Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Співпраця з вищими навчальними закладами

Розвиток співробітництва з вищими навчальними закладами продовжував здійснюватися в рамках діяльності науково-навчального комплексу «Економосвіта». Угода щодо створення ННК «Економосвіта» була підписана у квітні 2003 р. Інститутом регіональних досліджень НАН України, Інститутом економіки та менеджменту при Національному університеті «Львівська політехніка», Академією народного господарства (м. Тернопіль) та Львівським банківським інститутом Національного банку України. На даний час до складу комплексу також входять Львівська комерційна академія, Львівська державна фінансова академія, Луцький національний технічний університет та Ярославська державна вища технічно-економічна школа (Польща).

У 2015 році проведено 2 засідання координаційної ради ННК «Економосвіта», присвячені питанням фінансової грамотності населення та розвитку транскордонного співробітництва у сфері науки і освіти. У рамках ННК «Економосвіта» успішно функціонує координаційна рада молодих вчених комплексу, яку очолює співробітник Інституту, к.е.н. Пелехатий А.О. До її здобутків слід віднести організацію та проведення у 2015 р. 5 конференцій та круглих столів за участю молодих вчених комплексу.

До результатів роботи Інституту в рамках комплексу у 2015 році слід віднести:

 • кооперацію в питаннях забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів в сфері економічної діяльності (залучення 5 провідних науковців Інституту до навчального процесу у вищих навчальних закладах комплексу, 6 – до головування в ДЕКах установ комплексу);
 • підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних кадрів (підвищення кваліфікації 13 науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів комплексу, захист на спеціалізованих радах Інституту 3 кандидатських дисертацій фахівцями із установ комплексу);
 • спільну наукову діяльність (залучення науковців з установ комплексу до виконання 3 науково-дослідних тем Інституту);
 • спільну видавничу діяльність (публікація 1 монографії та 2 збірників наукових праць);
 • спільне проведення 6 науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів з актуальних проблем економіки, зокрема: Х Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір» (м. Львів, 20-25.06.2015 р.); ХIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації» (м. Тернопіль, 26-27.03.2015 р.); І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Економіка України в умовах сучасних геополітичних трансформацій» (м. Львів, 21-22.05.2015), ІV Міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми управління ресурсами та економіка праці» (м. Львів, 22-23.05.2015 р.), круглого столу “Забезпечення розвитку місцевого самоврядування: досвід Польщі для України» (м. Ярослав, 12.10.2015 р.) та ін.

Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В.С. є головою секції економіки Західного наукового центру НАН України і МОН України. К.е.н. Пелехатий А.О. входить до складу Ради молодих вчених при Міністерстві освіти та науки України та Ради молодих вчених Відділення економіки НАН України.

При Інституті діють 6 спільних із вищими навчальними закладами філій кафедр, а саме:

 • філія кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ (згідно Угоди від 25.05.2015 р.);;
 • філія кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом (згідно Угоди від 2.01.2013 р.);
 • філія кафедри фінансів та економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування (згідно Угоди від 2.11. 2015 р.);
 • філія кафедри фінансів суб’єктів господарювання та державних фінансів Львівської державної фінансової академії (згідно Угоди від 14.12.2009 р.);
 • філія кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (згідно Угоди від 12.05.2015 р.);
 • філія кафедри економічної теорії Львівського національного аграрного університету (згідно Угоди від 1.12.2013 р.).

У рамках роботи філій кафедр здійснювалося залучення вчених Інституту до навчального процесу, керівництва курсовими, дипломними роботами та практикою студентів, підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ, проведення спільних семінарів, здійснення спільних досліджень, підготовка спільних публікацій тощо.

Зокрема, до основних результатів роботи філії кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ у 2015 році слід віднести: проведення постійно діючого семінару: «Проблеми формування і розвитку банківської системи України та механізми їх вирішення»; підготовка та видання збірника наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір»; участь у організації Х Міжнародної науково-практичної конференції „Інтеграція України у європейський і світовий фінансовий простір” (20-25.06.2015 р.); керівництво дипломними роботами студентів та кандидатськими і докторськими дисертаціями.

У рамках функціонування філії кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом у 2015 році організовано та проведено науково-практичну конференцію «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум» (11.06.2015 р.); здійснювалося консультування викладацького складу кафедри з питань організації та проведення науково-пошукових досліджень, залучення викладачів кафедри до виконання науково-дослідних тем «Формування і використання територіальних міграційних систем для забезпечення сталого розвитку регіонів» та «Соціокультурний розвиток регіонів в умовах поширення процесів вимушеної міграції»», керівництво дипломними роботами студентів.

До основних результатів роботи філії кафедри фінансів суб’єктів господарювання Львівської державної фінансової академії у 2015 році слід віднести: консультування викладацького складу кафедри з питань теоретико-методичних засад проведення наукових досліджень з проблем регіональної економічної політики, співпрацю у розробці робочої програми курсу «Фінансовий аналіз», головування у роботі ДЕК зі спеціальності «Фінанси та кредит»: проведення круглого столу в рамках Тижня фінансиста на тему «Кредитна політика банків в Україні: виклики сьогодення та перспективи» 20-21 травня 2015 року.

В рамках функціонування філії кафедри фінансів та економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування у 2015 році проводилось читання лекцій з курсу «Екологічне право» та керівництво магістерськими дипломними проектами.

У 2015 році продовжувалася співпраця Ради молодих вчених Інституту із Львівською обласною Малою академією наук. Молоді вчені Інституту к.е.н. Мульска О.П., к.е.н. Ткач С.М., к.е.н. Пелехатий А.О., к.е.н. Гринчишин І.М., Бас-Юрчишин М.А. були залучені до проведення Міжнародної учнівської науково-практичної конференції «Україна очима молодих», (м. Львів, 5-7.05.2015 р.), організованої Національним центром «Мала академія наук України» та Львівською обласною Малою академією наук.

Співпраця з ВНЗ у: 2014 р. 2015 р.


Веб-майстер П. Попадюк