Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Казьмір Любомир ПавловичКазьмір Любомир Павлович
Kazmir Lyubomyr Pavlovych

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук

Посада:

науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ проблем реального сектору економіки регіонів, к. 223

Контакти:

box5@ukr.net

Сторінки:

0 10

Народився

25.06.1965.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка (1989, механіко-математичний факультет, кваліфікація – математик, викладач),
Львівський державний аграрний університет (2002, спеціальність – землевпорядкування та кадастр, кваліфікація – інженер-землевпорядник).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2015, спеціальність – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, установа: Інститут агроекології і природокористування НААН України, науковий керівник доктор економічних наук, професор Ступень Михайло Григорович, тема: «Організаційно-економічні засади екологічно збалансованого сільськогосподарського землекористування»).

Досвід роботи:

інженер-математик, математик І категорії (1989–2004) Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України;
інженер (за сумісництвом, 1998–2003) Західного НДІ землеустрою і земельного кадастру Львівського державного аграрного університету;
молодший науковий співробітник (2004), науковий співробітник (05.2018) сектору просторового розвитку відділу регіональної економічної політики (до 01.04.2014 відділу територіальних суспільних систем і просторового розвитку, до 2005 відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління),
молодший науковий співробітник (09.2017),
науковий співробітник (05.2018) відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва,
науковий співробітник (02.2019) відділу проблем реального сектору економіки регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

Наукові інтереси:

  • соціально-економічні аспекти просторового розвитку сільських територій як багатофункціональних систем;
  • аналіз державної просторової політики в умовах становлення ринкової економіки;
  • розвиток теоретико-методологічних засад землевпорядкування;
  • організаційно-економічне забезпечення екологічно збалансованого сільськогосподарського землекористування;
  • дослідження метрополізаційних процесів та специфіки формування і розвитку метрополійних субрегіонів.

Опубліковано:

понад 150 наукових та навчально-методичних праць.УДК 332.12; JEL O18, O31, R32
Чемерис В. А., Казьмір Л. П. Концептуальні засади стратегування інноваційного розвитку сільських територій на регіональному рівні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 4(132). С. 79-84. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.04.084_u.

Літер.: 28


У статті розкрито зміст, основні завдання та функції стратегування інноваційного розвитку сільських територій як багатофункціональних систем. Наголошено на пріоритетному значенні регіонального рівня стратегування інноваційного розвитку в сучасних умовах та проаналізовано специфіку інституційного оформлення цього виду стратегування. Особливу увагу акцентовано на необхідності координації діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, наукових та освітніх установ, бізнесу, громадських організацій для підтримки заходів, що сприяють активізації інноваційних процесів у регіоні загалом, та доцільності розроблення регіональної стратегії інноваційного розвитку з обов’язковим виділенням у такій стратегії окремого блоку, присвяченого питанням стимулювання інноваційних процесів у сільській місцевості, у межах імплементації в управлінську практику концепту «розумної спеціалізації». Подано авторські пропозиції щодо пріоритетних напрямів стимулювання інноваційного розвитку сільських територій України на регіональному рівні. 
сільські території, інноваційний розвиток, стратегування, регіональні інноваційні системи, соціальні інновації, розумна спеціалізація 

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.12
Казьмір Л. П. Розвиток науково-освітньої сфери як чинник модернізації економічного простору регіону / Л. П. Казьмір // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 486-496.

Літер.: 22


Висвітлюються можливості використання поляризаційно-дифузійного підходу до формування концептуальних засад модернізації економічного простору регіону. Особлива увага звертається на необхідність врахування метрополізаційних викликів при розгляді сучасних тенденцій розвитку просторових форм організації науково-освітньої сфери. На основі первинних статистичних даних проведено порівняльний аналіз стану й основних тенденцій змін у сфері науки та вищої освіти в обласних центрах Західного регіону України. 
науково-освітня сфера, економічний простір, модернізація, поляризаційно-дифузійна модель розвитку, метрополізація, Західний регіон України, обласні центри Файл Adobe Reader УДК 332.3
Казьмір Л. П. Планування сільськогосподарського використання земельних ресурсів на субрегіональному рівні в умовах інституційних трансформацій / Л. Казьмір, П. Казьмір, М. Міштурак // Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. форуму, 24-26 вересня 2014 р. / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – 590 с. – С. 210-216.

Джерел: 18 

Систематизовано зміст основних теоретичних положень щодо планування використання земельних ресурсів сільського господарства на субрегіональному рівні в умовах трансформації земельних відносин і модернізації всієї системи управління землекористуванням. Відповідні пропозиції автора апробовані на прикладі Кам'янка-Бузького адміністративного району Львівської області. 
інституційні перетворення, земельні ресурси, сільське господарство, показники розвитку, субрегіональний рівень планування, адміністративний район, функціональне зонування Файл Adobe Reader УДК 332.3:631.11
Казьмір Л. П. Методичне забезпечення організації системи сівозмін в умовах формування дуалістичної моделі сільськогосподарського виробництва в Україні / П. Казьмір, П. Чернецький, Л. Казьмір // Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. форуму, 24-26 вересня 2014 р. / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – 590 с. – С. 180-185.

