Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Важинський Федір АнатолійовичВажинський Федір Анатолійович
Важинский Федор Анатольевич
Vazhynskyy Fedir Anatoliyovych

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

старший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ проблем реального сектору економіки регіонів, к. 223

Контакти:

vazyn@i.ua

Сторінки:

Народився

17.03.1969.

Освіта:

Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова (1991, факультет економіки і організації книжкової справи, спеціальність – економіка і організація поліграфічної промисловості, інженер-економіст),
аспірантура – Львівське відділення Інституту економіки НАН України (1991-1994).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1994, спеціальність – економіка підприємств і форми господарювання, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий керівник доктор економічних наук, професор Бойко Євген Іванович, тема: «Організаційно-економічні напрямки підвищення технічного рівня підприємств (на прикладі підприємств машинобудування)»),
старший науковий співробітник (2005, спеціальність – економіка, організація і управління підприємствами).

Досвід роботи:

аспірант (1991), молодший науковий співробітник (12.1994), науковий співробітник (10.1996), старший науковий співробітник (01.2002) відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва (до 01.04.2014 відділу прогнозування та розвитку сільських територій, до 01.04.2004 відділу прогнозування і моделювання розвитку регіону, до 01.11.1994 відділу математичного моделювання і проектування систем управління), старший науковий співробітник (02.2019-08.2019) відділу проблем реального сектору економіки регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України, до 1994 р. — Львівського відділення Інституту економіки АН України).

Опубліковано:

понад 160 наукових праць.Важинський Ф. А. Стратегія інвестиційної активності розвитку соціально- економічного потенціалу сільських територій / Ф. А. Важинський, П. П. Гаврилко, М. Ю. Лалакулич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.9. – С. 192-198. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24.9_37Важинський Ф. А. Перспективи розвитку сільських територій на основі підвищення ефективності використання економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств / Ф. А. Важинський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.7. – С. 235-241. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24.7_39Важинський Ф. А. Організаційно-економічні механізми забезпечення розвитку сільських територій / Ф. А. Важинський, О. С. Молнар // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.5. – С. 223-228. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24.5_37

2013Файл Adobe Reader Lalakulych M. The European experience of rural development and effective use of its economic potential [Європейський досвід розвитку сільських районів і ефективного використання економічного потенціалу] / F. Vazhynsky, P. Gavrylko, M. Lalakulych // Устойчиво развитие [Sustainable Development] / Технический университет г. Варна (Болгария), Сумской государственный университет (Украина), Академия «Кокше» (Казахстан). – 2013. – №11. – С. 5-9. – Режим доступа: http://www.sd-journal.org/archive 

Investments are an integral part of existence of modern society and determinative of the economic growth of the majority of the world countries. The process of investing is caused by the unevenness of allocation of financial resources both in the perspective of world economy and economies of a separate country or region. The level of the investment provisions influences greatly the development of both the country and its separate regions. The development of investment activity is an extremely important tendency of functioning of the economy of the country.
The aim of this research is to find out the paculiarities of the foreign investment in Ukraine and in the Transcarpathian region in particular. 
investments, direct foreign investments, investment climate, enterprise Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.146:339.137:330.341:338.43
Важинський Ф. А. Кластеризація – фактор конкурентоспроможного виробничо-господарського потенціалу та ефективного розвитку сільських територій / Ф. А. Важинський, О. С. Молнар // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 175-181.

Літер.: 6


Визначено поняття «кластер», розглянуто основні принципи, яких потрібно дотримуватись з метою неефективної організації кластерного об’єднання. Визначено стратегічні пріоритети подальшого розвитку економічного потенціалу сільських територій на основі створення кластерних структур, що сприятиме виникненню нової форми конкуренції між його учасниками, заснованої на співробітництві та інноваційному розвитку 
кластер, сільські території, агропромислове виробництво, ефективність, підприємство, конкурентоспроможність Файл Adobe Reader Vazhynsky F. A. Agrarian transformations in the countries of EU: Experience for Ukraine [Аграрні перетворення в країнах ЄС: досвід для України] / F. A. Vazhynsky, V. I. Zhovtanetsky // Nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunkow Miedzynarodowych. – Rzeszow, 2013. – Zeszyt Nr 34. Kryzys finansow publicznych – przyczyny, implikacje, perspektywy spojnosci spoleczno-ekonomicznej. – S. 418-427. – Retrieved from http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczyУДК 332:712.24:336.226.142.4
Важинський Ф. А. Ресурсний потенціал сільських територій / Ф. А. Важинський, М. М. Галелюк // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 10. – С. 284-287. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2013_10_68

Джерел: 10 

У статті дано визначення ресурсного потенціалу, розглянуто головні складові ресурсного потенціалу сільських територій: природно-ресурсний, виробничий, людський та трудоресурсний потенціали. 
сільські території, ресурсний потенціал, людський та трудоресурсний потенціал, основні виробничі фонди, оборотні фонди Молнар О. С. Теоретичні основи розробки регіональної програми розвитку туристично-реекраційного комплексу в системі стратегії соціально-економічного розвитку Закарпаття / О. С. Молнар, Ф. А. Важинський, В. Й. Даньків // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. – 2013. – Вип. 4. – С. 140-147. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2013_4_28Важинський Ф. А. Розвиток не сільськогосподарського підприємництва на сільських територіях / Ф. А. Важинський, В. М. Черторижський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.2. – С. 222-227. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.2_38Важинський Ф. А. Ефективна торгово-економічна транскордонна взаємодія між прикордонними регіонами України та Польщі / Ф. А. Важинський, В. М. Черторижський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.10. – С. 158-163. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.10_28


Веб-майстер П. Попадюк