Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Назаркевич Оксана БогданівнаНазаркевич Оксана Богданівна
Nazarkevych Oksana Bohdanivna

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук

Посада:

науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної економічної політики

Контакти:

oksankanaz@gmail.com

Сторінки:

4

Здобутки:

кандидат економічних наук (2017, спеціальність – економіка та управління національним господарством, установа: Львівський національний університет імені Івана Франка, науковий керівник доктор економічних наук, професор Гринів Лідія Святославівна, тема: «Державне регулювання розвитку малого аграрного підприємництва в Україні»).

Досвід роботи:

аспірант (-09.2014-), викладач кафедри економіки України імені М. Туган-Барановського Львівського національного університету імені Івана Франка;
науковий співробітник (09.2018) відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».

Монографії

2018Файл Adobe Reader УДК 332:334.012.74:(477)
Механізми реалізації регіональної політики: оцінка ефективності та напрями удосконалення/ ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. С. Л. Шульц. Львів, 2018. 205 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180102.pdf (повний текст)

Джерел: 92

Монографія присвячена проблемі удосконалення механізмів реалізації регіональної політики в умовах децентралізації влади в Україні. Основна увага зосереджена на: вдосконаленні концептуальних засад державної регіональної політики в умовах адміністративно-фінансової децентралізації; дослідженні світового та вітчизняного досвіду оцінювання ефективності регіональної політики; визначенні ролі та місця стратегічного планування в системі механізмів регіональної політики; аналізі особливостей використання програмних та фінансових інструментів реалізації регіональної політики та оцінці її ефективності; дослідженні механізмів секторальної бюджетної підтримки ЄС у сфері регіональної політики та досвіді їх реалізації в Україні; визначенні напрямів удосконалення механізмів регулювання розвитку малого та середнього бізнесу в регіонах; вивченні особливостей реформування системи управління розвитком транспортної інфраструктури та аналізі фінансового забезпечення управління нею в умовах децентралізації влади.
Розрахована на науковців, економістів, фінансистів, керівників органів влади різних рівнів управління.
Авторський колектив: Шульц С. Л., Максимчук М. В., Луцків О. М., Габрель М. С., Попадинець Н. М., Карп’як М. О., Назаркевич О. Б.
Ключові слова: регіональна політика, механізми реалізації, оцінка ефективності, напрями удосконалення

Наукові видання

2023Файл Adobe Reader УДК 330.341.1:332.122
Продуктивна спроможність економіки регіонів: оцінювання потенціалу та чинники зростання: електрон. наукове видання / наук. ред. С. Л. Шульц; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. Львів, 2023. 141 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20230038.pdf (повний текст)

Джерел: 105 посилань

У науковому виданні представлено теоретико-методологічну модель оцінювання продуктивної спроможності економіки регіонів, цільова функція якої спрямована на визначення чинників зростання продуктивності, а також та встановлення їх стимулюючого чи дестимулюючий впливів на продуктивну спроможність регіонів. На основі багатофакторних регресійних моделей протестовані субгіпотези залежності продуктивності економіки регіонів від чинників внутрішнього та зовнішнього впливів, які покладено в основу закономірностей зростання продуктивної спроможності регіонів.
Наукове видання може бути корисним при виробленні, прийнятті та реалізації управлінських рішень на різних рівнях управління, для представників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів.
Авторський колектив: С. Л. Шульц, А. І. Мокій, М. В. Максимчук, Н. М. Лисяк, Н. М. Попадинець, О. М. Луцків, М. О. Карп’як, М. С. Габрель, О. Б. Назаркевич, О. А. Войтенко, А. В. Янович.
Ключові слова: економіка регіонів, продуктивна спроможність, оцінювання, потенціал, чинники зростання

Статті

2018УДК 334.722:338.244.47; JEL M13, R12, R58
Назаркевич О. Б., Корицька О. І. Проблеми формування та реалізації підприємницького потенціалу об’єднаних територіальних громад. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 92-97. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.097_u.

