Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Махонюк Олександр ВолодимировичМахонюк Олександр Володимирович
Makhonyuk Oleksandr Volodymyrovych

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук

Посада:

молодший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, к. 312

Контакти:

m_sasha2007@ukr.net, (093)435-6481

Сторінки:

4

Народився

23.02.1987.

Освіта:

Львівський національний університет імені Івана Франка (2009, спеціальність - прикладна статистика);
аспірантура ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України" (спеціальність 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, науковий керівник доктор економічних наук, професор Садова Уляна Ярославівна, тема: "Ринок міграційних послуг як чинник трансформації економіки регіону (на прикладі Львівської області)").

Здобутки:

кандидат економічних наук (2019, спеціальність 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, установа: Донецький національний університет імені Василя Стуса, науковий керівник доктор економічних наук, професор Садова Уляна Ярославівна, тема: "Формування та розвиток ринку міграційних послуг в Україні").

Досвід роботи:

інженер (2009), провідний інженер, аспірант (11.2014-10.2017), провідний інженер (11.2017), молодший науковий співробітник (01.2020) відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів (до 01.02.2019 відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону) ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України" (до 2014 р. - Інституту регіональних досліджень НАН України).

Наукові інтереси:

соціально-економічні ефекти трудової міграції українців, формування та розвиток ринку міграційних послуг, захищеність трудових мігрантів, міграційна статистика, якість життя населення.

Досягнення:

лауреат премії Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради працівникам наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області (2012 р.).

Життєве кредо:

Не час минає, а минаєм ми (Ліна Костенко);
Відносся до людей так, як би ти хотів, щоб відносились до тебе.

Опубліковано:

понад 40 публікацій, серед яких колективні монографії, методичні рекомендації, наукові доповіді та видання, науково-аналітичні записки, наукові статті, довідкові видання, тези доповідей та ін.

2018УДК 331.556.46:314.74; JEL J21, J31, J61, F22
Левицька О. О., Махонюк О. В. Особливості працевлаштування українських громадян за кордоном: соціологічний дискурс. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 6(134). С. 91-97. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.06.097_u.

Літер.: 4


За результатами експертного соціологічного дослідження проаналізовано проблеми працевлаштування і перебування громадян України за кордоном. З’ясовано, як змінились пріоритети і міграційні орієнтації експертної групи упродовж останніх років. Залежно від форми організації міграційного процесу (самостійно або через посередників) виявлено низку економічних та організаційних ризиків працевлаштування українців, пов’язаних з несвоєчасним виготовленням документів для виїзду за кордон, проблемами з поселенням на місці прибуття, незадовільними умовами праці в країні призначення, нижчим рівнем заробітної плати, прихованими комісіями агенцій-посередників тощо. У зв’язку з цим обґрунтовано необхідність підвищення інформаційної обізнаності українців щодо якісного та безпечного здійснення міграційного процесу, а також підвищення соціальної відповідальності посередників, залучених у цей процес. Одним з напрямів покращення функціонування ринку міграційних послуг в Україні визначено посилення інформаційно-аналітичної підтримки посередництва у працевлаштуванні українських громадян за кордоном. 
міграційний процес, трудова еміграція, ринок міграційних послуг, посередництво у працевлаштуванні, соціальна відповідальність, експертне опитування УДК 330:314.7:338.46:35.078(477); JEL J15, J18, J44, J62
Махонюк О. В., Мульска О. П. Аналіз діяльності суб’єктів ринку міграційних послуг в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 128-133. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.133_u.

Літер.: 15


Визначено роль та місце суб’єктів ринку міграційних послуг у системі інституційного середовища управління міграційними процесами в Україні. Проаналізовано діяльність основних суб’єктів ринку міграційних послуг (Державної міграційної служби, Центру надання адміністративних послуг, Державного підприємства «Документ», іноземного посольства, консульських установ, пунктів подачі візових анкет). Обґрунтовано необхідність оптимізації ресурсного забезпечення суб’єктів та популяризації їхньої діяльності. На основі дослідження запропоновано сформувати єдину інформаційно-пошукову базу для отримання чіткої, повної та достовірної інформації про надання усього спектру міграційних послуг. 
ринок міграційних послуг, суб’єкти ринку міграційних послуг, Державна міграційна служба, посольства, ЦНАП, інституційне середовище 

2017

2016Левицька О. О. Особливості сучасних міграційних процесів в українсько-польському прикордонні / О. О. Левицька, О. В. Махонюк // Суспільні трансформації у XXI столітті: людина, держава, соціум : матеріали доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 17 червня 2016 р.) / [редкол.: Л. І. Лелик, У. Я.Садова, О. С. Гринькевич та ін.] ; Львівський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом. – Львів, 2016. – С. 160-165.

2014УДК 314.743:316.47
Риндзак О. Т. Актуальні проблеми розвитку соціального капіталу мігрантів / О. Т. Риндзак, О. В. Махонюк // Ефективна економіка / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – 2014. – №5. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3060

Джерел: 3 

Розвинуто теоретичні основи дослідження соціального капіталу мігрантів. За результатами авторського експертного опитування охарактеризовано окремі аспекти розвитку соціального капіталу українських мігрантів. Зокрема, встановлено високий рівень збереження соціальних контактів з батьківщиною та труднощі у налагодженні нових зв’язків у країні перебування. Визначено бажані напрямки діяльності осередків українських емігрантів та виявлено основні перешкоди, пов’язані з їх організацією. Крім того, досліджено рееміграційні настрої опитаних, їх наміри щодо започаткування власної справи та вкладання коштів в Україні. З’ясовано сприятливі для рееміграції чинники, а також проблеми, які виникають у процесі економічної співпраці емігрантів з українськими партнерами. На основі результатів експертного дослідження виявлено головні напрямки вдосконалення соціально-економічної політики України. 
соціальний капітал, мігрант, соціальні контакти, осередки емігрантів, накопичення соціального капіталу 

2013Риндзак О. Т. Дослідження складових соціального капіталу в системі суспільних відносин / О. Т. Риндзак, О. В. Махонюк // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей IX науково-практичної конференції, 15-20 квітня 2013 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка". – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 557 с. – Ч. 3. – С. 435-438.Риндзак О. Т. Социальный капитал Карпатского региона в социологическом измерении / О. Т. Риндзак, О. В. Махонюк // Европейский научный журнал «European Applied Sciences» / АНО Премьер (Краснодар). – Штутгарт, 2013. – Вып. 3. – С. 149-153.


Веб-майстер П. Попадюк