Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Бідак Володимир ЯрославовичБідак Володимир Ярославович
Bidak Volodymyr Yaroslavovych

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

старший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, к. 317

Контакти:

vbidak1@gmail.com, (050)155-0545, (032)270-6445

Сторінки:

8

Народився

01.05.1955.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка (1977, спеціальність 7.050102 – економічна кібернетика), аспірантура Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України (1996).

Здобутки:

кандидат економічних наук (05.2004, спеціальність 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий керівник доктор економічних наук, професор Бондар Інтерна Касянівна, тема: «Соціальний захист населення та вдосконалення державних механізмів його регулювання»), старший науковий співробітник (2009, спеціальність 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика).

Досвід роботи:

інженер-економіст (1980) відділу соціально-психологічних проблем праці та управління, молодший науковий співробітник (1988) відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління, науковий співробітник (2009), старший науковий співробітник (06.2015) відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів (до 01.02.2019 відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону, до 2009 відділу регіональної соціально-економічної політики, до 2006 відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України, до 1994 р. — Львівського відділення Інституту економіки АН України).

Наукові інтереси:

пов'язані з розробкою теоретичних, методологічних та практичних аспектів соціогуманістичної спрямованості розвитку регіональних суспільних систем, з інноваційною діяльністю як елементом управління суспільними процесами в умовах модернізації соціально-економічних, трудових відносин, необхідністю посилення соціально-захисної функції та функції розвитку національної та регіональної соціальної політики. Досліджуються проблеми, що стосуються міграційних процесів та механізмів їх регулювання, соціально-економічної захищеності мігрантів в загальнонаціональному та регіональному вимірі, ризикогенності міграції, оцінки міграційної активності населення, формування середовища освітньої міграції населення, структурних змін прикордонних ринків праці, інноваційного вектора трудоресурсного забезпечення суспільних систем різних рівнів організації, стратегій регіонального соціального розвитку, державних економічних механізмів та важелів гуманізації громадянського суспільства.

Основні публікації:

тут.

Статті

2021Репозитарій ІРД НАНУ УДК 314.74:330.131.7:332.12(477.8); JEL J10, J61
Bidak V. Ya., Baranyak I. Ye Risk-generating features of the growing external migration activity of the population of the Carpathian region [Ризикогенні особливості підвищення зовнішньої міграційної активності населення Карпатського регіону]. Rehional'na ekonomika - Regional Economy. 2021. №1(99). P. 44-54. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-5.

Літер.: 17

2020

2018УДК 331.556.2:330.131.7:001.891.7; JEL
Бідак В. Я. Моніторинг наслідків вимушеної міграції в контексті підвищеної ризикогенності суспільства. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 3(131). С. 88-94. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.03.094_u.

Літер.: 16


Розглянуто передумови формування багатоцільового моніторингу індикаторів наслідків вимушеної міграції в умовах мілітарних загроз розвитку України. Висвітлено особливості реалізації такого моніторингу на прикладі соціологічного обстеження проблем інтеграції внутрішньо переміщених осіб через вибрані критерії мінімізації ризикогенності: забезпечення зайнятості, гідних побутових умов, соціальної захищеності, соціокультурної облаштованості, нейтралізацію соціальної напруженості, стабілізацію соціально-психологічного стану. Виявлено специфічні риси поведінки внутрішніх мігрантів, різний міграційний досвід, ставлення до світоглядних та базових соціогуманістичних референтів, відмінності соціокультурних орієнтацій, полярність поглядів на майбутнє, найбільш гострі соціально-захисні потреби. Діагностовані індикатори дають право стверджувати про особливості налаштування моніторингу в заданих дослідницьких фокусах. Результати обстеження можуть послужити аналітичним матеріалом для обґрунтування рекомендацій при розробці соціальних програм підтримки внутрішньо переміщених осіб на регіональному рівні. 
моніторинг, наслідки вимушеної міграції, ризикогенність, міграційні ризики, внутрішньо переміщені особи, соціальна захищеність мігрантів Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.55:330.131.7:36(477); JEL E24, J61
Бідак В. Я. Методологічні засади ідентифікації міграційних ризиків у фокусі конфліктної ситуації в Україні. Регіональна економіка. 2018. №3(89). С. 54-61. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.03.054_u.php.

Літер.: 12

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.342.146:364.442.6:332.1
Бідак В. Я. Функціонально-цільовий підхід в удосконаленні системи соціального захисту населення: загальнодержавний і регіональний аспекти / В. Я. Бідак, Л. О. Павлова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 430-441.

Літер.: 14


Обґрунтовується необхідність застосування функціонально-цільового підходу при моделюванні перспективної системи соціального захисту населення в його загальнонаціональному та регіональному вимірах. Пропонується розглядати соціальний захист як державно-регіональну систему підтримки благополуччя населення на рівні, не нижчому від діючих стандартів і нормативів, яка повинна орієнтуватись на попередження нагромадження соціальних дефіцитів. Висвітлено проблеми, ризики і новітні негативні фактори, що зумовлюють необхідність накреслення модернізаційних змін у діючій соціально захисній системі. 
соціальна захищеність, система соціального захисту населення, функціонально-цільовий підхід, соціальні дефіцити Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.556.4:316.647.82
Риндзак О. Т. Соціально-економічна дискримінація мігрантів в умовах глобальної регіоналізації / О. Т. Риндзак, В. Я. Бідак, С. О. Цапок // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 469-478.

Літер.: 7


Розглядаються теоретико-прикладні аспекти глобальної регіоналізації та соціально-економічної дискримінації мігрантів у приймаючому соціумі. Виділяються класифікаційні ознак дискримінації, зокрема статистичної та дискримінації на основі преференцій. Висвітлюються результати експертного дослідження стосовно інтеграційних перешкод та ризиків, яких зазнають українські мігранти за кордоном. Особлива увага приділена дискримінаційним чинникам, що стримують інтеграцію українських мігрантів, серед яких найбільш вагомими є проблеми працевлаштування, кар’єрного зростання, оплати праці, режиму праці, визнання дипломів про освіту та інші питання облаштування їх соціально-трудової сфери. 
глобальна регіоналізація, трудова міграція, мігрант, соціально-економічна дискримінація, інтеграція 

2013Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.55:332.135:314.7
Бідак В. Я. Міграційні процеси в системі факторів інтеграційного вибору України / В. Я. Бідак // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 141-152.

Літер.: 11


Розглядаються сучасні проблеми трудової міграції та подолання міграційних втрат ринкової кон’юнктури в системі цілереалізуючих факторів інтеграційного вибору країни, зокрема: соціальних стандартів, умов трудової діяльності населення, тенденцій розвитку основних параметрів демовідтворення та ін. Аналізуються результати соціологічного дослідження, що стосуються визначення позитивних очікувань та ризиків від економічної інтеграції держави у міжнародні структури з фокусуванням уваги експертів на сфери міграції, зайнятості та соціально-трудових відносин. 
міграційні процеси, трудова міграція, фактори інтеграційного вибору, інтеграційний вектор розвитку України Бідак В. Я. Соціально-економічні індикатори діагностики структури територіальних міграційних систем України / В. Я. Бідак // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей IX науково-практичної конференції, 15-20 квітня 2013 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка". – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 557 с. – Ч. 2. – С. 355-359.


Веб-майстер П. Попадюк