Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Возняк Галина ВасилівнаВозняк Галина Василівна
Возняк Галина Васильевна
Voznyak Halyna Vasylivna

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

провідний науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної фінансової політики, к. 219а

Контакти:

gvoznyak@gmail.com

Сторінки:

Народилась

1974 на Івано-Франківщині.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка (1996, спеціальність – фізика), Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (1998, з відзнакою, фах – бухгалтер-економіст), аспірантура Львівського банківського інституту НБУ (2005, спеціальність – фінанси, грошовий обіг і кредит), докторантура ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» (2015, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2006, спеціальність – фінанси, грошовий обіг і кредит, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, тема: "Фінансове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств України"), старший науковий співробітник (2013), доктор економічних наук (2018, спеціальність – гроші, фінанси і кредит, установа: ДВНЗ "Університет банківської справи", науковий консультант д.е.н, професор Сторонянська Ірина Зеновіївна, тема: «Бюджетна політика соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах фінансової децентралізації»).

Трудова діяльність:

науковий співробітник (2007), старший науковий співробітник (2012), докторант (2012-2015), старший науковий співробітник (2015), провідний науковий співробітник (2019) відділу регіональної фінансової політики (до 01.04.2014 відділу проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

Наукові інтереси:

теорія фінансів, місцеві фінанси, міжбюджетні відносини, фінанси регіону, бюджетна система та бюджетна політика регіону, фінансова децентралізація.

Опубліковано:

понад 140 наукових та навчально-методичних праць, з них 10 монографій.УДК 330:332.122
Возняк Г. В. Сучасні теорії та парадигми регіонального розвитку: практичний вимір для України / Г. В. Возняк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – №5. – С. 671-677. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-5-2015/13-vipusk-5-traven-2015-r/879-voznyak-g-v-suchasni-teoriji-ta-paradigmi-regionalnogo-rozvitku-praktichnij-vimir-dlya-ukrajini

Джерел: 21 

У статті систематизовано та проаналізовано сучасні теорії та парадигми регіонального розвитку. Акцентовано увагу на найбільш впливових напрямах в теорії регіонального розвитку. У результаті дослідження визначено особливості впливу та протиріччя факторів зростання території. 
регіональний розвиток, зростання, сталий розвиток, конкурентні переваги, кластерний підхід, кумулятивні теорії, глобалізація УДК 336:332.1:338.24.021.8, JEL H61; R58; H72
Voznyak H. V. Budgetary policy in terms of local self-government financial basis transformation in Ukraine [Бюджетна політика в умовах трансформації фінансових основ місцевого самоврядування в Україні] / H. V. Voznyak // Economic Annals-XXI [Економічний часопис-ХХІ]. – 2015. – №5-6. – С. 82-85. – Режим доступу : http://soskin.info/ea/

Джерел: 12 

У статті визначено ключові чинники реформування фінансових основ місцевого самоврядування. Проаналізовано напрями та механізми формування ефективного місцевого самоврядування в Україні відповідно до основних позиційних документів уряду. Дано оцінку першим крокам бюджетної децентралізації та фіскальним новаціям. Окреслено шляхи вдосконалення бюджетної політики регіонального розвитку України. 
регіональний розвиток; місцеве самоврядування; бюджетна децентралізація; адміністративно-територіальна реформа Возняк Г. В. Бюджетна політика розвитку регіонів України: особливості формування та реалізації / Г. В. Возняк // Бізнес Інформ. – 2015. – №10. – С. 348–353.

2014Возняк Г. В. Бюджети міст: сучасні виклики та можливості для майбутньої бюджетної політики / Г. В. Возняк // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 2014. – Т. 19. – Вип. 3/3. – С. 223-227.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.77:334.722
Музика І. С. Кредитне забезпечення суб’єктів господарювання: проблеми, тенденції, шляхи вирішення / І. С. Музика, Г. В. Возняк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 321-331.

