Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Важинський Федір АнатолійовичВажинський Федір Анатолійович
Важинский Федор Анатольевич
Vazhynskyy Fedir Anatoliyovych

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

старший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ проблем реального сектору економіки регіонів, к. 223

Контакти:

vazyn@i.ua

Сторінки:

Народився

17.03.1969.

Освіта:

Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова (1991, факультет економіки і організації книжкової справи, спеціальність – економіка і організація поліграфічної промисловості, інженер-економіст),
аспірантура – Львівське відділення Інституту економіки НАН України (1991-1994).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1994, спеціальність – економіка підприємств і форми господарювання, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий керівник доктор економічних наук, професор Бойко Євген Іванович, тема: «Організаційно-економічні напрямки підвищення технічного рівня підприємств (на прикладі підприємств машинобудування)»),
старший науковий співробітник (2005, спеціальність – економіка, організація і управління підприємствами).

Досвід роботи:

аспірант (1991), молодший науковий співробітник (12.1994), науковий співробітник (10.1996), старший науковий співробітник (01.2002) відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва (до 01.04.2014 відділу прогнозування та розвитку сільських територій, до 01.04.2004 відділу прогнозування і моделювання розвитку регіону, до 01.11.1994 відділу математичного моделювання і проектування систем управління), старший науковий співробітник (02.2019-08.2019) відділу проблем реального сектору економіки регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України, до 1994 р. — Львівського відділення Інституту економіки АН України).

Опубліковано:

понад 160 наукових праць.Важинський Ф. А. Теоретичні аспекти впливу сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських територій в умовах сучасних аграрних перетворень / Ф. А. Важинський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – К. – 2016. – Вип. 7 (182). – С. 66-70.Важинський Ф. А. Перспективні напрямки використання трудового потенціалу та його роль у розвитку сільських територій / Ф. А. Важинський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – К. – 2016. – Вип. 6 (181). – С. 71-76.

2015Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.24:339.924
Важинський Ф. А. Українсько-молдовський транскордонний регіон: інституційно-правові засади функціонування та сучасний стан субрегіональної співпраці / Ф. А. Важинський, А. В. Колодійчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 37-41.

Літер.: 6


У статті окреслено нормативно-правову базу розвитку українсько-молдовського транскордонного регіону (ТКР), зокрема у розрізі міждержавних угод, національного законодавства з питань транскордонного співробітництва, угод між місцевими органами влади та регіонального транскордонного нормативного забезпечення. Дано характеристику сучасного стану субрегіональної співпраці у рамках ТКР, виявлено проблемні питання такої співпраці, а також розкрито її зміст через призму єврорегіонального співробітництва. Виявлено ключові міжнародні проекти розвитку українсько-молдовського транскордонного регіону та проаналізовано їх зміст та значення для підвищення екобезпеки ТКР, розвитку в ньому підприємництва, активізації інноваційної діяльності, розбудови прикордонної інфраструктури, поглиблення культурної взаємодії, удосконалення міського розвитку, пожвавлення торговельно-інвестиційної активності у вищеозначеному транскордонному регіоні. Визначено перспективні напрямки розвитку ТКР. 
транскордонне співробітництво, транскордонний регіон, проекти, торгівля, інвестиції, інновації, екобезпека, єврорегіон, субрегіон Важинський Ф. А. Активізація інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств / Ф. А. Важинський, М. Ю. Лалакулич // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. - 2015. - Вип. 2(2). - С. 56-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2015_2%282%29__12Файл MS Word Важинський Ф. А. Прикладні аспекти прогнозування динаміки розвитку виробничого потенціалу сільських територій (на прикладі Тернопільської області) / Ф. А. Важинський, А. В. Колодійчук // Становление современной науки : материалы XI Международной научно-практической конференции, 22-30 сентября 2015 г. – Прага: Publishing House "Education and science" s.r.o., 2015. – С. 19-23. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/36_SSN_2015/Economics/8_200793.doc.htm
Джерел: 4Важинський Ф. А. Проблеми на шляху інтеграції аграрної політики України в загальноєвропейську та заходи щодо їх вирішення / Ф. А. Важинський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – К. – 2015. – Вип. 10 (173). – С. 117-121.Важинський Ф. А. Інноваційне забезпечення розвитку соціально-економічного потенціалу сільських територій / Ф. А. Важинський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – К. – 2015. – Вип. 4 (167). – С. 71-75.

2014Gavrylko P. P. Factors of influence and instruments of regulating the processes of creation and use of intellectual property [Фактори впливу та інструменти регулювання процесів створення та використання інтелектуальної власності] / P. P. Gavrylko, F. A. Vazhynsky, M. Y. Lalakulych // Устойчиво развитие [Sustainable Development] / Технический университет г. Варна (Болгария), Сумской государственный университет (Украина), Академия «Кокше» (Казахстан). – 2015. – №24. – С. 5-10. – Режим доступа: http://www.sd-journal.org/archive 

The article deals with the problems of creation and use of intellectual property and technology transfer, and also directions forming the infrastructure of economic cooperation that meets the requirements of innovation economy are suggests. 
intellectual property, commercialization of innovation, technology transfer УДК 339.9:339.1
Важинський Ф. А. Інструменти нівелювання блокування взаємодій у господарській діяльності в транскордонному просторі / Ф. А. Важинський, В. М. Черторижський // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 12. – С. 18-21. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2014_12_7

Джерел: 11 

У статті висвітлені деякі можливі інструменти нівелювання блокування взаємодій у транскордонному просторі, такі як рiggyback, коопераційний експорт, група експортерів, joint venture, мережа, кластерінг, а також можливості розвитку багатосторонньої транскордонної співпраці. 
транскордонний простір, інструменти, господарська діяльність, рiggyback, коопераційний експорт, група експортерів, joint venture, мережа, кластер Молнар О. С. Роль та місце туризму в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону / О. С. Молнар, Ф. А. Важинський, І. С. Романович // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. – 2014. – Вип. 1. – С. 252-257. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2014_1_51


Веб-майстер П. Попадюк