Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону

Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону

В.о. завідувача відділу –
Теслюк Роман Тадейович,
кандидат географічних наук, старший науковий співробітник.

Телефон: (032)297-38-91; 270-64-45

E-mail : socdevel.ird@gmail.com, sad2004@rambler.ru

Відділ створено у 2009 році.

На базі відділу діє філія кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.

Проблематика наукових досліджень

Основні напрямки наукових досліджень відділу:

  • теоретико-методологічні засади розвитку системи наукових знань про людину та суспільство в контексті соціальної економіки та нових парадигм регіону;
  • проблеми відтворення соціально-демографічного, трудового, культурно-освітнього потенціалу регіону в умовах розвитку регіональних ринків;
  • розробка методів та прийомів аналізу та прогнозу явищ та процесів соціально-гуманітарної сфери регіону;
  • побудова моделей регіональної соціальної політики та механізмів її реалізації;
  • медико-демографічні, соціально-трудові, історико-світоглядні, етнокультурні, міграційні аспекти соціального менеджменту у регіоні.

Науково-дослідні теми відділу:

  • Регіональна міграційна політика в умовах поліетнічного середовища
  • Регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи

Склад відділу:

В.о. завідувача відділу к.геогр.н., с.н.с. Теслюк Роман Тадейович

Провідний науковий співробітник д.е.н., професор Семів Любов Казимирівна

Старший науковий співробітник д.е.н., професор Садова Уляна Ярославівна

Старший науковий співробітник к.е.н., с.н.с. Бідак Володимир Ярославович

Старший науковий співробітник к.е.н. Андрусишин Наталія Іванівна

Старший науковий співробітник к.н.д.у., с.н.с. Біль Мар’яна Михайлівна

Старший науковий співробітник к.е.н. Риндзак Ольга Тадеївна

Науковий співробітник к.е.н. Левицька Ольга Олександрівна

Молодший науковий співробітник, вчений секретар відділу к.е.н. Бачинська Марія Володимирівна

Молодший науковий співробітник к.е.н. Мульска Ольга Петрівна

Провідний інженер Ковальчук Людмила Василівна

Провідний інженер Махонюк Олександр Володимирович

Провідний інженер Бараняк Ігор Євгенович

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1 

Файл Adobe Reader УДК 331.338
Семів Л. К. Сучасні проблеми людського капіталу у вимірі трудової міграції та рееміграції / Л. К. Семів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 67-70.

Літер.: 5


Виокремлено нові грані дослідження людського капіталу, породжені впливом глобалізації та євроінтеграції, а саме: трудової міграції та рееміграції; охарактеризовано вплив масштабів трудової міграції та рееміграції на нинішній та майбутній стан людського капіталу та з’ясовано демографічні, соціально-економічні та культурологічні чинники такого впливу; обґрунтовано важливість соціального захисту (захист освіти та професії) та його роль у збереженні та розвитку людського капіталу трудових та освітніх мігрантів; окреслено характерні риси та правове забезпечення процесу рееміграції трудових мігрантів в контексті збереження та розвитку людського капіталу; зроблено висновок про зростання ролі збереження людського капіталу у зв’язку із посиленням впливу на його носіїв глобальних постіндустріальних викликів, реальних небезпек, загроз, які породжені процесами трудової та освітньої міграції за кордон. 
людський капітал, трудова міграція, освітня міграція, рееміграція, соціальний захист, трудовий мігрант 

2015УДК 330.342.146:[338.45:61]:332.1(477)
Садова У. Я. Організація і розвиток системи геріатричної допомоги в Україні: регіональні аспекти / У. Я. Садова, М. В. Бачинська // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – №1(23). – С. 150-162.

Джерел: 8 

Представлено науково-методичні та прикладні засади дослідження системи геріатричної допомоги населенню. Вказано на актуальність розвитку понятійно-термінологічного апарату ринку геріатричних послуг ("організація системи геріатричної допомоги", "геріатрична послуга"), наведено авторський підхід до вивчення проблем формування та територіальної організації мережі об'єктів відповідного профілю. Розглянуто проблеми стану організації геріатричної допомоги в Україні та Львівській області. Виділено регіональні особливості функціонування системи геріатричної допомоги за умов Львівської області. Вказано, що постановка цілей перспективного розвитку мережі об'єктів системи геріатричної допомоги населенню, а також реалізація оперативних завдань державної соціальної політики на регіональному рівні повинні виходити з принципів соціальної відповідальності надання медико-санітарної допомоги населенню похилого віку як сімейними лікарями, так і їх близьким оточенням та родичами. Наголошено на потребі суттєвої ефективізації заходів, пов'язаних з підвищенням рівня довіри населення до служб державної санітарно-побутової допомоги та працівників закладів соціального обслуговування, обізнаності та інформованості людей у правах на одержання геріатричної допомоги, можливостях одержання ширшого асортименту та вищої якості послуг на платній основі тощо. Обгрунтовано передумови реорганізації та розвитку системи геріатричної допомоги в регіонах України. Розроблено методичний підхід для визначення обсягу мінімальної потреби населення регіону на одну особу похилого віку. 
організація системи геріатричної допомоги, геріатрична послуга, особи похилого віку, старіння населення, мінімальна потреба, якість життя Файл Adobe Reader УДК 331.5:330.59:332.1
Садова У. Я. Трансформація регіональної політики зайнятості населення в світлі євроінтеграційних перспектив розвитку України: виклики та альтернативи / У. Я. Садова, Р. Т. Теслюк // Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Львів, 19-20 листопада 2015 р.) / [відп. ред. : О. І. Шаблій] ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – 484 с. – С. 80-84.

