Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Сектор просторового розвитку

Завідувач відділу -
доктор економічних наук, професор
Мельник Мар'яна Іванівна,
тел. (032) 270-70-53,
e-mail: mar.melnyk@gmail.com

Рік утворення – 2005.

Основні наукові напрями відділу:

 • просторовий розвиток та організація економіки територіально-суспільних систем різних ієрархічних рівнів (громад, міст, районів, регіонів) в контексті їх інтеграції в світовий економічний простір:
  • дослідження ринкових інститутів та чинників просторової організації суспільства та економіки (в т.ч. бізнесу), просторових та структурно-функціональних трансформацій і дисбалансів економіки регіонів;
  • науково-методичне обґрунтування вибору та розміщення оптимальних форм просторової організації бізнесу, просторове проектування об’єктів інвестиційної та інноваційної інфраструктури;
  • обґрунтування пріоритетних напрямів і механізмів просторового розвитку та регулювання просторової організації економіки територіально-суспільними системами різних ієрархічних рівнів, розробка науково-практичних рекомендацій щодо стимулювання (підтримки) розвитку перспективних форм просторової організації бізнесу, розробка стратегій (програм, дорожніх карт) науково-технологічного, інноваційного і соціально-економічного розвитку на державному, регіональному, галузевому та локальному рівнях;
 • підприємницький потенціал та формування сприятливого ділового (в т.ч. інвестиційного) клімату на національному і регіональному рівнях:
  • комплексна аналітична підтримка процесів розвитку підприємництва, конкурентного позиціонування регіонів з врахуванням сучасних викликів суспільно-економічного розвитку;
  • дослідження перспектив розвитку соціального підприємництва і партнерства, соціально відповідального бізнесу;
  • обґрунтування механізмів формування сприятливого бізнес-середовища, підвищення капіталізації територій, внутрірегіонального та зовнішньоекономічного інтеграційного потенціалу бізнесу та регіонів (територій), територіальний маркетинг;
 • проблеми функціонування міст та сучасні тенденції розвитку урбаністичних процесів:
  • дослідження особливостей формування агломерацій, метрополійних регіонів та метрополійних мереж, обґрунтування підходів управління їх просторовим розвитком;
  • дослідження центро-периферійних взаємодій, впливу метрополізаційних та агломераційних процесів на якість життя населення територіально-суспільних систем;
  • обґрунтування пріоритетних напрямів та механізмів реалізації метрополійної політики; форсайт-дослідження в сфері розвитку «розумних міст».

 

Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Мельник Мар'яна Іванівна

провідний науковий співробітник доктор економічних наук, доцент Борщевський Віктор Валентинович

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук Кушнірецька Оксана Василівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Залуцький Іван Романович

докторант кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Щеглюк Світлана Дмитрівна

старший науковий співробітник кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник Куліш Інна Михайлівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Ткач Соломія Миколаївна

науковий співробітник кандидат економічних наук Лещух Ірина Володимирівна

науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Жабинець Ольга Йосифівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Синюра-Ростун Надія Романівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Бас-Юрчишин (Бас) Мар'яна Андріївна

провідний інженер Яремчук Роман Євгенович

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Файл Adobe Reader Казьмір Л. П. Інституціональний підхід в теорії управління землекористуванням / Л. П. Казьмір // Землеустрій і кадастр. – 2010. – №2. – С. 24-34. 

Обґрунтовано доцільність застосування інституціональних теорій для подальшого поглиблення теоретичних основ управління землекористуванням у нових економічних умовах. Виділено специфічні ознаки інституціоналізму, які, на думку автора, здатні відіграти вирішальну роль при модернізації системи управління землекористуванням на національному, регіональному, субрегіональному та локальному рівнях. Проаналізовано основні функції регіональних економічних інститутів у сфері управління землекористуванням. 

2009Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Шевчук Л. Т. Трансформація територіально-галузевої структури господарського комплексу Карпатського регіону / Л. Т. Шевчук, С. Д. Щеглюк // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 232-234.Щеглюк С. Д. Механізми стимулювання інноваційної діяльності і концентрації ресурсів економіки регіону / С. Д. Щеглюк // Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. – 2009. – №5. – Т. 1. – С. 87-93.Файл Adobe Reader УДК 332.3:330.43
Возняк А. Аналіз просторових даних з використанням програмного комплексу R CRAN / А. Возняк, Я. Сікора, Л. Казьмір // Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: Землевпорядкування і земельний кадастр. – 2009. – № 12. – С. 117-124.

Джерел: 19 

Можливості використання програмного комплексу R CRAN для автоматизованого аналізу просторових даних представлені На прикладі групування спільнот Малопольського воєводства Польщі; для окремих сільськогосподарських підприємств середнього розміру проаналізовано феномен просторової автокореляції на основі розрахунку глобальної статистики Морана. 

2008Яремчук Р. Є. Розвиток конвергенційно-дивергенційних процесів в умовах трансформації структури економіки Львівської області / Р. Є. Яремчук // Економічні науки. Серія: Регіональна економіка : зб. наук. пр. / Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2008. – Вип. 5. – Ч. 4(17). – С. 327-339.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.24:334.7
Мельник М. І. Класифікація бізнес-середовища: системний підхід / М. І. Мельник // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 251-260.

Літер.: 9


Розширено трактування сутності поняття "бізнес-середовище", виокремлено його характерні особливості; на основі запропонованої системи критеріїв оцінки розроблено класифікацію видів бізнес-середовища з метою комплексного врахування об’єктивного різноманіття його властивостей під час обґрунтування державної політики його формування. 
бізнес-середовище, системний підхід, комплексне врахування Файл Adobe Reader УДК 332.12
Вох Ф. Просторова структура сільських територій Польщі та стратегічні напрями її удосконалення / Ф. Вох, Л. Казьмір // Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: Землевпорядкування і земельний кадастр. – 2008. – № 11. – С. 32-42.

Джерел: 32 

Проаналізовано сучасний стан та регіональну неоднорідність структури сільськогосподарського виробничого простору Польщі. Розглянуто основні стратегічні перспективи просторового розвитку сільських територій і земельної політики Польщі після її вступу в Європейський Союз у травні 2004 року. 
сільські території, багатофункціональний розвиток, система землекористування, сільське господарство, сільськогосподарський виробничий простір, просторова структура Щеглюк С. Д. Особливості функціонування мережної економіки: роль і місце в ній регіональних інноваційних кластерів / С. Д. Щеглюк // Збірник наукових праць [Буковинського університету] : Економічні науки. – Чернівці : Книги-XXI, 2008. – С. 263-274.

2007Яремчук Р. Є. Вплив конвергенційних процесів на розвиток соціокультурного середовища в Україні / Р. Є. Яремчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; редкол. : Є. І. Бойко (відп. ред.). – Львів, 2007. – Вип. 5(67). Структурна трансформація територіальних суспільних систем. – С. 560-569.

2003Kazmir P. Optymalizacja infrastruktury ekologicznej obszarow wiejskich na ukrainsko-polskim pograniczu w aspekcie teoretycznym [Оптимізація екологічної інфраструктури сільських територій на українсько-польському прикордонні в теоретичному аспекті] / P. Kazmir, M. Drozdiak, L. Kazmir // Inzynieria Rolnicza. – 2003. – Nr 3. – T. II. – S. 135-149.

 


Веб-майстер П. Попадюк