Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Максименко Анна ОлександрівнаМаксименко Анна Олександрівна
Максименко Анна Александровна
Maksymenko Anna Oleksandrivna

Ступінь, звання:

кандидат соціологічних наук

Посада:

науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, сектор транскордонного співробітництва, к. 221

Контакти:

annusja@gmail.com

Сторінки:

Народилась

11.11.1983.

Здобутки:

кандидат соціологічних наук (2012, спеціальність – спеціальні та галузеві соціології, установа: Харківський національний університет внутрішніх справ, науковий керівник д.соц.н., проф. Пачковський Юрій Франкович, тема: «Особливості споживчої поведінки в сучасному домогосподарстві: соціологічний вимір»).

Трудова діяльність:

здобувач кафедри економіки підприємства Львівського національного університету імені Івана Франка (2009?),
молодший науковий співробітник (06.2015) відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва (до 01.04.2014 відділу прогнозування та розвитку сільських територій), науковий співробітник(02.2019 ) сектору транскордонного співробітництва ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

Монографії

2014УДК [332.122:338.43]:338.1:334.02(477.8)
Стратегічні пріоритети та механізми інноваційного розвитку сільських територій Західного регіону України : монографія / наук. ред.: В. В. Борщевський, Т. Г. Васильців. – Львів : Аверс, 2014. – 176 с. (повний текст)

Джерел: 215 посилань

Монографія присвячена дослідженню механізмів та виявленню стратегічних пріоритетів інноваційного розвитку сільських територій України, зокрема в західному регіоні нашої держави. В монографії приділено значну увагу вивченню теоретичних засад функціонування основних механізмів інноваційного розвитку сільських територій, досліджено характер перебігу інноваційних процесів у господарських комплексах сільських територій Західної України, а також окреслено пріоритетні напрями удосконалення їх інституційного, організаційно-управлінського та інфраструктурного забезпечення.
Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів аграрного та управлінського профілів, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, підприємців та інших осіб, які цікавляться цією проблематикою.
Ключові слова: стратегічні пріоритети та механізми, інноваційний розвиток сільських територій, західний регіон України

2013Файл Adobe Reader УДК 332.122(477.8):[330.322]
Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / Інститут регіональних досліджень НАН України; наук. ред. В. С. Кравців. – Том 4. Сільські території / відп. ред. В. В. Борщевський. – Львів, 2013. – 344 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

Джерел: 243

Монографія присвячена дослідженню проблем розвитку сільських територій Карпатського регіону України та прогнозуванню шляхів їхньої подальшої еволюції в ринкових умовах господарювання. Особливу увагу приділено ви-вченню перспектив становлення багатофункціональної економіки на сільських територіях з урахуванням нинішніх українських реалій і досвіду країн ЄС. Окреслено шляхи подолання існуючих соціально-економічних, інституційних і демографічних проблем вітчизняного села.
Для науковців, які займаються проблемами розвитку сільських територій і сільського господарства в Україні, аспірантів, студентів, а також працівників органів державної влади та місцевого самоврядування.
Ключові слова: Карпатський регіон, проблеми та перспективи розвитку, сільські території

Наукові видання

2018Файл Adobe Reader Об’єднані територіальні громади Карпатського регіону: соціологічна оцінка : науково-аналітичне видання / І. З. Сторонянська, А. О. Максименко ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 30 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180704.pdf (повний текст)

У виданні представлено результати соціологічного дослідження, проведеного у листопаді 2018 р. серед представників органів місцевого самоврядування ОТГ Карпатського регіону (утворених протягом 2015-2017 рр.). Мета опитування полягала в оцінці результативності першого етапу адміністративно-фінансової децентралізації на базовому рівні та виявленні проблем функціонування ОТГ. Реалізоване дослідження дало змогу: оцінити стан інформаційно-документального забезпечення функціонування громад; виявити шляхи організації надання соціальних та адміністративних послуг, створення спеціалізованих служб в об’єднаних громадах. Окрім того, представлено оцінку стану об’єктів інфраструктури до об’єднання та охарактеризовано зміни, які відбулися після об’єднання громад. Окреслено інструменти для розвитку, які використали ОТГ з моменту утворення. Проаналізовано заходи, здійснені у напрямі активізації зайнятості місцевого населення та підприємницької діяльності в межах утворених громад. Охарактеризовано інструменти громадської участі в ОТГ та форми міжмуніципального співробітництва.
Для представників органів влади та місцевого самоврядування, науковців, дослідників проблем реформування місцевого самоврядування в Україні.
Ключові слова: об’єднані територіальні громади, Карпатський регіон, соціологічна оцінка

2015Файл Adobe Reader УДК (332.122:338.43):330.3(477)(498)
Сільські території українсько-румунського прикордоння: соціально-економічний розвиток / НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» ; Румунська академія. Інститут аграрної економіки ; редкол.: В. В. Борщевський, Д.-М. Войцілас ; А. О. Максименко, Я. Я. Калат, І. М. Куліш, Х. М. Притула, Ю. О. Цибульська, Н. А. Цимбаліста, О. Б. Цісінська та ін. – Львів, 2015. – 123 с. (повний текст)

