Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Мокій Анатолій ІвановичМокій Анатолій Іванович
Mokiy Anatoliy Ivanovych

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, професор

Посада:

провідний науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної економічної політики, к. 318

Контакти:

amokiy320@ukr.net

Сторінки:

3 11 1

Народився

02.11.1952 р. в с. Рогинці Роменського району Сумської області.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка (1974, з відзнакою, економічний факультет – назва);
аспірантура – Український НДІ торгівлі і громадського харчування (1986-1989).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1989, тема: «Зовнішньоекономічна інтеграція регіонально-галузевих комплексів»);
доктор економічних наук (2000, спеціальність – XXX, установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, тема: «Зовнішньоекономічна інтеграція регіонально-галузевих комплексів як напрям системної трансформації економіки»);
професор.

Досвід роботи:

інженер-математик (1974) Мінського виробничого взуттєвого об'єднання «Промінь»;
інженер-програміст (1977) кафедри механізованої обробки економічної інформації Львівського торгово-економічного інституту;
аспірант (1986-1989) Українського НДІ торгівлі і громадського харчування;
асистент (1990), доцент (1993) кафедри маркетингу Укоопспілки, декан (1995-2000), факультету міжнародних економічних відносин, завідувач (2000) кафедри міжнародних економічних відносин, проректор з міжнародних зв'язків (2004) Львівської комерційної академії;
старший науковий співробітник (1994-1995) Національного інституту стратегічних досліджень при РНБО України, директор (2004-2007, за сумісництвом), головний науковий співробітник (2008) Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у Львові;
проректор з міжнародних зв’язків та стратегічного розвитку (-2013) Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій;
провідний науковий співробітник (01.2019) відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».

2016

2015

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.942:338.48(447)
Мокій А. І. Напрями підвищення ефективності використання інфраструктурного потенціалу прикордонних територій Львівської області / А. І. Мокій, М. І. Флейчук, О. І. Дацко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 11-27.

Літер.: 13


Визначені недоліки, причини і перешкоди та обґрунтовано пріоритетні напрями підвищення ефективності використання інфраструктурного потенціалу розвитку прикордонних територій Львівської області. 
прикордонні території Львівської області, потенціал розвитку інфраструктурного потенціалу, досвід розвинених сусідніх країн Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.124.4:316.42+33(477.85)
Двігун А. О. Антидепресивна компонента економічної безпеки регіонального розвитку / А. О. Двігун, А. І. Мокій, А. М. Гуменюк, О. І. Дацко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 38-47.

Літер.: 22


Розкриваються причини депресивного стану регіонів та територій. Проаналізовано основні існуючі в літературі підходи та визначення депресивності та вказано на їх обмеженість: цей економічний феномен розглядається як існуючий майже виключно в сільській місцевості та безпосередньо пов’язаний з аграрним сектором економіки. Запропоновано нову класифікацію мобільності як фактора гнучкості та ступеню адаптивності, і доведено, що регіон з високим рівнем мобільності, це регіон, добре інтегрований в економічний простір, що забезпечує високій рівень економічної безпеки. 
антидепресивна компонента, депресивність, економічна безпека, мобільність, регіональна політика 

2013Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.1:332.122
Мокій А. І. Інноваційний розвиток депресивних субрегіонів, малих міст і сільських поселень / А. І. Мокій, А. М. Гуменюк, Д. А. Антонюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 41-55.

Літер.: 13


Проаналізовано зміст, специфіку та критерії депресивності субрегіонів, малих міст і сільських поселень. Досліджено динаміку зміни депресивності деяких західних і східних областей України. Запропоновано інноваційний шлях розвитку депресивних територій на основі формування відповідної інноваційної інфраструктури та конкретного інструментарію. 
депресивні території, сільські поселення, інновації, інноваційний розвиток, інноваційна інфраструктура, академічний бізнес-інкубатор Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338:347.77
Мокій А. І. Загрози інтелектуальній безпеці держави в умовах посилення еміграційних процесів / , , А. І., Дацко О. І., Шехлович А. М. окій // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 283-301.

Літер.: 30


Детерміновано поняття «інтелектуальна безпека держави»; визначено чинники її формування, окреслено роль творчого потенціалу для забезпечення інтелектуальної безпеки в умовах посилення еміграційних тенденцій. Запропоновано організаційно-економічні механізми зміцнення інтелектуальної безпеки держави. 
інтелектуальна безпека, міграція, економічна безпека, творчий потенціал, креативний потенціал, еміграція Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.49:338.33:332.12
Мокій А. І. Розвиток інституціональної інфраструктури бізнесу великих міст старопромислових регіонів / А. І. Мокій, Д. А. Антонюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 131-138.

Літер.: 7


Проаналізовано проблеми розвитку старопромислових регіонів України. Показана можливість оздоровлення великих міст цих областей шляхом удосконалення інституціональної інфраструктури бізнесу. Наведені пропозиції щодо реформування державної (через перерозподіл повноважень між рівнями управління, розширення повноважень недержавних організацій, впровадження муніципальних механізмів фінансово-кредитної підтримки) і приватної (за рахунок формування виробничо-технологічної інноваційної інфраструктури, запровадження територій інноваційного розвитку в межах міст, переорієнтації інформаційної та експертно-консалтингової інфраструктури з підтримки великих і середніх підприємств на сприяння формуванню нових секторів економіки регіону) складових інфраструктури бізнесу (на прикладі Запорізької області). 
інституціональна інфраструктура бізнесу, бізнес-середовище, підприємництво, старопромислові регіони 


Веб-майстер П. Попадюк