Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Доктор економічних наук, професор.

Народився 12 серпня 1938 р. в м. Львові. Помер 19 квітня 2011 р. у віці 72 роки.

Закінчив у 1960 році Львівський політехнічний інститут і отримав кваліфікацію інженера-економіста.

У 1967–1970 рр. навчався в стаціонарній аспірантурі при Львівському відділенні Інституту економіки АН УРСР.

У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Питання економічності розвитку технології на машинобудівному підприємстві”.

У 1986 році захистив докторську дисертацію на тему «Організація і управління технологічними системами в умовах інтенсифікації суспільного виробництва (теорія і методи)».

У 1987 р. отримав вчене звання професора.

У Інституті регіональних досліджень НАН України (раніше Львівському відділенні Інституту економіки АН УРСР) за неповні 44 роки пройшов такі щаблі кар'єри: молодший науковий співробітник (01.12.1970 р. – 16.11.1971 р.), старший науковий співробітник відділу наукової організації виробництва (16.11.1971 р. – 10.04.1975 р.), завідувач відділу математичного моделювання і проектування систем управління (10.04.1975 р. – 28.11.1994 р.), завідувач відділу економічних проблем розвитку промисловості регіону (28.11.1994 р. – 01.01.2004 р.), завідувач відділу прогнозування і моделювання розвитку регіону (01.01.2004 р. – 19.04.2011 р.). Одночасно виконував обов'язки заступника директора Інституту з наукової роботи (28.11.1994 р. – 16.01.2002 р.), завідувача відділу як заступника директора (28.11.1994 р. – 01.05.1998 р.), завідувача відділу (з 01.02.2002 р.).

Основну сферу наукових інтересів представляли системні дослідження організації управління науково-технічним процесом, на засадах яких вперше була розроблена теорія організації управління технологічними системами промислового виробництва і взаємодії виробничих систем різного рівня ієрархії, побудовані економіко-математичні моделі задач управління науково-технічним прогресом і їх інформаційного забезпечення. За допомогою розроблених автором методів ресурсної ефективності забезпечується можливість враховувати структурні зміни у співвідношеннях виробничих ресурсів і їх віддачі стосовно основних напрямків науково-технічного прогресу.

Значна частина досліджень була присвячена проблемі структурної перебудови промисловості України. В цьому зв'язку були обґрунтовані методи оцінки структури промисловості, визначені сутність структурної перебудови, принципи її організації, методи управління, обґрунтовані основні напрямки структурної перебудови промисловості. Досліджені вузлові питання конверсії як одного з реальних і перспективних способів перебудови національної економіки та фінансово-кредитного механізму.

Підготував 5 докторів і 24 кандидати наук.

Опубліковано 207 публікацій, з них 19 монографій. У двох одноосібних монографіях («Організація технологічних систем промислового виробництва», Київ : Наукова думка, 1985; «Ситуаційний аналіз промислового виробництва», Київ : Техніка, 1989) викладені теорія і методи розвитку промислових підприємств.

Основні публікації:

  1. Бойко Є. І. Стан та перспективи соціально-економічного зростання сільських територій / Є. І. Бойко, М. П. Горин ; НАН України, Інститут регіональних досліджень. - Львів, 2010. - 47 с. - (Серія "Регіони: моніторинг, прогнози, моделі").
  2. Прогнозування розвитку промислового виробництва регіону: методологічні аспекти : [монографія] / Є. І. Бойко [та ін.] ; наук. ред. Є. І. Бойко ; НАН України, Інститут регіональних досліджень. - Львів, 2009. - 236 с. - (Серія "Регіони: моніторинг, прогнози, моделі").
  3. Бойко Є. І. Проблеми та напрями активізації розвитку промислового виробництва регіону / Є. І. Бойко, М. П. Горин ; НАН України, Інститут регіональних досліджень. - Львів, 2008. - 56 c. - (Серія "Регіони: моніторинг, прогнози, моделі").
  4. Методи і моделі просторового розвитку територіально-виробничих систем : монографія / Є. І. Бойко, С. О. Іщук, В. Б. Войцеховський, Ф. А. Важинський, М. П. Горин ; наук. ред. Є. І. Бойко ; НАН України, Інститут регіональних досліджень. - Львів, 2007. - 212 c.
  5. Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку промисловості регіону / Є. І. Бойко, В. Б. Войцеховський, Я. В. Грита, С. О. Іщук, Г. В. Бондарчук-Грита ; наук. ред. Є. І. Бойко ; Інститут регіональних досліджень НАН України. - Львів, 2003. - 192 с.
  6. Бойко Є. І. Інвестування структурних реформувань промисловості регіону / Є. І. Бойко, В. Б. Войцеховський, М. П. Горин ; НАН України, Інститут регіональних досліджень. - Львів, 2000. - 160 с.
  7. Сучасні проблеми інвестування структурних реформувань промисловості регіону / Є. І. Бойко, М. П. Горин, Г. М. Свистович, М. А. Коник ; НАН України, Інститут регіональних досліджень. - Львів, 1998. - 36 с.

