Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Карп’як (Гусєва) Марія ОлександрівнаКарп’як (Гусєва) Марія Олександрівна
Karpyak (Husyeva) Mariya Oleksandrivna

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук

Посада:

старший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної економічної політики, к. 313

Контакти:

marimusic@meta.ua

Сторінки:

4

Народилась

26.09.1986.

Освіта:

Національний лісотехнічний університет України (2008, спеціальність – 8.03060104 – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності), аспірантура Інституту регіональних досліджень НАН України (2011).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2013, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий керівник доктор економічних наук, професор Мікула Надія Анатоліївна, тема: «Інфраструктурне забезпечення функціонування та розвитку транскордонних ринків»).

Досвід роботи:

інженер першої категорії відділу проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва, (11.2011-2013-), молодший науковий співробітник відділу (-2014-2015), науковий співробітник (06.2015), старший науковий співробітник (05.2018) відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

2013Гусева М. А. Инфраструктурное обеспечение трансграничных рынков: сущность, роль и перспективы развития / М. А. Гусева // Управление инновационным развитием региона : материалы Междунар. науч.-практ. конф. / [редкол.: М. Ю. Монахов и др.]. – Владимир : ВООО ВОИ, 2013. – С. 47-53.Гусєва М. О. Зовнішньопромислова політика та інтеграційний вибір України: реалії та перспективи / М. О. Гусєва // Таврійський економічний журнал. – 2013. – №5. – С. 26-29.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.49:[332.122:338.43]:332.14(477)
Гусєва М. О. Нормативно-правове забезпечення розвитку інфраструктури прикордонних сільських територій України / М. О. Гусєва // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 237-242.

Літер.: 5


Здійснено оцінку нормативно-правого забезпечення розвитку інфраструктури прикордонних сільських територій України в контексті їх відповідності умовам ЄС. Проведено порівняльний аналіз нормативно-правових актів з питань розвитку інфраструктури прикордонних територій України та інших країн, зокрема держав – членів ЄС. 
нормативно-правове забезпечення, інфраструктура, прикордонні сільські території Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332:338.49:658.821
Гусєва М. О. Інфраструктурні чинники використання та розвитку ринкового потенціалу транскордонного регіону / М. О. Гусєва // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 42-49.


У статті розглядаються перспективи використання та розвитку ринкового потенціалу транскордонного регіону шляхом розбудови комунікаційної та ринкової інфраструктури. Проаналізовано можливості розкриття такого потенціалу за допомогою удосконалення існуючого інфраструктурного забезпечення, яке вже сформувалося в регіоні, а також нарощення нових інфраструктурних об’єктів. Запропоновано заходи для реалізації проектів розбудови подібної інфраструктури та шляхи залучення необхідних фінансових та інших ресурсів. 
інфраструктура, транскордонний регіон, ринковий потенціал, транскордонні ринки, прикордонні регіони Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332:339.13:339.5
Гусєва М. О. Ініціативи щодо розвитку транскордонного ринку праці в контексті регулювання міграційних процесів у регіоні / М. О. Гусєва // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 405-413.

Літер.: 5


Висвітлено основні проблемні аспекти процесів транскордонної міграції населення українсько-польського транскордонного регіону та ініціативи щодо розвитку транскордонного ринку праці як чинника регулювання цих процесів. Запропоновано низку заходів в рамках транскордонної суспільної інтеграції для розвитку ефективного транскордонного ринку праці з метою стабілізації міграційних процесів у регіоні. 
міграційні процеси, транскордонний ринок праці, транскордонна міграція, транскордонний регіон Huseva M. O. Methodical approaches to organization of informational maintenance of cross-border markets [Методичні підходи до організації інформаційного обслуговування транскордонних ринків] / M. O. Huseva // Trans-border economies – new challenges of regional development in demoсratiс world. – Jaroslaw, 2013. – 197 р. – P. 91-94.

2012Гусева М. А. Развитие трансграничного рынка труда как приоритетный элемент социальной политики пограничных регионов Украины и Польши / М. А. Гусева // Социальная сфера общества: инновационные тенденции развития : материалы ІІ Международной научно-практической конференции (г. Краснодар, 22 ноября 2012 г.) / Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере. – 2012. – 456 с. – С. 78-82. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=21903303

2011

2010


Веб-майстер П. Попадюк