Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Мокій Анатолій ІвановичМокій Анатолій Іванович
Мокий Анатолий Иванович
Mokiy Anatoliy Ivanovych

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, професор

Посада:

провідний науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної економічної політики, к. 318

Контакти:

amokiy320@ukr.net

Сторінки:

Народився

2.11.1952 р. в с. Рогинці Роменського району Сумської області.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка (1974, з відзнакою, економічний факультет, спеціальність – назва);
аспірантура – Український НДІ торгівлі і громадського харчування (1986-1989). Освіта: у 1974 р. Львівського університету ім. І. Франка.

Здобутки:

кандидат економічних наук (1989, тема: «Зовнішньоекономічна інтеграція регіонально-галузевих комплексів»); доктор економічних наук (2000, спеціальність – XXX, установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, тема: «Зовнішньоекономічна інтеграція регіонально-галузевих комплексів як напрям системної трансформації економіки»); професор.

Трудова діяльність:

інженер-математик (1974) Мінського виробничого взуттєвого об'єднання «Промінь»; інженер-програміст (1977) кафедри механізованої обробки економічної інформації Львівського торгово-економічного інституту; аспірант (1986-1989) Українського НДІ торгівлі і громадського харчування; асистент (1990), доцент (1993) кафедри маркетингу Укоопспілки, декан (1995-2000), факультету міжнародних економічних відносин, завідувач (2000) кафедри міжнародних економічних відносин, проректор з міжнародних зв'язків (2004) Львівської комерційної академії; старший науковий співробітник (1994-1995) Національного інституту стратегічних досліджень при РНБО України, директор (2004-2007, за сумісництвом), головний науковий співробітник (2008) Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у Львові; проректор з міжнародних зв’язків та стратегічного розвитку (-2013) Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій; провідний науковий співробітник (2018) відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».

Монографії

2019Файл Adobe Reader УДК 339.972:339.9.012(477)
Конкурентні стратегії безпеки розвитку України у глобальному середовищі / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; заг. ред.: А. І. Мокій. Львів, 2019. 872 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190011.pdf (повний текст)

Джерел: 785 + 1230 посилань

Монографія присвячена теоретико-методологічним основам дослідження загроз та викликів економічній безпеці України в умовах глобальної економіки. Висвітлено теоретичні і прикладні аспекти зміцнення безпеки та конкурентоспроможності національної економіки на сучасному етапі євроінтеграції. Розглянуто інституціональний базис структурної трансформації регіональної економіки, визначені пріоритети та засоби реалізації стратегії імпортозаміщення як чинника безпеки розвитку внутрішнього ринку. Запропоновані напрями впровадження кластерної моделі інноваційного розвитку, механізми протидії корупції, реалізації експортного потенціалу економіки, залучення іноземних портфельних інвестицій. Обґрунтовані програмні засоби та компоненти конкурентної стратегії забезпечення інформаційної безпеки держави.
Для науковців, фахівців, державних службовців, студентів і викладачів, які займаються проблемами соціально-економічного розвитку України.
Авторський колектив: Д. А. Антонюк, К. І. Антонюк, І. Г. Бабець, М. А. Бас-Юрчишин, Є. В. Бєлашов, О. О. Борзенко, Г. А. Бублей, З. С. Варналій, Т. Г. Васильців, М. В. Вінічук, Чжен В., Ван Цзіньго, О. С. Власюк, Ю. О. Гершуненко, Б. Е. Головаш, Л. В. Головаш, А. М. Гуменюк, О. І. Дацко, П. В. Дзюба, В. В. Зайченко, Р. Є. Зварич, З. Б. Куделько, І. О. Куревіна, М. М. Литвин, Р. Л. Лупак, О. А. Маслій, М. І. Мельник, А. І. Мокій, Н. С. Науменко, Д. А. Ніжний, Л. В. Ноздріна, Б. І. Олійник, С. В. Онищенко, Г. В. Ортіна, Н. В. Павліха, О. С. Панков, М. О. Панкова, Ю. В. Пинда, С. М. Писаренко, М. З. Піх, Ю. В. Полякова, К. Румер, Н. М. Скляр, О. В. Собкевич, С. М. Ткач, О. О. Ткаченко, Н. Ю. Федоришин, М. І. Флейчук, М. П. Хмара, С. М. Цвілий, У. В. Щурко.
Ключові слова: конкурентні стратегії, безпека розвитку, Україна, глобальне середовище

