Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Башинська (Завальона) Юлія ІванівнаБашинська (Завальона) Юлія Іванівна
Bashynska (Zavalyona) Yuliya Ivanivna

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук

Посада:

молодший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної екологічної політики та природокористування

Контакти:

yu.bashynska@ukr.net

Сторінки:

1 5

Народилась

1990.

Освіта:

Львівський національний університет імені Івана Франка (2012, спеціальність – міжнародні економічні відносини),
аспірантура – ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (2017).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2017, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, установа: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», науковий керівник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Жук Петро Володимирович, тема: «Організаційно-економічні засади використання потенціалу відновлюваної енергетики в регіоні»).

Досвід роботи:

аспірант (2013-2017, спеціальність – економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями, науковий керівник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Жук Петро Володимирович), молодший науковий співробітник (09.2017) відділу регіональної екологічної політики та природокористування ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

Наукові видання

2018Файл Adobe Reader УДК 332.02:332.1(477)
Наукові основи формування та шляхи реалізації гірської політики в Україні: наукове видання / В. С. Кравців, П. В. Жук, І. А. Колодійчук та ін.; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. В. С. Кравців. Львів, 2018. 121 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

Джерел: 147 посилань

Розглянуто теоретико-методичні й практичні положення щодо вітчизняної політики розвитку гірських територій (гірської політики) та її зближення з гірською політикою європейських країн. Здійснено аналіз напрямів та інструментів реалізації європейської політики сталого розвитку гірських територій, нормативно-правового забезпечення і шляхів вирішення проблем соціально-економічного розвитку гірських територій в Україні. Досліджено секторальні особливості, актуальний стан, проблеми та завдання гірської політики у демографічній та соціальній сферах, сільському й лісовому господарстві, рекреаційно-туристичній сфері, сферах промисловості та енергетики, транспорту й комунікацій, інфраструктурного забезпечення, збереження культурної спадщини та природного довкілля. Визначено пріоритети вітчизняної гірської політики, шляхи та інструменти їх реалізації. Особливу увагу приділено питанням запобігання депопуляції гірських територій, що загрожує втратою своєрідної етнокультурної спадщини горян, та інструментам вирішення цього завдання.
Для працівників органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, учасників громадських організацій, фахівців-практиків, науковців, викладачів, студентів, усіх, сфера діяльності та зацікавленість яких стосується проблематики сталого розвитку гірських територій.
Авторський колектив: В. С. Кравців, П. В. Жук, І. А. Колодійчук, Р. Т. Теслюк, В. О. Полюга, О. І. Гулич, Ю. І. Башинська, І. Р. Мищишин, І. М. Вознюк-Богів.
Ключові слова: гірська політика, наукові основи, формування, реалізація, Україна

2015Файл Adobe Reader УДК 332.142.6:339.972
Регулювання екологічної безпеки транскордонного регіону в умовах євроінтеграції України : наукова доповідь / В. С. Кравців, П. В. Жук, І. А. Колодійчук та ін. ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України» ; наук. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – 121 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

Джерел: 102

В доповіді розглянуто теоретико-методичні положення щодо поняття екологічної безпеки транскордонного регіону, шляхів та інструментів її досягнення. Проведено дослідження вітчизняних та європейських механізмів регулювання екологічної безпеки та розглянуто можливості їх конвергенції. З урахуванням положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом запропоновано шляхи вдосконалення механізмів регулювання екологічної безпеки у транскордонних регіонах України та ЄС.
Для наукових працівників, керівників органів державного управління та місцевого самоврядування, аспірантів, студентів.
Авторський колектив: Кравців В.С., Жук П.В., Колодійчук І.А., Гулич О.І., Полюга В.О., Стадницький Ю.І., Башинська Ю.І., Федірко Б.О., Бегень О.Р., Григоренко О.В., Кухарик В.В., Почтарук І.С.

Статті

2022Репозитарій ІРД НАНУ УДК 352.338.486:379.8; JEL L83, J13
Стадницький Ю. І., Башинська Ю. І. Системний підхід до обґрунтування оптимального розміщення виробництва блага. Регіональна економіка. 2022. №2(104). С. 5-16. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-2-1.

