Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Мацьків Олесь ІгоровичМацьків Олесь Ігорович
Мацькив Олеcь Игоревич
Matskiv Oles Ihorovych

Посада:

аспірант

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної економічної політики, сектор просторового розвитку, к. 212

Контакти:

prooles@gmail.com, (+38050)984-5047

Сторінки:

Народився

1990.

Освіта:

Тернопільський національний економічний університет (2012, факультет фінансів, спеціальність – фінанси і кредит, спеціалізація – фінансовий менеджмент, магістр), Львівський національний університет імені Івана Франка (2012-, правничий факультет, спеціальність – правознавство, спеціалізація – правове регулювання організації державного управління та місцевого самоврядування, кваліфікація – спеціаліст-юрист),
аспірантура – ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» (2016).

Здобутки:

підготовлена дисертація кандидата економічних наук (спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, установа: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», науковий керівник доктор економічних наук, професор Мельник Мар'яна Іванівна, тема: «Розвиток метрополійних процесів у Західному регіоні України»).

Трудова діяльність:

аспірант (2013-2016, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, науковий керівник доктор економічних наук, професор Мельник Мар'яна Іванівна) сектору просторового розвитку відділу регіональної економічної політики (до 01.04.2014 відділу територіальних суспільних систем і просторового розвитку) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

Наукові інтереси:

  • метрополійні процеси;
  • постіндустріальне суспільство;
  • структурна трансформація економічної системи;
  • інноваційне підприємництво;
  • венчурне фінансування.

Досягнення:

  1. 2011 р. – півфіналіст всеукраїнського студентського чемпіонату з стратегічного менеджменту Global Management Challenge junior.
  2. 2012 р. – грамота за І місце за найкращу доповідь на загальноуніверситетській студентській науковій конференції «Актуальні питання фінансової теорії і практики у контексті трансформаційних процесів».

Монографії

2016Файл Adobe Reader УДК 332.15:330.3
Метрополійні функції великих міст України: потенціал розвитку та перспективи реалізації : монографія / наук. ред. М. І. Мельник ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України». – Львів, 2016. – 552 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

Джерел: 535, 714 посилань

Монографія присвячена поглибленню теоретико-методичних засад активізації розвитку метрополійних функцій великих міст та розробці практичних рекомендацій щодо політики підвищення їх метрополійного потенціалу. З цією метою систематизовано домінантні ознаки метрополізації та основні критеріїв, що детермінують наявність метрополійних функцій великих міст. Розроблено методичні підходи до інтегральної оцінки метрополійних функцій великих міст, відповідно до яких проведене дослідження на прикладі регіональних метрополій України. Запропонований інструментарій оцінювання інтенсивності впливу метрополійного центру на соціально-економічний розвиток адміністративних районів регіону, враховуючи критерій їх територіальної близькості. Проведено кореляційно-регресійне моделювання взаємозалежностей між розвитком окремих метрополійних функцій великого міста та чинниками, які впливають на підвищення потенціалу їх реалізації. Вивчено зарубіжний досвід організаційно-інституційного забезпечення та стратегічного управління розвитком метрополій. Розроблено пріоритетні напрями та інструменти підвищення метрополійного потенціалу великих міст України; обґрунтовано стратегічні пріоритети та заходи політики просторового розвитку на основі використання потенціалу регіональних метрополій.
Для науковців, економістів, керівників і практичних працівників органів управління різних рівнів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями метрополізації.
Авторський колектив: М. І. Мельник, О. М. Синютка, С. Д. Щеглюк, О. В. Кушнірецька, І. В. Лещух, Р. Є. Яремчук, Л. П. Казьмір, М. М. Габрель, С. Й. Вовканич, Б. Бартосєвич, А. В. Колодійчук, Н. Р. Синюра-Ростун, О. І. Мацьків.
Ключові слова: метрополійні функції, великі міста, Україна, потенціал розвитку, перспективи реалізації

Статті

2016Файл Adobe Reader УДК 332.1:711.432(477.8)
Мацьків О. І. Методичні підходи делімітації метрополійного району Львова / О. І. Мацьків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 1(117). – С. 28-31.

