Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону

Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону

Завідувач відділу –
Садова Уляна Ярославівна,
доктор економічних наук, професор.

Телефон: (032)297-38-91; 270-64-45

E-mail : socdevel.ird@gmail.com, sad2004@rambler.ru

Відділ створено у 2009 році.

На базі відділу діє філія кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.

Проблематика наукових досліджень

Основні напрямки наукових досліджень відділу:

  • теоретико-методологічні засади розвитку системи наукових знань про людину та суспільство в контексті соціальної економіки та нових парадигм регіону;
  • проблеми відтворення соціально-демографічного, трудового, культурно-освітнього потенціалу регіону в умовах розвитку регіональних ринків;
  • розробка методів та прийомів аналізу та прогнозу явищ та процесів соціально-гуманітарної сфери регіону;
  • побудова моделей регіональної соціальної політики та механізмів її реалізації;
  • медико-демографічні, соціально-трудові, історико-світоглядні, етнокультурні, міграційні аспекти соціального менеджменту у регіоні.

Науково-дослідні теми відділу:

  • Регіональна міграційна політика в умовах поліетнічного середовища
  • Регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи

Склад відділу:

Завідувач відділу д.е.н., професор Садова Уляна Ярославівна

Старший науковий співробітник к.е.н., с.н.с. Бідак Володимир Ярославович

Старший науковий співробітник к.геогр.н., с.н.с. Теслюк Роман Тадейович

Старший науковий співробітник к.е.н. Андрусишин Наталія Іванівна

Старший науковий співробітник к.н.д.у., с.н.с. Біль Мар’яна Михайлівна

Науковий співробітник к.е.н. Левицька Ольга Олександрівна

Молодший науковий співробітник к.е.н. Бачинська Марія Володимирівна

Молодший науковий співробітник к.е.н. Мульска Ольга Петрівна

Провідний інженер Ковальчук Людмила Василівна

Провідний інженер Махонюк Олександр Володимирович

Провідний інженер Бараняк Ігор Євгенович

Докторант, старший науковий співробітник к.е.н. Риндзак Ольга Тадеївна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1 

УДК 338.46:331.55:330.837; JEL O15, R23, O17
Садова У. Я. Інституційне забезпечення функціонування транскордонного ринку міграційних послуг / У. Я. Садова, О. В. Махонюк // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 31-38.
Літер.: 6


Статтю присвячено дослідженню нового явища економіки «ринку міграційних послуг». Запропоновано авторське розуміння цього поняття з використанням сутнісної природи «міграційної послуги». Розглянуто структуру ринку на основі суб’єктно-об’єктного підходу, виділено його головні функції. Проаналізовано стан та особливості формування регіонального транскордонного ринку міграційних послуг, який утворився в умовах позитивного багаторічного досвіду відносин України з Республікою Польща на прикладі Львівської області та Підкарпатського воєводства. Значна увага приділена інституційному забезпеченню ринку міграційних послуг. Досліджено суб’єкти ринку, проведено їх групування за різними ознаками. З’ясовано, що ринок міграційних послуг суттєво впливає на кількісні і якісні характеристики людських ресурсів нашої держави та її демовідтворювальний потенціал. Акцентовано увагу на потребі постійного моніторингу його стану і тенденцій розвитку. 
міграція, міграційна послуга, транскордонний ринок міграційних послуг, інституційний підхід УДК 331.556.42:339.92:332.122.54; JEL J61, R23, R58
Левицька О. О. Міграційний чинник асиметрії розвитку прикордонних регіонів України та Польщі / О. О. Левицька // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 56-65.
Літер.: 15


