Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Про Інститут

Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва. Інститут виконує функції методологічного, науково-організаційного і координаційного центру.


Про Інститут
Основні досягнення Інституту у 2020 році
Напрями наукових досліджень Інституту на 2021 рік
Відзнаки Інституту у 2020 році


В Інституті проводяться фундаментальні і прикладні дослідження:

 • проблем формування регіональної політики;
 • еколого-економічного регулювання розвитку регіонів;
 • сталого розвитку гірських та сільських територій;
 • процесів раціонального використання виробничого, трудового, природно-ресурсного та інвестиційного потенціалу регіонів;
 • розвитку фінансових взаємовідносин в регіоні;
 • зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва;
 • розвитку виробничої сфери та інвестиційної діяльності в регіонах;
 • проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, демографічних та міграційних процесів;
 • просторової організації соціально-економічних систем.

Інститут також здійснює:

 • розробку проектів стратегій та програм соціально-економічного розвитку різних територіальних одиниць;
 • підготовку концептуальних, методичних, експертно-аналітичних, прогнозних матеріалів, проектів законодавчих і нормативних актів;
 • наукові експертизи та консультації з усіх напрямків своєї наукової діяльності
 • організацію нарад, семінарів, конференцій.

У 2020 році Інститут здійснював підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації за спеціальностями 051 «Економіка» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»: через аспірантуру – докторів філософії в рамках провадження освітньої діяльності на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти (відповідно до отриманих ліцензій МОН України), а також через докторантуру.

В Інституті діє спеціалізована вчена рада Д 35.154.01 із правом захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (наказ МОН України №1714 від 28.12.2017 р.).

Наукова діяльність Інституту у 2020 році визначалась основними напрямами наукових досліджень, відповідними програмами і тематичними планами робіт. Згідно із Статутом, головними напрямами наукової діяльності Інституту, затвердженими Президією НАН України, є:

 • наукові засади формування регіональної політики та просторового розвитку;
 • еколого-економічні проблеми та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу регіонів України, сталого розвитку гірських територій;
 • фінансові ресурси регіону та проблеми його інноваційно-інвестиційного забезпечення;
 • регіональна соціальна політика, демографічні проблеми в регіоні, регулювання міграційних процесів;
 • перспективи розвитку територіальних громад, транскордонного співробітництва та підвищення конкурентоспроможності прикордонних територій.

Концепцією стратегічного розвитку установи на 2018-2027 рр. (схваленою Вченою радою Інституту 29.06.2017 р.) визначено такі основні напрямки наукових досліджень Інституту на середньострокову перспективу:

 • Наукові засади формування та реалізації державної регіональної політики.
 • Дослідження соціально-економічних проблем та перспектив просторового розвитку територіально-суспільних систем різних ієрархічних рівнів (громад, міст, районів, регіонів).
 • Розробка моделей економічного розвитку регіонів на засадах ефективного використання їх ендогенного потенціалу.
 • Соціально-гуманітарний розвиток регіонів в контексті сучасних трендів та регіональна міграційна політика.
 • Науково-практичні основи формування і реалізації регіональної екологічної політики.
 • Фінансове забезпечення процесів соціально-економічного розвитку регіонів та територіальних громад.
 • Наукове супроводження процесів реформування адміністративно-територіального устрою держави та публічних фінансів.
 • Сучасні тенденції розвитку урбаністичних процесів, проблеми функціонування міст та їх взаємодії із сільськими територіями.
 • Диверсифікація форм і напрямів соціально-економічного розвитку сільських територій.
 • Розвиток реального сектора економіки регіонів України та моделі його інвестиційного забезпечення.
 • Розвиток транскордонних регіонів в контексті активізації євроінтеграційних процесів.

Організаційну структуру Інституту у 2020 році складали 7 наукових підрозділів:

 • відділ регіональної екологічної політики та природокористування;
 • відділ регіональної економічної політики;
 • відділ регіональної фінансової політики;
 • відділ проблем реального сектора економіки регіонів;
 • відділ просторового розвитку;
 • відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіону;
 • сектор транскордонного співробітництва.