Літер.: 7


Визначено типи районів, що формуються навколо міських центрів. Досліджено монополярні та багатополярі ієрархічні зв’яки із різнонаправленою взаємодією в рамках метрополійної мережі. Обґрунтовано методи делімітації метрополійних районів, придатні для Західного регіону України. Проведено делімітацію Львівського метрополійного району та визначено напрямки міжміської взаємодії. Виявлено перспективні напрямки функціональної взаємодії у рамках Львівського метрополійного району та за його межами. 
метрополія, метрополійна мережа, метрополійний район, міжміська взаємодія 

2015Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:711.432(477.8)
Мацьків О. І. Метрополійний потенціал великих міст Західного регіону України: підходи до оцінки та напрями зростання / О. І. Мацьків // Регіональна економіка. – 2015. – №4(78). – С. 35-42.

Літер.: 6


Досліджено категорію потенціалу на різних рівнях регіональної соціально-економічної системи – від потенціалу територіальної громади до метрополійного потенціалу міста. Обґрунтовано необхідність оцінки метрополійного потенціалу за двома напрямами – як базового та реалізованого метрополійного потенціалу. Встановлено рівень базового та реалізованого метрополійного потенціалу для семи великих міст Західного регіону України. Виокремлено складові метрополійного потенціалу. Проведено багатофакторний аналіз потенціалу з використанням інтегральних показників за складовими метрополійного потенціалу. Обґрунтовано необхідність функціональної спеціалізації метрополійної мережі Західного регіону України у двох векторах – зовнішньому та внутрішньому. Виявлено перспективні напрями функціональної взаємодії між розглянутими великими містами з огляду на рівень реалізації окремих складових метрополійного потенціалу. 
метрополія, метрополійний потенціал, базовий метрополійний потенціал, реалізований метрополійний потенціал Файл Adobe Reader УДК 332.01
Мацьків О. І. Аналіз класичних теорій регіональної економіки крізь призму сучасних уявлень про метрополійні процеси / О. І. Мацьків // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.2. – С. 254-263.


Статтю присвячено аналізу класичних теорій регіональної економіки в контексті генезису наукових підходів, які передували безпосередньому дослідженню метрополійних процесів. Охарактеризовано основні положення теорій, описано їх переваги, недоліки та можливості застосування для розуміння метрополійних процесів. Виокремлено основні чинники просторового розвитку, що покладені в основу розглянутих теорій з позиції використання їх для розкриття потенціалу метрополійних процесів. Систематизовано теоретичні підходи за генезисом для розкриття положень метрополійної теорії. 
метрополія, теорія, концепція, регіональний розвиток, розміщення, місто, центр, полюс, ріст, нововведення, галузь 

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332:330.341.42:711.432 (477.8)
Мельник М. І. Структурна трансформація економіки обласних центрів Західного регіону України в контексті метрополізації / М. І. Мельник, О. І. Мацьків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 231-243.

Літер.: 7


Виявлено залежність між структурою економіки та метрополізаційними процесами. Проаналізовано характер та обґрунтовано перспективи процесу трансформації структури економіки Західного регіону в контексті метрополізації. Проведено інтегральне оцінювання розвитку економічної метрополійної функції на прикладі обласних центрів Західного регіону України. 
метрополія, метрополізація, метрополійні функції, постіндустріальне суспільство, структура економіки, трансформація структури економіки Файл Adobe Reader УДК 332:332.012:338.45(477.83)
Мацьків О. І. Трансформація технологічної структури промисловості Львова в контексті метрополізації / О. І. Мацьків // Галицький економічний вісник. – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – Т. 47. – №4. – С. 21-27.


Висвітлено загальну суть та еволюцію техніко-економічної парадигми. Згруповано позиції видів економічної діяльності промисловості України, у відповідності до чотирьох секторів за рівнем технологічності. Проаналізовано технологічну структуру промисловості м. Львів за 2005 – 2011 рр. Описано характер трансформації технологічної структури Львова за період 2005-2011рр. Зазначено вплив Львова, як регіональної метрополії на формування технологічної структури промисловості прилеглої території. 
метрополія, техніко-економічна парадигма, технологічна структура, трансформація, постіндустріальне суспільство 


Веб-майстер П. Попадюк