Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Сектор просторового розвитку

Завідувач сектору -
доктор економічних наук, професор
Мельник Мар'яна Іванівна,
тел. (032) 270-70-53,
e-mail: mar.melnyk@gmail.com

Рік утворення – 2005.

Основні наукові напрями сектору:

 • просторовий розвиток та організація економіки територіально-суспільних систем різних ієрархічних рівнів (громад, міст, районів, регіонів) в контексті їх інтеграції в світовий економічний простір:
  • дослідження ринкових інститутів та чинників просторової організації суспільства та економіки (в т.ч. бізнесу), просторових та структурно-функціональних трансформацій і дисбалансів економіки регіонів;
  • науково-методичне обґрунтування вибору та розміщення оптимальних форм просторової організації бізнесу, просторове проектування об’єктів інвестиційної та інноваційної інфраструктури;
  • обґрунтування пріоритетних напрямів і механізмів просторового розвитку та регулювання просторової організації економіки територіально-суспільними системами різних ієрархічних рівнів, розробка науково-практичних рекомендацій щодо стимулювання (підтримки) розвитку перспективних форм просторової організації бізнесу, розробка стратегій (програм, дорожніх карт) науково-технологічного, інноваційного і соціально-економічного розвитку на державному, регіональному, галузевому та локальному рівнях;
 • підприємницький потенціал та формування сприятливого ділового (в т.ч. інвестиційного) клімату на національному і регіональному рівнях:
  • комплексна аналітична підтримка процесів розвитку підприємництва, конкурентного позиціонування регіонів з врахуванням сучасних викликів суспільно-економічного розвитку;
  • дослідження перспектив розвитку соціального підприємництва і партнерства, соціально відповідального бізнесу;
  • обґрунтування механізмів формування сприятливого бізнес-середовища, підвищення капіталізації територій, внутрірегіонального та зовнішньоекономічного інтеграційного потенціалу бізнесу та регіонів (територій), територіальний маркетинг;
 • проблеми функціонування міст та сучасні тенденції розвитку урбаністичних процесів:
  • дослідження особливостей формування агломерацій, метрополійних регіонів та метрополійних мереж, обґрунтування підходів управління їх просторовим розвитком;
  • дослідження центро-периферійних взаємодій, впливу метрополізаційних та агломераційних процесів на якість життя населення територіально-суспільних систем;
  • обґрунтування пріоритетних напрямів та механізмів реалізації метрополійної політики; форсайт-дослідження в сфері розвитку «розумних міст».

 

Склад сектору:

Завідувач сектору д.е.н., проф. Мельник Мар'яна Іванівна

Старший науковий співробітник, вчений секретар сектору к.е.н., с.н.с. Щеглюк Світлана Дмитрівна

Старший науковий співробітник к.е.н. Кушнірецька Оксана Василівна

Старший науковий співробітник к.е.н. Ткач Соломія Миколаївна

Молодший науковий співробітник к.е.н. Лещух Ірина Володимирівна

Молодший науковий співробітник к.е.н., доц. Жабинець Ольга Йосифівна

Молодший науковий співробітник Синюра-Ростун Надія Романівна

Провідний інженер Яремчук Роман Євгенович

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1 

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:339.9
Калат Я. Я. Вплив єврорегіонального співробітництва на розвиток прикордонних регіонів України / Я. Я. Калат // Регіональна економіка. – 2015. – №3(77). – С. 109-115.

Літер.: 7


Узагальнено основні підходи до аналізу розвитку єврорегіонального співробітництва та здійснено аналіз з використанням зазначених підходів. Акцентовано увагу на аналізі розвитку єврорегіонального співробітництва за визначеними автором критеріями та групами показників. Також охарактеризовано проблеми розвитку єврорегіональне співробітництво та запропоновано першочергові кроки для посилення впливу єврорегіонального співробітництва на прикордонні регіони України, а саме: удосконалити законодавчу базу; забезпечити роботу Міжвідомчої комісії з питань підтримки транскордонного співробітництва та єврорегіонів на постійній основі; залучити до складу Міжвідомчої комісії з питань підтримки транскордонного співробітництва представників асоціацій єврорегіонів; розробити стратегії розвитку для кожного єврорегіону; провести реорганізацію єврорегіонів з використанням індивідуального підходу до кожного єврорегіону; створити договірні платформи між єврорегіонами, що утворені на кордоні з країнами ЄС, і єврорегіонами, утвореними з країнами, які не є членами ЄС. 
транскордонне співробітництво, єврорегіональне співробітництво, прикордонний регіон, критерії аналізу єврорегіонального співробітництва Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.342.146:338.2:330.837:124.5(477)
Мельник М. І. Аксіологічні чинники модернізації соціально-економічного розвитку України / М. І. Мельник, Ю. Р. Злидник // Регіональна економіка. – 2015. – №3(77). – С. 125-132.

