Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва

Завідувач відділу -
Борщевський Віктор Валентинович,
доктор економічних наук, доцент

телефон (032) 270-64-31.

 

Рік утворення – 1964.

Основні напрями наукових досліджень відділу:

  1. теоретико-методологічні основи розвитку місцевих громад;
  2. розробка наукових методів і методик аналізу соціально-економічного потенціалу місцевих громад, обгрунтування системи оцінки визначення ефективності їх розвитку;
  3. розробка стратегічних і політичних документів розвитку сільських територій;
  4. встановлення резервів багатофункціонального розвитку місцевих громад.

Назви тем:

  1. Соціально-економічний потенціал розвитку сільських територій Західного регіону України: шляхи нарощування та перспективи використання.
  2. Прогнозування розвитку сільських територій Карпатського регіону України.
  3. Методологія прогнозування розвитку промислового виробництва регіону
  4. Моделювання просторового розвитку територіально-виробничих систем.

 

Склад відділу:

Завідувач відділу д.е.н., доц. Борщевський Віктор Валентинович

Старший науковий співробітник к.е.н., с.н.с. Важинський Федір Анатолійович

Старший науковий співробітник к.е.н., доцент Залуцький Іван Романович

Старший науковий співробітник к.е.н. Куліш Інна Михайлівна

Молодший науковий співробітник к.е.н. Максименко Анна Олександрівна

Молодший науковий співробітник к.е.н. Цимбаліста Наталія Андріївна

Молодший науковий співробітник к.е.н. Злидник Юрій Романович

Молодший науковий співробітник к.е.н. Бас-Юрчишин Мар'яна Андріївна

Провідний інженер Горин Галина Володимирівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1 

Важинський Ф. А. Інноваційне забезпечення розвитку соціально-економічного потенціалу сільських територій / Ф. А. Важинський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – К. – 2015. – Вип. 4 (167). – С. 71-75.Важинський Ф. А. Проблеми на шляху інтеграції аграрної політики України в загальноєвропейську та заходи щодо їх вирішення / Ф. А. Важинський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – К. – 2015. – Вип. 10 (173). – С. 117-121.Файл Adobe Reader УДК 368.9.06(477)
Бас-Юрчишин М. А. Визнaчення особливостей розвитку ринку медичного стрaхувaння в Укрaїні нa основі соціологічного дослідження / М. А. Бас-Юрчишин // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 792-797. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/5-2015/05_2015.pdf

Джерел: 5 

У стaтті предстaвлено результaти соціологічного опитувaння щодо стaвлення нaселення Укрaїни до ринку медичного стрaхувaння. Зa результaтaми дослідження встaновлено, що більшість нaселення позитивно сприймaє медичне стрaхувaння як форму фінaнсувaння системи охорони здоров’я; спостерігaється низькa стрaховa культурa нaселення; у суспільстві присутній знaчний рівень недовіри до держaви, квaліфікaції медичного персонaлу тa стрaхових компaній; присутня знaчнa чaсткa нaселення, що відчувaє особисту відповідaльність зa влaсне здоров’я; нaявнa регіонaльнa диференціaція щодо сприйняття послуг медичного стрaхувaння, якa в основному зумовленa різним рівнем поінформовaності респондентів. Результaти дослідження повинні врaховувaтися під чaс формувaння стрaтегічних орієнтирів розвитку вітчизняного ринку медичного стрaхувaння. 
медичне стрaхувaння, ринок медичного стрaхувaння, обов’язкове медичне стрaхувaння, добровільне медичне стрaхувaння, соціологічне опитувaння Файл MS Word Важинський Ф. А. Прикладні аспекти прогнозування динаміки розвитку виробничого потенціалу сільських територій (на прикладі Тернопільської області) / Ф. А. Важинський, А. В. Колодійчук // Становление современной науки : материалы XI Международной научно-практической конференции, 22-30 сентября 2015 г. – Прага: Publishing House "Education and science" s.r.o., 2015. – С. 19-23. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/36_SSN_2015/Economics/8_200793.doc.htm
Джерел: 4Бас-Юрчишин М. А. SWOT-аналіз ринку медичного страхування в Україні / М. А. Бас-Юрчишин // Молодий вчений. – 2015. – №2(6) (17). – С. 923-927.Важинський Ф. А. Активізація інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств / Ф. А. Важинський, М. Ю. Лалакулич // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. - 2015. - Вип. 2(2). - С. 56-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2015_2%282%29__12Bas-Yurchyshyn M. Elementy okresu przejsciowego rozwoju regionalnych rynkow ubezpieczenia zdrowotnego w Ukrainie w kontekscie reformowania ochrony zdrowia [Елементи перехідного періоду розвитку регіональних ринків медичного страхування в Україні в контексті реформування медико-санітарної допомоги] / M. Bas-Yurchyshyn, I. Hrynchyshyn // Nauka i studia. – Przemysl, 2015. – №17 (148). – S. 48-55.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:330.342.146:338.49:338.439:31.422
Борщевський В. В. Модернізація соціальної інфраструктури села в контексті нарощування економічного потенціалу сільських територій та еволюції аграрного ринку регіону / В. В. Борщевський, В. А. Чемерис // Регіональна економіка. – 2015. – №1(75). – С. 64-70.