Джерел: 15 

Розглядаються проблеми інституціоналізації сільськогосподарського управління землекористування в нових економічних умовах в Україні. Особливу увагу приділено проблемам організації сівозміни та контролю за їх дотриманням. Обгрунтовано доцільність запровадження динамічних систем сівозміни в великих господарствах. 
сільськогосподарські технології, інституціоналізація, система динамічних сівозмін, організація землекористування, землі сільськогосподарського призначення Файл Adobe Reader Ступень М. Г. Інституціональні аспекти екологізації сільськогосподарського землекористування в Україні / М. Г. Ступень, Л. П. Казьмір // Економіст / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – 2014. – №5. – С. 53-56.
Джерел: 18 

Проаналізовано специфіку організаційно-економічного забезпечення екологізації сільськогосподарського землекористування в Україні в умовах масштабних інституційних трансформацій. Обґрунтовано пріоритетність проектування інституціонального середовища при розробці інструментальної бази регіональної земельної політики, що випливає з об’єктивної необхідності модернізації всієї системи управління землекористуванням в умовах постсоціалістичної трансформації економіки. Особливу увагу зосереджено на ключових заходах щодо екологічної модернізації системи землевпорядкування на локальному та внутрішньогосподарському рівнях. 

2013Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.12
Казьмір Л. П. Метрополізація: сутність, особливості ідентифікації та концептуальні засади досліджень / Л. П. Казьмір, М. Г. Ступень, П. Г. Казьмір // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 61-74.

Літер.: 32


На основі аналізу літературних джерел розглянуто сутність метрополізації та особливості її ідентифікації. Відзначено двоїсть метрополізації як цивілізаційного феномену. За результатами проведеного аналізу окреслено концептуальні засади дослідження економічних аспектів процесів метрополізації на регіональному рівні. 
метрополія, глобалізація, регіоналізація, двоїстість метрополізації, зв’язки, методологія, теоретичний підхід, методи досліджень 

2011Файл Adobe Reader Казьмір Л. П. Гносеологічні аспекти модернізації системи управління соціально-економічним розвитком сільських територій регіону / Л. П. Казьмір // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. – 2011. – №18(2). – С. 237-243. 

Проаналізовано гносеологічні аспекти модернізації системи управління розвитком сільських територій в Україні у пострадянський період в умовах ринкової трансформації економіки. Особливу увагу звернено на можливість використання методів соціомеханіки та структурно-динамічного підходу для вивчення актуальних проблем сільських територій та вибору альтернативних сценаріїв їх розвитку. 
сільські території, управління, модернізація, новий прагматизм, структурно-динамічний підхід, соціомеханіка Файл Adobe Reader УДК 332.1:330.34:338.2
Казьмір П. Г. Концептуальні засади модернізації системи управління розвитком сільських територій / П. Г. Казьмір, М. Г. Ступень, Л. П. Казьмір // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України. – 2011. – Вип. 6(92). Сучасні проблеми розвитку сільських територій. – С. 81-90.

Джерел: 24 

Розглядаються теоретико-методичні засади та основні напрями модернізації системи управління розвитком сільських територій в умовах ринкової трансформації економіки. Наголошується на тому, що нова система управління повинна забезпечувати необхідні умови для багатофункціонального за формою і екологічно збалансованого за змістом розвитку сільських територій. 
сільські території, багатофункціональний розвиток, система управління, модернізація, регіональні програми 

2010Файл Adobe Reader Казьмір Л. П. Інституціональний підхід в теорії управління землекористуванням / Л. П. Казьмір // Землеустрій і кадастр. – 2010. – №2. – С. 24-34. 

Обґрунтовано доцільність застосування інституціональних теорій для подальшого поглиблення теоретичних основ управління землекористуванням у нових економічних умовах. Виділено специфічні ознаки інституціоналізму, які, на думку автора, здатні відіграти вирішальну роль при модернізації системи управління землекористуванням на національному, регіональному, субрегіональному та локальному рівнях. Проаналізовано основні функції регіональних економічних інститутів у сфері управління землекористуванням. 

2009Файл Adobe Reader УДК 332.3:330.43
Возняк А. Аналіз просторових даних з використанням програмного комплексу R CRAN / А. Возняк, Я. Сікора, Л. Казьмір // Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: Землевпорядкування і земельний кадастр. – 2009. – № 12. – С. 117-124.

Джерел: 19 

Можливості використання програмного комплексу R CRAN для автоматизованого аналізу просторових даних представлені На прикладі групування спільнот Малопольського воєводства Польщі; для окремих сільськогосподарських підприємств середнього розміру проаналізовано феномен просторової автокореляції на основі розрахунку глобальної статистики Морана. 


Веб-майстер П. Попадюк