Джерел: - 

The development of regional labor markets takes place today against the new challenges of social development, globalization, regional specialization, pricing for the services of skilled workers, scientific: and technological progress. The labor market is extremely deformed, supply and demand in Ukraine. For further development of regional labor markets need to determine the specific model ofsocial policy of human welfare. Current trends in employment in developed countries indicate a departure from its traditional distribution models towards alternative types of employment.
In Ukraine, the past decade has seen a steady reduction in the dynamics of employment and unemployment, and also changes the structure of employment by sector. Modern European integration processes that contribute to the transformation of the employment system, forced to increase the willingness of both workers and labor market institutions to structural reforms in the labor market. Another manifestation of the globalization of the labor market is Ukrainian labor migration, serving as destructive and stimulating factor in regional development.
An important component of employment policy is eliminating vocational qualification retraining, which is associated with the reform of remuneration in general. To assess the real state of the regional labor market is necessary monitoring, analysis and forecasting its development.
To resolve these regional labor markets outlines the following alternatives: 1) the social functions of the state are reduced to the social welfare (now working model); 2) giving the central authorities broad powers in the regulation of national and regional labor markets and employment with emphasis on their effectiveness; 3) partial reallocation of functions of state regulation of the labor market and employment among government, non-governmental and municipal authorities. 
зайнятість, регіональна політика, євроінтеграція, трудова міграція, міграційний капітал, регіональний ринок праці, робітничі кадри УДК [316.353: 314.7]:316.733
Біль М. М. Фактори самоорганізації трудових мігрантів у площині соціокультурологічних наслідків міграції / М. М. Біль // Молодий вчений. – Херсон: Гельветика. – 2015. – №2(1) (17). – С. 92-96.

Джерел: 12 

Досліджено генезис факторів самоорганізації мігрантів у контексті збереження їх етнонаціональної і культурної ідентичності. Охарактеризовано основні причини та об’єднуючі цілі самоорганізації мігрантів. Доведено роль діаспори в плані соціокультурологічного впливу на населення України. Систематизовано головні сфери впливу діаспори, які відображаються через культурно-мистецьку, фінансову та організацій но-управлінську діяльність. Запропоновано концепцію соціокультурологічного впливу української діаспори за внутрішнім та зовнішнім вимірами. 
самоорганізація мігрантів, генезис факторів, соціокультурологічний вплив, діаспора, етнонаціональна і культурна ідентичність УДК 325.14
Риндзак О. Т. Політика інтеграції мігрантів: теоретичний аспект / О. Т. Риндзак // Молодий вчений. – Херсон: Гельветика. – 2015. – №2(3) (17). – С. 29-33.

Джерел: 9 

Запропоновано типізацію моделей політики інтеграції мігрантів за класифікаційною ознакою концепції людини в суспільстві. Так, виділено: ліберальну (людина-незалежний індивід, котрий виступає основним елементом суспільства, а відповідно, й суб'єктом інтеграції), комунітарну (людина як невід'ємна частина спільноти, колективу) й інтеракційну (індивід в системі соціальних зв'язків і відносин) моделі. Зокрема, до комунітарних належать моделі асиміляції, сплаву та мультикультуралізму. Здійснено аналітичний огляд змісту кожної з названих моделей та обґрунтовано, що найбільш прийнятною на сьогоднішній день і перспективною щодо її імплементації в демократичних суспільствах є інтеракційна модель інтеграції. Висвітлено головні риси міграційної політики держав, які досягли найбільшого успіху у вирішенні проблеми інтеграції мігрантів. 
інтеграція, мігранти, політика інтеграції, мультикультуралізм, асиміляція, ліберальна модель, інтеракційна модель УДК 331.55:330.342.146:332.1
Бачинська М. В. Фактори міграційного притягування в контексті соціокульторологічного розвитку регіону / М. В. Бачинська, Г. П. С’єдіна // Молодий вчений. – Херсон: Гельветика. – 2015. – №3(1) (18). – С. 22-26.

