Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ регіональної фінансової політики

Завідувач відділу –
Сторонянська Ірина Зеновіївна ,
доктор економічних наук, професор.

Тел. (032) 270-70-43.

E-mail: ird_kozoriz@i.ua, istoron@i.ua

 

Рік утворення – 1994.

Проблематика наукових досліджень

Напрямки наукової діяльності

  • Наукові засади формування та реалізації регіональної фінансової політики, фінансово-кредитні механізми забезпечення регіонального розвитку.
  • Джерела формування та напрямки реалізації фінансового потенціалу регіонів.
  • Особливості управління фінансами територіальних громад та міжбюджетні відносини в умовах реалізації адміністративно-територіальної реформи.
  • Моніторинг місцевих бюджетів регіону та оцінювання ефективності використання бюджетних ресурсів.

 

Науково-дослідні теми:

  • «Розробка механізмів капіталізації інновацій (на прикладі Західного регіону України)» (2006–2007 рр.)
  • «Наукове забезпечення підвищення капіталізації регіональних активів» (2008–2009 рр.)
  • «Механізми підвищення ефективності використання фінансового потенціалу регіону» (2010–2011 рр.)
  • «Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (Львівська область) за проектом: «Інтелектуальна автоматизована інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на базі вітчизняної суперЕОМ» (2010-2011 рр.)
  • «Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (Волинська область) за проектом: «Інтелектуальна автоматизована інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на базі вітчизняної суперЕОМ» (2011 р.)
  • «Фінансові механізми формування конвергентної моделі регіонального розвитку» (2012–2014 рр.)

 

Склад відділу:

Завідувач відділу, заступник директора з наукової роботи д.е.н., проф. Сторонянська Ірина Зеновіївна

Провідний науковий співробітник д.е.н., проф. Коломієць Ігор Федорович

Провідний науковий співробітник д.е.н., проф. Давимука Степан Антонович

Старший науковий співробітник к.е.н., с.н.с. Возняк Галина Василівна

Старший науковий співробітник к.е.н., доц. Дуб Андрій Романович

Старший науковий співробітник, вчений секретар відділу к.е.н. Беновська Лілія Ярославівна

Старший науковий співробітник к.е.н. Гринчишин Ірина Миколаївна

Старший науковий співробітник к.е.н., с.н.с. Тимечко Ірина Романівна

Молодший науковий співробітник Патицька Христина Олегівна

Провідний інженер Ключник Лілія Василівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1 

Файл Adobe Reader Музика І. С. Реформа охорони здоров’я: проблеми, аналіз, напрями реалізації (на прикладі Карпатського регіону України) / І. С. Музика // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» ; редкол. : В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2016. – Вип. 2 (118). – С. 38-42.Музика І. С. Система охорони здоров’я в умовах інституційних змін в Україні: фінансові аспекти / І. С. Музика, Г. В. Возняк // Світ фінансів / Тернопільський національний економічний університет. – 2016. – №1. – С. 99-108.Возняк Г. В. Роль бюджетної децентралізації у формуванні фінансових відносин на місцевому рівні / Г. В. Возняк // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – 2016. – Вип. 12. – Т. 2. – С. 33-42.Возняк Г. В. Бюджетне вирівнювання в системі фінансового забезпечення розвитку регіонів України: сучасний стан та вектор розвитку / Г. В. Возняк // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – С. 24-30.УДК 336:332.1:338.24.021.8; JEL R10
Pelekhatyy A. O. Specific features of formation of self-sufficient combined communities in Ukraine [Особливості формування спроможних об’єднаних територіальних громад в Україні] / А. О. Пелехатий // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 15-21.
Літер.: 3


