»; керівництво дипломними роботами студентів та кандидатськими і докторськими дисертаціями.

У рамках функціонування філії кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом у звітному році було організовано науково-практичну конференцію «Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний виміри» (12.06.2014 р.), здійснювалося консультування викладацького складу кафедри з питань організації та проведення науково-пошукових досліджень, залучення викладачів кафедри до виконання науково-дослідних тем «Формування і використання територіальних міграційних систем для забезпечення сталого розвитку регіонів» та «Соціокультурологічні наслідки міграційних процесів», керівництво дипломними роботами студентів.

В рамках роботи філії кафедри фінансів та економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування у звітному році проводилось читання лекцій з курсу «Екологічне право» та керівництво магістерськими дипломними проектами.

До основних результатів роботи філії кафедри економічної теорії Львівського національного аграрного університету (ЛНАУ) у звітному році слід віднести: проведення спільних наукових досліджень з проблем регіональної економічної і соціальної політики, відтворення соціально-демографічного та трудового потенціалу, збалансованого розвитку сільських територій; організацію та проведення спільного науково-практичного семінару «Проблеми підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізаційних процесів» (квітень 2014р.) та круглого столу «Соціальні реформи в Україні» (травень 2014р.).

Співробітники Інституту взяли участь у розробці 2 НДР, які виконувались у вищих навчальних закладах, а саме Львівському національному аграрному університеті та Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника.

У звітному році продовжувалася співпраця із Львівською обласною Малою академією наук. Молоді вчені Інституту вже традиційно були залучені до проведення Міжнародної науково-практичної конференції учнів-членів Малої академії наук (МАН) України «Україна очима молодих» (м. Львів, 2-4.04.2014 р.).

Співпраця з ВНЗ у: 2014 р.


Веб-майстер П. Попадюк