Досліджено особливості формування українсько-польських відносин у контексті міграції. Увагу зосереджено на головних тенденціях асиметричного розвитку прикордонних регіонів на прикладі Львівської області і Підкарпатського воєводства. Під час порівняльного аналізу виявлено ознаки конвергенції регіонів (за демографічними показниками) і точки асиметрії їх розвитку (за соціально-економічними параметрами), на основі чого сформульовано основні фактори притягання і виштовхування у міграційних процесах прикордоння. Оцінено величину міжрегіональних диспропорцій і підтверджено вплив міждержавної міграції на рівень асиметрії розвитку прикордонних територій, особливо в частині економічних показників(середньомісячних доходів населення і подушного валового регіонального продукту). Розглянуто інтенсивність механічного руху населення в межах Львівського і Підкарпатського регіонів у розрізі видів міграції, виокремлено основні міграційні орієнтації мешканців цих територій. З’ясовано роль і вимоги до політики транскордонного співробітництва у вирішенні проблем асиметрії міжрегіонального розвитку та підвищення соціально-економічного потенціалу прикордонних територій України і Польщі. 
міграція населення, міжрегіональна конвергенція, асиметрія розвитку, прикордонний регіон, транскордонна співпраця УДК 332.1:331.55(477)(430); JEL J61
Бараняк І. Є. Українсько-німецька територіальна міграційна система: сучасний стан і тенденції розвитку / І. Є. Бараняк // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 66-74.


Проведено огляд наявних теоретичних підходів щодо визначення територіальної міграційної системи. З’ясовано основні чинники, що впливають на процес формування міграційних зв’язків між Україною та Німеччиною. Особлива увага приділена історичним передумовам становлення сучасних українсько-німецьких міграційних потоків. На основі офіційних статистичних джерел оцінено зовнішньоторговельні зв’язки між Україною та Німеччиною, масштаби міграційних потоків між двома державами у 2005-2015 рр., чисельність, статево-вікову структуру, територіальний розподіл кількості українців, які офіційно проживають у Німеччині станом на кінець 2015 р. Сформульовано соціально-демографічний профіль пересічного українця-мігранта в Німеччині. Зроблено висновок, що посилення інтенсивності міграційних процесів у їх якісному зрізі між двома країнами може мати позитивні наслідки для України у вигляді нових інвестицій, збільшення товарообігу, трансферу знань. 
міграція, територіальна міграційна система, міжнародна міграція, міграційні зв’язки, структура населення Файл Adobe Reader УДК 314.7.044
Семів Л. К. Освітньо-професійний аспект соціального захисту трудових мігрантів / Л. К. Семів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 1(117). – С. 3-7.

Літер.: 9


Конкретизовано поняття освітньо-професійного захисту трудових мігрантів, враховуючи положення важливих міжнародно-правових актів у сфері трудової міграції. На основі узагальнення відомостей сайту представництва Міжнародної організації міграції в Україні визначено інституційні умови щодо соціального захисту в сфері зайнятості за професією трудових мігрантів та навчання українських освітніх мігрантів в країнах Європи та Азії та охарактеризовано аспекти соціального захисту праці та освіти трудових мігрантів: інформаційний, правовий, контрактний, фінансовий. Здійснено оцінку чинників захисту зайнятості та професії українських трудових мігрантів за кордоном, а також захисту учасників освітньої міграції та академічної мобільності. Зроблено висновок про необхідність забезпечення високого рівня правового, організаційного та соціально-економічного захисту праці та освіти трудових та освітніх мігрантів, а також щодо вирішення дилеми: соціальний захист освітніх мігрантів за кордоном та загроза національній безпеці в частині незворотної втрати людського капіталу української молоді. 
трудові мігранти, академічна мобільність соціальний захист, захист освіти, захист праці, інституційні умови Файл Adobe Reader УДК 314.7:331.5
Мульска О. П. Сучасні концепції праці в умовах посилення міграційних процесів в Україні / О. П. Мульска, М. В. Бачинська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 1(117). – С. 7-11.