Монографії

2013Файл Adobe Reader УДК 332.122(477.8):[330.322]
Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / Інститут регіональних досліджень НАН України; наук. ред. В. С. Кравців. – Том 4. Сільські території / відп. ред. В. В. Борщевський. – Львів, 2013. – 344 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

Джерел: 243

Монографія присвячена дослідженню проблем розвитку сільських територій Карпатського регіону України та прогнозуванню шляхів їхньої подальшої еволюції в ринкових умовах господарювання. Особливу увагу приділено ви-вченню перспектив становлення багатофункціональної економіки на сільських територіях з урахуванням нинішніх українських реалій і досвіду країн ЄС. Окреслено шляхи подолання існуючих соціально-економічних, інституційних і демографічних проблем вітчизняного села.
Для науковців, які займаються проблемами розвитку сільських територій і сільського господарства в Україні, аспірантів, студентів, а також працівників органів державної влади та місцевого самоврядування.
Ключові слова: Карпатський регіон, проблеми та перспективи розвитку, сільські території

2009Файл Adobe Reader УДК 338.45:332.1:338.27:005
Прогнозування розвитку промислового виробництва регіону: методологічні аспекти : монографія / наук. ред. Є. І. Бойко ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2009. – 236 с. (фрагмент)

Джерел: 89

Обґрунтовано методологічні положення, узагальнено методичні підходи і методи, зарубіжний і вітчизняний досвід прогнозування розвитку промислового виробництва регіону. Запропоновано методи і оптимізаційні моделі прогнозування розвитку промислового виробництва регіону, прогнозні моделі інноваційного розвитку промислового виробництва регіону та моделі митних платежів при імпорті та експорті товарів.
Розглянуто фактори і механізми розвитку, розкрито вплив інфляційних процесів на розвиток промислового виробництва регіону.
Досліджено сучасні проблеми і тенденції розвитку промислового виробництва регіону в умовах економічної кризи, особливості та теоретико-правові аспекти інформаційного забезпечення задач прогнозування його розвитку. Викладено теоретико-методичні аспекти оцінки рівня розвитку промислового виробництва регіону.
Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, державних службовців, підприємців.
Ключові слова: промислове виробництво регіону, прогнозування розвитку, методологічні аспекти

2007Файл Adobe Reader УДК 332.1:334.711:519.866
Методи і моделі просторового розвитку територіально-виробничих систем : монографія / Інститут регіональних досліджень НАН України ; наук. ред. Є. І. Бойко. – Львів, 2007. – 212 с. (фрагмент)

Джерел: 86

В монографії розглянуто проблемні питання організації територіально-виробничих систем, висвітлено досвід і тенденції їх формування. Розкрито сутність та обґрунтовано концептуальні основи моделювання просторового розвитку територіально-виробничих систем.
Досліджено організаційні форми і просторові фактори розвитку територіально-виробничих систем, визначено його сутність, наведено методи оцінки конкурентоспроможності територіально-виробничих систем. Розроблено теоретико-методичні положення з оцінки просторової організації виробництва та моделювання його інноваційного розвитку.
Ґрунтовно представлено моделювання просторового формування та перспективного поступу територіально-виробничих систем, економіко-математичні моделі функціонування і розвитку територіально-виробничих систем, а також моделювання концентрації спеціалізованого виробництва.
Авторський колектив: Є. І. Бойко, С. О. Іщук, В. Б. Войцеховський, Ф. А. Важинський, М. П. Горин, Х. М. Притула, В. Є. Крупін, В. А. Карплюк, Л. І. Воркун, Л. К. Демкович.
Ключові слова: територіально-виробничі системи, просторовий розвиток, методи, моделі

