Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Біль Мар'яна МихайлівнаБіль Мар'яна Михайлівна
Биль Марьяна Михайловна
Bil Maryana Mykhaylivna

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

старший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, к. 317

Контакти:

bmm1983@gmail.com, (098)321-9925, (097)275-3151, (032)270-6445

Сторінки:

Народилась

29.07.1983.

Освіта:

Львівський інститут економіки і туризму (2005, спеціальність - міжнародна економіка);
докторантура - ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України" (09.2016-08.2018, спеціальність - економіка, науковий консультант доктор економічних наук, професор Садова У.Я.).

Здобутки:

кандидат наук з державного управління (2010, спеціальність 25.00.02 - механізми державного управління, установа: Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, науковий керівник доктор економічних наук, професор Крайник Ольга Петрівна, тема: "Механізм державного управління туристичною галуззю (регіональний аспект)"),
старший науковий співробітник (2015, спеціальність 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика),
доктор економічних наук (2019, спеціальність 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, установа: Донецький національний університет імені Василя Стуса, науковий консультант доктор економічних наук, професор Садова Уляна Ярославівна, тема: "Просторова мобільність населення та її регулювання у контексті політики людського розвитку").

Досвід роботи:

інженер (2008), молодший науковий співробітник (2011), науковий співробітник (2012), докторант (09.2016-08.2018), старший науковий співробітник (2014) відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів (до 01.02.2019 відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону) ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України" (до 2014 р. - Інституту регіональних досліджень НАН України);
член спеціалізованої вченої ради К 35.860.01 Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління;
голова первинної профспілкової організації ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України" (2018).

Наукові інтереси:

просторова мобільність населення, формування та реалізація регіональної міграційної політики, механізми розвитку туристичної сфери в регіоні.

Досягнення:

Стипендіат Президента України (2013-2014);
лауреат премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2012);
лауреат премії молодих вчених Львівської обласної державної адміністрації (2010);
нагороджена відзнакою НАН України "Талант, натхнення, праця" (2014).

Життєве кредо:

Дорогу осилить той, хто іде.

Участь у виконанні наукових тем / проєктів:

"Регіональна міграційна політика в умовах поліетнічного середовища" (№ д.р. 0108U010370, 2009-2010 рр.);
"Соціально-демографічний потенціал розвитку Карпатського регіону України" (№ д.р. 0111U000706, 2011-2012 рр.);
"Формування і використання територіальних міграційних систем для забезпечення сталого розвитку регіонів" (№ д.р. 0112U000462, 2012-2014 рр.);
"Соціально-економічна захищеність мігрантів: загальнонаціональний та регіональний вимір" (№ д.р. 0113U000106, 2013-2015 рр.);
"Соціокультурологічні наслідки міграційних процесів" (№ д.р. 0114U004400, 2014 р.);
"Соціокультурний розвиток регіонів в умовах поширення процесів вимушеної міграції" (№ д.р. 0115U003681, 2015 р.);
"Структурні зміни прикордонних ринків праці у координатах соціальної та економічної ефективності" (№ д.р. 0116U00774, 2016 р.);
"Механізм регулювання міграції населення в умовах трансформації регіональних ринків праці" (№ д.р. 0116U004032, 2016-2018 рр.).

Підготовлено:

190 публікацій, серед яких 2 одноосібні монографії, 13 колективних монографій, 2 статті у SCOPUS.

2018УДК 36:[314.7:379.85](477); JEL H55, О15, R23, F22
Біль М. М. Соціальний захист громадян України за кордоном: практика забезпечення і пріоритети вдосконалення. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 3(131). С. 95-100. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.03.100_u.

Літер.: 12


У статті проаналізовано нормативно-правове забезпечення соціального захисту мобільних громадян України за кордоном. Акцентовано увагу на принципі добровільності при соціальному захисті мігрантів, виходячи з положень Закону України «Про зовнішню трудову міграцію». Виявлено проблеми і виклики зростаючих трудоміграційних процесів для вітчизняної системи соціального захисту населення. Розкрито особливості пенсійного забезпечення громадян України, які працюють або мали досвід працевлаштування за кордоном. Представлено законодавчі і практичні протиріччя пенсійного забезпечення українських трудових мігрантів. Обґрунтовано пріоритети вдосконалення пенсійного забезпечення мобільних громадян України з особливою значущістю укладання та практичної реалізації угод про взаємне працевлаштування, соціальний захист і пенсійне забезпечення. 
соціальний захист, пенсійне забезпечення, мобільні громадяни, трудова міграція, добровільність, пенсійний вік, страховий стаж, міжнародні угоди 

2017

2016

2015УДК [316.353: 314.7]:316.733
Біль М. М. Фактори самоорганізації трудових мігрантів у площині соціокультурологічних наслідків міграції / М. М. Біль // Молодий вчений. – Херсон: Гельветика. – 2015. – №2(1) (17). – С. 92-96.

Джерел: 12 

Досліджено генезис факторів самоорганізації мігрантів у контексті збереження їх етнонаціональної і культурної ідентичності. Охарактеризовано основні причини та об’єднуючі цілі самоорганізації мігрантів. Доведено роль діаспори в плані соціокультурологічного впливу на населення України. Систематизовано головні сфери впливу діаспори, які відображаються через культурно-мистецьку, фінансову та організацій но-управлінську діяльність. Запропоновано концепцію соціокультурологічного впливу української діаспори за внутрішнім та зовнішнім вимірами. 
самоорганізація мігрантів, генезис факторів, соціокультурологічний вплив, діаспора, етнонаціональна і культурна ідентичність 

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.7:316.7:332.1
Біль М. М. Територіальні міграційні системи як детермінанти історико-культурного розвитку регіонів / М. М. Біль // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 442-449.

Літер.: 6


У статті систематизовано історико-культурні передумови формування територіальних міграційних систем. Визначено характер впливу таких систем на історико-культурний розвиток регіонів у функціональних ролях донорів і реципієнтів міграційних процесів. Обґрунтовано можливості розвитку мультикультуралізму в регіонах України з урахуванням сучасних подій кризового, націоідентичного характеру. 
територіальна міграційна система, історико-культурний розвиток, регіон, мультикультуралізм Bil M. Integracja rynku pracy Ukrainy z terytorialnym systemem migracji: aspekt europejski [Інтеграція ринку праці України з територіальними системами міграції: європейський аспект] / M. Bil // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio H – Oeconomia. – Lublin. – 2014. – Vol. 48. – N4. – S. 9-17.
Джерел: 6 

The prospects of the labor market integration of Ukraine into the EU migration system are discussed in this article. The geographical orientation of migration processes in Ukraine according to the official statistics is analyzed.
Priorities m transforming negative effects of migration from Ukraine into positive ones are defined.
The means of combating the formation of excessive migration losses through the formation of an attractive internal labor market and living environment, enhancing social and economic security of Ukrainian migrant citizens and creating conditions for the returning and reintegration of migrants to Ukraine, are considered. 
territorial migration system, migrant workers, social and economic security, European integration 


Веб-майстер П. Попадюк