Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Полюга В'ячеслав ОлексійовичПолюга В'ячеслав Олексійович
Poliuha Viacheslav Oleksiyovych

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

старший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної екологічної політики та природокористування, к. 321

Контакти:

viachyk@ukr.net

Сторінки:

6

Народився

28.03.1973.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка (1995, спеціальність – інформаційні системи в менеджменті), аспірантура Інституту регіональних досліджень НАН України (1998-2001).

Здобутки:

кандидат економічних наук (21.03.2005, спеціальність 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою, установа: Ужгородський національний університет, науковий керівник доктор економічних наук, професор, академік НАНУ Долішній Мар’ян Іванович, тема: «Економічні і організаційні важелі регуляторної політики розвитку туризму»);
старший науковий співробітник (2011).

Досвід роботи:

головний спеціаліст відділу економіки природокористування, рекреації і туризму головного управління економіки ЛОДА (1996-1998), аспірант Інституту регіональних досліджень НАН України (1998-2001), молодший науковий співробітник (12.2001-2005), науковий співробітник (2006), старший науковий співробітник (2007-02.2021) відділу регіональної екологічної політики та природокористування (до 01.04.2014 відділу регіональної екологічної політики) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

Наукові інтереси:

.

Досягнення:

стипендіат Президента України (___ рр.), лауреат премії молодих вчених Львівської обласної державної адміністрації (____ р.).Полюга В. О. Еколого-економічні пріоритети регулювання сталого лісокористування у гірських регіонах України / В. О. Полюга // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2014. – Вип. 51. – C. 124-130.Стале природокористування як фактор соціально-економічного піднесення гірських територій України / В. С. Кравців, П. В. Жук, О. І. Гулич, І. А. Колодійчук, В. О. Полюга, Ю. І. Башинська, О. Р. Бегень, В. В. Гаврилюк, О. В. Григоренко, І. С. Почтарук // Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів : національна доповідь / ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» ; редкол. : Е. М. Лібанова, М. А. Хвесик. – К., 2014. – 776 с. – С. 646-727. 

Досліджуються сучасний стан, тенденції і проблеми відтворення соціально-економічного потенціалу сталого розвитку України та її регіонів. Запропоновано методологію формування системи індикаторів ефективності розвитку регіональних соціально-економічних систем та здійснено системно-комплексну оцінку соціально-економічного потенціалу сталого розвитку України. Значну увагу приділено концептуальним і науково-методичним підходам до оцінки соціального потенціалу держави та її регіонів, перспекти-вам модернізації соціальної інфраструктури та формуванню і використанню територіальних міграційних систем. Сформульовано базові імператив та стратегічні напрями раціоналізації всіх сфер ресурсокористування на основі оцінки енергетичної самодостатності розвитку національного господарства, вдосконалення систем управління земельними ресурсами як основної детермінанти ефективного використання територіального базису сталого розвитку регіональних господарських комплексів, формування моделі імплементації рентних відносин у структуру управління водним господарством й систему інвестиційного забезпечення сфери водокористування, пріоритетів трансформації системи управління лісовим господарством. Розкриваються методологічні та методичні засади капіталізації природно-ресурсної складової соціально-економічного потенціалу сталого розвитку й передумови інституціонального розвитку сфери поводження з відходами та вторинного ресурсокористування в умовах посилення євроінтеграційного вектора розвитку України. Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.92:001.92(477)
Полюга В. О. Проблеми інформаційного забезпечення міжнародної співпраці у вирішенні екологічних проблем транскордонних територій / В. О. Полюга, Д. М. Полюга // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 181-187.

Літер.: 2


У дослідженні розкрито суть інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародної співпраці у вирішенні екологічних проблем транскордонних територій, запропоновано модель спільної інформаційної системи територіального моніторингу, розроблено заходи щодо його запровадження та механізми підсилення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародної співпраці. 
інформаційно-аналітичне забезпечення, транскордонні території, екологічні проблеми Полюга В. О. Екорекреаційні кластери як складова підвищення ефективності управління лісовим господарством / В. О. Полюга, Д. М. Полюга // Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики : кол. монографія у 2-х т. / наук. ред.: Л. М. Савчук. – Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. – Т. 1. – 436 с. – С. 131-138.

2013Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.142.211:630*6
Полюга В. О. Проблеми інвестування в основний капітал підприємств лісового господарства регіону / В. О. Полюга, Д. М. Полюга, Б. Б. Беля // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 117-126.

Літер.: 3


Актуалізуються проблеми інвестування в основний капітал підприємств лісового господарства регіону. Проаналізовано першопричини, фактори та потенційні загрози, пов’язані з дефіцитом інвестиційних ресурсів у лісовій галузі. Узагальнено перспективні напрямки інвестиційної активності у сфері використання, охорони й відтворення лісоресурсного потенціалу регіону. 
лісове господарство, інвестиції, основний капітал, лісоресурсний потенціал, інвестиційна політика 

2010Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Полюга В. О. Стан та напрямки удосконалення економічного регулювання сталого лісокористування / В. О. Полюга // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 131-138. 

Проведено аналіз застосування економічних важелів регулювання у сфері лісокористування. Обґрунтовано концептуальні засади модернізації діючого механізму регулювання ринкових відносин у сфері лісокористування відповідно до основних напрямів збалансованого розвитку лісового господарства, зокрема: підвищення ефективності плати і платежів за лісові ресурси, реформування управління лісами і лісогосподарською діяльністю, розробка дієвих заходів щодо збереження лісів, поліпшення їх використання, переходу лісової галузі на засади сталого розвитку. 
лісові ресурси, лісове господарство, економічний механізм, лісокористування 


Веб-майстер П. Попадюк