Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва

В.о. завідувача відділу -
Залуцький Іван Романович,
кандидат економічних наук, доцент

телефон (032) 270-64-31.

 

Рік утворення – 1964.

Основні напрями наукових досліджень відділу:

  1. теоретико-методологічні основи розвитку місцевих громад;
  2. розробка наукових методів і методик аналізу соціально-економічного потенціалу місцевих громад, обгрунтування системи оцінки визначення ефективності їх розвитку;
  3. розробка стратегічних і політичних документів розвитку сільських територій;
  4. встановлення резервів багатофункціонального розвитку місцевих громад.

Назви тем:

  1. Соціально-економічний потенціал розвитку сільських територій Західного регіону України: шляхи нарощування та перспективи використання.
  2. Прогнозування розвитку сільських територій Карпатського регіону України.
  3. Методологія прогнозування розвитку промислового виробництва регіону
  4. Моделювання просторового розвитку територіально-виробничих систем.

 

Склад відділу:

В.о. завідувача відділу к.е.н., доцент Залуцький Іван Романович

Старший науковий співробітник д.е.н., доц. Борщевський Віктор Валентинович

Старший науковий співробітник к.е.н., с.н.с. Важинський Федір Анатолійович

Старший науковий співробітник к.н.д.у., с.н.с. Куліш Інна Михайлівна

Науковий співробітник, вчений секретар відділу к.е.н. Бас-Юрчишин Мар'яна Андріївна

Науковий співробітник д.е.н., доц. Чемерис Василь Антонович

Молодший науковий співробітник к.соц.н. Максименко Анна Олександрівна

Молодший науковий співробітник к.е.н. Казьмір Любомир Павлович

Провідний інженер Горин Галина Володимирівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Максименко А. О. Споживча поведінка: концептуалізація поняття та чинники, що її детермінують / А. О. Максименко // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2010. – №44. – С. 140-145.Максименко А. О. До проблеми побудови типології споживачів у контексті споживчих виборів / А. О. Максименко // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2010. – №48. – С. 134-140.Максименко А. О. Український споживач і актуальні проблеми консюмеризму: соціологічний аспект / А. О. Максименко // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління : зб. наук. пр. / Донецький державний університет управління. – 2010. – Т. XI. – Вип. 178. – С. 248-254.Цимбаліста Н. А. Сучасний стан та перспективи розвитку обслуговуючої кооперації в зерновому підкомплексі АПК / Н. А. Цимбаліста // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2010. – №1 (55). – С. 293-298.

2009Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Горин М. П. Механізми розвитку промислового виробництва регіону / М. П. Горин // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 59-66. 

Узагальнено існуючі та дано власне тлумачення економічних категорій: організаційно-економічний механізм, господарський механізм, економічний механізм. Обґрунтовано методи їх формування, напрями вдосконалення. Розглянуто форми державного регулювання, інструменти ринкової саморегуляції розвитку промислового виробництва. 
промислове виробництво, регіон, механізми розвитку, державне регулювання, ринкова саморегуляція розвитку Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Крупін В. Є. Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств / В. Є. Крупін // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 114-120. 

Обґрунтовано необхідність формування комплексного механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств. Визначено сутність механізму, його мету, цілі, завдання та принципи функціонування. Окреслено основні складові механізму та характер їх впливу на зовнішньоекономічну діяльність промислових підприємств. 
зовнішньоекономічна діяльність, промислове підприємство, механізм, державне регулювання Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Бойко Є. І. Методологічні положення прогнозування розвитку промислового виробництва регіону / Є. І. Бойко // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 14-22. 

Висвітлено методологічні положення формування прогнозів розвитку промислового виробництва регіону. Акцентується увага на забезпеченні оптимальних перспективних управлінських рішень, моделюванні основних задач прогнозування, визначенні основних показників розвитку промислових підприємств: прибутку, собівартості, рентабельності основного капіталу, обсягів продукції і послуг. Розглянуто сценарії для побудови прогнозів. 
прогнозування, розвиток, промислове виробництво, розширене відтворення Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Залуцький І. Р. Стан та тенденції промислового розвитку Львівської області / І. Р. Залуцький, І. Ф. Ступницький // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 44-51. 

Розглянуто стан та особливості розвитку промислового комплексу Львівщини за сучасних умов. Досліджено секторальні та територіальні тенденції промислового розвитку в умовах впливу світової фінансової кризи. Визначено фактори, що негативно впливають на розвиток промислового виробництва. Розкрито сутність антикризової програми діяльності органів влади Львівщини в промисловому секторі економіки. Окреслено підходи до стабілізації розвитку промислового виробництва в умовах фінансової кризи. 
промисловий комплекс, тенденції промислового розвитку, фактори розвитку промислового виробництва, стабілізація розвитку промислового виробництва 

2008Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Бойко Є. І. Сучасні проблеми регіонального розвитку внутрішньої торгівлі / Є. І. Бойко // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 252-255.

2004Важинський Ф. А. Основні методи прогнозування соціально-економічного розвитку регіону / Ф. А. Важинський, І. Ф. Коломієць // Науковий вісник НЛТУ України. – 2004. – Вип. 14.7. – С. 166-170.

 


Веб-майстер П. Попадюк