Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


МонографіїФайл Adobe Reader УДК 658.14:330.341.1(477.8)
Методологічні основи оцінки рівня капіталізації суб’єктів господарювання : монографія / наук. ред. М. А. Козоріз ; Інститут регіональних досліджень НАН України ; М. А. Козоріз, О. М. Люткевич, Г. П. Федорова, Г. В. Возняк, Б. І. Пшик, Б. О. Долішня, Л. Я. Беновська, І. С. Музика та ін. – Львів, 2008. – 290 с. (Сер. «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі») (фрагмент)

Джерел: 158

Представлено теоретико-методологічні та практичні аспекти обґрунтування засад капіталізації як критерію оцінки стійкості суб’єктів господарювання в умовах наростання процесів глобалізації та міжнародної інтеграції, та визначення її впливу на розвиток економіки. Основну увагу приділено дослідженню процесів, що характеризують інноваційність розвитку суб’єктів господарювання та рівень їх капіталізації в Західному регіоні України і засади управління інноваційним розвитком підприємств на основі підвищення рівня їх капіталізації.
Для наукових працівників, аспірантів та широкого кола фахівців, які працюють над проблемами розвитку суб’єктів господарювання на основі підвищення рівня їх капіталізації.
Авторський колектив: М. Козоріз, д.е.н., професор (вступ, розділ 1, 2, 3, 4, висновки); Л. Гліненко к.т.н. (підр. 4.1); О. Люткевич, к.е.н. (підр. 2.1, 2.2, висновки); Г. Федорова, к.е.н. (підр. 1.2, 4.2); Г. Возняк, к.е.н. (підр. 1.1, 1.2, 1.4); Б. Пшик, к.е.н. (підр. 3.1); М. Долішня, к.е.н. (підр. 3.5); Г. Козоріз, к.е.н. (підр. 3.4); Б. Долішня (підр. 2.5); Л. Беновська (підр. 2.4); І. Музика (підр. 2.3); 3. Лапішко (підр. 3.3); Н. Шевченко (підр. 2.2); К. Калинець (підр. 3.2); О. Масна (підр. 3.6).
Ключові слова: капіталізація суб’єктів господарювання, оцінка рівня капіталізації, методологічні основиФайл Adobe Reader УДК 332.132(477)
Сторонянська І. З. Регіони України: пошук моделі конвергентного розвитку : монографія / І. З. Сторонянська ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2008. – 144 с. (Серія "Проблеми регіонального розвитку") (фрагмент)

Джерел: 88

У монографії досліджуються сучасні теоретичні, методологічні та прикладні засади вивчення процесів конвергенції та дивергенції регіонального розвитку. Акцентовано увагу на інноваційному чиннику регіонального розвитку та його регіональній диференціації в Україні. Розроблено модель економічного розвитку системи регіонів у національному просторі. Значне місце відведено шляхам удосконалення державної регіональної політики в умовах переходу до конвергентного типу регіонального розвитку.
Розрахована на науковців, економістів, керівників та практичних працівників органів різних рівнів управління.
Ключові слова: територіальний поділ праці; розміщення продуктивних сил в цілому; економічна географія УкраїниФайл Adobe Reader Transformation processes in the Western Ukraine: Concepts for a sustainable land use/ [Eds: M. Roth, R. Nobis, V. Stetsiuk, I. Kruhlov]. Berlin: Weisensee Verlag, 2008. 488 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20080304f.pdf (фрагмент 22 с.)Файл Adobe Reader УДК 332.133.6:338.124.4
Шевчук Я. В. Депресивні територіальні суспільні системи: критерії визначення та напрямки санації : монографія / Я. В. Шевчук. – Львів, 2008. – 133 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку») (фрагмент)