Літер.: 10


Досліджується вплив інновацій на розвиток соціальної інфраструктури сільських територій у контексті виявлення чинників нарощування їх економічного потенціалу. Акцентується увага на вагомій ролі соціальної інфраструктури села в процесі еволюції аграрного ринку регіону. Зокрема, наголошується на тому, що модернізація вказаної інфраструктури стимулює зростання попиту та пропозиції на аграрному ринку регіону. Це дає підстави для дослідження соціальної інфраструктури села як однієї зі складових інфраструктури аграрного ринку регіону. За результатами проведеного дослідження формулюються пропозиції для органів державної влади та місцевого самоврядування щодо пріоритетних напрямів упровадження інфраструктурних інновацій у соціальній сфері села. Зокрема, пропонується віднести модернізацію об’єктів соціальної інфраструктури, локалізованих на сільських територіях, до числа пріоритетів державної аграрної політики, а також активізувати заходи з налагодження співфінансування проектів з модернізації вказаної інфраструктури за участю підприємницьких структур, органів державної влади та місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства тощо. 
соціальна інфраструктура, сільські території, аграрний ринок регіону, модернізація, економічний потенціал Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:005.003.12:332.64
Залуцький І. Р. Обґрунтування методики оцінки виробничого потенціалу збалансованого розвитку сільських територій регіону / І. Р. Залуцький, О. І. Кулаковська // Регіональна економіка. – 2015. – №1(75). – С. 71-78.

Літер.: 15


Розкрито сутність збалансованого розвитку сільської території, її соціально-економічного потенціалу. Запропоновано розглядати збалансований розвиток сільських територій як розвиток, за якого задовольняються зростаючі матеріальні та духовні потреби сільського населення на засадах науково обґрунтованого узгодження економічно ефективного та екологічно допустимого використання соціально-економічного потенціалу сільських територій. Обґрунтовано підходи до оцінки виробничого потенціалу сільської території з врахуванням багатофункціональності її структури, зокрема шляхом визначення сукупного річного економічного ефекту у вигляді сумарного річного рентного доходу від цільового використання земель відповідного призначення в ролі територіального базису, природного ресурсу, засобу виробництва для здійснення видів економічної діяльності, що локалізовані в межах сільської території. Запропоновано порядок проведення оцінки виробничого потенціалу сільської території, що враховує специфіку формування рентного доходу при використанні земель сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення. Висвітлено особливості використання інформаційних ресурсів Державного земельного кадастру для оцінки виробничого потенціалу сільської території. Окреслено напрями застосування результатів оцінки задля забезпечення збалансованого розвитку сільської території. 
сільська територія, збалансований розвиток, виробничий потенціал сільської території, цільове використання земель, рентний дохід, методика оцінки Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:330.34[339.923:061.1](438)
Куліш І. М. Забезпечення сталого розвитку сільських територій країн-кандидатів на вступ до ЄС: на прикладі Польщі / І. М. Куліш // Регіональна економіка. – 2015. – №2(76). – С. 96-104.

Літер.: 13


На прикладі Республіки Польща показаний процес підготовки сільських територій країни-кандидата до вступу у Європейський Союз. Виділено пріоритети, що стали головними під час розробки програм і дій, які ініціював ЄС для нівелювання диспропорцій у розвитку сільських територій Польщі і розкриті причини зміни цих пріоритетів. Показана динаміка фінансування програм розвитку польського села. Проаналізовано програми ЄС і Польщі спрямовані на забезпечення сталого розвитку сільських територій Польщі до функціонування в умовах Європейського Союзу. Проведено порівняльний аналіз стану сільських територій Польщі на початок втілення програм розвитку ЄС з їх станом у країнах-членах і на цій основі виділено позитивні та негативні сторони. Наголошено на необхідності подальшого дослідження розвитку сільських територій країн пострадянського простору, які є членами ЄС. 
сільські території, сталий розвиток, європейська інтеграція, Європейський Союз, Республіка Польща 

 


Веб-майстер П. Попадюк