Літер.: 10


Визначено основні проблеми банківського кредитного забезпечення суб’єктів господарювання. Наголошено на сучасних проблемах формування ресурсної бази банківських інституцій. Проаналізовано динаміку показників, які характеризують кредитні можливості банків та визначено їх основні тенденції. Запропоновано ряд напрямів щодо вирішення означених проблем. 
кредитування, кредитні ресурси, банківська система, суб’єкти господарювання, взаємодія Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.143.01
Возняк Г. В. Програмно-цільове бюджетування на регіональному рівні: сучасні виклики та вектор розвитку / Г. В. Возняк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 60-69.

Літер.: 14


Досліджено процес програмно-цільового бюджетування та визначено його вплив на соціально-економічний розвиток регіону. Проаналізовано проблеми запровадження цього методу в Україні. Окреслено напрями удосконалення процесів прогнозування бюджетів на регіональному рівні. 
програмно-цільовий метод, бюджетування, регіон, бюджет регіону, бюджетні кошти Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.14 (477.8)
Возняк Г. В. Бюджетні механізми підтримки розвитку регіонів в умовах модернізації економіки України / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 205-216.

Літер.: 9


Розглянуто наявні механізми формування та реалізації бюджетної політики регіонального розвитку. Визначено їх структурні елементи та подано характеристику. Висвітлено стан бюджетних механізмів підтримки регіонального розвитку, джерелами фінансування яких є Державний і місцеві бюджети. Розглянуто поточні проблеми пошуку та акумулювання фінансових ресурсів у рамках бюджетного забезпечення регіонального розвитку. Зроблено акцент на субвенціях, державних цільових програмах, державних гарантіях і Державному фонді регіонального розвитку (ДФРР) як ключових бюджетних механізмах підтримки розвитку регіонів. Доведено, що процесу виділення субвенцій притаманне «латентне управління з центру», недосконала процедура розподілу бюджетних коштів і надмірна розпорошеність субвенцій;реалізація державних програм розвитку регіонів супроводжується неузгодженістю галузевих і регіональних інституцій, а порядок використання коштів ДФРР має низку недоліків. Сформульовано рекомендації щодо оптимізації наявних і пошуку потенційних джерел фінансових ресурсів задля забезпечення регіонального розвитку. 
бюджетні механізми, розвиток регіонів, Державний бюджет, місцевий бюджет, субвенції, цільові програми Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Сторонянська І. З. Сучасні підходи до організації бюджетного процесу на місцевому рівні / І. З. Сторонянська, Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2014. – №2(72). – С. 209-211.Возняк Г. В. Сучасні механізми реалізації бюджетної політики розвитку: регіональний вимір / Г. В. Возняк // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – С. 21-32.УДК 336.14:352
Возняк Г. В. Видатки місцевих бюджетів на охорону здоров’я / Г. В. Возняк // Фінанси України. – 2014. – №4. – С. 94-107.

Джерел: 14 

Сучасні тенденції формування й використання місцевих бюджетів в Україні не відповідають цілям зміцнення місцевого самоврядування. Звідси – проблеми з виконанням таких бюджетів. Мета статті полягає в оцінці бюджетних видатків на охорону здоров’я та обґрунтуванні перспективних напрямів їх ефективного використання. У статті систематизовано проблеми неефективного використання бюджетних коштів у сфері охорони здоров’я на місцевому рівні. Досліджено обсяги бюджетного забезпечення цієї галузі. Проведено аналіз видатків та оцінку їх ефективності. Наголошено на недосконалості чинної системи планування бюджетних коштів. Оцінено обсяги неефективних видатків у розрізі трьох складових: видатків на управління персоналом, на обсяги та вартість стаціонарної й екстреної медичної допомоги. Показано, що збільшення обсягів видатків на охорону здоров’я не дає позитивного соціального ефекту. Обґрунтовано низку заходів для підвищення ефективності використання бюджетних коштів у сфері охорони здоров’я в частині вдосконалення кадрової політики та перегляду державних цільових програм, що виконуються за рахунок місцевих бюджетів. 
видатки, місцеві бюджети, охорона здоров’я, оцінка, ефективність, неефективні видатки 


Веб-майстер П. Попадюк