2010Файл Adobe Reader УДК 332.14:339.137
Стратегія та механізми зміцнення просторово-структурної конкурентоспроможності регіону: монографія/ ред.: А. І. Мокій, Т. Г. Васильців. Львів: ПАІС, 2010. 488 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20100801.pdf (повний текст)

Джерел: 289

У монографії викладено результати дослідження науково-прикладної проблеми вдосконалення теоретико-методологічних засад забезпечення просторово-структурної конкурентоспроможності регіону. Виявлено структурно-системні характеристики конкурентоспроможності регіону. Оцінено просторово-секторальну конкурентоспроможність регіону. Обґрунтовано стратегічні пріоритети, механізми та засоби державної політики зміцнення просторово-структурної конкурентоспроможності регіону.
Для науковців, працівників сфери державного управління, усіх зацікавлених фахівців з проблем конкурентоспроможності.
Автори: А. І. Мокій, Т. Г. Васильців, Г. Я. Антонюк, І. Г. Бабець, В. І. Волошин, О. І. Дацко, В. В. Засадко, О. І. Іляш, Т. В. Мединська, Ю. В. Мігущенко, Ю. В. Пинда, О. А. Радіца, М. І. Флейчук, П. С. Яницький.
Ключові слова: конкурентоспроможність регіону, регіональна економічна політика, просторово-структурні аспекти, стратегія та механізми забезпечення

Статті

2018УДК 352/354:351.83:332.021(477); JEL O18
Мокій А. І., Павліха Н. В., Дацко О. І., Науменко Н. С., Гуменюк А. М. Соціальна безпека територіальних громад у контексті регіональної політики України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 6(134). С. 42-50. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.06.050_u.

Літер.: 28


За результатами аналізу терміна «соціальна безпека територіальної громади» констатовано, що на сьогодні немає його нормативного визначення, а науковці застосовують різні визначення для окреслення цього поняття. Соціальну безпеку територіальної громади авторами окреслено як такий її стан, за якого забезпечується захищеність життєво важливих інтересів територіальної громади, зокрема ресурсне (включно з людськими ресурсами) та інституційне самовідтворення, яке забезпечує її ефективну життєдіяльність і сталий розвиток. Встановлено, що соціальна безпека територіальних громад визначена ООН як важлива складова забезпечення безпеки людини. Інституціональний базис соціальної безпеки територіальних громад визначено Міжнародним пактом про соціальні економічні та культурні права, Європейською соціальною хартією, Конституцією України, відповідними внутрішніми соціальними стандартами, статутами територіальних громад. На сьогодні на мезорівні сформовані системи соціальної безпеки, орієнтовані значною мірою на гарантування визначеного рівня якості життя, втім які не ураховують поведінкову складову територіальної громади як соціальної системи, пріоритети сталого розвитку, а тому такі системи потребують додаткового вивчення та удосконалення. Конкретизовано критерії соціальної безпеки територіальної громади, враховуючи цілі її розвитку, які полягають у встановленні відповідних нормативних індикаторів їх виміру та механізмів і засобів досягнення. Рекомендовано ураховувати критерії соціальної безпеки територіальних громад у державній регіональній політиці. 
соціальна безпека територіальної громади, ресурси, регіональна політика, національна безпека, критерії 

2016Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.009.12(477.8):339.924+330.341.1, JEL F15, R58
Мокій А. І. Інноваційний потенціал конкурентоспроможності прикордонних регіонів України на сучасному етапі євроінтеграції / А. І. Мокій, Ю. В. Полякова, Р.-Д. А. Кучер // Регіональна економіка. – 2016. – №2(80). – С. 165-173.

Літер.: 12


Розглянуто сучасні теоретичні та прикладні підходи до оцінки інноваційного потенціалу конкурентоспроможності регіонів. Наголошено, що роль і функції прикордонних регіонів, які вони відіграють у розвитку країни, обумовлюють вироблення оновленої регіональної стратегії забезпечення їх конкурентоспроможності на сучасному етапі європейської інтеграції України. Проведено оцінку інноваційного потенціалу конкурентоспроможності та ефективності його використання в регіонах України, у тому числі прикордонних. Наголошено, що результативність і динаміка інноваційних процесів напряму залежать від сприятливості середовища для проведення інноваційної діяльності у відповідному регіоні. На основі проведеного дослідження розроблено комплекс заходів щодо посилення конкурентоспроможності прикордонних регіонів, зокрема за допомогою використання факторів прикордонного співробітництва та адаптації європейського досвіду. 
інновації, інноваційна діяльність, конкурентоспроможність регіону, прикордонний регіон, європейська інтеграція 

2015Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 334.722:332.122:330.837
Мокій А. І. Моделювання інституціональної інфраструктури підприємництва регіонів на основі методології нечіткої логіки / А. І. Мокій, Д. А. Антонюк, М. З. Піх // Регіональна економіка. – 2015. – №3(77). – С. 52-60.

