Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Мельник Мар'яна ІванівнаМельник Мар'яна Іванівна
Melnyk Maryana Ivanivna

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, професор

Посада:

завідувач відділу

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ просторового розвитку, к. 207

Контакти:

mar.melnyk@gmail.com, (032)270-70-53, (+38099)72-93-873

Сторінки:

3 19 1

Народилась

24.12.1975, м. Львів.

Освіта:

Львівський національний університет імені Івана Франка (2001, економічний факультет, спеціальність – фінанси і кредит),
докторантура – Інститут регіональних досліджень НАН України (2010).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2005, спеціальність – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий керівник академік НАН України, доктор економічних наук, професор Долішній Мар’ян Іванович, тема: «Теоретико-методологічні засади оцінки та моделювання інвестиційного клімату регіону»),
старший науковий співробітник (2011, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка),
доктор економічних наук (2013, спеціальність – економіка та управління національним господарством, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий консультант доктор економічних наук, професор Мокій Анатолій Іванович, тема: «Формування і пріоритети розвитку бізнес-середовища України в процесі інституційних трансформацій»),
професор (2016, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).

Досвід роботи:

аспірант (та економіст за сумісництвом) (11.2001), молодший науковий співробітник (01.2005) відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління;
науковий співробітник (01.2006), старший науковий співробітник (04.2007), завідувач (06.2013) відділу територіальних суспільних систем і просторового розвитку;
завідувач (04.2014) відділу просторового розвитку (до 02.2019 сектору просторового розвитку) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України);
доцент (09.2009-08.2013) кафедри фінансів, кредиту та страхування (за сумісництвом), Львівський торговельно-економічний університет;
член редколегії збірника наукових праць "Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України".

Наукові інтереси:

 • просторовий розвиток та організація економіки територіально-суспільних систем різних рівнів (громад, міст, регіонів) в контексті їх суспільної віддачі, соціальної та економічної резільєнтності в умовах глобальних викликів і шоків;
 • просторові та структурно-функціональні трансформації і дисбаланси соціально-економічного розвитку, капіталізація територій;
 • підприємницький потенціал та формування сприятливого ділового (в т.ч. інвестиційного) клімату на національному, регіональному та локальному рівнях;
 • регіональна та локальна політика, стратегічне проектування розвитку регіонів та територіальних громад, механізми забезпечення його ефективності;
 • проблеми функціонування міських територіальних громад та сучасні тенденції розвитку урбаністичних процесів.

Досягнення:

 1. Медаль Української федерації вчених за перспективні наукові дослідження в галузі гуманітарних наук в рамках проєкту «Інтелектуальне майбутнє України» (2006).
 2. Володар грантів від Президії НАН України для молодих вчених (2006-2008).
 3. Лауреат премії Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної ради для талановитих молодих вчених і спеціалістів наукових установ НАН України (2010).
 4. Подяка «За багаторічну сумлінну працю і вагомі наукові здобутки» з нагоди 50-річчя Інституту регіональних досліджень НАН України (2014).
 5. Подяка Міського голови м. Львова за вагомий внесок у наукове забезпечення розробки програмних і стратегічних документів розвитку м. Львова та з нагоди 50-річчя Інституту регіональних досліджень НАН України (2014).
 6. Грамота Львівської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки (2015).
 7. Лауреат Премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для відомих вчених і визнаних фахівців (2016).

Опубліковано:

понад 200 наукових праць, з них 4 одноосібних та понад 20 колективних монографій, 6 навчальних посібників, низка статей у міжнародних та провідних вітчизняних фахових виданнях (індексованих у SCOPUS, WoS, Copernicus та інших міжнародних базах).

Інші дані:

тут.

Основні публікації:

тут.Мельник М. І. Оцінка впливу реалізації метрополійних функцій обласного центру на соціально-економічний розвиток прилеглих територій / М. І. Мельник // Прометей. – 2014. – №1(43). – С. 44-51.Мельник М. І. Документальна перевірка у системі податкового контролю: концептуальні засади організації та практика застосування / М. І. Мельник, І. В. Лещух // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-тех. пр. / Національний лісотехнічний університет України. – Львів. – 2014. – Вип. 24.5. – 416 с. – С. 193-199. 

