Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Про Інститут

Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 29.10.2014 р. – Інститут регіональних досліджень НАН України) є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва. Інститут виконує функції методологічного, науково-організаційного і координаційного центру у сфері регіональних досліджень.


Про Інститут
Основні досягнення Інституту у 2017 році
Напрями наукових досліджень Інституту на 2018 рік
Відзнаки Інституту у 2017 році
Концепція стратегічного розвитку Інституту на 2018-2027 роки
Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів і договорів у ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»


В Інституті проводяться фундаментальні і прикладні дослідження:

 • проблем формування регіональної політики;
 • еколого-економічного регулювання розвитку регіонів;
 • сталого розвитку гірських та сільських територій;
 • процесів раціонального використання виробничого, трудового, природно-ресурсного та інвестиційного потенціалу регіонів;
 • розвитку фінансових взаємовідносин в регіоні;
 • зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва;
 • розвитку виробничої сфери та інвестиційної діяльності в регіонах;
 • проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, демографічних та міграційних процесів;
 • просторової організації соціально-економічних систем.

Інститут також здійснює:

 • розробку проектів програм соціально-економічного розвитку різних територіальних одиниць;
 • підготовку концептуальних, методичних, експертно-аналітичних, прогнозних матеріалів, проектів законодавчих і нормативних актів;
 • наукові експертизи та консультації з усіх напрямків своєї наукової діяльності;
 • організацію нарад, семінарів, конференцій.

Інститут здійснює підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації через докторантуру за спеціальностями 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», та аспірантуру за спеціальностями: 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»; 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»; 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит».

У зв’язку із набуттям чинності нової редакції Закону України «Про вищу освіту» з 2016 року, відповідно до отриманих ліцензій, Інститут здійснює підготовку докторів філософії та провадження освітньої діяльності на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти за спеціальностями 051 – «Економіка» та 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування».

До 1.07.2017 р. в Інституті діяла спеціалізована вчена рада Д 35.154.01 із правом захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» та 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», а з 28.12.2017 р. діє спеціалізована вчена рада Д 35.154.01 із правом захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (наказ МОН України №1714 від 28.12.2017 р.).

Організаційну структуру Інституту складають 8 наукових підрозділів:

 • відділ регіональної екологічної політики та природокористування;
 • відділ регіональної економічної політики;
 • відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону;
 • відділ розвитку територіальних громад та транскордонного співробітництва;
 • відділ регіональної фінансової політики;
 • відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій;
 • сектор просторового розвитку;
 • сектор проблем транскордонного співробітництва.

Наукова діяльність Інституту визначається основними напрямами наукових досліджень, відповідними програмами і тематичними планами робіт, спрямованих на розробку наукових основ сучасної регіональної політики. Згідно із Статутом Інституту, головними напрямами його наукової діяльності є:

 • наукові засади розвитку регіональної політики та територіальних суспільних систем;
 • еколого-економічні проблеми та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу регіонів України, сталого розвитку гірських територій;
 • фінансові ресурси регіону та проблеми його інноваційно-інвестиційного забезпечення;
 • регіональна соціальна політика, демографічні проблеми в регіоні, регулювання міграційних процесів;
 • перспективи розвитку транскордонного співробітництва та посилення конкурентоспроможності прикордонних територій.

Відповідно до рішення Бюро Відділення економіки НАН України від 29.10.2013 р. щодо перспективних напрямів досліджень установ Відділення у 2014-18 рр. Інститут визначений головною установою за напрямом «Регіональні дослідження» та його складовими: «Транскордонне співробітництво», «Комплексна характеристика соціально-економічного розвитку регіонів», «Адміністративно-територіальний устрій», співвиконавцем за складовою «Сільські території» цього напряму досліджень, а також складової «Демографічні процеси» напряму «Соціально-демографічна сфера».

Інститутом розроблена Концепція стратегічного розвитку установи (схвалена Вченою радою Інституту 29.06.2017 р., протокол №3), яка окреслює стратегічні напрями розвитку Інституту на середньострокову перспективу.

На виконання розпорядження Президії Національної академії наук України від 01.06.2017 р. №353 «Про перевірки наукової та науково-організаційної діяльності наукових установ НАН України у 2017 році» та у відповідності з критеріями Методики оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України, що затверджена Постановою Президії НАН України №75 від 15.03.2017 р., експертною комісією, затвердженою рішенням Постійної комісії за науковими напрямами (ПКНН) при Секції суспільних і гуманітарних наук (ССГН) НАН України, у жовтні 2017 р. було проведено оцінювання ефективності діяльності Інституту за період 2012–2016 рр. На підставі результатів аналізу пакету матеріалів, представлених Інститутом для оцінювання, ознайомлення з діяльністю наукових підрозділів установи, експертна комісія дійшла висновку, що Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України» має бути віднесена до наукових установ за категорією "Б" – Установа має вагомі результати для забезпечення розвитку науки і практики відповідної галузі і дає необхідні для України результати.