За результатами державної атестації установи у 2020 році наказом Міністерства освіти і науки України від 17.06.2020 № 817 ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» віднесено до I класифікаційної групи, до якої відносять наукові установи, що мають високий рівень отриманих результатів діяльності, визнання в Україні і світі, демонструють високий науковий потенціал та ефективно його використовують для подальшого розвитку, інтегровані у світовий науковий простір та Європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів.


Основні досягнення Інституту у 2020 році:

 • Обґрунтовано концептуальну модель економічного регулювання екологічної безпеки в умовах реформи децентралізації повноважень в системі одиниць адміністративно-територіального устрою.
 • Розроблено методологічні засади ідентифікації функціональних типів територій (8 функціональних типів), які враховують методичні підходи європейської регіональної політики та спрямовані на максимальну гармонізацію національної статистичної системи з європейськими нормами та стандартами.
 • Запропоновано методологічний підхід до оцінювання ексклюзивності регулювання соціально-економічного розвитку регіонів та розроблені практичні рекомендації щодо удосконалення системи управління регіональним розвитком для модернізації системи управління регіонами в умовах децентралізації.
 • Побудовано економіко-математичні моделі оптимізації структури випуску і проміжного споживання переробної промисловості за критеріями підвищення рівня технологічності і зниження рівня імпортозалежності.
 • Запропоновано теоретико-методологічний підхід до дослідження фінансових детермінант економічного зростання регіонів та територіальних громад в умовах невизначеності на засадах сучасних теорій поведінкової економіки та економічного зростання.
 • Обґрунтовано концептуальні засади партисипативної моделі розвитку територіальних громад, яка спрямована на ефективізацію управління розвитком територіальних громад, розроблено методичні підходи до ідентифікації груп активів територіальних громад та проаналізовано проблеми управління окремими групами активів.
 • Розроблено методику моніторингу міграційної активності населення в Україні, методичний інструментарій моделювання впливу міграції на соціальний та економічний розвиток в умовах глобалізації та здійснено апробацію розроблених моделей на прикладі Карпатського регіону України.
 • Обґрунтовано методологічний підхід до вибору потенційних сфер смарт-спеціалізації на мезорівні та розроблено рекомендації практичної імплементації концепції смарт-спеціалізації в Україні з метою досягнення стійкого ендогенного зростання регіонів України.
 • Розроблено методичні прийоми оцінювання екологічної безпеки як складової якості життя, здійснено їх апробацію на прикладі українсько-польського прикордоння й проведено компаративний аналіз екологічної безпеки в прикордонних субрегіонах України та Польщі.
 • Удосконалено та апробовано науково-методичні підходи до дослідження ефективності структурних трансформацій економіки великих та середніх міст Західного регіону України.
 • Обґрунтовано перспективи розвитку вітчизняних агропереробних виробництв, виходячи з поточних і прогнозних трендів кон’юнктури на внутрішньому і зовнішньому ринках збуту продукції. Запропоновано організаційні форми реалізації потенціалу розвитку агропереробних виробництв в Україні і механізми їх підтримки.
 • Розроблено та апробовано методичні підходи до визначення видів економічної діяльності в секторі комерційних послуг, які мають вищий потенціал у забезпеченні соціально-економічного зростання регіонів України, зростаючу економічну і соціальну віддачу та стратегічну конкурентоспроможність.
 • Розроблено науково-методичний підхід до оцінки конкурентних переваг прикордонних регіонів, які межують з країнами-членами ЄС, в контексті перспектив їх інтеграції до глобальних ланцюгів доданої вартості та розраховано інтегральний індекс конкурентних переваг даних регіонів.
 • Здійснено компаративний аналіз інноваційної активності та оцінку інноваційного потенціалу регіонів України. Обґрунтовано пріоритетні напрями формування стратегій смарт-спеціалізації регіонів України (на прикладі Львівської області).
 • Розроблено науково-методичний підхід до оцінювання центро-периферійних взаємодій у регіоні на основі взаємопов’язаних етапів і методів та здійснено його апробацію на прикладі Львівської області.
 • Розроблено проект Стратегії розвитку освіти Львівщини на період до 2027 року, яка передбачає розвиток потенціалу громадян Львівщини як визначальної передумови сталого соціально-економічного розвитку регіону та посилення його позицій як освітнього хабу.

