Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва

В.о. завідувача відділу -
Залуцький Іван Романович,
кандидат економічних наук, доцент

телефон (032) 270-64-31.

 

Рік утворення – 1964.

Основні напрями наукових досліджень відділу:

  1. теоретико-методологічні основи розвитку місцевих громад;
  2. розробка наукових методів і методик аналізу соціально-економічного потенціалу місцевих громад, обгрунтування системи оцінки визначення ефективності їх розвитку;
  3. розробка стратегічних і політичних документів розвитку сільських територій;
  4. встановлення резервів багатофункціонального розвитку місцевих громад.

Назви тем:

  1. Соціально-економічний потенціал розвитку сільських територій Західного регіону України: шляхи нарощування та перспективи використання.
  2. Прогнозування розвитку сільських територій Карпатського регіону України.
  3. Методологія прогнозування розвитку промислового виробництва регіону
  4. Моделювання просторового розвитку територіально-виробничих систем.

 

Склад відділу:

В.о. завідувача відділу к.е.н., доцент Залуцький Іван Романович

Старший науковий співробітник д.е.н., доц. Борщевський Віктор Валентинович

Старший науковий співробітник к.е.н., с.н.с. Важинський Федір Анатолійович

Старший науковий співробітник к.н.д.у., с.н.с. Куліш Інна Михайлівна

Науковий співробітник, вчений секретар відділу к.е.н. Бас-Юрчишин Мар'яна Андріївна

Науковий співробітник д.е.н., доц. Чемерис Василь Антонович

Молодший науковий співробітник к.соц.н. Максименко Анна Олександрівна

Молодший науковий співробітник к.е.н. Казьмір Любомир Павлович

Провідний інженер Горин Галина Володимирівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1 

Борщевський В. В. Нарощування соціально-економічного потенціалу транскордонного регіону в умовах ринкової конвергенції / В. В. Борщевський // Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 18-19 квітня 2016 р.) / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – 186 с. – С. 10-12.Борщевський В. В. Сільські території Львівщини: на стику років, думок і тенденцій / В. В. Борщевський // Вісник Агрофорум : електрон. інформ. бюлетень / Львівська обласна державна адміністрація, ГО «Львівська аграрна палата». – 2016. – №3. – С. 25-27.

2015Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.02:332.1(477)(438)
Куцаб-Бонк К. Перспективи розвитку українсько-польського транскордонного регіону в контексті нових викликів європейської інтеграції / К. Куцаб-Бонк // Регіональна економіка. – 2015. – №4(78). – С. 143-150.

Літер.: 9


Розглядаються теоретичні основи і практичні аспекти розвитку українсько-польського транскордонного регіону на сучасному етапі європейської інтеграції. Обґрунтовується зростання ролі українсько-польського транскордонного регіону в загальній системі європейської транскордонної співпраці після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Доведено, що активізація економічного співробітництва в українсько-польському транскордонному регіоні відбувається не лише під впливом дії євроінтеграційних чинників, але і стимулюється внутрішніми економічними процесами у кожній з обох держав. Здійснено науковий аналіз інституційних чинників розвитку українсько-польського транскордонного регіону, зокрема в контексті прийняття Лісабонського договору. Окреслено ключові цілі розвитку українсько-польського транскордонного регіону, а саме: підвищення його конкурентоспроможності, конвергенція транскордонного простору на основі активізації інтеграційних процесів, створення сприятливого інституційного середовища для реалізації спільних заходів і проектів транскордонного характеру. 
транскордонний регіон, європейська інтеграція, Угода про асоціацію, ЄС, Польща, Україна, економічне співробітництво Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.9:517.521(477)(438)
Куцаб-Бонк К. Бар’єри та потенціал конвергенції соціально-економічного простору українсько-польського транскордонного регіону / К. Куцаб-Бонк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 60-63.

Літер.: 9


Стаття присвячена проблематиці соціально-економічної конвергенції в межах українсько-польського транскордонного регіону. Першочергова увага приділяється виявленню бар’єрів на шляху активізації двосторонньої співпраці між прикордонними територіями України та Польщі. Досліджуються можливі напрями усунення вказаних бар’єрів у підприємницькій, соціальній та інституційній площинах. Окреслюються переваги транскордонного співробітництва, використання яких може забезпечити вирівнювання показників соціально-економічного розвитку східних воєводств Польщі та західних областей України. На цій основі формулюються пропозиції для органів державної влади та місцевого самоврядування. 
соціально-економічна конвергенція, українсько-польський транскордонний регіон, транскордонне співробітництво, європейська інтеграція Борщевський В. В. Зовнішня торгівля сільськогосподарською продукцією як чинник підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору України в контексті досвіду країн Центральної та Східної Європи / В. В. Борщевський, І. М. Куліш // Економічний простір : зб. наук. пр. / Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 99. – С. 5-16.Важинський Ф. А. Інноваційне забезпечення розвитку соціально-економічного потенціалу сільських територій / Ф. А. Важинський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – К. – 2015. – Вип. 4 (167). – С. 71-75.Важинський Ф. А. Проблеми на шляху інтеграції аграрної політики України в загальноєвропейську та заходи щодо їх вирішення / Ф. А. Важинський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – К. – 2015. – Вип. 10 (173). – С. 117-121.Файл Adobe Reader УДК 368.9.06(477)
Бас-Юрчишин М. А. Визнaчення особливостей розвитку ринку медичного стрaхувaння в Укрaїні нa основі соціологічного дослідження / М. А. Бас-Юрчишин // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 792-797. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/5-2015/05_2015.pdf

Джерел: 5 

У стaтті предстaвлено результaти соціологічного опитувaння щодо стaвлення нaселення Укрaїни до ринку медичного стрaхувaння. Зa результaтaми дослідження встaновлено, що більшість нaселення позитивно сприймaє медичне стрaхувaння як форму фінaнсувaння системи охорони здоров’я; спостерігaється низькa стрaховa культурa нaселення; у суспільстві присутній знaчний рівень недовіри до держaви, квaліфікaції медичного персонaлу тa стрaхових компaній; присутня знaчнa чaсткa нaселення, що відчувaє особисту відповідaльність зa влaсне здоров’я; нaявнa регіонaльнa диференціaція щодо сприйняття послуг медичного стрaхувaння, якa в основному зумовленa різним рівнем поінформовaності респондентів. Результaти дослідження повинні врaховувaтися під чaс формувaння стрaтегічних орієнтирів розвитку вітчизняного ринку медичного стрaхувaння. 
медичне стрaхувaння, ринок медичного стрaхувaння, обов’язкове медичне стрaхувaння, добровільне медичне стрaхувaння, соціологічне опитувaння Файл MS Word Важинський Ф. А. Прикладні аспекти прогнозування динаміки розвитку виробничого потенціалу сільських територій (на прикладі Тернопільської області) / Ф. А. Важинський, А. В. Колодійчук // Становление современной науки : материалы XI Международной научно-практической конференции, 22-30 сентября 2015 г. – Прага: Publishing House "Education and science" s.r.o., 2015. – С. 19-23. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/36_SSN_2015/Economics/8_200793.doc.htm
Джерел: 4Бас-Юрчишин М. А. SWOT-аналіз ринку медичного страхування в Україні / М. А. Бас-Юрчишин // Молодий вчений. – 2015. – №2(6) (17). – С. 923-927.

 


Веб-майстер П. Попадюк