Джерел: 38

Наукове видання підготовлене за результатами співпраці українських та румунських учених у межах Двостороннього дослідницького проекту: «Регіональна політика ЄС та країн Східного Партнерства – досвід для сільських територій Румунії та України». Дослідження присвячене вивченню актуальних питань соціально-економічного розвитку сільських територій українсько-румунського транскордонного регіону в контексті активізації міжнародного співробітництва в межах єврорегіону «Верхній Прут». Проаналізовано стан, сучасні тенденції та ідентифіковано проблеми розвитку демографічних процесів, соціально-культурної сфери та економічної діяльності на сільських територіях українсько-румунського прикордоння (Чернівецької області України та повітів Румунії Ботошань і Сучава). Особливу увагу приділено вивченню перспектив диверсифікації напрямів економічної діяльності на сільських територіях з врахуванням особливостей їхнього людського, економічного, сільськогосподарського та соціально-культурного потенціалу. Видання містить матрицю SWOT-аналізу українсько-румунського транскордонного регіону, а також коментарі та висновки щодо наявних і перспективних напрямів політики розвитку досліджуваних сільських територій Румунії та України.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів аграрного та управлінського профілів, а також працівників органів державної влади та місцевого самоврядування.
Авторський колектив: А.О. Максименко, Я.Я. Калат, І.М. Куліш, Х.М. Притула, Ю.О. Цибульська, Н.А. Цимбаліста, О.Б. Цісінська, С. Букур, Д.М. Войцілас, Е. Росу, М. Русу, М.-М. Тудор, В. Флоріан, Л. Чітеа, М. Чітеа.
Ключові слова: сільські території, українсько-румунське прикордоння, соціально-економічний розвиток

Статті

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.18:[332.122:338.43](477.8)
Крупін В. Є. Соціально-демографічний потенціал сільських територій Західного регіону: проблеми формування та шляхи реалізації / В. Є. Крупін, А. О. Максименко, Ю. Р. Злидник // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 181-191.

Літер.: 9


Проаналізовано стан, тенденції та перспективи розвитку соціально-демографічного потенціалу сільських територій Західного регіону України. Представлено аналіз динаміки зміни наявного сільського населення, розраховано коефіцієнти приросту (скорочення) сільського населення за основними віковими групами. Окреслено проблеми формування освітнього рівня населення та медичного забезпечення на сільських територіях, зокрема оцінено рівень охоплення дітей дошкільною та середньою освітою, проблему формування кадрового потенціалу у сільській місцевості, забезпеченість сільських мешканців первинною медичною допомогою. Проаналізовано показники рівня зайнятості та рівня безробіття у сільській місцевості. Виявлено, що після заробітної плати, пенсій та стипендій сукупність доходів від продажу сільськогосподарської продукції та вартості спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель, займає третю позицію у структурі доходів домогосподарств сільської місцевості західних областей. Запропоновано основні напрями комплексного підходу до реалізації соціально-демографічного потенціалу сільських територій Західного регіону України. 
демографічні показники, рівень освіти, охорона здоров’я, зайнятість населення, сільські території, Західний регіон України Максименко А. О. Погляд фермерів на перспективи розвитку фермерських господарств в Україні: соціологічний аспект / А. О. Максименко // Український соціум. - 2014. - №3. - С. 43-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2014_3_7 

Розглянуто фермерство як прогресивну підприємницьку діяльність в агросфері. Наголошено на ряді переваг, що вигідно відрізняють фермерське господарство від інших форм сільськогосподарських підприємств. Представлено результати експертного опитування фермерів (N = 102), проведеного під час агропромислової виставки "Агро-2011" у м. Київ. Охарактеризовано чинники, які сприяють успішності фермерської справи; перешкоди, що гальмують розвиток фермерського господарювання в Україні. Оцінено перспективи розвитку фермерських господарств і окреслено заходи, які слід зробити на рівні держави для стимулювання розвитку фермерства в Україні. Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:338.49(477.83)
Теслюк Р. Т. Соціальна інфраструктура як чинник реалізації демопотенціалу прикордонних сільських територій Львівської області / Р. Т. Теслюк, А. О. Максименко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 82-90.

Літер.: 4


Оцінено рівень розвитку соціальної інфраструктури прикордонних сільських територій Львівської області за окремими показниками. Проаналізовано загальні тенденції природного та міграційного руху сільського населення прикордонних районів регіону та динаміку його чисельності за 2002-2013 рр. Наведено частоту перетину польсько-українського кордону українцями та оціночну вартість їх витрат у Польщі. 
соціальна інфраструктура, демографічний потенціал, природний і міграційний рух, прикордонні території, сільська місцевість 

2013Максименко А. О. Оцінка рівня інформаційного забезпечення сільських територій західного регіону України / А. О. Максименко // Інноваційна економіка. – 2013. – №9. – С. 203-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_9_31Максименко А. О. Досвід країн Латинської Америки у розвитку сільських територій / А. О. Максименко // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей IX науково-практичної конференції, 15-20 квітня 2013 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка". – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 557 с. – Ч. 1. – С. 98-99.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:517.956.224(477.85)
Максименко А. О. Пріоритетні напрями реалізації економічного потенціалу сільських територій Чернівецької області / А. О. Максименко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 190-200.

Літер.: 8


Проаналізовано особливості соціально-економічного розвитку сільських територій Чернівецької області. Наведено основні економічні показники діяльності сільського господарства та промисловості. Окреслено пріоритетні напрями реалізації потенціалу сільських територій Чернівецької області в розрізі районів. 
сільська територія, показники сільськогосподарської діяльності, потенціал, Чернівецька область 


Веб-майстер П. Попадюк