Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


МонографіїФайл Adobe Reader УДК 332.122(477.8)
Економічний розвиток областей Західного регіону України: аналіз, діагноз, тенденції : монографія / наук. ред. С. О. Іщук ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2009. – 164 с. (Сер. «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). (фрагмент – перші 4 с.)

У монографії запропоновано методичні підходи до оцінювання загальноекономічного розвитку областей регіону, що передбачає розрахунок абсолютних і відносних показників розвитку областей, аналіз ефективності використання виробничих ресурсів і оцінку рівня ділової активності в регіоні. Оцінювання проведено на основі даних про результати функціонування економіки семи областей (Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької) Західного регіону України.
За результатами діагностики рівня динаміки показників основних видів економічної діяльності аналізованих областей сформовано аналітичну основу для прийняття відповідних програм розвитку господарського регіону.
Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, державних службовців, підприємців.
Авторський колектив: С. О. Іщук, Т. В. Кулініч, І. В. Андел, О. І. Лиса, С. М. Ткач, Г. В. Горин.
Ключові слова: економічний розвиток областей, Західний регіон України, аналіз, діагноз, тенденціїФайл Adobe Reader УДК 316.43:330.342.146(477)
Гончаренко І. В. Соціально-економічний розвиток сільських територій регіону: проблеми теорії та практики : монографія / І. В. Гончаренко ; Інститут регіональних досліджень НАН України ; [наук. ред. Л. Т. Шевчук]. – Львів, 2009. – 370 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (фрагмент)

Джерел: 233

У монографії висвітлено сучасні теоретичні, методологічні та прикладні засади формування і реалізації регіональної політики розвитку сільських територій в Україні. Акцентовано увагу на удосконаленні нормативно-правового регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій в розрізі регіонів України. Розглянуто державні програми щодо розвитку соціально-економічної сфери села та діяльність не державних структур в сфері розвитку сільських територій. Приділено увагу розвитку територіальних громад та їх впливу на формування регіональної соціально-економічної політики. Визначено напрями удосконалення системи координації діяльності управлінських структур, застосування територіального маркетингу і проектного менеджменту в розвитку сільських територій, залучення іноземних інвесторів до реалізації проектів в сільській місцевості, формування автоматизованих систем управління соціально-економічними процесами для реалізації моніторингу нової регіональної соціально-економічної політики розвитку сільських територій.
Призначена для науковців, економістів, керівників та практичних працівників органів державного управління.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, сільські території, регіон, теорія, практикаФайл Adobe Reader УДК 332.146.2:339.138
Пастернак О. І. Економічний розвиток регіону: маркетингове забезпечення : монографія / О. І. Пастернак ; Інститут регіональних досліджень НАН України ; [відп. ред. П. Ю. Бєлєнький]. – Львів, 2009. – 200 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

Джерел: 226

Монографія присвячена дослідженню теоретико-методологічних основ маркетингового забезпечення економічного розвитку регіону. Проаналізовані основні функції маркетингу регіону, інструменти, які використовуються регіонами України на даний час. Окреслено основні шляхи активізації маркетингових механізмів з метою стимулювання економічного розвитку регіону. Запропоновано рекомендації щодо створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення «Маркетинг регіону». Розроблено систему індикаторів моніторингу маркетингового забезпечення економічного розвитку регіону.
Для економістів, державних службовців, науковців, викладачів, студентів та всіх, хто займається проблематикою маркетингу територій.
Ключові слова: економічний розвиток, маркетингове забезпечення, регіонФайл Adobe Reader УДК 332.362:631.111
Організація сільськогосподарського використання земель на ландшафтно-екологічній основі / Львівський національний аграрний університет; наук. ред. П. Г. Казьмір. Львів, 2009. 254 с. (фрагменти: 141 с.)

Джерел: 265

Розглянуто науково-методологічні засади організації екологічно безпечного й економічно ефективного використання земельних ресурсів у сільському господарстві. На основі синтезу сучасних методів ландшафтної екології та землевпорядного проектування в монографії вперше запропоновано алгоритм виділення ландшафтно-екологічних одиниць як елемент інженерної методики формування просторових передумов для організації раціонального використання й охорони земель на локальному рівні. Висвітлено особливості економіко-математичного обґрунтування системи землевпорядних заходів у нових економічних умовах. Показано доцільність запровадження системи динамічних сівозмін у господарствах ринкового типу. На основі систематизації та узагальнення результатів польових досліджень запропоновано диференційовані моделі впорядкування території сівозмін в ерозійно небезпечних агроландшафтах.
Для наукових працівників, аспірантів та студентів, які навчаються за спеціальністю „Землевпорядкування та кадастр”, а також для фахівців землевпорядних і сільськогосподарських органів, сільськогосподарських підприємств та організацій.
Авторський колектив: П. Г. Казьмір, Н. Є. Стойко, М. В. Дроздяк, В. Г. Кисіль, Л. П. Казьмір, І. П. Здоровцов, М. Я. Бомба, З. П. Флекей, В. І. Ярмолюк.
Ключові слова: сільськогосподарське використання земель, ландшафтно-екологічна основа, організаціяФайл Adobe Reader УДК 338.124.4:332.021
Папп В. В. Структурні процеси в економіці регіональних суспільних систем: теорія, методологія, практика : монографія / В. В. Папп ; Інститут регіональних досліджень НАН України ; [відп. ред. Л. Т. Шевчук]. - Львів, 2009. - 340 с. (фрагмент)