2001Файл Adobe Reader УДК 332
Регіональна політика: методологія, методи, практика : монографія / Інститут регіональних досліджень НАН України; редкол.: відп. ред. М. І. Долішній. – Львів, 2001. – 720 с. (фрагмент)

Джерел: 429 посилань

У монографії з позицій сучасного рівня економічної науки та суміжних з нею знань досліджено теоретичні і методичні основи регіональної політики. На підставі дослідницького досвіду Львівської економічної школи в монографії висвітлено наукові основи регіональної соціально-економічної політики, зарубіжний досвід формування регіональної політики, принципи і методи державного регулювання та місцевого самоврядування, регіональні аспекти розвитку підприємництва, формування регіональної фінансово-кредитної та податкової політики, проблеми формування і реалізації регіональної науково-технічної політики, соціальні аспекти регіональної політики, принципи і методи управління розвитком великих міст, регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв’язків.
Для вчених-економістів, викладачів і студентів, спеціалістів з економіки.
Авторський колектив: Долішній М. І., Бєлєнький П. Ю., Бідак В. Я., Бойко Є. І., Вовканич С. Й., Габрель М. М., Гадзало Я. М., Герасимчук З. В., Гладій М. В., Гоголь Г. Л., Горин М. П., Давимука С. А., Злупко С. М., Караванський О. В., Карпов В. І., Козоріз М. А., Кондратюк О. В., Копистянська Х. Р., Копитко В. І., Кравців В. С., Кривицький А. Ф., Куйбіда В. С., Куценко В. І., Лавейкін М. І., Максимчук М. В., Матковський С. О., Матюшко Є. М., Медведчук С. В., Мікула Н. А., Осауленко О. Г., Пак Н. Т., Палига Є. М., Панкевич Л. В., Патора Р., Пирожков С. І., Писаренко С. М., Побурко Я. О., Риндзак О. Т., Садова У. Я., Семів Л. К., Семів Р. А., Симоненко В. К., Сімків Л. Є., Соловей Л. С., Стельмах О. А., Фрис Р. Д., Фурдичко О. І., Цапок С. О., Шевчук А. В., Шевчук Л. Т., Шульц С. Л.
Ключові слова: регіональна політика, механізми реалізації

Наукові видання

2011Розвиток сільських територій (стан, проблеми, перспективи) / Є. І. Бойко, І. Р. Залуцький, Х. М. Притула та ін. ; Інститут регіональних досліджень НАН України ; наук. ред. Є. І. Бойко. – Львів, 2011. – 61 с.

Статті

2011Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Бойко Є. І. Економічні трансформації та антикризове управління в хімічній промисловості України / Є. І. Бойко // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 156-158.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Бойко Є. І. Концептуальні підходи до прогнозування розвитку сільських територій / Є. І. Бойко // Регіональна економіка. – 2011. – №2(60). – С. 7-15. 

Висвітлені проблемні питання прогнозування розвитку сільських територій, окреслено їх особливості, визначено основні передумови для проведення прогнозних розрахунків. Обґрунтовано доцільність використання методів системного аналізу та економіко-математичних моделей для побудови прогнозів розвитку сільських територій. 
сільські території, прогнозування, розвиток, економіко-математичне моделювання 

2009Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Бойко Є. І. Методологічні положення прогнозування розвитку промислового виробництва регіону / Є. І. Бойко // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 14-22. 

Висвітлено методологічні положення формування прогнозів розвитку промислового виробництва регіону. Акцентується увага на забезпеченні оптимальних перспективних управлінських рішень, моделюванні основних задач прогнозування, визначенні основних показників розвитку промислових підприємств: прибутку, собівартості, рентабельності основного капіталу, обсягів продукції і послуг. Розглянуто сценарії для побудови прогнозів. 
прогнозування, розвиток, промислове виробництво, розширене відтворення 

2008Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Бойко Є. І. Сучасні проблеми регіонального розвитку внутрішньої торгівлі / Є. І. Бойко // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 252-255.


Веб-майстер П. Попадюк