Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Сектор просторового розвитку

Завідувач сектору -
доктор економічних наук, професор
Мельник Мар'яна Іванівна,
тел. (032) 270-70-53,
e-mail: mar.melnyk@gmail.com

Рік утворення – 2005.

Основні наукові напрями сектору:

 • просторовий розвиток та організація економіки територіально-суспільних систем різних ієрархічних рівнів (громад, міст, районів, регіонів) в контексті їх інтеграції в світовий економічний простір:
  • дослідження ринкових інститутів та чинників просторової організації суспільства та економіки (в т.ч. бізнесу), просторових та структурно-функціональних трансформацій і дисбалансів економіки регіонів;
  • науково-методичне обґрунтування вибору та розміщення оптимальних форм просторової організації бізнесу, просторове проектування об’єктів інвестиційної та інноваційної інфраструктури;
  • обґрунтування пріоритетних напрямів і механізмів просторового розвитку та регулювання просторової організації економіки територіально-суспільними системами різних ієрархічних рівнів, розробка науково-практичних рекомендацій щодо стимулювання (підтримки) розвитку перспективних форм просторової організації бізнесу, розробка стратегій (програм, дорожніх карт) науково-технологічного, інноваційного і соціально-економічного розвитку на державному, регіональному, галузевому та локальному рівнях;
 • підприємницький потенціал та формування сприятливого ділового (в т.ч. інвестиційного) клімату на національному і регіональному рівнях:
  • комплексна аналітична підтримка процесів розвитку підприємництва, конкурентного позиціонування регіонів з врахуванням сучасних викликів суспільно-економічного розвитку;
  • дослідження перспектив розвитку соціального підприємництва і партнерства, соціально відповідального бізнесу;
  • обґрунтування механізмів формування сприятливого бізнес-середовища, підвищення капіталізації територій, внутрірегіонального та зовнішньоекономічного інтеграційного потенціалу бізнесу та регіонів (територій), територіальний маркетинг;
 • проблеми функціонування міст та сучасні тенденції розвитку урбаністичних процесів:
  • дослідження особливостей формування агломерацій, метрополійних регіонів та метрополійних мереж, обґрунтування підходів управління їх просторовим розвитком;
  • дослідження центро-периферійних взаємодій, впливу метрополізаційних та агломераційних процесів на якість життя населення територіально-суспільних систем;
  • обґрунтування пріоритетних напрямів та механізмів реалізації метрополійної політики; форсайт-дослідження в сфері розвитку «розумних міст».

 

Склад сектору:

Завідувач сектору д.е.н., проф. Мельник Мар'яна Іванівна

Старший науковий співробітник, вчений секретар сектору к.е.н., с.н.с. Щеглюк Світлана Дмитрівна

Науковий співробітник к.е.н. Кушнірецька Оксана Василівна

Науковий співробітник к.е.н. Ткач Соломія Миколаївна

Молодший науковий співробітник к.е.н. Лещух Ірина Володимирівна

Молодший науковий співробітник к.е.н. Казьмір Любомир Павлович

Молодший науковий співробітник Синюра-Ростун Надія Романівна

Провідний інженер Яремчук Роман Євгенович

Аспірант Мацьків Олеcь Ігорович

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1 

Файл Adobe Reader УДК 338.49:330.341.1(477)(438)
Ткач С. М. Розвиток інноваційної інфраструктури в Україні та Польщі / С. М. Ткач // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 92-96.

Літер.: 17


Проведено порівняльний аналіз розвитку інноваційної діяльності в Україні та Польщі. Оцінено поточний стан інноваційної інфраструктури цих країн. Розроблено рекомендації щодо поліпшення розвитку інноваційної інфраструктури в Україні на основі досвіду Польщі. 
інновації, нові форми просторової організації бізнесу, інноваційна інфраструктура, науково-дослідні роботи 

2015Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.15:330.3:771.432 
Синютка О. М. Основні детермінанти метрополійного статусу великих міст України: функціональний аспект / О. М. Синютка // Регіональна економіка. – 2015. – №1(75). – С. 27-36.

