Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Бачинська Марія ВолодимирівнаБачинська Марія Володимирівна
Бачинская Мария Владимировна
Bachynska Mariya Volodymyrivna

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук

Посада:

науковий співробітник, вчений секретар підрозділу

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, к. 317

Контакти:

maricka1104@gmail.com, (097)697-1131, (032)270-6445

Сторінки:

Народилась

11.05.1982.

Освіта:

Львівський національний університет імені Івана Франка (2005, спеціальність – економічна статистика), аспірантура – Інститут регіональних досліджень НАН України (-2012-).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2014, спеціальність – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, установа: Кіровоградський національний технічний університет, науковий керівник доктор економічних наук, професор Садова Уляна Ярославівна, тема: «Організація і розвиток системи геріатричної допомоги населенню регіону»).

Досвід роботи:

молодший науковий співробітник , науковий співробітник (10.2018) відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів (до 01.02.2019 відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону)ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

Наукові інтереси:

організація системи геріатричної допомоги населенню регіону;
міграційні процеси з позиції факторних детермінацій, соціально-економічний захист мігрантів.

Досягнення:

лауреат премії Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради працівникам наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області (розпорядження т.в.о. голови ЛОДА від 17.10.2014 р. №549/0/5-14).

Життєве кредо:

Поспішай робити добро.

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.17:[330.342.146:338.49]
Бачинська М. В. Організація системи геріатричної допомоги населенню: досвід європейських країн / М. В. Бачинська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 459-467.

Літер.: 9


Обґрунтовано потребу в організації геріатричної допомоги. Проаналізовано та визначено потенційних споживачів геріатричних послуг в Україні. Розглянуто функціонування системи геріатричної допомоги в Україні та в деяких європейських країнах. 
старіння населення, якість життя, організація системи геріатричної допомоги, геріатрична послуга, особи похилого віку 

2013Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.55:330.59-053.9
Бачинська М. В. Міграція як детермінанта якості життя осіб похилого віку / М. В. Бачинська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 444-450.

Літер.: 7


Обґрунтовано проблемність детермінацій міграцією якості життя осіб похилого віку. Проаналізовано чисельність та визначено частку самотньо проживаючих осіб похилого віку в Україні. Розглянуто специфічні потреби населення у похилому віці та роль міграційного капіталу в їх задоволенні. 
міжнародна міграція, особи похилого віку, геріатрична допомога, ієрархія потреб населення у похилому віці Бачинська М. В. До проблеми визначення базових складових понятійної системи «ресурс-потенціал» у регіональних дослідженнях / М. В. Бачинська // Кримський економічний вісник. – 2013. – №2(03). – Ч. 1. – С. 27-30.Бачинская М. В. Обеспечение населения Украины гериатрической помощью: состояние и проблемы действующей системы, перспективы и пути реформирования / М. В. Бачинская // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки / Южный федеральный университет (Краснодар). – 2013. – №1. – С. 113-117.Андрусишин Н. І. Особливості прогнозування розвитку населення економічно активного віку гірських поселень (на прикладі прогнозування чисельності економічно активного населення Прикарпатського району Львівської області) / Н. І. Андрусишин, М. В. Бачинська // Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / Інститут регіональних досліджень НАН України; наук. ред. В. С. Кравців. – Том 2. Соціально-демографічний потенціал / відп. ред. У. Я. Садова. – Львів, 2013. – 454 с. – С. 299–313.Бачинська М. В. Передумови організації системи геріатричної допомоги в регіоні / М. В. Бачинська // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей IX науково-практичної конференції, 15-20 квітня 2013 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка". – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 557 с. – Ч. 3. – С. 445-449.Bachynska M. V. Prospects for population ageing in Lviv region in the context of the organization and development of the geriatric care system [Перспективи старіння населення Львівської області в контексті організації та розвитку системи геріатричної допомоги] / M. V. Bachynska // Trans-border economies – new challenges of regional development in demoсratiс world. – Jaroslaw, 2013. – 197 р. – P. 143-150.Бачинська М. В. Передумови організації системи геріатричної допомоги в регіоні / М. В. Бачинська // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток економік Єврорегіонів: макро- та мікрорівні" (29-30 березня 2013 р.) / ГО «Київський економічний науковий центр». – 2013. – Ч. 1. – С. 96-97.

2012Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [338.45:61]:330.59:332.1
Бачинська М. В. Аналіз та прогноз чисельності осіб похилого віку в контексті розвитку геріатричної допомоги населенню регіону / М. В. Бачинська // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 129-135.

Літер.: 9


Розглядається актуальна проблема сьогодення – старіння населення та необхідність пошуку шляхів вирішення проблем з підвищення якості життя населення літнього віку. Проаналізовано чисельність осіб похилого віку у Львівській області, а також прогноз населення Львівщини літнього віку до 2030 р. із застосуванням методу пересуву віку, який підтверджує необхідність розвитку геріатричної допомоги, оскільки прогнозована чисельність осіб похилого віку в регіоні зростатиме ще до 2026 р. із максимальними темпами зростання у 2016-2022 рр. Запропоновано орієнтири розвитку системи геріатричної допомоги Львівської області відповідно до потреб населення та необхідність підвищення якості геріатричних послуг, які повинні здійснюватись із врахуванням ступеня задоволеності населення геріатричними послугами, діяльністю суб’єктів геріатричної допомоги. 
старіння населення, якість життя, організація системи геріатричної допомоги, геріатрична послуга, особи похилого віку, прогнозування населення, програмно-цільовий метод 


Веб-майстер П. Попадюк