Літер.: 16

2021

2017

2016

2015Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.146
Башинська Ю. І. Механізми державного стимулювання заміщення традиційних паливно-енергетичних ресурсів відновлюваними / Ю. І. Башинська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 3(113). – С. 18-22.

Літер.: 8


Висвітлено важливі аспекти використання державних економічних важелів залучення інвестицій у галузь відновлюваної енергетики з метою підвищення енергоефективності та енергоощадності. Акцентується увага на міжнародних зобов’язаннях України щодо значного збільшення частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в енергобалансі країни. Проаналізовано найбільш актуальні заходи уряду у сфері розвитку відновлюваної енергетики, запровадження нових фінансових стимулів з метою переходу до енергоощадності та використання відновлюваних джерел енергії. 
відновлювані джерела енергії, енергоефективність, інвестиції, компенсація, програма, стратегія 

2014Стале природокористування як фактор соціально-економічного піднесення гірських територій України / В. С. Кравців, П. В. Жук, О. І. Гулич, І. А. Колодійчук, В. О. Полюга, Ю. І. Башинська, О. Р. Бегень, В. В. Гаврилюк, О. В. Григоренко, І. С. Почтарук // Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів : національна доповідь / ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» ; редкол. : Е. М. Лібанова, М. А. Хвесик. – К., 2014. – 776 с. – С. 646-727. 

Досліджуються сучасний стан, тенденції і проблеми відтворення соціально-економічного потенціалу сталого розвитку України та її регіонів. Запропоновано методологію формування системи індикаторів ефективності розвитку регіональних соціально-економічних систем та здійснено системно-комплексну оцінку соціально-економічного потенціалу сталого розвитку України. Значну увагу приділено концептуальним і науково-методичним підходам до оцінки соціального потенціалу держави та її регіонів, перспекти-вам модернізації соціальної інфраструктури та формуванню і використанню територіальних міграційних систем. Сформульовано базові імператив та стратегічні напрями раціоналізації всіх сфер ресурсокористування на основі оцінки енергетичної самодостатності розвитку національного господарства, вдосконалення систем управління земельними ресурсами як основної детермінанти ефективного використання територіального базису сталого розвитку регіональних господарських комплексів, формування моделі імплементації рентних відносин у структуру управління водним господарством й систему інвестиційного забезпечення сфери водокористування, пріоритетів трансформації системи управління лісовим господарством. Розкриваються методологічні та методичні засади капіталізації природно-ресурсної складової соціально-економічного потенціалу сталого розвитку й передумови інституціонального розвитку сфери поводження з відходами та вторинного ресурсокористування в умовах посилення євроінтеграційного вектора розвитку України. Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.14
Башинська Ю. І. До питання конкурентоспроможності відновлюваної енергетики в Західному регіоні України / Ю. І. Башинська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 98-108.

Літер.: 13


Розглянуто питання використання відновлюваних джерел енергії в Західному регіоні України з метою заміщення традиційних енергоносіїв. Проаналізовано сучасні тенденції щодо зміни витрат на генерацію енергії з відновлюваних джерел. Наведено приклад розрахунку економічної вигоди для об’єктів господарської діяльності від використання технологій з відновлюваної енергетики. 
відновлювана енергетика, конкурентоспроможність, енергоефективність, енергоощадність, Західний регіон України Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [338.45:620.9]:339.9(477.8)
Башинська Ю. І. Транскордонна співпраця областей Західного регіону України у сфері відновлюваної енергетики / Ю. І. Башинська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 313-319.

Літер.: 6


Розглянуто питання транскордонної співпраці у сфері відновлюваної енергетики, проаналізовано основні транскордонні проекти з відновлюваної енергетики, що реалізуються в областях Західного регіону України. Акцентовано увагу на проблемах доступу до фінансових ресурсів міжнародних інституцій задля створення об’єктів відновлюваної енергетики та інших стримуючих розвиток відновлюваної енергетики факторах. 
транскордонна співпраця, відновлювана енергетика, прикордонні території, проекти, кластер 


Веб-майстер П. Попадюк