Літер.: 6


Визначено роль, основні проблеми та перешкоди формування й розвитку підприємництва об’єднаних територіальних громадах. Проведено аналіз підприємницького потенціалу Львівської області та його вплив на створення об’єднаних територіальних громад. Встановлено, що у районах з найнижчою заробітною платою утворено найбільше територіальних громад. Для визначення потенціалу підприємницької активності проведено ранжування громад за щільністю населення та районів Львівської області за часткою молодих людей, прибутковістю підприємств та їх фінансовим результатом. Виявлено значний трудовий потенціал Львівщини для розвитку молодіжного підприємництва, зокрема у Яворівському, Золочівському і Жовківському районах. 
місцеве самоврядування, децентралізація, об’єднані територіальні громади, молодіжне підприємництво, трудовий потенціал, середній клас УДК 338.47:334.012.74(477); JEL R42, R50
Назаркевич О. Б. Механізм управління дорожнім господарством України в умовах децентралізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 4(132). С. 27-32. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.04.032_u.

Літер.: 8


Розкрито сутність дорожньої децентралізації в Україні та її роль для регіонального розвитку. Встановлено причини незадовільного транспортно-експлуатаційного стану переважної більшості автомобільних доріг. Визначено основні напрями реформування механізму управління дорожнім господарством України та особливості фінансування ремонту й будівництва автомобільних доріг з Державного дорожнього фонду. Встановлено непропорційність розподілу коштів з дорожнього фонду до протяжності доріг загального користування. Побудовано механізм фінансування дорожньої галузі України згідно з чинним законодавством. Проведено аналіз обсягів і джерел фінансування ремонту автомобільних доріг Львівської області загального значення й систем управління дорожнім господарством до та після проведення першого етапу децентралізації. 
дорожнє господарство, децентралізація, об’єднані територіальні громади, дорожній фонд, дороги місцевого значення, субвенції УДК 352/354-1; JEL O18, H71, R10
Корицька О. І., Назаркевич О. Б., Кіндзюр О. С., Назаркевич І. Б. Особливості формування та розвитку об’єднаних територіальних громад у Львівській області. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 53-57. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.01.057_u.

Літер.: 4


Досліджено особливості реформування діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в умовах децентралізації. Визначено чинники формування економічно самодостатніх об’єднаних територіальних громада, зокрема підприємницької активності. Побудовано алгоритм формування потенціалу створення нових об’єднаних територіальних громад у Львівській області та ступеня залежності діючих від різноманітних факторів на основі регресійної моделі. Виділено вплив прибуткових підприємств та молодого населення на розвиток та створення нових об’єднаних територіальних громадах. Встановлено, що каталізаторами для формування нових об’єднаних територіальних громад у Львівській області є низький рівень життя населення, яке приймає рішення об’єднатися у нові громади заради покращення соціального та економічного становища на їхній території. Запропоновано розгляд соціальних чинників для подальших досліджень формування нових об’єднаних громад у Львівській області. 
децентралізація, об’єднані територіальні громади, сталий розвиток, підприємницький потенціал, органи місцевого самоврядування, середньомісячна номінальна заробітна плата 

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.4:338.2
Назаркевич І. Б. Моніторинг структурних змін у Волинській області / І. Б. Назаркевич, О. Б. Назаркевич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 106-115.

Літер.: 4


Проаналізовано структурні зміни в економіці Волинської області у 2006-2013 рр. та виявлені тенденції у зміні економічної динаміки. Визначено інтегральні коефіцієнти структурних зрушень за базовими економічними показниками. Досліджено вплив ендогенних чинників на зміну економічної кон’юнктури регіону. Виявлено основні дестабілізуючі чинники формування якісної структури Волинської економіки Запропоновано напрями удосконалення структурної політики Волинської області. 
структурні зміни, економічна система регіону, регіональна структурна політика, циклічність економічних процесів, інноваційність економіки 


Веб-майстер П. Попадюк