Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Сектор просторового розвитку

Завідувач відділу -
доктор економічних наук, професор
Мельник Мар'яна Іванівна,
тел. (032) 270-70-53,
e-mail: mar.melnyk@gmail.com

Рік утворення – 2005.

Основні наукові напрями відділу:

 • просторовий розвиток та організація економіки територіально-суспільних систем різних ієрархічних рівнів (громад, міст, районів, регіонів) в контексті їх інтеграції в світовий економічний простір:
  • дослідження ринкових інститутів та чинників просторової організації суспільства та економіки (в т.ч. бізнесу), просторових та структурно-функціональних трансформацій і дисбалансів економіки регіонів;
  • науково-методичне обґрунтування вибору та розміщення оптимальних форм просторової організації бізнесу, просторове проектування об’єктів інвестиційної та інноваційної інфраструктури;
  • обґрунтування пріоритетних напрямів і механізмів просторового розвитку та регулювання просторової організації економіки територіально-суспільними системами різних ієрархічних рівнів, розробка науково-практичних рекомендацій щодо стимулювання (підтримки) розвитку перспективних форм просторової організації бізнесу, розробка стратегій (програм, дорожніх карт) науково-технологічного, інноваційного і соціально-економічного розвитку на державному, регіональному, галузевому та локальному рівнях;
 • підприємницький потенціал та формування сприятливого ділового (в т.ч. інвестиційного) клімату на національному і регіональному рівнях:
  • комплексна аналітична підтримка процесів розвитку підприємництва, конкурентного позиціонування регіонів з врахуванням сучасних викликів суспільно-економічного розвитку;
  • дослідження перспектив розвитку соціального підприємництва і партнерства, соціально відповідального бізнесу;
  • обґрунтування механізмів формування сприятливого бізнес-середовища, підвищення капіталізації територій, внутрірегіонального та зовнішньоекономічного інтеграційного потенціалу бізнесу та регіонів (територій), територіальний маркетинг;
 • проблеми функціонування міст та сучасні тенденції розвитку урбаністичних процесів:
  • дослідження особливостей формування агломерацій, метрополійних регіонів та метрополійних мереж, обґрунтування підходів управління їх просторовим розвитком;
  • дослідження центро-периферійних взаємодій, впливу метрополізаційних та агломераційних процесів на якість життя населення територіально-суспільних систем;
  • обґрунтування пріоритетних напрямів та механізмів реалізації метрополійної політики; форсайт-дослідження в сфері розвитку «розумних міст».

 

Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Мельник Мар'яна Іванівна

провідний науковий співробітник доктор економічних наук, доцент Борщевський Віктор Валентинович

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук Кушнірецька Оксана Василівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Залуцький Іван Романович

докторант кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Щеглюк Світлана Дмитрівна

старший науковий співробітник кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник Куліш Інна Михайлівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Ткач Соломія Миколаївна

науковий співробітник кандидат економічних наук Лещух Ірина Володимирівна

науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Жабинець Ольга Йосифівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Синюра-Ростун Надія Романівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Бас-Юрчишин (Бас) Мар'яна Андріївна

провідний інженер Яремчук Роман Євгенович

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


УДК 332.15:771.432
Melnyk M. I. Spatial policy of regional metropolis development in Ukraine: conceptual principles of formation [Просторова політика розвитку регіональних метрополій в Україні: концептуальні засади формування] / M. I. Melnyk, O. M. Synyutka, O. V. Kushniretska // Economic Annals-XXI [Економічний часопис-ХХІ]. – 2016. – №159 (5-6). – С. 43-47. – Режим доступу : http://soskin.info/ea/

Джерел: 19 

У статті проаналізовано основні передумови та детермінанти просторового розвитку регіональних міст- метрополій. Обґрунтовано необхідність розробки та охарактеризовано концептуальні засади просторової політики розвитку регіональних метрополій. Представлено пріоритетні напрямки, стратегічні пріоритети та завдання просторової політики розвитку регіональних метрополій як вузлів концентрації потенціалів розвитку та ядер економічного зростання. 
метрополізація; просторова політика; місто-метрополія; регіональна метрополія; метрополійний ареал; розвиток Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.424:[332.122:911.375], JEL R12, R13, R58
Мельник М. І. Просторовий розвиток індустріальних парків у контексті метрополізації / М. І. Мельник, О. В. Кушнірецька // Регіональна економіка. – 2016. – №2(80). – С. 54-61.

