Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Возняк Галина ВасилівнаВозняк Галина Василівна
Возняк Галина Васильевна
Voznyak Halyna Vasylivna

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

провідний науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної фінансової політики, к. 219а

Контакти:

gvoznyak@gmail.com

Сторінки:

Народилась

1974 на Івано-Франківщині.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка (1996, спеціальність – фізика), Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (1998, з відзнакою, фах – бухгалтер-економіст), аспірантура Львівського банківського інституту НБУ (2005, спеціальність – фінанси, грошовий обіг і кредит), докторантура ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» (2015, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2006, спеціальність – фінанси, грошовий обіг і кредит, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, тема: "Фінансове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств України"), старший науковий співробітник (2013), доктор економічних наук (2018, спеціальність – гроші, фінанси і кредит, установа: ДВНЗ "Університет банківської справи", науковий консультант д.е.н, професор Сторонянська Ірина Зеновіївна, тема: «Бюджетна політика соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах фінансової децентралізації»).

Трудова діяльність:

науковий співробітник (2007), старший науковий співробітник (2012), докторант (2012-2015), старший науковий співробітник (2015), провідний науковий співробітник (2019) відділу регіональної фінансової політики (до 01.04.2014 відділу проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

Наукові інтереси:

теорія фінансів, місцеві фінанси, міжбюджетні відносини, фінанси регіону, бюджетна система та бюджетна політика регіону, фінансова децентралізація.

Опубліковано:

понад 140 наукових та навчально-методичних праць, з них 10 монографій.Файл Adobe Reader УДК 336.22(4)
Возняк Г. В. Бюджетна децентралізація : європейський досвід та перспективи для України / Г. В. Возняк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 56-62.

Літер.: 13


В статті проаналізовано досвід проведення бюджетної децентралізації в європейських країнах, розкрито окремі аспекти територіальної організації та характерні особливості місцевого самоврядування. Узагальнено досвід проведення фіскальної децентралізації в країнах Європи та обґрунтовано доцільність його застосування в Україні. Висвітлено перші кроки бюджетної децентралізації в Україні та показано недоліки розпочатої реформи. Визначено пріоритети проведення бюджетної політики в Україні в умовах реформи міжбюджетних відносин. 
бюджетна децентралізація, податки, органи місцевого самоврядування, громада, країни ЄС Файл Adobe Reader УДК 336.22[336.225.2:352]
Возняк Г. В. Бюджетне забезпечення як чинник стійкого розвитку регіону: проблемно-орієнтовний аналіз / Г. В. Возняк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 1(117). – С. 45-50.

Літер.: 14


В статті систематизовано та проаналізовано сучасні проблеми бюджетного забезпечення розвитку регіонів України. Обґрунтовано, що реалізація регіональної бюджетної політики повинна вибудовуватися із врахуванням викликів, пов’язаних зміною внутрішніх та зовнішніх умов для розвитку регіонів України. Показано, що виокремлена група проблем бюджетного забезпечення слугуватиме базисом для оцінювання тенденцій формування та реалізації бюджетної політики розвитку регіонів України та дасть змогу сформулювати основні напрями стимулювання їх соціально-економічного розвитку. 
бюджетне забезпечення, регіон, регіональний розвиток, децентралізація, місцеве самоврядування Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [336.14:332.1]:005;JELB49,F02,R58
Возняк Г. В. Методичний інструментарій оцінювання бюджетного забезпечення регіону / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2016. – №1(79). – С. 110-120.

Літер.: 19


Проведено огляд наявних підходів до аналізу та оцінювання бюджетного забезпечення регіонів. Показано, що інструментарій оцінювання базується на традиційних методологічних засадах; не спостерігаються чіткі межі в системі оцінок фінансового стану регіону, бюджетного забезпечення регіону, бюджетного потенціалу регіону; відсутні єдині критерії вибору оціночних показників тощо. На основі критичного аналізу та узагальнення запропоновано вдосконалення методичних підходів до оцінювання бюджетного забезпечення регіонів, яке базується на застосуванні методу порівняльної комплексної оцінки – евклідових відстаней і групуванні показників за чітко обраними напрямами оцінювання, а саме: стан і збалансованість бюджету, міжбюджетна взаємодія, стійкість бюджету та боргове навантаження (для бюджетів міст). Доведено, що запропоновані підходи до аналізу та оцінювання бюджетного забезпечення регіонів дають можливість зробити висновок про рівень забезпечення бюджетними ресурсами, можливості їх використання, виявляти бюджетні ризики та передбачати засоби їх нейтралізації. Бюджетний аналіз з використанням цього інструментарію можна проводити на всіх етапах бюджетного процесу, а його результати слугуватимуть аналітичною базою в практиці органів місцевого самоврядування. 
регіон, оцінювання, бюджетне забезпечення, таксонометричний метод, евклідова відстань Возняк Г. В. Бюджетне вирівнювання в системі фінансового забезпечення розвитку регіонів України: сучасний стан та вектор розвитку / Г. В. Возняк // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – С. 24-30.Возняк Г. В. Роль бюджетної децентралізації у формуванні фінансових відносин на місцевому рівні / Г. В. Возняк // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – 2016. – Вип. 12. – Т. 2. – С. 33-42.

