Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ








Біль Мар'яна Михайлівна



Біль Мар'яна Михайлівна
Bil Maryana Mykhaylivna

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

старший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, к. 317

Контакти:

bmm1983@gmail.com, (098)321-9925, (097)275-3151, (032)270-6445

Сторінки:

2 9 1

Народилась

29.07.1983.

Освіта:

Львівський інститут економіки і туризму (2005, спеціальність - міжнародна економіка);
докторантура - ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України" (09.2016-08.2018, спеціальність - економіка, науковий консультант доктор економічних наук, професор Садова У.Я.).

Здобутки:

кандидат наук з державного управління (2010, спеціальність 25.00.02 - механізми державного управління, установа: Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, науковий керівник доктор економічних наук, професор Крайник Ольга Петрівна, тема: "Механізм державного управління туристичною галуззю (регіональний аспект)"),
старший науковий співробітник (2015, спеціальність 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика),
доктор економічних наук (2019, спеціальність 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, установа: Донецький національний університет імені Василя Стуса, науковий консультант доктор економічних наук, професор Садова Уляна Ярославівна, тема: "Просторова мобільність населення та її регулювання у контексті політики людського розвитку").

Досвід роботи:

інженер (2008), молодший науковий співробітник (2011), науковий співробітник (2012), докторант (09.2016-08.2018), старший науковий співробітник (2014) відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів (до 01.02.2019 відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону) ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України" (до 2014 р. - Інституту регіональних досліджень НАН України);
член спеціалізованої вченої ради К 35.860.01 Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління;
голова первинної профспілкової організації ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України" (2018);
член редколегії збірника наукових праць "Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України".

Наукові інтереси:

просторова мобільність населення, формування та реалізація регіональної міграційної політики, механізми розвитку туристичної сфери в регіоні.

Досягнення:

Стипендіат Президента України (2013-2014);
лауреат премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2012);
лауреат премії молодих вчених Львівської обласної державної адміністрації (2010);
нагороджена відзнакою НАН України "Талант, натхнення, праця" (2014).

Життєве кредо:

Дорогу осилить той, хто іде.

Участь у виконанні наукових тем / проєктів:

"Регіональна міграційна політика в умовах поліетнічного середовища" (№ д.р. 0108U010370, 2009-2010 рр.);
"Соціально-демографічний потенціал розвитку Карпатського регіону України" (№ д.р. 0111U000706, 2011-2012 рр.);
"Формування і використання територіальних міграційних систем для забезпечення сталого розвитку регіонів" (№ д.р. 0112U000462, 2012-2014 рр.);
"Соціально-економічна захищеність мігрантів: загальнонаціональний та регіональний вимір" (№ д.р. 0113U000106, 2013-2015 рр.);
"Соціокультурологічні наслідки міграційних процесів" (№ д.р. 0114U004400, 2014 р.);
"Соціокультурний розвиток регіонів в умовах поширення процесів вимушеної міграції" (№ д.р. 0115U003681, 2015 р.);
"Структурні зміни прикордонних ринків праці у координатах соціальної та економічної ефективності" (№ д.р. 0116U00774, 2016 р.);
"Механізм регулювання міграції населення в умовах трансформації регіональних ринків праці" (№ д.р. 0116U004032, 2016-2018 рр.).

Підготовлено:

190 публікацій, серед яких 2 одноосібні монографії, 13 колективних монографій, 2 статті у SCOPUS.



Біль М. М. Соціальні інновації в організації праці на підприємствах туристичної сфери / М. М. Біль, О. С. Гринькевич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 2. – С. 49-52.



Біль М. М. Управління формуванням територіальних міграційних систем та їх інфраструктурне забезпечення / М. М. Біль // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей IX науково-практичної конференції, 15-20 квітня 2013 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка". – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 557 с. – Ч. 1. – С. 91-94.



Біль М. М. Методичні підходи дослідження формування й розвитку територіальних міграційних систем / М. М. Біль // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 46-48.
Джерел: 11



Файл Adobe Reader УДК [331.522.4:314.18]:332.1:005
Біль М. М. Концептуальні напрями розвитку соціально-демографічного потенціалу регіону / М. М. Біль // Фінансовий простір : наук.-практ. журн. / Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ. – Черкаси, 2013. – №1 (9). – С. 98-103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2013_1_22

Джерел: 8 

У статті здійснено науково-теоретичне обґрунтування впливу розвитку соціально-демографічного потенціалу регіону на його економічне зростання. Виокремлено концептуальні положення розвитку соціально-демографічних потенційних характеристик населення, що за результатами своєї діяльності здатне здійснювати потужні детермінації стану регіональної економічної системи. Акцентовано увагу на винятковість розвитку моральності суспільства, а також ефективізацію використання ресурсу часу як важливих потенційних складових соціально-демографічного потенціалу регіону. 
соціально-демографічний потенціал, трудовий потенціал, концептуальна модель розвитку 

2012



Біль М. М. Концептуальні засади управління формуванням територіальних міграційних систем у контексті забезпечення сталого розвитку регіону / М. М. Біль // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2012. – Вип. 32, Ч. 3. – С. 128-131.



Біль М. М. Особливості формування соціально-демографічного потенціалу регіону в умовах модернізаційних змін / М. М. Біль // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2012. – Вип. 4(96). Модернізація економічного розвитку регіону. – 448 с. – С. 260-266.



Файл Adobe Reader УДК 338.487/.488(477)
Біль М. М. Інформаційне забезпечення управління конкурентоспроможністю в туризмі: макро-, мезо- і мікрорівень / М. М. Біль, О. С. Гринькевич // Управління конкурентоспроможністю в туризмі: макро- і мікрорівень : монографія / Львівський інститут економіки і туризму ; [редкол.: І. О. Бочан, С. В. Васильчак, О. С. Гринькевич, А. В. Івануса, О. М. Вітер]. – Львів : Ліга-Прес, 2012. – 208 с. – С. 131-151. (фрагмент - с. 2)



Биль М. М. Туризм и миграция: проблемные аспекты взаимовлияния и управления ими / М. М. Биль // Социальная сфера общества: инновационные тенденции развития : материалы ІІ Международной научно-практической конференции (г. Краснодар, 22 ноября 2012 г.) / Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере. – 2012. – 456 с. – С. 197-202. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=22441338


Веб-майстер П. Попадюк