Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Теслюк Роман ТадейовичТеслюк Роман Тадейович
Teslyuk Roman Tadeyovych

Ступінь, звання:

кандидат географічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

старший науковий співробітник; старший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, к. 312; НМГ

Контакти:

r.teslyuk@gmail.com, (032)297-38-91, (099)447-0681, (097)500-9032

Сторінки:

3

Народився

01.04.1981.

Освіта:

Львівський національний університет імені Івана Франка (2003, спеціальність - економічна і соціальна географія).

Здобутки:

кандидат географічних наук (10.10.2008, спеціальність 11.00.02 - економічна та соціальна географія, установа: Львівський національний університет ім. Івана Франка, тема: "Суспільно-географічні аспекти якості життя населення регіону (на матеріалах Львівської області)");
старший науковий співробітник (2015, спеціальність 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика).

Досвід роботи:

викладач (09.2004), доцент (до 06.2010) кафедри міжнародної економіки Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка";
науковий співробітник, старший науковий співробітник (06.2015), в.о. завідувача (2017), старший науковий співробітник (02.2019), докторант (09.2020-08.2022), старший науковий співробітник (07.2019) відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів (до 01.02.2019 відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону) ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України" (до 2014 р. - Інституту регіональних досліджень НАН України);
старший науковий співробітник (07.2019) Національного музею Голодомору-геноциду.

Наукові інтереси:

демографічна стійкість регіону, демографічні втрати, регіональні особливості міграційних процесів, етнодемографія, демографічне й соціально-економічне картографування, якість життя населення.

Досягнення:

стипендіат Президента України (2011-2012 рр.), лауреат премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2012 р.), лауреат премії молодих вчених Львівської обласної державної адміністрації (2010 р.).

Життєве кредо:

Усе, що стається, - на краще.

Опубліковано:

122 публікації, серед яких 16 параграфів у 7 монографіях, 30 фахових статей в українських виданнях, 3 статті за кордоном, 12 параграфів у 9 наукових та науково-аналітичних доповідях, 11 параграфів у 6 наукових виданнях, 6 методичних вказівок, 2 довідники, 39 тез доповідей (в т.ч. 4 за кордоном).

Участь у виконанні наукових тем / проєктів:

Відповідальний виконавець 20 наукових тем, зокрема:
Міграційна активність населення Карпатського регіону (2019 - дотепер)
Механізм регулювання міграції населення в умовах трансформації регіональних ринків праці (2016-2018)
Проведення аналітичного дослідження з визначення динаміки та структури незайнятого економічно активного населення Львівської області (2016)
Структурні зміни прикордонних ринків праці у координатах соціальної та економічної ефективності (2016)

2017УДК 332.1:331.5:620.9(477.8)
Бачинська М. В., Теслюк Р. Т., Бараняк І. Є. Розвиток енергетичного сектору економіки Західного регіону України в контексті трансформації регіональних ринків праці. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 108-112. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.112_u.

Літер.: 8


Досліджено розвиток енергетичного сектору економіки Західного регіону України. Визначено пріоритетні напрями створення нових робочих місць у зв’язку з впровадженням стратегії енергоефективності. 
енергетика, Західний регіон України, регіональний ринок праці, нові робочі місця 

2015Файл Adobe Reader УДК 331.5:330.59:332.1
Садова У. Я. Трансформація регіональної політики зайнятості населення в світлі євроінтеграційних перспектив розвитку України: виклики та альтернативи / У. Я. Садова, Р. Т. Теслюк // Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Львів, 19-20 листопада 2015 р.) / [відп. ред. : О. І. Шаблій] ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – 484 с. – С. 80-84.

Джерел: - 

The development of regional labor markets takes place today against the new challenges of social development, globalization, regional specialization, pricing for the services of skilled workers, scientific: and technological progress. The labor market is extremely deformed, supply and demand in Ukraine. For further development of regional labor markets need to determine the specific model ofsocial policy of human welfare. Current trends in employment in developed countries indicate a departure from its traditional distribution models towards alternative types of employment.
In Ukraine, the past decade has seen a steady reduction in the dynamics of employment and unemployment, and also changes the structure of employment by sector. Modern European integration processes that contribute to the transformation of the employment system, forced to increase the willingness of both workers and labor market institutions to structural reforms in the labor market. Another manifestation of the globalization of the labor market is Ukrainian labor migration, serving as destructive and stimulating factor in regional development.
An important component of employment policy is eliminating vocational qualification retraining, which is associated with the reform of remuneration in general. To assess the real state of the regional labor market is necessary monitoring, analysis and forecasting its development.
To resolve these regional labor markets outlines the following alternatives: 1) the social functions of the state are reduced to the social welfare (now working model); 2) giving the central authorities broad powers in the regulation of national and regional labor markets and employment with emphasis on their effectiveness; 3) partial reallocation of functions of state regulation of the labor market and employment among government, non-governmental and municipal authorities. 
зайнятість, регіональна політика, євроінтеграція, трудова міграція, міграційний капітал, регіональний ринок праці, робітничі кадри 

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:338.49(477.83)
Теслюк Р. Т. Соціальна інфраструктура як чинник реалізації демопотенціалу прикордонних сільських територій Львівської області / Р. Т. Теслюк, А. О. Максименко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 82-90.

Літер.: 4


Оцінено рівень розвитку соціальної інфраструктури прикордонних сільських територій Львівської області за окремими показниками. Проаналізовано загальні тенденції природного та міграційного руху сільського населення прикордонних районів регіону та динаміку його чисельності за 2002-2013 рр. Наведено частоту перетину польсько-українського кордону українцями та оціночну вартість їх витрат у Польщі. 
соціальна інфраструктура, демографічний потенціал, природний і міграційний рух, прикордонні території, сільська місцевість 

2013Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.55:[332.122:338.43](477.8)
Теслюк Р. Т. Міграційні процеси на сільських територіях Карпатського регіону України / Р. Т. Теслюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 405-411.

Літер.: 6


Проаналізовано особливості міграцій сільського населення України та Карпатського регіону. Здійснено просторову типізацію векторів міграційних процесів на сільських територіях. Підтверджено важливу роль міграцій у формуванні процесів субурбанізації на регіональному рівні. 
міграція, сільські території, вектори міграції, Карпатський регіон України Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.7:331.55(477.8)
Теслюк Р. Т. Регіональні особливості сучасних міграційних процесів у Західному регіоні України / Р. Т. Теслюк, І. Є. Бараняк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 309-317.

Літер.: 4


Проаналізовано регіональні особливості внутрішніх та зовнішніх стаціонарних міграцій в західних областях України. Визначено головні центри притягання та відтоку населення, виявлено та узагальнено сучасні тенденції в інтенсивності та направленості міграцій в районах та містах Західної України. 
внутрішньорегіональна міграція, зовнішня міграція, Західний регіон України Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:911.375]:314.18(477.8)
Садова У. Я. Тенденції зміни людності міст Західного регіону України: чинники функціональної трансформації / У. Я. Садова, Р. Т. Теслюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 111-118.

Літер.: 16


Досліджено динаміку людності міст Західного регіону України в розрізі їх функціональних типів. Вказано на головні чинники зміни функцій міст. 
функціональні типи міст, людність міст, Західний регіон України 


Веб-майстер П. Попадюк