Досліджено процеси організації та здійснення податкових документальних перевірок в Україні. На основі отриманих результатів дослідження, з метою пошуку шляхів переходу від примусового стягнення податків і зборів податковими органами до надання сервісних послуг з обслуговування платників податків, систематизовано рекомендації щодо організаційного механізму вдосконалення контрольно-перевірочної роботи вітчизняних податкових органів із врахуванням прогресивних сучасних тенденцій у контрольній сфері, зокрема шляхом активізації електронних форм документальних перевірок. 
податки, адміністрування податків, податковий контроль, податкова перевірка, документальна перевірка Мельник М. І. Інституційне забезпечення безпеки бізнес-середовища України в умовах європейської інтеграції / М. І. Мельник // Економіка. Управління. Інновації / Житомирський державний університет ім. Івана Франка. – 2014. – Вип. 1(11). – С. 69-82. 

Запропоновано шляхи подолання корупції з метою зміцнення безпеки вітчизняного бізнес-середовища. Визначено стратегічні цілі управління та запропоновано інституційно-корпоративний механізм протидії рейдерським захопленням в Україні, включаючи комплекс інструментів превентивного та активного захисту, формування інституційно-правового середовища. 
бізнес-середовище, корупція, рейдерство, інституційно-організаційний механізм зміцнення безпеки УДК 332.15:771
Melnyk M. I. Conceptual approaches and applied aspects of spatial and functional analysis of metropolisation processes in the region [Концептуальні підходи та прикладні аспекти просторово-функціонального аналізу метрополізаційних процесів у регіоні] / M. I. Melnyk // Economic Annals-XXI [Економічний часопис-ХХІ]. – 2014. – №11-12. – С. 80-84. – Режим доступу : http://soskin.info/ea/

Джерел: 8 

Розглянуто особливості метрополізації як домінантної тенденції організації економічного простору, визначено її об’єктивні передумови та чинники. Узагальнено концептуальні підходи до просторового аналізу метрополізаційних процесів у регіоні. Представлено результати інтегрального оцінювання розвитку метрополійних функцій міст у розрізі організаційно-управлінської, економічної, інноваційно-креативної, туристично-репрезентативної, культурної, науково-освітньої, транспортно-логістичної і соціально-демографічної складових. Здійснено просторовий аналіз центро-периферійних взаємодій у регіоні, а саме встановлено залежність розвитку прилеглої території від рівня розвитку головних міст-метрополісів, складності та різноманітності їх функціонального статусу. Запропоновано пріоритетні напрями збалансованої політики просторового розвитку. 
метрополізація; місто-метрополіс; агломерація; урбанізація; регіональна метрополія; метрополійний простір; метрополійні функції; просторовий аналіз; політика просторового розвитку Мельник М. І. Напрями вдосконалення податкового контролю в умовах підвищення ефективності адміністрування податків в Україні / М. І. Мельник, І. В. Лещух // Економічні інновації : зб. наук. пр. / Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; редкол.: Б. В. Буркинський (відп. ред.). – Одеса, 2014. – Вип. 57. Актуальні проблеми сталого розвитку України та її регіонів. – 2013. – C. 232-242.

2013Мельник М. І. Підходи до класифікації метрополійних функцій регіональних метрополій / М. І. Мельник, С. Д. Щеглюк // Вісник економічної науки України : наук. журн. – 2013. – №2(24). – С. 94-97.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 911.3
Мельник М. І. Вплив регіональної метрополії на структуризацію простору: центро-периферійний вимір / М. І. Мельник, І. В. Лещух, О. М. Синютка // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 46-60.

Літер.: 13


Проведено комплексну оцінку інтенсивність впливу метрополійного центру (консолідуючого ядра суспільної і ділової активності) на соціально-економічний розвиток районів Львівської області, враховуючи їх територіальну близькість. Крім того, встановлено, що глибина проникнення імпульсів розвитку, генерованих метрополійним центром в просторовому аспекті є різною і залежить, в першу чергу, від абсорбційної здатності їх економік до сприйняття технологічних, управлінських і соціальних інновацій, наявності відповідних умов і ресурсів розвитку. 
метрополізація, регіональна метрополія, метрополійний центр, метрополійний простір, метрополійні функції, периферія Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.15:771
Мельник М. І. Роль метрополізації в організації економічного простору: функціональний аспект / М. І. Мельник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 3-14.

Літер.: 12


Розглядаються особливості метрополізації як домінантної тенденції організації економічного простору. Показана залежність розвитку прилеглої території від рівня розвитку головних міст-метрополісів, складності та різноманітності їх функціонального статусу. Здійснено огляд існуючих концептуальних засад визначення регіональних метрополій та удосконалено підходи до класифікації їх метрополійних функцій. 
метрополізація, місто-метрополіс, агломерація, урбанізація, регіональна метрополія, метрополійний простір, метрополійні функції 


Веб-майстер П. Попадюк