Літер.: 7


Обґрунтовано роль ключових аксіологічних чинників (духовного, морально-етичного, освітнього, культурного та ментального) у вирішенні основних проблем модернізації соціально-економічного розвитку країни. Запропоновано авторське трактування дефініції «аксіологічні чинники модернізації соціально-економічного розвитку». Здійснено соціологічне обстеження ролі та значення аксіологічних чинників у соціально-економічній системі України. Проведено компаративний аналіз взаємозалежності основних макроекономічних показників і ціннісних характеристик економічного середовища на основі міжнародних зіставлень. Розроблено концептуальні підходи та принципи аксіологічної модернізації соціально-економічного розвитку України. 
аксіологічні чинники, модернізація, соціально-економічний розвиток, аксіологізація інституційного середовища, державне регулювання модернізаційних процесів, аксіологічна модернізація соціально-економічного розвитку Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:711.432(477.8)
Мацьків О. І. Метрополійний потенціал великих міст Західного регіону України: підходи до оцінки та напрями зростання / О. І. Мацьків // Регіональна економіка. – 2015. – №4(78). – С. 35-42.

Літер.: 6


Досліджено категорію потенціалу на різних рівнях регіональної соціально-економічної системи – від потенціалу територіальної громади до метрополійного потенціалу міста. Обґрунтовано необхідність оцінки метрополійного потенціалу за двома напрямами – як базового та реалізованого метрополійного потенціалу. Встановлено рівень базового та реалізованого метрополійного потенціалу для семи великих міст Західного регіону України. Виокремлено складові метрополійного потенціалу. Проведено багатофакторний аналіз потенціалу з використанням інтегральних показників за складовими метрополійного потенціалу. Обґрунтовано необхідність функціональної спеціалізації метрополійної мережі Західного регіону України у двох векторах – зовнішньому та внутрішньому. Виявлено перспективні напрями функціональної взаємодії між розглянутими великими містами з огляду на рівень реалізації окремих складових метрополійного потенціалу. 
метрополія, метрополійний потенціал, базовий метрополійний потенціал, реалізований метрополійний потенціал Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.14
Синютка О. М. Організаційно-інституційне забезпечення процесу управління розвитком метрополій: досвід Франції та уроки для України / О. М. Синютка, І. В. Лещух // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 10-15.

Літер.: 15


Метою статті є дослідження організаційно-інституційного забезпечення процесу управління розвитком метрополій у Франції з позиції можливостей його застосування в Україні. Задля цього проаналізовано основні положення Закону Франції про модернізацію територіальних суспільних утворень та розвиток метрополій; досліджено склад, структуру та основні повноваження ключових органів управління розвитком метрополій – Рад метрополій, Постійних профільних комітетів (бюро), а також консультативних органів (Об’єднання мерів та Ради з розвитку метрополії).
В межах дослідження організаційно-інституційного забезпечення процесу управління розвитком метрополій у Франції розглянуто концептуальні підходи до стратегічного планування розвитку метрополій в країні.
На основі отриманих результатів дослідження сформульовано рекомендації щодо вдосконалення організаційно-інституційного забезпечення процесу управління розвитком вітчизняних метрополій в контексті проведення адміністративно-територіальної реформи. 
метрополія, управління розвитком метрополій, стратегічне планування розвитку метрополій, план розвитку метрополії, стратегія розвитку метрополії Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.225.3
Лещух І. В. Методичні засади оцінювання та пріоритети підвищення ефективності податкового контролю в Україні / І. В. Лещух // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 3(113). – С. 59-66.