Джерел: 391

Розкрито сутність наукових теорій і концепцій розміщення продуктивних сил і економіки регіональних суспільних систем. Узагальнено теоретичні основи дослідження регіональної суспільної системи як структурної ланки суспільного відтворення. Висвітлено роль і місце регіональних потреб як одного з найважливіших чинників у системі економічних факторів. Визначальна роль відведена розробці напрямків регулювання відтворювальних процесів у регіоні. Запропоновано шляхи удосконалення структури економіки регіональних суспільних систем та стимули оптимізації відтворювальних процесів.
Для науковців, викладачів, аспірантів та широкого кола тих, хто цікавиться проблемами структурування економіки регіонів.
Ключові слова: регіональні суспільні системи, економіка регіону, структурні процеси, теорія, методологія, практикаФайл Adobe Reader УДК 338.45:332.1:338.27:005
Прогнозування розвитку промислового виробництва регіону: методологічні аспекти : монографія / наук. ред. Є. І. Бойко ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2009. – 236 с. (фрагмент)

Джерел: 89

Обґрунтовано методологічні положення, узагальнено методичні підходи і методи, зарубіжний і вітчизняний досвід прогнозування розвитку промислового виробництва регіону. Запропоновано методи і оптимізаційні моделі прогнозування розвитку промислового виробництва регіону, прогнозні моделі інноваційного розвитку промислового виробництва регіону та моделі митних платежів при імпорті та експорті товарів.
Розглянуто фактори і механізми розвитку, розкрито вплив інфляційних процесів на розвиток промислового виробництва регіону.
Досліджено сучасні проблеми і тенденції розвитку промислового виробництва регіону в умовах економічної кризи, особливості та теоретико-правові аспекти інформаційного забезпечення задач прогнозування його розвитку. Викладено теоретико-методичні аспекти оцінки рівня розвитку промислового виробництва регіону.
Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, державних службовців, підприємців.
Ключові слова: промислове виробництво регіону, прогнозування розвитку, методологічні аспектиКрупін В. Є. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності територіально-виробничих систем : монографія / В. Є. Крупін ; Інститут регіональних досліджень НАН України ; [наук. ред. С. О. Іщук]. – Львів, 2009. – 218 с.
Ключові слова: державне регулювання, зовнішньоекономічна діяльність, територіально-виробничі системиЕкономіка України: національна стратегія розвитку : монографія / відп. ред. Л. С. Гринів ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – 444 с.

Авторський колектив: Л. С. Гринів, О. В. Стефанишин, Ю. М. Гончар, О. С. Ривак, М. В. Кічурчак, І. Б. Назаркевич та ін.
Ключові слова: економіка України, національна стратегія, стратегія розвиткуФайл Adobe Reader УДК 332.021:339.923
Писаренко С. М. Організаційно-економічний механізм формування та реалізації спільної регіональної політики Європейського Союзу : монографія / С. М. Писаренко ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2009. – 152 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку») (фрагмент)

Джерел: 52

Проаналізовано методологічні та методичні підходи до формування спільної регіональної політики ЄС в умовах глобалізації, поширення процесів регіональної економічної інтеграції. Визначені форми і методи реалізації спільної регіональної політики ЄС, яка враховує диференціацію рівнів соціально-економічного розвитку регіонів і направлена на їх конвергенцію. Підкреслюється важливість набутого досвіду спільної регіональної політики ЄС для проведення регіональної політики в Україні.
Для наукових працівників, студентів, менеджерів державних і територіальних структур, які займаються проблемами регіонального розвитку.
Ключові слова: спільна регіональна політика, організаційно-економічний механізм, Європейський Союз

2008Файл Adobe Reader УДК 65.012.12:33+658.0(477)
Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: монографія/ Т. Г. Васильців. – . Львів, 2008. 384 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20080802.pdf (повний текст)

Джерел: 348

Монографія містить наукове обґрунтування теоретико-методичних засад і прикладних механізмів зміцнення економічної безпеки підприємництва у системі безпеки національної економіки. Особливу увагу зосереджено на системному підході до обгрунтування поняття економічної безпеки підприємництва, її складників, індикаторів, методології оцінки.
Аналізуються передумови, регіонально-секторальні тенденції та вплив державного регулювання на зміцнення економічної безпеки підприємництва; пропонуються стратегічні пріоритети, а також функціональні механізми посилення економічної безпеки підприємництва в Україні.
Рекомендовано органам державного управління та місцевого самоврядування, науковим працівникам, викладачам, аспірантам і студентам.
Ключові слова: економічна безпека, підприємництво, Україна, стратегія, механізми зміцнення


Веб-майстер П. Попадюк