Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Семів Любов КазимирівнаСемів Любов Казимирівна
Semiv Lyubov Kazymyrivna

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, професор

Посада:

провідний науковий співробітник; професор; професор

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів; ЛІБС УБС, факультет фінансів та управління, кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін; УБС, навчально-науковий інститут економічних та соціальних відносин, кафедра менеджменту та соціального забезпечення

Контакти:

semivlubov@gmail.com, semivlk@rambler.ru

Сторінки:

1 12

Народилась

12.06.1950 в м. Нестерів Львівської області.

Освіта:

Львівський державний університет ім. І. Франка (1972, економічний факультет, спеціальність — економічна кібернетика),
аспірантура – Інститут регіональних досліджень НАН України,
докторантура — Інститут регіональних досліджень НАН України (2002).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1987),
старший науковий співробітник (1996),
доцент (2004),
доктор економічних наук (2004, спеціальність – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий консультант академік НАН України, доктор економічних наук, професор Долішній Мар’ян Іванович, тема: «Регіональна політика розвитку людських ресурсів в умовах трансформації економіки України»),
професор (2007).

Досвід роботи:

працівник (1972-2003), провідний науковий співробітник (2003) сектору соціогуманітарних проблем розвитку регіону відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління, провідний науковий співробітник (2009-2022) відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів (раніше відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України, до 1994 р. — Львівського відділення Інституту економіки АН України);
завідувач (2008-12.2016) кафедри економіки та управління персоналом, завідувач (01.2017), професор (-10.2018-) кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін факультету фінансів, економіки та обліку, професор кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін факультету фінансів та управління Львівського інституту ДВНЗ “Університет банківської справи” (до 08.2014 Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ);
професор (09.2020) кафедри менеджменту та соціального забезпечення навчально-наукового інституту економічних та соціальних відносин Університету банківської справи;
член редколегії збірника наукових праць "Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України".

2014Файл Adobe Reader УДК 332:001.8:314.7(477)
Регіональне обстеження внутрішньо переміщених осіб-громадян України : методичні рекомендації / редкол.: У. Я. Садова, С. О. Матковський, О. С. Гринькевич ; Л. К. Семів, М. М. Біль, Н. І. Андрусишин, Р. Т. Теслюк, В. Я. Бідак, О. Т. Риндзак, С. О. Цапок, О. О. Левицька, О. П. Мульска, М. В. Бачинська, І. Є. Бараняк, О. В. Махонюк, Л. В. Ковальчук та ін. ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього». – Львів, 2014. – 40 с. (фрагмент)

Джерел: 15

У методичних рекомендаціях пропонується авторський підхід до формування інформаційного забезпечення державної політики щодо соціально- економічного захисту внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованої території та районів проведення АТО. Вказується на особливій ролі державних соціальних програм, формуванню яких повинна передувати побудова системи показників обліку та статистики вимушеної міграції населення (від діагностики показників стану й динаміки явища до визначення індикаторів його регулювання). Розробка ґрунтується на методології вибіркових статистичних спостережень.
Методичні рекомендації розраховані на науковців та практиків у сфері соціальної економіки і політики, ринку праці, регіональної економіки, державного управління, а також політиків та громадських діячів - широкого кола осіб, які виявляють інтерес до вирішення проблем вимушеної міграції.
Авторський колектив: У. Я. Садова, О. С. Гринькевич, С. О. Матковський, О. С. Яковець, Л. К. Семів, М. М. Біль, Н. І. Андрусишин, Р. Т. Теслюк, Л. Г. Данилюк, Л. І. Лелик, В. Я. Бідак, О. Т. Риндзак, С. О. Цапок, С. І. Князев, О. Б. Іванкова-Стецюк, О. О. Левицька, О. П. Мульска, М. В. Бачинська, І. Є. Бараняк, Н. О. Зайшла, О. В. Махонюк, Я. Ю. Мандюк, Г. П. Селещук, Р. Р. Рісна, В. І. Баб’як, Л. В. Ковальчук.
Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, громадяни України, регіональне обстеження

2013Семів Л. К. Ринок праці : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л. К. Семів, А. Я. Кузнєцова, Н. Є. Рак, І. М. Вознюк-Богів ; Університет банківської справи НБУ. – Київ, 2013. – 231 с.

Навчальний посібник розкриває теоретичні засади, інституційні та соціально-економічні механізми функціонування ринку праці в умовах трансформації економіки України. Зміст посібника відповідає змісту дисципліни відповідно до освітньо-професійної про-грами підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» за спеціалізацією 0305 «Економіка і підприємництво». Відповідно до програми дисципліни у навчальному посібнику наведено короткий виклад теоретичного матері-алу за темами дисципліни, плани семінарських завдань, тематика доповідей та повідомлень, питання для самостійної роботи студентів, тестові завдання для самоперевірки, приклади практичних завдань, ментальні карти до тем курсу.

Статті

2022Репозитарій ІРД НАНУ УДК 316.34(35):303; JEL H55, I31
Семів Л. К., Мульска О. П. Соціальна вразливість населення України: концептуально-просторове моделювання. Регіональна економіка. 2022. №1(103). С. 31-42. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-1-3.

Літер.: 33

2021Репозитарій ІРД НАНУ УДК [331.55:37]:[332.1:316.4.066](477.8); JEL F22, R23, I21
Семів Л. К., Бачинська М. В., Семів С. Р. Регіональні детермінанти середовища освітньої еміграції населення Карпатського регіону. Регіональна економіка. 2021. №1(99). С. 29-43. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-4.

Літер.: 26

2020

2019УДК 314.7(477); JEL C18, I20, O15
Семів Л. К. Особливості середовищного творення освітньої міграції в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 4(138). С. 79-83. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-4-13.

Літер.: 5


Визначено поняття освітньої міграції, середовища її творення в країні та їх головні складові; сформовано відповідне статистичне забезпечення для оцінювання середовища творення освітньої міграції; обґрунтовано доцільність врахування фактора освітньої міграції при формуванні системи інформаційно-аналітичного супроводу моніторингу стану міграційної активності населення регіону. Визначено поняття середовища освітньої міграції та охарактеризовано основні складові його формування. Показано, що перша складова характеризує освітні та інформаційні умови формування середовища освітньої міграції населення, друга – освітньо-наукові умови, третя – соціально-економічні, соціально-демографічні, політичні умови, четверта – інноваційні умови, п’ята – інституційні. Наведено перелік показників, які розробляє українська статистика, для кількісного представлення кожної складової середовища освітньої міграції. Зроблено висновок про об’єктивну потребу проведення моніторингу стану міграційної активності та формування системи його інформаційно-аналітичного супроводу. Запропоновано розраховувати регіональний індекс формування середовища освітньої міграції. 
освітня міграція, середовище, складові, умови формування середовища, показники, моніторинг Репозитарій ІРД НАНУ УДК 314.7:332.112(477.8); JEL С18, I20, O15
Семів Л. К. Методичний підхід до оцінки середовища освітньої міграції населення Карпатського регіону. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 37-48. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-4.

Літер.: 4


Веб-майстер П. Попадюк