Літер.: 6


Запропоновано методичний підхід детермінації метрополійного статусу великих міст України на основі визначення їх ієрархічно-функціональної структури, а саме ідентифікації критеріїв і показників оцінки рівня реалізації їх метрополійних функцій. Здійснено інтегральну оцінку реалізації метрополійних функцій шляхом розрахунку інтегрального індексу реалізації метрополійних функцій міста-метрополії. Проведено інтегральне рейтингування основних регіональних центрів України за рівнем реалізації метрополійних функцій, яке дозволило визначити перспективні шляхи та можливості підвищення їх функціонального статусу в майбутньому. 
місто-метрополія, метрополійна функція, метрополійний статус великого міста, ідентифікація функції, класифікація метрополій Лещух І. В. Економічна ефективність податкового контролю в Україні / І. В. Лещух // Економіка і прогнозування. – 2015. – №1. – С. 40-48.Файл Adobe Reader УДК [332.122:911.375]:001.89:[338.46:37](477.8)
Кушнірецька О. В. Перспективи реалізації науково-освітньої метрополійної функції обласних центрів Західного регіону України / О. В. Кушнірецька, Н. Р. Синюра-Ростун // Економічний простір : зб. наук. пр. / Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 94. – С. 132-142.

Джерел: 17 

В даній статті розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку науково-освітньої метрополійної функції обласних центрів Західного регіону України. Запропоновано сутнісне розуміння метрополійної функції у науково-освітній сфері, включаючи її характеристики – метрополійний науково-освітній потенціал. Досліджено специфіку формування та розвитку науково-освітньої метрополійної функції у розрізі обласних центрів. Виділено регіональний центр дифузії та комунікації у сфері продукування суспільних інновацій та науково-технологічного досвіду– м. Львів. Показано, що метрополійний центр концентрує у собі не лише кількісні показники розвитку науково-освітнього потенціалу, але вже традиційно займає провідні позиції у якісних досягненнях. Здійснено ранжування обласних центрів Західного регіону України за місцями ВНЗ у рейтингах, що дало змогу виділити зони концентрації метрополійного освітнього потенціалу. Запропоновано стратегічні пріоритети розвитку науково-освітніх метрополійних функції обласних центрів з огляду на євроінтеграційні прагнення та зростаючу конкуренцію у науково-освітній сфері. 
метрополізаційні процеси, метрополійна функція, освіта, наука, науково-освітня сфера, регіон Файл Adobe Reader УДК 332.13 Лещух І. В. Пріоритети та інструменти розвитку фінансово-інвестиційної інфраструктури реалізації метрополійного потенціалу регіональних метрополій (на прикладі Західного регіону України) / І. В. Лещух // / І. В. Лещух // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 4. – С. 713-718. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-5-2015 

У статті досліджено особливості сучасного розвитку фінан- сово-інвестиційної інфраструктури регіональних метрополій (на прикладі Західного регіону України). Названо пріоритети та інструменти його активізації як вагомого елемента реалізації метрополійного потенціалу регіональних метрополій. 
метрополія, регіональні метрополії, фі- нансова інфраструктура регіональних метрополій, інвестицій- на інфраструктура регіональних метрополій, метрополійний потенціал регіональних метрополій Файл Adobe Reader УДК 332.01
Мацьків О. І. Аналіз класичних теорій регіональної економіки крізь призму сучасних уявлень про метрополійні процеси / О. І. Мацьків // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.2. – С. 254-263.


Статтю присвячено аналізу класичних теорій регіональної економіки в контексті генезису наукових підходів, які передували безпосередньому дослідженню метрополійних процесів. Охарактеризовано основні положення теорій, описано їх переваги, недоліки та можливості застосування для розуміння метрополійних процесів. Виокремлено основні чинники просторового розвитку, що покладені в основу розглянутих теорій з позиції використання їх для розкриття потенціалу метрополійних процесів. Систематизовано теоретичні підходи за генезисом для розкриття положень метрополійної теорії. 
метрополія, теорія, концепція, регіональний розвиток, розміщення, місто, центр, полюс, ріст, нововведення, галузь Почтарук І. С. Інституційні передумови конкурентоспроможності вугільної галузі регіону / І. С. Почтарук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.2. – С. 325-331.Файл Adobe Reader УДК [332.122:911.375](477.81)
Кушнірецька О. В. Актуальні тенденції розвитку урбанізаційних процесів у Рівненській області / О. В. Кушнірецька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Економіка. – 2015. – Том 1. Вип. 1(45). – С. 21-26.