Літер.: 8


Оцінювання ефективності інституціональної інфраструктури підприємництва регіонів запропоновано здійснювати на основі методології нечіткої логіки через наявність множини невизначених, іноді прихованих зв’язків між її компонентами на різних рівнях системної ієрархії. Для визначення вхідних параметрів оптимізації розраховані інтегральні показники розвитку складників (компонентів) ІІПР з використанням методу головних компонентів. З урахуванням методів оцінки ефективності виробничих систем і нечіткої логіки визначено оптимальні рівні розвитку компонентів інфраструктури підприємництва. Встановлено, що необхідним є формування передумов для зростання інтегральних показників інноваційного, експертно-технічного компонентів ІІПР, компонентів з представлення та захисту інтересів підприємств, просування та передачі продукції практично у всіх областях, за винятком Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Харківської і м. Києва. 
підприємництво, інституціональна інфраструктура підприємництва регіонів, компоненти інфраструктури підприємництва, моделювання, нечітка логіка 

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.942:338.48(447)
Мокій А. І. Напрями підвищення ефективності використання інфраструктурного потенціалу прикордонних територій Львівської області / А. І. Мокій, М. І. Флейчук, О. І. Дацко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 11-27.

Літер.: 13


Визначені недоліки, причини і перешкоди та обґрунтовано пріоритетні напрями підвищення ефективності використання інфраструктурного потенціалу розвитку прикордонних територій Львівської області. 
прикордонні території Львівської області, потенціал розвитку інфраструктурного потенціалу, досвід розвинених сусідніх країн Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.124.4:316.42+33(477.85)
Двігун А. О. Антидепресивна компонента економічної безпеки регіонального розвитку / А. О. Двігун, А. І. Мокій, А. М. Гуменюк, О. І. Дацко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 38-47.

Літер.: 22


Розкриваються причини депресивного стану регіонів та територій. Проаналізовано основні існуючі в літературі підходи та визначення депресивності та вказано на їх обмеженість: цей економічний феномен розглядається як існуючий майже виключно в сільській місцевості та безпосередньо пов’язаний з аграрним сектором економіки. Запропоновано нову класифікацію мобільності як фактора гнучкості та ступеню адаптивності, і доведено, що регіон з високим рівнем мобільності, це регіон, добре інтегрований в економічний простір, що забезпечує високій рівень економічної безпеки. 
антидепресивна компонента, депресивність, економічна безпека, мобільність, регіональна політика 

2013Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.1:332.122
Мокій А. І. Інноваційний розвиток депресивних субрегіонів, малих міст і сільських поселень / А. І. Мокій, А. М. Гуменюк, Д. А. Антонюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 41-55.

Літер.: 13


Проаналізовано зміст, специфіку та критерії депресивності субрегіонів, малих міст і сільських поселень. Досліджено динаміку зміни депресивності деяких західних і східних областей України. Запропоновано інноваційний шлях розвитку депресивних територій на основі формування відповідної інноваційної інфраструктури та конкретного інструментарію. 
депресивні території, сільські поселення, інновації, інноваційний розвиток, інноваційна інфраструктура, академічний бізнес-інкубатор Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338:347.77
Мокій А. І. Загрози інтелектуальній безпеці держави в умовах посилення еміграційних процесів / , , А. І., Дацко О. І., Шехлович А. М. окій // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 283-301.

Літер.: 30


Детерміновано поняття «інтелектуальна безпека держави»; визначено чинники її формування, окреслено роль творчого потенціалу для забезпечення інтелектуальної безпеки в умовах посилення еміграційних тенденцій. Запропоновано організаційно-економічні механізми зміцнення інтелектуальної безпеки держави. 
інтелектуальна безпека, міграція, економічна безпека, творчий потенціал, креативний потенціал, еміграція 


Веб-майстер П. Попадюк