Літер.: 10


У сучасних умовах глобальної економічної інтеграції та інституційних трансформацій найбільш значущими процесами організації просторового розвитку є процеси метрополізації. Наголошено, що формування та розвиток міст-метрополій як потужних полюсів економічного зростання, поширення їх впливу на соціально-економічний розвиток прилеглих територій є необхідними передумовами побудови обґрунтованих та ефективних механізмів просторової політики розвитку регіонів. Обґрунтовано, що розвиток просторової організації бізнесу і вибір її оптимальних форм в умовах метрополізації є одним з основних чинників конкурентоспроможності регіональної економіки, оскільки сприяє локалізації ділової активності, формуванню «точок зростання», забезпечення розвитку міжрегіонального та внутрішньорегіонального співробітництва, активізації місцевої (локальної) підприємницької ініціативи. 
метрополізація, форми просторової організації ділової активності, індустріальний парк, регіон, розвиток Файл Adobe Reader УДК 332.1:711.432(477.8)
Мацьків О. І. Методичні підходи делімітації метрополійного району Львова / О. І. Мацьків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 1(117). – С. 28-31.

Літер.: 7


Визначено типи районів, що формуються навколо міських центрів. Досліджено монополярні та багатополярі ієрархічні зв’яки із різнонаправленою взаємодією в рамках метрополійної мережі. Обґрунтовано методи делімітації метрополійних районів, придатні для Західного регіону України. Проведено делімітацію Львівського метрополійного району та визначено напрямки міжміської взаємодії. Виявлено перспективні напрямки функціональної взаємодії у рамках Львівського метрополійного району та за його межами. 
метрополія, метрополійна мережа, метрополійний район, міжміська взаємодія Файл Adobe Reader УДК 334.722:[330.34:330.837](477)
Мельник М. І. Економетрична оцінка впливу чинників формування підприємницького середовища на розвиток машинобудівних підприємств в Україні / М. І. Мельник, У. З. Ватаманюк-Зелінська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 1(117). – С. 105-110.

Літер.: 5


У статті запропоновано методичний інструментарій оцінки причинно-наслідкових взаємозалежностей між інституційними параметрами формування підприємницького середовища країни (інвестиційна, інноваційна, регуляторна, корупційна, податкова, інфраструктурна та інші складові) та основними результуючими соціально-економічними характеристиками розвитку машинобудівних підприємств в Україні, що виступає базисом для виявлення основних інституційних проблем ефективності та сприятливості вітчизняного підприємницького клімату, прогнозування активності машинобудівних підприємств в коротко та середньотривалому періоді, а також для коректування регуляторних механізмів розвитку підприємницького потенціалу країни. 
машинобудівні підприємства, розвиток машинобудівних підприємств, підприємницьке середовище, інституційні характеристики підприємницького середовища Файл Adobe Reader УДК 336.225.3
Мельник М. І. Інституційні деформації фіскального середовища діяльності великих платників податків в Україні: вплив на розвиток бізнесу / М. І. Мельник, Н. Р. Олійник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 3-8.

Літер.: 11


У статті представлено результати проведеного експертного дослідження інституційних бар’єрів та деформацій фіскального середовища діяльності великих платників податків в Україні (бюрократія та корумпованість у системі економічних відносин країни, значний фіскальний тиск на бізнес, жорсткий податковий контроль; відсутність в країні політичної волі до проведення змін; непрозорість процедур справляння податків; недосконале і громіздке законодавство загалом; нівелювання морально-етичними нормами; несформованість інститутів громадянського суспільства; адаптація більшості підприємців до діючих умов ведення бізнесу і небажання змін). Обґрунтовано необхідність використання такого ефективного інструменту боротьби податкових органів з контрабандою та фіктивним податковим кредитом як операції «легальний товар» – дозволяє на основі поєднання функцій митного та податкового аудиту створити об’єднану інформаційну базу для координації дій, моніторингу фактичного переміщення товарів від кордону до споживача у режимі реального часу, контролю за обігом ввезених на митну територію України товарів (робіт, послуг); виступає запобіжником накопичення імпортного ПДВ і його подальшої реалізації підприємствам реального сектора економіки. 
інституційні деформації, фіскальне середовище, фіскальне регулювання, великі платники податків, ведення бізнесу в Україні Файл Adobe Reader УДК 330.34
Яремчук Р. Є. Формування інституційного середовища розвитку інноваційної екосистеми України / Р. Є. Яремчук, О. Г. Коломієць // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 9-14.