Джерел: 5 

У статті аналізується актуальний стан поселенської мережі та особливості розвитку урбанізаційних процесів у Рівненській області. Визначається роль у міській поселенській мережі та системі макроеко-номічних показників області обласного центру, як вагомого осередку фінансово-економічного, соціально-культурного, працересурсного потенціалу, що формує значні доцентрові трудові, фінансові, інвестиційні потоки. Окреслюються прогноз та заходи щодо перспектив розвитку поселенської мережі регіону. 
урбанізаційні процеси, урбанізація, місто, регіон, розвиток Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.15:330.3:771.432
Щеглюк С. Д. Електронне урядування як інструмент модернізації державного управління міським розвитком / С. Д. Щеглюк // Регіональна економіка. – 2015. – №2(76). – С. 44-54.

Літер.: 16


Розглянуто питання взаємозв’язку електронного урядування як нового інструменту в управлінні регіональними метрополіями та рівня реалізації організаційно-управлінської метрополійної функції. Розкрито переваги електронного урядування для покращання управління міським розвитком через надання якісних адміністративних послуг мешканцям. Проаналізовано методологічні підходи та результати моніторингу впровадження інструментів електронного урядування як основи надання адміністративних послуг в електронному вигляді (2014 р.) за обласними центрами Західного регіону України. Наголошено на необхідності розробки державних стандартів щодо надання електронних адміністративних послуг у регіональних метрополіях і запровадження єдиного підходу щодо реалізації щорічних моніторингів. Виявлено основні проблеми впровадження електронного урядування у регіональних метрополіях з огляду на рівень реалізації організаційно-управлінської метрополійної функції. Запропоновано напрями вдосконалення надання адміністративних послуг шляхом розширення мережі Центрів надання адміністративних послуг у малих містах і селах. 
регіональна метрополія, організаційно-управлінська метрополійна функція, електронне урядування, модернізація, адміністративні послуги, моніторинг Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.145
Мельник М. І. Організаційно-інституційне забезпечення стратегічного планування розвитку метрополії: іноземний досвід та уроки для України / М. І. Мельник, О. М. Синютка, І. В. Лещух // Регіональна економіка. – 2015. – №2(76). – С. 163-174.

Літер.: 25


Досліджується організаційно-інституційне забезпечення стратегічного планування розвитку іноземних метрополій з позиції можливостей застосування кращої практики у цій сфері в Україні. Задля цього проаналізовано ключові підходи, способи та механізми стратегічного планування розвитку метрополій Італії, Великобританії, Польщі, Німеччини, Франції, Ірландії та Швеції. Встановлено спільні ознаки у стратегічному плануванні розвитку іноземних метрополій, зокрема: 1) перехід до планування, заснованого на партнерських відносинах між органами міського управління та суб’єктами господарювання відповідного метрополійного простору; 2) активна безпосередня участь представників місцевої громади у розробці стратегій розвитку метрополії; 3) проектний підхід до реалізації пріоритетів і стратегічних напрямів розвитку; 4) посилення зовнішньоекономічного аспекту в умовах глобалізації економіки; 5) врахування екологічного компоненту; 6) перманентний моніторинг виконання стратегічного плану розвитку метрополій; 7) відкритість стратегічних планів для коригування. На основі отриманих результатів дослідження сформульовано рекомендації щодо вдосконалення організаційно-інституційного забезпечення стратегічного планування розвитку метрополій в Україні з врахуванням прогресивних зарубіжних тенденцій у цій сфері. 
метрополія, розвиток метрополії, стратегічне планування, план розвитку, стратегія 

 


Веб-майстер П. Попадюк