2015Возняк Г. В. Бюджетна децентралізація та економічний ріст регіонів України: аналіз та оцінка / Г. В. Возняк // Світ фінансів / Тернопільський національний економічний університет. – 2015. – №3(44). – С. 105-117.Voznyak H. V. Budgetary imbalances in the development of the regions in Ukraine: convergence or divergence [Бюджетні дисбаланси в розвитку регіонів України: конвергенція чи дивергенція] / H. V. Voznyak // Journal L'Association 1901 «SEPIKE». – 2015. – №11. – С. 248-255.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.14
Возняк Г. В. Бюджетна політика розвитку в рамках класичної та неокласичної теорій / Г. В. Возняк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 98-103.

Літер.: 16


У статті проаналізовано наукові концепції бюджетної політики в контексті еволюції її сутності та чинників формування. Акцентовано увагу на бюджетній політиці розвитку (регіонів) в рамках класичної та неокласичної теорій. Подано систематизацію сучасних концепцій бюджетної політики розвитку в фінансовій науці та їх характеристики. В результаті дослідження визначено особливості та протиріччя впливу бюджетної політики на економічний розвиток регіону. Доведено, що не існує єдиної, усталеної думки в питаннях впливу відносних обсягів державних видатків на економічний розвиток. Запропоновано подальші дослідження проводити із врахуванням як позитивних, так і негативних наслідків впливу бюджетної політики на економічний розвиток. 
бюджетна політика, розвиток регіону, бюджетні ресурси, видатки, концепції Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.14
Возняк Г. В. Регіональний розвиток: сутність і методологічна основа / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2015. – №3(77). – С. 34-43.

Літер.: 19


Розглянуто теоретичні підходи до розуміння сутності поняття «регіон» з позиції: територіального, системного та управлінського підходів. Запропоновано класифікацію регіонів за певною класифікаційною ознакою. Подано авторські висновки та узагальнення щодо власного бачення сутності цього терміна. Висвітлено теоретико-методологічні основи «регіонального розвитку» в теоретичній і методологічній площині. Наведено закони, принципи та чинники регіонального розвитку. Систематизовано інструменти фінансування регіонального розвитку та можливе інституційне забезпечення. Виокремлено типи та моделі регіонального розвитку. Сформульовано власне бачення регіонального розвитку. Доведено, що вектор розвитку регіону має бути орієнтований на зниження дотаційності, забезпечення саморозвитку шляхом активізації внутрішніх потенційних можливостей. Сучасна політика регіонального розвитку має базуватися на такій парадигмі, яка б враховувала інтереси регіонів, здобутки міжсекторального співробітництва, децентралізацію влади та збалансованість (бюджетну, економічну, соціальну і політичну). 
регіон, зростання, розвиток, регіональний розвиток, міжрегіональна інтеграція, збалансованість Файл Adobe Reader УДК 336.15
Возняк Г. В. Переваги та ризики бюджетної децентралізації: теоретико-методологічні аспекти / Г. В. Возняк // Проблеми економіки. – 2015. – №2. – С. 253-257.

Джерел: 23 

У статті з’ясовано сутність «бюджетної децентралізації» та запропоновано авторське бачення даного поняття. Систематизовано переваги та ризики від упровадження бюджетної децентралізації на регіональному рівні. Наведено їхню характеристику з позиції макроекономічного регулю-вання соціально-економічних процесів. В результаті дослідження запропоновано: реформу місцевого самоврядування та територіальної організації влади в частині розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо формування та використання бюджетних ресурсів проводити з урахуванням переваг / недоліків бюджетної децентралізації, з визначенням необхідного та достатнього рівня її впровадження, а також ступеня готовності центральної влади та суспільства до таких змін. 
бюджетна децентралізація, органи місцевого самоврядування, бюджетні ресурси, регіональний розвиток 


Веб-майстер П. Попадюк