Основні досягнення Інституту у 2017 році:

 • Проведено системну оцінку ефективності першого етапу реформування адміністративно-територіального устрою України, фінансової децентралізації, а також пов’язаних секторальних реформ. Визначено проблемні питання реформи децентралізації та запропоновано шляхи їх розв’язання.
 • Обґрунтовано напрями нівелювання ризиків внутрішньорегіональної диференціації розвитку територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації. Розроблено пропозиції щодо удосконалення моделі перерозподілу ресурсів, зон відповідальності та контролю між національним, регіональним та місцевим рівнями управління.
 • Проаналізовано проблеми та ризики функціонування децентралізованої моделі соціальної сфери в частині надання соціальних послуг на рівні об’єднаних територіальних громад, запропоновано організаційні та фінансово-економічні механізми консолідації мереж закладів соціальної сфери.
 • Обґрунтовано напрями удосконалення інституційних умов підтримки малого та середнього бізнесу та особливості застосування механізму державно-приватного партнерства на регіональному та місцевому рівні.
 • Розроблено методичний підхід щодо інтегрального оцінювання потенціалу регіону для просторової інтеграції бізнесу, а також інтегрального оцінювання просторової локалізації за видами економічної діяльності.
 • Обґрунтовано функціональне наповнення та інституційне забезпечення механізму регулювання міграції населення в умовах трансформації регіональних ринків праці в Україні, розроблено та розраховано індекс міграційного потенціалу населення.
 • Розроблено новий методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності промислового сектора економіки, здійснено комплексну діагностику ефективності функціонування промислового сектора економіки регіонів України.
 • Обґрунтовано механізми модернізації розвитку сільських територій Західного регіону України в умовах реалізації Угоди про Асоціацію з ЄС, розроблено програми модернізації сільських територій окремих районів Львівської області.
 • Визначено перспективні напрями розвитку прикордонних регіонів в умовах лібералізації зовнішньоекономічної діяльності та дії Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, оцінено рівень тіньової економіки у прикордонних регіонах.
 • Проаналізовано інструменти стимулювання розвитку гірських територій та визначені секторальні напрями розвитку гірських територій у контексті європейської практики.
 • Обґрунтовано імперативи сталого розвитку в системі регулювання соціально-економічного розвитку регіонів в умовах децентралізації влади, визначено засадничі принципи трансформації системи управління природокористуванням.
 • Підготовлено наукові доповіді «Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні» та «Розвиток транскордонного співробітництва».

Інститутом організовано та проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ», а також низку круглих столів та семінарів з актуальних проблем регіонального та місцевого розвитку.

За результатами досліджень в 2017 р. науковцями установи підготовлено та надіслано в органи влади, установи та організації 47 доповідних та наукових записок, наукових доповідей, методичних рекомендацій, аналітичних матеріалів, експертних висновків, впроваджено – 37. До вищих державних органів країни (Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, міністерств та відомств) скеровано 23 розробки, з них впроваджено – 12.

Напрями наукових досліджень Інституту на 2018 рік:

 • Розробка наукових засад модернізації державної регіональної політики в контексті адміністративно-фінансової децентралізації та переходу України на траєкторію сталого розвитку.
 • Обґрунтування напрямів підвищення ефективності регіональної політики на різних рівнях управління та розробка пропозицій з удосконалення інструментів регулювання регіонального розвитку в умовах децентралізації влади.
 • Оцінювання ефективності використання фінансово-економічного потенціалу територіальних громад Карпатського регіону в умовах бюджетної децентралізації.
 • Обґрунтування методологічних основ формування політики комплексного розвитку гірських територій України в умовах реалізації її євроінтеграційного курсу.
 • Розробка концептуальних засад модернізації регіональних ринків праці та механізму регулювання міграції населення в Україні.
 • Визначення ефективності економічного стимулювання розвитку сільських територіальних громад Західного регіону України в сучасних соціально-економічних умовах.
 • Розробка організаційно-економічних та інституційних інструментів регулювання розвитку перспективних форм просторової організації бізнесу та створення сприятливого середовища для активізації підприємницької діяльності.
 • Оцінка потенціалу розвитку переробних виробництв Західного регіону України на засадах імпортозаміщення та експортоорієнтації в умовах вільної торгівлі між Україною і ЄС.
 • Визначення перспектив участі суб'єктів господарювання прикордонних регіонів України у глобальних ланцюгах доданої вартості в умовах дії Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.
 • Здійснення прикладних досліджень з актуальних проблем регіонального та місцевого розвитку.

Відзнаки Інституту у 2017 році: 

 • Указом Президента України № 358/2017 від 11.11.2017 р. д.е.н., проф. Вовканичу С. Й. призначена Державна стипендія видатним діячам науки.
 • д.е.н., проф. Сторонянська І. З., пров.н.сп., к.е.н. Жук П. В., с.н.с., д.е.н. Максимчук М. В. нагороджені почесними грамотами Федерації роботодавців України за особистий внесок у зміцнення науково-технічного потенціалу України, підготовку висококваліфікованих фахівців, сумлінну працю, професіоналізм та з нагоди Дня науки.
 • Почесними грамотами Львівської облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю, наукові здобутки та з нагоди Дня науки нагороджені к.е.н., с.н.с. Залуцький І. Р. та к.ф.-м.н., с.н.с. Демченко В. В.
 • З нагоди Всесвітнього Дня науки 13.11.2017 р. премію Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для відомих учених і знаних фахівців вручено д.е.н., с.н.с. Притулі Х. М., премії для молодих вчених і спеціалістів отримали к.н.держ.упр. Біль М. М., к.е.н. Ткач С. М., к.е.н. Цимбаліста Н. А., пр. інж. Яремчук Р. Є., асп. Бараняк І. Є.
 • к.е.н., н.с. Ткач С. М. та к.е.н., н.с. Левицька О. О. стали лауреатами премій конкурсу наукових робіт молодих вчених з проблем розвитку регіональної економіки та транскордонного співробітництва імені М. І. Долішнього, організованого науково-навчальним комплексом «Економосвіта».


Концепція стратегічного розвитку державної установи «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» на 2018-2027 роки

знаходиться тут.


Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів і договорів у ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

знаходиться тут.Інститут у: 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.


Веб-майстер П. Попадюк