Розглянуто особливості формування об’єднаних територіальних громад в Україні згідно з принципом економічної ефективності. Проаналізовано вплив чисельності населення та площі об’єднаної територіальної громади на її фінансове становище та можливість виконувати покладені на неї функції. Доведено, що формування спроможних територіальних громад на добровільній основі не можна охарактеризувати як найбільш вдале, тому при об’єднанні громад потрібно дотримуватися чітко визначених принципів і критеріїв, не допускаючи надто великих відхилень у параметрах їх демографічного й просторового потенціалу, що спричинює значну фінансово-бюджетну диференціацію громад й ускладнює процеси бюджетного регулювання й вирівнювання. Встановлено основні тенденції управлінсько-адміністративного апарату різних за розміром об’єднаних громад. Визначено, що рівень видатків на одного учня в об’єднаних територіальних громадах обернено пропорційний величині громади, відтак у малих громадах значно більші видатки на учнів, ніж у великих. Встановлено, що зі збільшенням чисельності жителів громади зростають її економічний потенціал, фінансова незалежність, а також можливості надання якісних послуг населенню, попри те, зі збільшенням громад управління та послуги стають більш віддаленими від жителів, знижуються можливості у членів громад впливати на прийняття рішень щодо їх розвитку, також у громадах з чисельністю населення понад 15 тис. осіб не прослідковується ефект приросту рівня фінансової незалежності, а витрати в освітній сфері починають зростати. Запропоновано матрицю визначення оптимальних параметрів, згідно з якими мають формуватися об’єднані територіальні громади. Визначено, що громади з чисельністю мешканців 10-15 тис. осіб, у яких не перевищуватимуться параметри допустимої транспортної доступності до адміністративного центру, можна вважати близькими до оптимальних при формуванні ОТГ. Зазначено основні кроки, які держава має здійснити для ефективної реалізації реформи бюджетної децентралізації. Доведено, що формування об’єднаних територіальних громад з визначеними у статті оптимальними параметрами сприятиме ефективному її розвитку та наданню якісних публічних послуг населенню громади. 
спроможні територіальні громади, реформа адміністративно-територіального устрою, фінансова незалежність, видатки місцевих бюджетів, економічна спроможність УДК 33.057.7:001.891; JEL F15, K33, R11
Тимечко І. Р. Організаційно-правове забезпечення співробітництва територіальних громад України в транскордонному просторі / І. Р. Тимечко // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 125-129.
Літер.: 8


Проаналізовано чинне правове забезпечення співробітництва територіальних громад України в транскордонному просторі. Розкрито напрями здійснення транскордонного співробітництво в межах єврорегіону шляхом укладання угод про транскордонне співробітництво в окремих сферах, шляхом встановлення та розвитку взаємовигідних контактів між ними, обираючи нові його форми. Обґрунтовано поглиблення транскордонного співробітництва шляхом розробки та реалізації спільних ініціатив, заходів, проектів, програм і стратегій в окремих сферах, що передбачає координацію співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів для спільного здійснення відповідних заходів. Запропоновано законодавчо визначити транскордонне об’єднання як добровільне об’єднання суб’єктів та / або учасників транскордонного співробітництва України та сусідніх держав, передбачене угодою про транскордонне співробітництво. 
добровільні об’єднання, прикордонні території, територіальні громади, транскордонний простір, транскордонне співробітництво Файл Adobe Reader УДК 336.22[336.225.2:352]
Возняк Г. В. Бюджетне забезпечення як чинник стійкого розвитку регіону: проблемно-орієнтовний аналіз / Г. В. Возняк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 1(117). – С. 45-50.

Літер.: 14


В статті систематизовано та проаналізовано сучасні проблеми бюджетного забезпечення розвитку регіонів України. Обґрунтовано, що реалізація регіональної бюджетної політики повинна вибудовуватися із врахуванням викликів, пов’язаних зміною внутрішніх та зовнішніх умов для розвитку регіонів України. Показано, що виокремлена група проблем бюджетного забезпечення слугуватиме базисом для оцінювання тенденцій формування та реалізації бюджетної політики розвитку регіонів України та дасть змогу сформулювати основні напрями стимулювання їх соціально-економічного розвитку. 
бюджетне забезпечення, регіон, регіональний розвиток, децентралізація, місцеве самоврядування Файл Adobe Reader УДК 332:35.075.52:37.018.51, JEL H75, I21, R59
Беновська Л. Я. Формування опорних шкіл в умовах реформування місцевого самоврядування / Л. Я. Беновська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 32-37.