За результатами досліджень в 2020 р. підготовлено та надіслано в органи влади, установи та організації 73 розробки (доповідних записок, наукових доповідей, аналітичних матеріалів, методичних рекомендацій тощо), впроваджено 58 розробок. До вищих державних органів країни (Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, міністерств та відомств) скеровано 42 розробки, впроваджено – 19.

У 2020 р. науковцями Інституту опубліковано 7 монографій, 19 наукових та науково-аналітичних видань та доповідей, методичних рекомендацій, брошур та препринтів, 237 статей у наукових фахових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз (в т. ч. 70 – у зарубіжних періодичних виданнях, 34 – у наукових періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних Scopus та / або Web of Science).

Протягом 2020 року науковці Інституту взяли участь у 12 телепередачах, 3 радіопередачах та дали 33 інтерв’ю у різноманітних телепрограмах і новинах на центральних та регіональних телеканалах.


Напрями наукових досліджень Інституту у 2021 році

 • Наукове супроводження процесів формування та реалізації державної регіональної політики.
 • Розроблення моделі smart- спеціалізації та обґрунтування механізмів її імплементації в Україні на національному, регіональному та місцевому рівнях та концепції стимулювання розвитку регіону на засадах smart-спеціалізації.
 • Обґрунтування інструментарію стимулювання економічної активності проблемних територій різних функціональних типів на основі диференційованого підходу.
 • Визначення та обґрунтування напрямів подолання екслюзивності регулювання соціально-економічного розвитку регіонів та формування моделі інклюзивного розвитку регіонів.
 • Розроблення рекомендацій та проектів нормативно-правових документів з вдосконалення економічного регулювання екологічної безпеки регіону в системі загальнодержавного, регіонального й місцевого рівнів територіального управління.
 • Виявлення особливостей та проблем центро-периферійних взаємодій в регіоні на різних рівнях управління та визначення напрямів їх активізації в умовах адміністративно-фінансової децентралізації..
 • Обґрунтування стратегічних пріоритетів розвитку економіки великих та середніх міст Західного регіону України та розробка рекомендацій щодо удосконалення регулювання регіонального та міського розвитку, механізмів реалізації структурної економічної політики міст..
 • Оцінювання стану, тенденцій та проблем розвитку економіки територіальних громад та обґрунтування напрямків підвищення ефективності механізмів управління активами територіальної громади та їх капіталізації..
 • Обґрунтування стратегічних пріоритетів розвитку та розробка рекомендацій щодо формування механізмів детінізації ринку комерційних послуг на національному та регіональному рівнях..
 • Розробка методологічних засад визначення критеріїв структурної трансформації промислового сектора економіки та побудова моделей оптимізації структури промисловості регіонів України у секторальному розрізі.
 • Дослідження міграційної активності населення Карпатського регіону та розробка рекомендацій стосовно вдосконалення регулювання міграційної активності населення.
 • Обґрунтування науково-методичних підходів до ендогенного розвитку регіону в умовах пост-глобалізації..
 • Оцінка потенціалу розвитку логістично-транспортної інфраструктури прикордонних областей Західного регіону України.
 • Здійснення прикладних досліджень з актуальних проблем регіонального та місцевого розвитку.


Відзнаки Інституту у 2020 році: 

 • відповідно до Постанови Президії НАН України № 48 від 12.02.2020 р., за підсумками конкурсу 2019 р., премії НАН України для молодих учених за цикл праць «Дослідження факторів міграції населення в умовах посилення соціально-демографічних загроз України» присуджено к.е.н., с.н.с. Левицькій О. О. та к.е.н., н.с. Мульскій О. П.;
 • з нагоди Всесвітнього Дня науки 16.11.2020 р., за результатами конкурсу, преміями обласної державної адміністрації та обласної ради відомим ученим і знаним фахівцям Львівської області відзначені д.е.н., пр.н.сп. Возняк Г. В., к.е.н., пр.н.сп. Жук П. В. та д.е.н., ст.н.сп. Риндзак О. Т., премією обласної державної адміністрації та обласної ради молодим вченим та дослідникам – к.е.н., ст.н.сп. Мульска О. П.
Інститут у роках: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Веб-майстер П. Попадюк