Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Сектор транскордонного співробітництва

В. о. завідувача сектору
доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Притула Христина Мирославівна

Тел. (032)270-7145.

Рік утворення – 1975.

Проблематика наукових досліджень сектору

Напрямки наукової діяльності

–   розробка теоретико-методологічних основ дослідження транскордонних регіонів та транскордонних ринків;

–   обґрунтування організаційно-економічних механізмів підвищення конкурентоспроможності регіону;

–   дослідження проблем розвитку ринкової інфраструктури;

–   транскордонна конвергенція конкурентоспроможності регіонів;

–   теоретико-методологічні основи розвитку транскордонних кластерів;

–   розвиток нових форм транскордонного співробітництва.

 

Науково-дослідні теми

 

Склад сектору:

завідувач сектору доктор економічних наук, старший науковий співробітник Притула Христина Мирославівна

науковий співробітник кандидат соціологічних наук Максименко Анна Олександрівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Стельмах Христина Петрівна

молодший науковий співробітник Калат Ярослава Ярославівна

провідний інженер Демедюк (Жук) Ольга Петрівна

молодший науковий співробітник Черторижський Всеволод Миколайович

провідний інженер Горин Галина Володимирівна

здобувач Винар Наталія Василівна

 

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1

2009Файл Adobe Reader УДК 339.94:332.135
Розвиток нових форм транскордонного співробітництва : матеріали круглого столу 28 квітня 2009 р., м. Львів / відп. ред. Н. А. Мікула ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2009. – 109 с. (фрагмент)

28 квітня 2009 р. в Інституті регіональних досліджень НАН України відбувся круглий стіл «Розвиток нових форм транскордонного співробітництва», у якому взяли участь науковці відділу проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва ІРД НАН України, кафедри міжнародних економічних відносин Волинського національного університету ім. Лесі Українки, а також кафедри міжнародної економіки та маркетингу Тернопільського Інституту соціальних та інформаційних технологій. Під час дискусії обговорювалися сучасні поблеми виникнення та розвитку нових форм транскордонного співробітництва у Європейському Союзі, висловлювалися рекомендації щодо перспектив в Україні.
Матеріали круглого столу можуть бути корисними для науковців та аналітиків, представників органів державної влади, керівників підприємств, громадських організацій, викладачів та студентів економічних спеціальностей.
Ключові слова: транскордонне співробітництво, нові форми, розвиток

Статті

2020

2019УДК 339.94; JEL B41, F15, F23, L23, L60
Максименко А. О. Методологічні підходи до дослідження глобальних ланцюгів вартості. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 4(138). С. 14-18. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-4-3.

Літер.: 9


Проаналізовано різні підходи до дослідження глобальних ланцюгів доданої вартості. Наголошено, що ця тема має міждисциплінарний характер. Наведено типи управління ланцюгами вартості. Виділено різні аспекти дослідження процесів модернізації у ланцюгу доданої вартості. Зазначено, що для країн, які розвиваються, актуальним є питання бар’єрів входження у глобальні ланцюги доданої вартості. Зокрема, серед чинників впливу на конкурентоспроможність країн, що розвиваються, у глобальних ланцюгах вартості виділено: виробничі потужності; інфраструктуру та послуги; бізнес-середовище; торговельну та інвестиційну політику; інституціоналізацію середовища. Зроблено висновок, що вибір конкретного підходу до аналізу глобальних ланцюгів вартості повинен обумовлюватися темою дослідження та відповідно до неї використовувати певні джерела інформації (наприклад: звіти підприємств, статистичні таблиці «витрати-випуск», інтерв’ю з підприємцями, бізнес-асоціаціями та державними службовцями тощо). 
глобальні ланцюги доданої вартості, методологія, управління, модернізація УДК 339.94:332.12; JEL O18, F15, F20
Притула Х. М., Пастернак О. І. Перспективи участі суб’єктів підприємницької діяльності прикордонних регіонів України у глобальних ланцюгах вартості. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 2(136). С. 24-29. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-2-5.

Літер.: 8


Окреслено основні напрями активізації процесів інтернаціоналізації підприємницької діяльності в прикордонних регіонах України, зокрема: консультативна підтримка виходу вітчизняних підприємств на іноземні ринки; перехід від виробництва на основі давальницької сировини до виробництва повного циклу; дизайн і розроблення брендів; стимулювання залучення іноземних інвестицій у розвиток вітчизняних перспективних виробництв; створення сприятливого клімату для розвитку підприємництва, торгівлі та відкриття філій транснаціональних корпорацій. Досліджено підприємства прикордонних областей України, інтегровані до міжнародних виробничих мереж. Приділено увагу кластерам як сполучним елементам між дрібними і середніми підприємствами у мережі для співробітництва з міжнародним ринком через горизонтальні зв’язки. 
глобальні ланцюги вартості, прикордонні регіони, кластери, транснаціональні корпорації, інтернаціоналізація підприємницької діяльності 

2018УДК 332:338.435:330.3(477); JEL J31, J26, I32, Q01
Притула Х. М., Пастернак О. І., Винар Н. В. Рівень диференціації умов життя та доходів населення як один з індикаторів сталого розвитку країни. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 4(132). С. 39-44. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.04.044_u.php.

Літер.: 8


У статті здійснено порівняльний аналіз соціально-економічного поступу регіонів України та країни загалом у досягненні цілі Програми сталого розвитку до 2030 року стосовно скорочення нерівності розподілу доходів серед населення. Розглянуто індикатори нерівності розподілу доходів серед населення. Проаналізовано забезпечення доступності послуг соціальної сфери для домогосподарств у розрізі регіонів України. Оцінено проведення політики оплати праці на засадах рівності та справедливості за низкою індикаторів. Здійснено порівняння коефіцієнта концентрації доходів (коефіцієнта Джині), а також середньомісячної заробітної плати в Україні та країнах-членах ЄС. 
сталий розвиток, диференціація доходів, скорочення нерівності, доходи домогосподарств, доступність послуг соціальної сфери УДК 339.97; JEL F55 R11
Цісінська О. Б. Можливості використання інструментів та механізмів Європейського Союзу в рамках транскордонного співробітництва України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 3(131). С. 68-72. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.03.072_u.php.

Літер.: 9


Наведено основні документи в Україні, які впливають на операційний цикл програмування. Показано взаємозв'язок політики, програм, проектів ЄС та України. Представлено основні елементи та структура Стратегічного документу, який має бути затверджений країною. Зазначено ключові елементи, що зазначені в Національній Індикативній програмі. В українсько-польському транскордонному регіоні показано приклад дотримання вимог та норм ЄС у процесі програмування з розробки Стратегій розвитку Підкарпатського воєводства 2020 та розвитку Люблінського воєводства 2014-2020. 
програмування, Стратегічний документ країни, Національна індикативна програма, ЄС, транскордонний регіон УДК 332:(332.1):(339.5); JEL O18, R11
Притула Х. М. Ефективність структурної трансформації економічного середовища прикордонних регіонів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 109-115. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.01.115_u.php.

Літер.: 3


Досліджено особливості трансформації економічного середовища прикордонних регіонів на основі аналізу змін якісних та кількісних характеристик його структурних елементів в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів. Окреслено проблеми та напрями соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів в умовах лібералізації транскордонного руху товарів та послуг, осіб, капіталів між Україною та ЄС. 
прикордонні регіони, структурна трансформація, економічне середовище, державна регіональна політика 

 


Веб-майстер П. Попадюк