Літер.: 8


Відповідно до поставленої мети, на основі запропонованого методичного підходу обґрунтовано вибір навчальних закладів району, які можуть у перспективі виконувати роль опорних. Для визначення відповідності навчального закладу вимогам до опорного закладу пропонується здійснювати аналіз наявних у районі закладів за такими блоками: матеріально-технічна база закладу і його потужність; забезпеченість педагогічним персоналом; контингент учнів та якість їхніх знань; можливості перевезення учнів до школи. Обґрунтовано висновки про те, що обов’язковими умовами формування опорних закладів має бути збіг межі освітнього округу з межами об’єднаної територіальної громади; урахування розвиненості дорожньої, транспортної інфраструктури і можливості підвезення учнів до навчального закладу; проведення роз’яснювальної роботи серед громадськості з метою уникнення конфліктів щодо зниження ступеня навчальних закладів. 
місцеві бюджети, фінансування, освіта, опорна школа Файл Adobe Reader УДК 331.2:614.257
Музика І. С. Реформа охорони здоров’я: проблеми, аналіз, напрями реалізації (на прикладі Карпатського регіону України) / І. С. Музика // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 38-42.

Літер.: 5


Реалізація у практичній площині реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні актуалізувала потребу перегляду механізму фінансування системи охорони здоров’я. Це пояснюється тим, що проблеми галузі напряму пов’язуються з рівнем її фінансового забезпечення, яке нині визначається як нераціональне, неефективне і загалом незадовільне. Основні показники функціонування охорони здоров’я є незіставними з відповідними європейськими показниками, а стан здоров’я населення залишається низьким. Метою статті є обґрунтування проблем і проведення аналізу фінансування системи охорони здоров’я на прикладі областей Карпатського регіону України в умовах реформування галузі. Досліджуються питання функціонування і фінансового забезпечення системи охорони здоров’я в Україні. Визначено проблеми і проведено аналіз ключових аспектів, пов’язаних із започаткуванням зміни підходів та механізмів фінансування галузі в контексті бюджетної децентралізації та реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади у країні. Проаналізовано видатки місцевих бюджетів на охорону здоров’я (у розрізі областей Карпатського регіону країни) і зроблено наголос на аналізі власних доходів закладів охорони здоров’я. Наголошено на проблемах, пов’язаних з оптимізацією мережі закладів галузі та надання їм широкої фінансової автономії. Дослідження дозволило обґрунтувати доцільність проведення подальших реформ фінансування галузі охорони здоров’я. Визначено відсутність характерних особливостей у фінансуванні системи охорони здоров’я областей Карпатського регіону країни. 
фінансове забезпечення, бюджетна децентралізація, охорона здоров’я Файл Adobe Reader УДК 332:332.025.12(477)
Волинець У. А. Напрями вдосконалення інструментарію реалізації соціально відповідальної діяльності в України / У. А. Волинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 48-51.

Літер.: 2


Проаналізовано механізм забезпечення взаємодії суб’єктів економіки в системі соціально відповідальної діяльності та вдосконалено інструментарій її реалізації. Розглянуто взаємозв’язки органів державного управління з іншими суб’єктами економіки, що реалізуються через соціальну політику, яка переслідує безліч цілей, головною з яких є згладжування соціальної нерівності у країні та ліквідація соціальної напруженості, шляхом підвищення якості та рівня життя населення. Розглянуто вплив синергетичного ефекту від реалізації консолідованої соціально відповідальної діяльності підприємств, держави та особи. 
ефект синергії, консолідована соціально відповідальна діяльність, податкове регулювання, соціально відповідальна діяльність, соціальне забезпечення, соціальні стандарти, суб’єкти економіки 

 


Веб-майстер П. Попадюк