Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Колодійчук Ірина АнатоліївнаКолодійчук Ірина Анатоліївна
Kolodiychuk Iryna Anatoliyivna

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

старший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної екологічної політики та природокористування, к. 322

Контакти:

ira1166@ukr.net, +38(067)81-17-182

Сторінки:

3 6

Народилась

11.10.1966.

Освіта:

Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова (1989, факультет економіки і організації книжкової справи, спеціальність – економіка і організація поліграфічної промисловості, інженер-економіст);
аспірантура Львівського відділення Інституту економіки НАН України (1993-1996);
докторантура ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (2018-2020).

Здобутки:

кандидат економічних наук (18.02.1997;
спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка;
установа: Інститут регіональних досліджень НАН України;
наук. керівник – доктор економічних наук, професор Козоріз М. А.;
тема: «Формування економічної стратегії розвитку промислових підприємств»), старший науковий співробітник (2004);
доктор економічних наук (рік, тема: «XXX»).

Досвід роботи:

стажист-дослідник науково-дослідного сектору при Українському поліграфічному інституті ім. Івана Федорова (1989-1993), аспірант Львівського відділення Інституту економіки НАН України (1993-1996), молодший науковий співробітник (1996-1998), науковий співробітник (1998-2002), старший науковий співробітник (2002) відділу регіональної екологічної політики та природокористування (до 01.04.2014 відділу регіональної екологічної політики) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України);
член редколегії збірника наукових праць "Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України".

Наукові інтереси:

економіка природокористування й охорони довкілля, сталий розвиток землекористування, гірських територій.

Досягнення:

стипендіат Президента України (1999-2000).

2016УДК 658.567:[338.45:621.38](477)
Kravtsiv V. S. Conceptual foundations for the formation of waste disposal mechanism based on the recycling of e-waste in Ukraine [Концептуальні засади формування механізму утилізації відходів на основі рециркуляції е-товарів в Україні] / V. S. Kravtsiv, I. A. Kolodiichuk // Economic Annals-XXI [Економічний часопис-ХХІ]. – 2016. – №159 (5-6). – С. 89-92. – Режим доступу : http://soskin.info/ea/

Джерел: 15 

У статті виявлено передумови необхідності розроблення дієвих механізмів регулювання поводження з е-відходами. Запропонована авторами модель визначає якісно нову структурно-функціональну взаємодію потоків, що забезпечують замкнутий цикл використання е-товарів. Перша підсистема зазначеного механізму забезпечує процедуру консолідації е-відходів для подальшої їх утилізації, друга – передбачає безпосередню їх переробку з вилученням цінних компонентів та утилізацією токсичних речовин без шкоди для навколишнього середовища. 
е-відходи; е-товари; рециркуляція; утилізація; механізм 

2015Колодийчук В. А. Социально-экономические аспекты категории эффективности / В. А. Колодийчук, И. А. Колодийчук // Universum: Экономика и юриспруденция : электрон. науч. журн. – 2015. – № 2(13). – Режим доступа: http://7universum.com/ru/economy/archive/item/1900Жук П. В. Регіональна екологічна політика / П. В. Жук, І. А. Колодійчук // Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні (наукова доповідь) / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. редактор В. С. Кравців. – Львів, 2015. – С. 120-126.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 001.89:303.732.4
Колодійчук В. А. Системний підхід в економічних дослідженнях / В. А. Колодійчук, І. А. Колодійчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 3(113). – С. 107-111.

Літер.: 14


Визначено основні риси сучасної економіки та обґрунтовано використання системного підходу у дослідженнях економічних процесів. Проведено ретроспективний аналіз становлення теорії систем та вказано на її засновників. Досліджено зв’язок загальної теорії систем Людвига фон Берталанфі з тектологією А. А. Богданова. Розглянуто існуючі підходи до визначення категорії “система” та представлено авторське її трактування. Визначені умови системного сприйняття об’єкту, а також властивості систем, знання яких підвищує прогнозованість поведінки і критеріальність прийняття управлінських рішень щодо їх удосконалення. Дано характеристику таким властивостям, як складність, ієрархічність, цілісність, структурованість, функціональність, рухливість, гомеостатичність, адаптивність, унікальність, непередбачуваність і невизначеність поведінки систем. Акцентовано увагу на таких їх властивостях, як синергізм та емерджентність, а також уточнено використання цих властивостей щодо характеристик кількісних і якісних параметрів змін системи. 
економіка, система, фактор, синергетика, емерджентність 

2014Стале природокористування як фактор соціально-економічного піднесення гірських територій України / В. С. Кравців, П. В. Жук, О. І. Гулич, І. А. Колодійчук, В. О. Полюга, Ю. І. Башинська, О. Р. Бегень, В. В. Гаврилюк, О. В. Григоренко, І. С. Почтарук // Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів : національна доповідь / ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» ; редкол. : Е. М. Лібанова, М. А. Хвесик. – К., 2014. – 776 с. – С. 646-727. 

Досліджуються сучасний стан, тенденції і проблеми відтворення соціально-економічного потенціалу сталого розвитку України та її регіонів. Запропоновано методологію формування системи індикаторів ефективності розвитку регіональних соціально-економічних систем та здійснено системно-комплексну оцінку соціально-економічного потенціалу сталого розвитку України. Значну увагу приділено концептуальним і науково-методичним підходам до оцінки соціального потенціалу держави та її регіонів, перспекти-вам модернізації соціальної інфраструктури та формуванню і використанню територіальних міграційних систем. Сформульовано базові імператив та стратегічні напрями раціоналізації всіх сфер ресурсокористування на основі оцінки енергетичної самодостатності розвитку національного господарства, вдосконалення систем управління земельними ресурсами як основної детермінанти ефективного використання територіального базису сталого розвитку регіональних господарських комплексів, формування моделі імплементації рентних відносин у структуру управління водним господарством й систему інвестиційного забезпечення сфери водокористування, пріоритетів трансформації системи управління лісовим господарством. Розкриваються методологічні та методичні засади капіталізації природно-ресурсної складової соціально-економічного потенціалу сталого розвитку й передумови інституціонального розвитку сфери поводження з відходами та вторинного ресурсокористування в умовах посилення євроінтеграційного вектора розвитку України. Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.142.6:332.2/7
Колодійчук І. А. Регіональні аспекти регулювання екологічного стану ґрунтів сільськогосподарського призначення / І. А. Колодійчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 350-357.

Літер.: 6


Проведений аналіз сучасного стану, тенденцій розвитку законодавства України, що забезпечує регулювання екологічного стану ґрунтів сільськогосподарського призначення, визначені проблеми правозастосовної діяльності в цій сфері. Вказано на загрозливу екологічну ситуацію у використанні сільськогосподарських угідь Західного транскордонного регіону. Визначені перспективні напрями вдосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони родючості ґрунтів з метою забезпечення екологічної безпеки регіону. 
регулювання, нормативно-правова база, екологічний стан, ґрунти сільськогосподарського призначення 


Веб-майстер П. Попадюк