Літер.: 11


Проведено аналіз особливостей інституційного середовища розвитку інноваційної екосистеми України. Окреслено основні причини системної неефективності інноваційної екосистеми України та можливі способи їх усунення. Визначено пріоритетні заходи в рамках реалізації Стратегія розвитку високотехнологічних галузей України. 
інноваційна екосистема, мале інноваційно-технологічне підприємство, венчурні інвестиції, інноваційна інфраструктура, стартап Файл Adobe Reader УДК 332:[332.154]:373.2:371.61
Синюра-Ростун Н. Р. Територіальна організація дошкільної та шкільної освіти: регіональний аспект / Н. Р. Синюра-Ростун // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 144-148.

Літер.: 11


Розглянуто особливості формування територіальної структури у територіальній організації дошкільної та шкільної освіти. Виділено територіальні системи різних ієрархічних рангів у територіальній організації, використовуючи теорію центральних місць. Визначено структуру територіальної організації із виділенням системоформуючого центру, напівпериферійних, периферійних та «умовно чистих» територій. Охарактеризовано особливості територіальної організації дошкільної та шкільної освіти у різних територіальних локалізаціях. Показано, що формування диспропорцій у територіальній структурі територіальної організації дошкільної та шкільної освіти вимагає розробки диференційованих підходів для її оптимізації та забезпечення рівного доступу до освітніх послуг для усіх мешканців регіону. 
територіальна організація, територіальна структура, система, дошкільна та шкільна освіта Файл Adobe Reader УДК 338.49:330.341.1(477)(438)
Ткач С. М. Розвиток інноваційної інфраструктури в Україні та Польщі / С. М. Ткач // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 92-96.

Літер.: 17


Проведено порівняльний аналіз розвитку інноваційної діяльності в Україні та Польщі. Оцінено поточний стан інноваційної інфраструктури цих країн. Розроблено рекомендації щодо поліпшення розвитку інноваційної інфраструктури в Україні на основі досвіду Польщі. 
інновації, нові форми просторової організації бізнесу, інноваційна інфраструктура, науково-дослідні роботи 

2015Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.15:330.3:771.432 
Синютка О. М. Основні детермінанти метрополійного статусу великих міст України: функціональний аспект / О. М. Синютка // Регіональна економіка. – 2015. – №1(75). – С. 27-36.

Літер.: 6


Запропоновано методичний підхід детермінації метрополійного статусу великих міст України на основі визначення їх ієрархічно-функціональної структури, а саме ідентифікації критеріїв і показників оцінки рівня реалізації їх метрополійних функцій. Здійснено інтегральну оцінку реалізації метрополійних функцій шляхом розрахунку інтегрального індексу реалізації метрополійних функцій міста-метрополії. Проведено інтегральне рейтингування основних регіональних центрів України за рівнем реалізації метрополійних функцій, яке дозволило визначити перспективні шляхи та можливості підвищення їх функціонального статусу в майбутньому. 
місто-метрополія, метрополійна функція, метрополійний статус великого міста, ідентифікація функції, класифікація метрополій Файл Adobe Reader Kazmir L. P., Kushniretska O. V. Metropolization dualism // Prospects of world science – 2015: Materials of the XI International scientific and practical conference. Vol. 2. Economic science. Sheffield: Science and education, 2015. P. 47-50. URL: http://ird.gov.ua/irds/prospectsows20152047.pdf
Джерел: 9

 


Веб-майстер П. Попадюк