Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Бас-Юрчишин (Бас) Мар'яна АндріївнаБас-Юрчишин (Бас) Мар'яна Андріївна
Бас-Юрчишин (Бас) Марьяна Андреевна
Bas-Yurchyshyn (Bas) Maryana Andriyivna

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук

Посада:

науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ просторового розвитку, к. 221

Контакти:

marjanka7777@gmail.com, maryana_bas7@ukr.net

Сторінки:

2

Народилась

24.09.1987, м. Львів.

Освіта:

Львівський національний університет імені Івана Франка (2010, економічний факультет, спеціальність – банківська справа),
аспірантура – Інститут регіональних досліджень НАН України (2011-2015, спеціальність – гроші, фінанси і кредит).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2016, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, установа: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», науковий керівник доктор економічних наук, професор Козоріз Марія Андріївна, тема: Формування та розвиток регіональних ринків медичного страхування).

Досвід роботи:

редактор фінансового довідково-аналітичного інформаційного журналу «Фінанс&Партнер» (2007-2008);
фахівець з кредитування та страхування Страхового брокера (2010–2011);
менеджер проектів та програм Бізнес-школи Львівського інституту менеджменту (2011-2013);
аспірант (2011), інженер (2014), молодший науковий співробітник (02.2016) , науковий співробітник (11.2017) відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва (до 01.04.2014 відділу прогнозування та розвитку сільських територій) , науковий співробітник (02.2019) відділу просторового розвитку ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

Досягнення:

Премія для молодих вчених Львівської обласної державної адміністрації (2015).

2015Bas M. Marketing in the health insurance market of Ukraine: nature and peculiarities [Маркетинг на ринку медичного страхування України: характер і особливості] / M. Bas // European Science Review [Европейское научное обозрение] / Association for Advanced Studies and Higher Education «East West». – Vienna, 2014. – №2. – P. 190-192.Bas-Yurchyshyn M. Evaluation of the demographic potential formation conditions in the rural areas of the Western Ukraine [Оцінка демографічного потенціалу умов освіти в сільській місцевості Західної України] / A. Maksymenko, N. Tsymbalista, M. Bas-Yurchyshyn // News of science and education / Publishing House «Education and Science» s.r.o. – Sheffild, 2014. – №10(34). – P. 58-68.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.138:368.9.06:[338.45:61]
Бас-Юрчишин М. А. Маркетингова діяльність на регіональному ринку медичного страхування у контексті формування страхової моделі фінансування охорони здоров’я / М. А. Бас-Юрчишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 70-74.

Літер.: 5


Визначено необхідність перехідного періоду від бюджетної моделі фінансування сфери охорони здоров’я до страхової, під час якого повинна відбуватися активізація добровільного та запровадження обов’язкового медичного страхування. Однією з найважливіших передумов ефективної реалізації та подальшої адаптації заходів перехідного періоду є ефективна маркетингова діяльність. Вихідні умови на ринку медичного страхування вимагають певного типу поведінки відносно побудови стосунків між страховиками та цільовою аудиторією, конкурентами, закладами охорони здоров’я, державою. Застосування маркетингових концепцій повинно відбуватися на загальнодержавному (макромаркетинг) та на рівні страховиків (мікромаркетинг). Мікромаркетинг повинен реалізовуватися через концепції підвищення якості послуг, зростання обсягів продажу та концепцію створення цінності. Макромаркетинг повинен забезпечити вдосконалення системи підготовки кваліфікованих працівників страхового бізнесу; підтримку добросовісних страховиків на ринку медичного страхування та сприяння проведенню соціальних заходів, спрямованих на популяризацію та усвідомлення населенням переваг медичного страхування. 
медичне страхування, маркетингова діяльність, обов’язкове медичне страхування, добровільне медичне страхування Bas-Yurchyshyn M. Elementy okresu przejsciowego rozwoju regionalnych rynkow ubezpieczenia zdrowotnego w Ukrainie w kontekscie reformowania ochrony zdrowia [Елементи перехідного періоду розвитку регіональних ринків медичного страхування в Україні в контексті реформування медико-санітарної допомоги] / M. Bas-Yurchyshyn, I. Hrynchyshyn // Nauka i studia. – Przemysl, 2015. – №17 (148). – S. 48-55.Бас-Юрчишин М. А. SWOT-аналіз ринку медичного страхування в Україні / М. А. Бас-Юрчишин // Молодий вчений. – 2015. – №2(6) (17). – С. 923-927.Файл Adobe Reader УДК 368.9.06(477)
Бас-Юрчишин М. А. Визнaчення особливостей розвитку ринку медичного стрaхувaння в Укрaїні нa основі соціологічного дослідження / М. А. Бас-Юрчишин // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 792-797. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/5-2015/05_2015.pdf

Джерел: 5 

У стaтті предстaвлено результaти соціологічного опитувaння щодо стaвлення нaселення Укрaїни до ринку медичного стрaхувaння. Зa результaтaми дослідження встaновлено, що більшість нaселення позитивно сприймaє медичне стрaхувaння як форму фінaнсувaння системи охорони здоров’я; спостерігaється низькa стрaховa культурa нaселення; у суспільстві присутній знaчний рівень недовіри до держaви, квaліфікaції медичного персонaлу тa стрaхових компaній; присутня знaчнa чaсткa нaселення, що відчувaє особисту відповідaльність зa влaсне здоров’я; нaявнa регіонaльнa диференціaція щодо сприйняття послуг медичного стрaхувaння, якa в основному зумовленa різним рівнем поінформовaності респондентів. Результaти дослідження повинні врaховувaтися під чaс формувaння стрaтегічних орієнтирів розвитку вітчизняного ринку медичного стрaхувaння. 
медичне стрaхувaння, ринок медичного стрaхувaння, обов’язкове медичне стрaхувaння, добровільне медичне стрaхувaння, соціологічне опитувaння 

2014Бас-Юрчишин М. А. Добровільне медичне страхування / М. А. Бас-Юрчишин // Фінансові механізми формування конвергентної моделі регіонального розвитку : монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. І. З. Сторонянська. – Львів, 2014. – С. 339-349.Козориз М. А. Функциональная составляющая системы медицинского страхования / М. А. Козориз, М. А. Бас // Информатика, математическое моделирование, экономика : Cборник научных статей по итогам Четвертой Международной научно-практической конференции. – Смоленск, 2014. – Т. 2. – С. 138-143.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:338.43(477.83)
Притула Х. М. Формування пріоритетних напрямів розвитку прикордонних сільських територій Львівської області / Х. М. Притула, М. А. Бас-Юрчишин, Ю. Р. Злидник, В. Є. Крупін // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 3-10.

Літер.: 7


Обґрунтовано важливість диференційованого підходу до дослідження та визначення пріоритетних напрямів розвитку сільських територій регіону. Здійснено класифікацію сільських територій Львівської області в розрізі районів за критеріями природно-кліматичного районування та просторового розміщення. Висвітлено особливості соціально-економічного розвитку прикордонних сільських територій Львівщини, визначено основні проблеми та запропоновано пріоритетні напрями їх розвитку. 
соціально-економічний розвиток сільських територій, прикордонні сільські території, сільське господарство 


Веб-майстер П. Попадюк