Джерел: 165

Монографію присвячено розробці теоретико-методологічні основ дослідження депресивних територіальних суспільних систем (ТСС) різного ієрархічного рівня.
Сформовано понятійно-термінологічну систему «Депресивні ТСС», розроблено її структуру, подано авторське визначення змісту поняття «депресивна ТСС», запропоновано нові терміни, зокрема назви класів депресивних ТСС (циклічно- депресивні ТСС, структурно-депресивні ТСС, функціонально-депресивні ТСС, залпово-депресивні ТСС), уточнено зміст поняття «санація депресивних ТСС». Представлено авторську методику дослідження, яка зорієнтована на виявлення і оцінку генезису й факторів депресивності ТСС різного ієрархічного рівня, аналіз ознак і параметрів сучасних депресивних ТСС України, розробку класифікації депресивних ТСС України та на розробку рекомендацій щодо практичного застосування отриманих результатів, обґрунтування пропозицій щодо здійснення інвестиційної політики України в контексті санації депресивних ТСС. Розроблена і апробована на прикладі Львівської області методика визначення рівня розвитку внутрішньорегіональних ТСС.
Обґрунтовано концепцію факторів формування депресивних ТСС різного ієрархічного півня та шляхи удосконалення механізму управління санацією депресивних ТСС, які включають розробку нового законодавства стосовно санації депресивних суспільних територіальних систем в різних регіонах України; вироблення нового відношення Уряду до функціонування депресивних ТСС, формування в складі перспективної регіональної політики нового важливого напрямку соціально-економічного регіонального розвитку - санації депресивних ТСС; активізацію діяльності та інтенсифікації самоорганізації всіх економічних суб’єктів, які функціонують в депресивних ТСС; залучення іноземних та вітчизняних інвестицій для регенерації найперспективніших існуючих та для створення нових економічних об’єктів - ядер перспективного соціально-економічного розвитку господарських територіальних утворень. Сформовано пропозиції щодо розробки Концепції регіональної інвестиційної політики з урахуванням необхідності здійснення санації депресивних ТСС.
Ключові слова: депресивні територіальні суспільні системи, критерії визначення, напрямки санаціїФайл Adobe Reader УДК 332.146.2(477.87)
Стимулювання регіонального розвитку Закарпатської області : монографія / наук. ред.: Л. Т. Шевчук ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2008. – 241 с. (Сер. "Проблеми регіонального розвитку”). (повний текст)

Джерел: 100

У колективній монографії висвітлені сучасні теоретичні та методичні засади дослідження стану та проблем розвитку регіону на прикладі Закарпатської області. Окреслені особливості функціонування регіонального господарського комплексу в розрізі його окремих галузевих та територіальних підсистем. Сформульовані й проаналізовані можливі варіанти, можливості та напрямки стимулювання регіонального розвитку з метою забезпечення соціально-економічного зростання Закарпатської області.
Для економістів, соціологів, спеціалістів сфери управління. Буде корисною для всіх, хто займається теоретичними дослідженнями і практикою прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України.
Авторський колектив: Л. Т. Шевчук, В. В. Папп, С. Д. Щеглюк, А. В. Шевчук, Я. В. Шевчук, М. І. Мельник, О. Б. Жихор, Р. Є. Яремчук, О. І. Шевчук, В. В. Гоблик, Г. Г. Губані, М. А. Кальницька, Ю. І. Гелетій, Я. Ю. Агій, Н. В. Папп.Файл Adobe Reader УДК 330.341:332.12
Щеглюк С. Д. Формування нових видів економічної діяльності в умовах трансформаційної економіки : монографія / С. Д. Щеглюк ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2008. – 195 с. (Сер. "Проблеми регіонального розвитку”). (повний текст)