Літер.: 6


У статті розглянуто основні новітні концепції праці в умовах посилення міграційних процесів в Україні. Обґрунтовано відмінні риси нової зайнятості мігрантів, серед яких акцентовано увагу на більш низьку в порівнянні із зайнятими на постійній основі працівниками стабільність трудових відносин, нестандартний робочий час та робоче місце, а також обмежений доступ або повна відсутність доступу до соціального захисту, передбаченого чинним законодавством. Проаналізовано коливання рівня нестандартної зайнятості потенційних мігрантів серед населення України у 2004-2013 рр. 
сучасні концепції праці, міграційні процеси, flexicurity, інноваційна економіка, нестандартна зайнятість, трансформація, віртуальна форма зайнятості Файл Adobe Reader УДК 331.338
Семів Л. К. Сучасні проблеми людського капіталу у вимірі трудової міграції та рееміграції / Л. К. Семів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 67-70.

Літер.: 5


Виокремлено нові грані дослідження людського капіталу, породжені впливом глобалізації та євроінтеграції, а саме: трудової міграції та рееміграції; охарактеризовано вплив масштабів трудової міграції та рееміграції на нинішній та майбутній стан людського капіталу та з’ясовано демографічні, соціально-економічні та культурологічні чинники такого впливу; обґрунтовано важливість соціального захисту (захист освіти та професії) та його роль у збереженні та розвитку людського капіталу трудових та освітніх мігрантів; окреслено характерні риси та правове забезпечення процесу рееміграції трудових мігрантів в контексті збереження та розвитку людського капіталу; зроблено висновок про зростання ролі збереження людського капіталу у зв’язку із посиленням впливу на його носіїв глобальних постіндустріальних викликів, реальних небезпек, загроз, які породжені процесами трудової та освітньої міграції за кордон. 
людський капітал, трудова міграція, освітня міграція, рееміграція, соціальний захист, трудовий мігрант 

2015УДК 330.342.146:[338.45:61]:332.1(477)
Садова У. Я. Організація і розвиток системи геріатричної допомоги в Україні: регіональні аспекти / У. Я. Садова, М. В. Бачинська // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – №1(23). – С. 150-162.

Джерел: 8 

Представлено науково-методичні та прикладні засади дослідження системи геріатричної допомоги населенню. Вказано на актуальність розвитку понятійно-термінологічного апарату ринку геріатричних послуг ("організація системи геріатричної допомоги", "геріатрична послуга"), наведено авторський підхід до вивчення проблем формування та територіальної організації мережі об'єктів відповідного профілю. Розглянуто проблеми стану організації геріатричної допомоги в Україні та Львівській області. Виділено регіональні особливості функціонування системи геріатричної допомоги за умов Львівської області. Вказано, що постановка цілей перспективного розвитку мережі об'єктів системи геріатричної допомоги населенню, а також реалізація оперативних завдань державної соціальної політики на регіональному рівні повинні виходити з принципів соціальної відповідальності надання медико-санітарної допомоги населенню похилого віку як сімейними лікарями, так і їх близьким оточенням та родичами. Наголошено на потребі суттєвої ефективізації заходів, пов'язаних з підвищенням рівня довіри населення до служб державної санітарно-побутової допомоги та працівників закладів соціального обслуговування, обізнаності та інформованості людей у правах на одержання геріатричної допомоги, можливостях одержання ширшого асортименту та вищої якості послуг на платній основі тощо. Обгрунтовано передумови реорганізації та розвитку системи геріатричної допомоги в регіонах України. Розроблено методичний підхід для визначення обсягу мінімальної потреби населення регіону на одну особу похилого віку. 
організація системи геріатричної допомоги, геріатрична послуга, особи похилого віку, старіння населення, мінімальна потреба, якість життя Файл Adobe Reader УДК 331.5:330.59:332.1
Садова У. Я. Трансформація регіональної політики зайнятості населення в світлі євроінтеграційних перспектив розвитку України: виклики та альтернативи / У. Я. Садова, Р. Т. Теслюк // Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Львів, 19-20 листопада 2015 р.) / [відп. ред. : О. І. Шаблій] ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – 484 с. – С. 80-84.

