Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Попадинець Назарій МиколайовичПопадинець Назарій Миколайович
Popadynets Nazariy Mykolayovych

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, старший дослідник

Посада:

старший науковий співробітник; доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної економічної політики, к. 313; НУЛП, Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій, кафедра економіки та маркетингу

Контакти:

popadynets.n@gmail.com, (032)270-7089, (096)945-9098

Сторінки:

13 19 7

Народився

31.07.1987 на Івано-Франківщині.

Освіта:

Тернопільський національний економічний університет (2004-2009, магістратура з відзнакою, спеціальність – облік і аудит),
аспірантура – Інститут регіональних досліджень НАН України (2009-2012, спеціальність – економіка та управління національним господарством).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2013, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, установа: Ужгородський національний університет, науковий керівник доктор економічних наук, професор Сторонянська Ірина Зеновіївна, тема: «Розвиток внутрішнього ринку продукції лісової промисловості України»);
доктор економічних наук (2021, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, установа: Львівський торговельно-економічний університет, науковий консультант д.е.н, професор Шульц Світлана Леонідівна, тема: «Теоретико-методологічні засади державного регулювання розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів»);
старший дослідник (04.2015).

Досвід роботи:

аспірант (2009), інженер (2011), інженер першої категорії (11.2012), молодший науковий співробітник (06.2013), науковий співробітник (02.2015), старший науковий співробітник (11.2017) відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України);
відповідальний секретар науково-практичного журналу «Регіональна економіка»;
доцент кафедри економіки та маркетингу, заступник директора з науково-педагогічної роботи ВСП «Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій» Національного університету «Львівська політехніка».

Наукові інтереси:

аграрний сектор;
внутрішній ринок;
внутрішня торгівля;
структурна регіональна політика;
лісова промисловість.

Досягнення:

Грамота президії Національної академії наук України за цикл праць «Розвиток внутрішнього ринку продукції лісової промисловості України» (2014 р.).
Лауреат обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (2014 р.).
Стипендія Президента України для молодих учених (2014-2016 рр.).

Опубліковано:

понад 100 наукових публікацій, серед них 5 монографій (1 одноосібна), 1 навчальний підручник.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.37:339.923:061.1(477)
Попадинець Н. М. Функціонування конкурентоспроможного підприємництва у системі внутрішньої торгівлі в умовах підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 5(115). – С. 24-28.

Літер.: 16


Встановлено основні проблеми політики формування та розвитку внутрішнього товарного ринку в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Розкрито основні напрями впливу Угоди на конкурентоспроможність підприємств, що функціонують у системі внутрішнього товарного ринку України. Проаналізовано розділ IV «Торгівля і питання пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Виділено першочергові заходи, які мають бути враховані українською стороною, що покращить розвиток конкурентоспроможного підприємницького середовища. Визначено диспропорції функціонування товарного ринку та запропоновано напрями щодо реалізації політики їх мінімізації. 
внутрішня торгівля, конкурентоспроможність, країни-члени ЄС, підприємництво, Угода про асоціацію між Україною та ЄС Файл Adobe Reader УДК 338.43:339.137:339.3/5
Попадинець Н. М. Конкурентоспроможність продукції аграрного сектору на внутрішньому та зовнішньому ринках / Н. М. Попадинець // Молодий вчений. – 2015. – №2(6) (17). – С. 1330-1333.

Джерел: 9 

Досліджено місце та значення аграрного сектору на внутрішньому та зовнішньому ринках. Визначено зовнішньоторговельний обіг продукції аграрного сектору України. Узагальнено алгоритм оцінки рівня конкурентоспроможності продукції аграрного сектору. Визначено, що успішний розвиток аграрного сектору залежить від впровадження агроінновацій. Запропоновано чинники, що впливають на покращення конкурентних позицій продукції аграрного сектору на внутрішньому та зовнішньому ринках. 
аграрний сектор, внутрішній ринок, експорт, імпорт, зовнішній ринок, конкурентоспроможність Storonyanska I. The impact of import on the development of Ukrainian domestic market [Вплив імпорту на розвиток українського внутрішнього ринку] / I. Storonyanska, N. Popadynets // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – №2. – Р. 201-210.
Джерел: 7Файл Adobe Reader Storonyanska I. The value of regional structural policy in modern conditions of restructuring and regional development in Ukraine [Значення регіональної структурної політики в сучасних умовах реструктуризації та розвитку регіонів України] / I. Storonyanska, N. Popadynets // Restructuring as the Imperative of Developmental Changes in Economy. – Cracow, 2015. – Р. 63-68.
Джерел: 7 

The paper presents the essence and principles of regional structural policy. It was shown its main components and strategic objectives. Were established control subjects of structural policy in the region. Was determined that the goal of regional structural policy is to create conditions for entry into the market of all interested entities, communities and citizens considering territorial and economic specifics strategic direction of the country. 
interregional relations, regionalization, regions, restructuring, regional structural policy development 

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.3:338.432
Попадинець Н. М. Внутрішній ринок продукції аграрного сектору: механізм ефективного розвитку / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 191-198.

Літер.: 7


Досліджено місце та значення аграрного сектору на внутрішньому ринку. Запропоновано механізм розвитку внутрішнього ринку аграрного сектору. Доведено необхідність використання мотивацій як складової державного регулювання розвитку внутрішнього ринку продукції аграрного сектору. 
аграрний сектор, аграрний фонд, внутрішній ринок, експорт, імпорт, конкурентоспроможність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.4:332.1
Попадинець Н. М. Аналіз структурних змін в економіці регіону / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 116-126.

Літер.: 4


Проведено аналіз структурних змін у Івано-Франківській області та визначено пріоритети структурної корекції економіки регіону. Здійснено оцінку структурних змін в економіці регіону за видами економічної діяльності та в розрізі окремих галузей промисловості. На основі оцінювальної структури економіки регіону побудовано прогноз структури валової доданої вартості за видами економічної діяльності. 
валова додана вартість, інвестиції, інновації, промисловість, сектори економіки, структурна регіональна політика Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.37:339.923:061.1(477)
Попадинець Н. М. Ринок роздрібної торгівлі України та країн ЄС: порівняльний аналіз / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 295-303.

Літер.: 10


Проаналізовано структурні процеси, що відбуваються у внутрішній торгівлі, виявлені диспропорції, а також нові тенденції розвитку під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників. Проведено порівняльний аналіз між розвитком ринку роздробної торгівлі України та країнами ЄС. Запропоновано заходи з усунення диспропорцій на ринку роздрібної торгівлі. 
ефективність, зовнішньоекономічна діяльність, ентропія 


Веб-майстер П. Попадюк