Джерел: 290

Монографія присвячена дослідженню теоретичних та прикладних основ вивчення нових видів економічної діяльності в умовах трансформаційних процесів в національній економіці. Аналізуються особливості формування нових видів економічної діяльності крізь призму інновацій та механізми їх розвитку й впровадження у діяльнісно-видову структуру економіки регіону. Запропонована оцінка трансформаційних процесів в економіці регіону із визначенням показника глибини трансформації та типізацією цих процесів. Визначено вплив нових видів діяльності на структурні зрушення в регіональній економіці та окреслено підходи до встановлення можливих точок економічного зростання за рахунок впровадження нових видів діяльності. Окреслено основні шляхи формування перспективної діяльнісно-видової структури регіону в умовах врахування нових видів економічної діяльності, подано рекомендації щодо удосконалення статистичного супроводу дослідження інновацій та удосконалення структури Класифікатора видів економічної діяльності.
Для економістів, управлінців, соціологів, географів, менеджерів інноваційної діяльності. Буде корисною для всіх, хто займається теоретичними дослідженнями й практикою управління трансформаційними процесами та прогнозуванням регіонального розвитку.
Ключові слова: види економічної діяльності, трансформаційна економікаФайл Adobe Reader УДК 330.341.1:332.146.2
Луцків О. М. Виробничий потенціал регіону: інноваційний вимір : монографія / О. М. Луцків ; Інститут регіональних досліджень НАН України. - Львів, 2008. - 242 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку») (фрагмент)

Джерел: 260

У монографії досліджуються теоретико-методологічні основи підвищення рівня інноваційності виробничого потенціалу регіону. На основі структурного підходу до аналізу виробничого потенціалу регіону виділено: територіальну, функціонально-територіальну, ресурсно-територіальну та компонентно-територіальну його структури. Розглядаються питання удосконалення регулювання розвитком виробничого потенціалу регіону та обґрунтовано систему заходів забезпечення його інноваційності. Проаналізовано тенденції та закономірності розвитку виробничого потенціалу Львівської області, досліджено стан і динаміку використання його основних складових та особливості інноваційної діяльності в регіоні. На підставі розроблених симуляторів визначено індекс інноваційності виробничого потенціалу регіонів України та побудовано їх рейтинг за цим показником. Запропоновано організаційно-економічний механізм підвищення рівня інноваційності виробничого потенціалу на основі ресурсного підходу за рахунок фінансово-економічних і нормативно-правових важелів впливу. Обґрунтовано вибір джерел фінансування для підвищення рівня інноваційності виробничого потенціалу регіону. Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, аспірантів, керівників, державних службовців.
Ключові слова: виробничий потенціал, регіон, інноваційний вимір

2007Файл Adobe Reader УДК 331.108
Янковська Л. А. Розвиток освітньо-фахового потенціалу регіону: теорія, методологія, практика : монографія / Л. А. Янковська ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2007. – 260 с. (фрагмент)

Джерел: 93

Проаналізовано формування, методику оцінювання та інформаційні чинники формування освітньо-фахового потенціалу Західного регіону України. Висвітлено методологію формування якості та розвитку механізмів формування освітньо-фахового потенціалу. Окреслено напрями розвитку освітньо-фахового потенціалу та його перспективи в умовах європейської інтеграції України.
Ключові слова: освітньо-фаховий потенціал, регіон, розвиток, теорія, методологія, практикаФайл Adobe Reader УДК [796.035+379.85](477)
Кашуба Я. М. Формування системи дитячого оздоровлення і туризму : монографія / Я. М. Кашуба. – Львів: ПАІС, 2007. – 293 с. (фрагмент)

Джерел: 153

У монографії представлено ґрунтовне комплексне дослідження науково-методичних, економіко-правових, організаційно-управлінських питань формування і розвитку системи дитячого оздоровлення і туризму. Проведено аналіз передумов, тенденцій та мотиваційних чинників розвитку дитячого оздоровлення і туризму. Розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення організаційно-економічних механізмів формування та стимулювання розвитку цієї системи.
Ключові слова: дитяче оздоровлення, туризмЦапок С. О. Етнодемографічна картина сучасного світу (енциклопедичне дослідження) : монографія / С. О. Цапок ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2007. – 418 с.
Ключові слова: етнодемографічна картина


Веб-майстер П. Попадюк