Літер.: 8


У статті запропоновано методичний підхід до оцінювання ефективності податкового контролю за критеріями навантаження (як на платників податків, так і на податкові органи), результативності, дієвості та економічності. Враховуючи чинне вітчизняне законодавство та міжнародний досвід у сфері податкового контролю, обґрунтовано еталонні значення показників ефективності податкового контролю. На основі авторського методичного підходу оцінено контрольно-перевірочну роботу податкових органів України та Львівської області у 2007-2013 рр. Розроблено пропозиції щодо забезпечення ефективності податкового контролю в Україні, спрямовані на сформування сприятливого податкового середовища для ведення бізнесу на засадах зниження тягаря оподаткування та гуманізації взаємовідносин учасників контрольно-перевірочного процесу задля утвердження порозуміння, уникнення конфліктів між учасниками контрольно-перевірочного процесу. 
адміністрування податків, податковий контроль, ефективність податкового контролю, органи податкового контролю, податкова перевірка Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 33(004:620.192.4)(477)
Яремчук Р. Є. Основні переваги та загрози для комплексного розвитку іт- сектора України від реалізації Угоди про асоціацію з ЄС / Р. Є. Яремчук, О. Г. Коломієць // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 5(115). – С. 68-72.

Літер.: 10


Проведено аналіз особливостей розвитку ІТ-сектора України в умовах інтеграції українських ринків з ринками країн ЄС. Окреслено основні переваги та загрози від реалізації поглибленої угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС для комплексного розвитку ІТ-сектора України. Визначено пріоритетні заходи в рамках реалізації комплексної програми розвитку ІТ-сектора України. 
ІТ-сектор, зона вільної торгівлі між Україною та ЄС, ІТ-ринок, ІТ-спеціаліст, ІТ-аутсорсінг, ІТ-компанії, захист прав інтелектуальної власності 

2014Мельник М. І. Напрями вдосконалення податкового контролю в умовах підвищення ефективності адміністрування податків в Україні / М. І. Мельник, І. В. Лещух // Економічні інновації : зб. наук. пр. / Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; редкол.: Б. В. Буркинський (відп. ред.). – Одеса, 2014. – Вип. 57. Актуальні проблеми сталого розвитку України та її регіонів. – 2013. – C. 232-242.УДК 332.15:771
Melnyk M. I. Conceptual approaches and applied aspects of spatial and functional analysis of metropolisation processes in the region [Концептуальні підходи та прикладні аспекти просторово-функціонального аналізу метрополізаційних процесів у регіоні] / M. I. Melnyk // Economic Annals-XXI [Економічний часопис-ХХІ]. – 2014. – №11-12. – С. 80-84. – Режим доступу : http://soskin.info/ea/

Джерел: 8 

Розглянуто особливості метрополізації як домінантної тенденції організації економічного простору, визначено її об’єктивні передумови та чинники. Узагальнено концептуальні підходи до просторового аналізу метрополізаційних процесів у регіоні. Представлено результати інтегрального оцінювання розвитку метрополійних функцій міст у розрізі організаційно-управлінської, економічної, інноваційно-креативної, туристично-репрезентативної, культурної, науково-освітньої, транспортно-логістичної і соціально-демографічної складових. Здійснено просторовий аналіз центро-периферійних взаємодій у регіоні, а саме встановлено залежність розвитку прилеглої території від рівня розвитку головних міст-метрополісів, складності та різноманітності їх функціонального статусу. Запропоновано пріоритетні напрями збалансованої політики просторового розвитку. 
метрополізація; місто-метрополіс; агломерація; урбанізація; регіональна метрополія; метрополійний простір; метрополійні функції; просторовий аналіз; політика просторового розвитку Файл Adobe Reader УДК УДК 336.225.3
Лещух І. В. Проблемні аспекти та перспективи податкового контролю підприємств Львівської області / І. В. Лещух // Економіка і регіон. – 2014. – №2(45). – С. 102-107.


Досліджено проблемні питання податкового контролю підприємств Львівської області. На підставі отриманих результатів запропоновано шляхи розв’язання цих проблем з метою підвищення ефективності податкового контролю, налагодження партнерських взаємовідносин між суб’єктами контрольно-перевірочного процесу. 
контроль, податковий контроль, ефективність податкового контролю Файл Adobe Reader Ступень М. Г. Інституціональні аспекти екологізації сільськогосподарського землекористування в Україні / М. Г. Ступень, Л. П. Казьмір // Економіст / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – 2014. – №5. – С. 53-56.
Джерел: 18 

Проаналізовано специфіку організаційно-економічного забезпечення екологізації сільськогосподарського землекористування в Україні в умовах масштабних інституційних трансформацій. Обґрунтовано пріоритетність проектування інституціонального середовища при розробці інструментальної бази регіональної земельної політики, що випливає з об’єктивної необхідності модернізації всієї системи управління землекористуванням в умовах постсоціалістичної трансформації економіки. Особливу увагу зосереджено на ключових заходах щодо екологічної модернізації системи землевпорядкування на локальному та внутрішньогосподарському рівнях. 

 


Веб-майстер П. Попадюк