Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Максименко Анна ОлександрівнаМаксименко Анна Олександрівна
Maksymenko Anna Oleksandrivna

Ступінь, звання:

кандидат соціологічних наук

Посада:

старший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, сектор транскордонного співробітництва, к. 221

Контакти:

annusja@gmail.com

Сторінки:

6

Народилась

11.11.1985.

Здобутки:

кандидат соціологічних наук (2012, спеціальність – спеціальні та галузеві соціології, установа: Харківський національний університет внутрішніх справ, науковий керівник д.соціальнийн., професор Пачковський Юрій Франкович, тема: «Особливості споживчої поведінки в сучасному домогосподарстві: соціологічний вимір»).

Досвід роботи:

здобувач кафедри економіки підприємства Львівського національного університету імені Івана Франка (2009?),
молодший науковий співробітник (06.2015) відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва (до 01.04.2014 відділу прогнозування та розвитку сільських територій), науковий співробітник (02.2019), старший науковий співробітник (06.2020) сектору транскордонного співробітництва ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

2013Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:517.956.224(477.85)
Максименко А. О. Пріоритетні напрями реалізації економічного потенціалу сільських територій Чернівецької області / А. О. Максименко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 190-200.

Літер.: 8


Проаналізовано особливості соціально-економічного розвитку сільських територій Чернівецької області. Наведено основні економічні показники діяльності сільського господарства та промисловості. Окреслено пріоритетні напрями реалізації потенціалу сільських територій Чернівецької області в розрізі районів. 
сільська територія, показники сільськогосподарської діяльності, потенціал, Чернівецька область Максименко А. О. Досвід країн Латинської Америки у розвитку сільських територій / А. О. Максименко // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей IX науково-практичної конференції, 15-20 квітня 2013 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка". – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 557 с. – Ч. 1. – С. 98-99.Максименко А. О. Оцінка рівня інформаційного забезпечення сільських територій західного регіону України / А. О. Максименко // Інноваційна економіка. – 2013. – №9. – С. 203-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_9_31

2012

2011Максименко А. О. Соціологічний погляд на споживчі практики представників українських домогосподарств / А. О. Максименко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2011. – №941. – С. 172-176.

2010Максименко А. О. Український споживач і актуальні проблеми консюмеризму: соціологічний аспект / А. О. Максименко // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління : зб. наук. пр. / Донецький державний університет управління. – 2010. – Т. XI. – Вип. 178. – С. 248-254.Максименко А. О. До проблеми побудови типології споживачів у контексті споживчих виборів / А. О. Максименко // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2010. – №48. – С. 134-140.Максименко А. О. Споживча поведінка: концептуалізація поняття та чинники, що її детермінують / А. О. Максименко // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2010. – №44. – С. 140-145.Максименко А. О. Онлайн-споживачі в Україні (соціологічний аналіз) / А. О. Максименко // Грані : науково-теоретичний альманах. – 2010. – №1 (69). – С. 77-79.


Веб-майстер П. Попадюк