Джерел: - 

The development of regional labor markets takes place today against the new challenges of social development, globalization, regional specialization, pricing for the services of skilled workers, scientific: and technological progress. The labor market is extremely deformed, supply and demand in Ukraine. For further development of regional labor markets need to determine the specific model ofsocial policy of human welfare. Current trends in employment in developed countries indicate a departure from its traditional distribution models towards alternative types of employment.
In Ukraine, the past decade has seen a steady reduction in the dynamics of employment and unemployment, and also changes the structure of employment by sector. Modern European integration processes that contribute to the transformation of the employment system, forced to increase the willingness of both workers and labor market institutions to structural reforms in the labor market. Another manifestation of the globalization of the labor market is Ukrainian labor migration, serving as destructive and stimulating factor in regional development.
An important component of employment policy is eliminating vocational qualification retraining, which is associated with the reform of remuneration in general. To assess the real state of the regional labor market is necessary monitoring, analysis and forecasting its development.
To resolve these regional labor markets outlines the following alternatives: 1) the social functions of the state are reduced to the social welfare (now working model); 2) giving the central authorities broad powers in the regulation of national and regional labor markets and employment with emphasis on their effectiveness; 3) partial reallocation of functions of state regulation of the labor market and employment among government, non-governmental and municipal authorities. 
зайнятість, регіональна політика, євроінтеграція, трудова міграція, міграційний капітал, регіональний ринок праці, робітничі кадри УДК [316.353: 314.7]:316.733
Біль М. М. Фактори самоорганізації трудових мігрантів у площині соціокультурологічних наслідків міграції / М. М. Біль // Молодий вчений. – Херсон: Гельветика. – 2015. – №2(1) (17). – С. 92-96.

Джерел: 12 

Досліджено генезис факторів самоорганізації мігрантів у контексті збереження їх етнонаціональної і культурної ідентичності. Охарактеризовано основні причини та об’єднуючі цілі самоорганізації мігрантів. Доведено роль діаспори в плані соціокультурологічного впливу на населення України. Систематизовано головні сфери впливу діаспори, які відображаються через культурно-мистецьку, фінансову та організацій но-управлінську діяльність. Запропоновано концепцію соціокультурологічного впливу української діаспори за внутрішнім та зовнішнім вимірами. 
самоорганізація мігрантів, генезис факторів, соціокультурологічний вплив, діаспора, етнонаціональна і культурна ідентичність УДК 325.14
Риндзак О. Т. Політика інтеграції мігрантів: теоретичний аспект / О. Т. Риндзак // Молодий вчений. – Херсон: Гельветика. – 2015. – №2(3) (17). – С. 29-33.

Джерел: 9 

Запропоновано типізацію моделей політики інтеграції мігрантів за класифікаційною ознакою концепції людини в суспільстві. Так, виділено: ліберальну (людина-незалежний індивід, котрий виступає основним елементом суспільства, а відповідно, й суб'єктом інтеграції), комунітарну (людина як невід'ємна частина спільноти, колективу) й інтеракційну (індивід в системі соціальних зв'язків і відносин) моделі. Зокрема, до комунітарних належать моделі асиміляції, сплаву та мультикультуралізму. Здійснено аналітичний огляд змісту кожної з названих моделей та обґрунтовано, що найбільш прийнятною на сьогоднішній день і перспективною щодо її імплементації в демократичних суспільствах є інтеракційна модель інтеграції. Висвітлено головні риси міграційної політики держав, які досягли найбільшого успіху у вирішенні проблеми інтеграції мігрантів. 
інтеграція, мігранти, політика інтеграції, мультикультуралізм, асиміляція, ліберальна модель, інтеракційна модель 

 


Веб-майстер П. Попадюк