Джерел: 11 

Проведено дослідження сучасного стану трудової міграції в Україні основних причин та можливих наслідків цього явища. Розглянуто міграційні потоки у межах України і Львівської області. Проаналізовано фактори впливу на міжнародну трудову міграцію. Визначено фактори міграційного притягування до Львівської області. Досліджено вплив факторів притягування на соціокульторологічний розвиток регіону. 
міграція населення, міграційні потоки, фактори притягання, внутрішньо переміщені особи, соціокульторологічний розвиток, стратегія розвитку Львівської області Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.55:316.422:008:332.1
Семів Л. К. Вплив новітніх явищ освітньої міграції на політику модернізації соціально-культурної сфери регіону / Л. К. Семів // Регіональна економіка. – 2015. – №1(75). – С. 79-86.

Літер.: 15


Розкрито роль новітніх явищ освітньої міграції у формуванні політики модернізації соціально-культурної сфери регіону в розрізі контекстів: ціннісного, свободи руху знань, інтеграційного. Вказано на зростання ролі ціннісного контексту щодо подолання знецінення та збереження інтелектуального капіталу країни, регіону, окремої людини та його впливу на формування інноваційної культури громадян України. Наголошено на необхідності врахування форм реалізації свободи руху знань (академічна мобільність українських студентів, внутрішньо – та міжрегіональна освітня міграція, міжрегіональна освітня міграція із зони АТО та АР Крим, академічна мобільність іноземних студентів) у заходах політики модернізації соціально-культурної сфери регіону. Визначено основні напрями політики модернізації соціально-культурної сфери регіону, формування та реалізація якої зумовлені особливостями інтеграції освітніх мігрантів у місцеву культуру та середовище. 
модернізація, політика модернізації соціально-культурної сфери, регіон, освітня міграція, ціннісний підхід, свобода руху знань, інтеграція Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.7:330.342.146:338.46(477)
Садова У. Я. Рееміграція як механізм соціальної політики у справах внутрішньо переміщених осіб в Україні / У. Я. Садова, Р. Р. Рісна // Регіональна економіка. – 2015. – №2(76). – С. 55-64.

Літер.: 18


Здійснено огляд історичних передумов становлення понятійно-термінологічного апарату дослідження процесів рееміграції. Наведено аргументи доцільності використання в соціоекономічному та геопросторовому аналізі міграцій поняття «регургітація», а також концепції «мотиваційного кола» міграційної поведінки населення. Вказано на загальні й специфічні риси застосування рееміграційних механізмів у стратегіях соціально-економічного розвитку територій різного міжнародного, державного й управлінського статусу. Акцентовано увагу на проблемах рееміграційних настроїв населення України та можливостей територіальних рухів внутрішньо переміщених осіб. На основі спеціального соціологічного обстеження запропоновано заходи до державної соціальної політики у справах внутрішньо переміщених осіб в Україні. 
мігрант, рееміграція, мотиваційне коло векторів міграційної поведінки, регургітація, соціальна політика, регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.55:332.1
Риндзак О. Т. Міграційний потенціал незайнятого населення в системі євроінтеграційних перетворень регіональних ринків праці України (на прикладі м. Львова) / О. Т. Риндзак // Регіональна економіка. – 2015. – №2(76). – С. 83-89.


Удосконалено окремі теоретичні аспекти дослідження міграційних процесів. Зокрема, запропоновано авторське визначення поняття міграційного потенціалу та виокремлено його основні складові; уточнено поняття міграційної установки і міграційної готовності. На цій основі розроблено схему аналізу міграційного потенціалу населення, яка може застосовуватись як на рівні підприємства, установи, так і на регіональному та національному рівнях. За даними соціологічного опитування незайнятого населення міста Львова вивчено міграційний досвід респондентів і з’ясовано основні причини міграції (низький рівень оплати праці, відсутність роботи та бажання забезпечити гідний рівень життя своїм дітям). Результати дослідження засвідчили високий міграційний потенціал незайнятого населення міста Львова. Зокрема, майже половина безробітних осіб, котрі звертаються за допомогою до центру зайнятості, схильні до міграції за кордон, а кожен десятий з них має чіткі плани щодо працевлаштування за кордоном у найближчому майбутньому. Для осіб, котрі хотіли б виїхати на тривалий термін чи постійне місце проживання за кордон, основними країнами «притягування» є: США, Канада, Німеччина. Країною тимчасових заробітків респонденти, як правило, обирали Польщу. 
міграція, міграційний потенціал, міграційні установки, безробітні, працевлаштування Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Садова У. Я. Бізнес-знання, що міняють світ / У. Я. Садова, О. С. Гринькевич, Н. О. Зайшла // Регіональна економіка. – 2015. – №3(77). – С. 140-142.

 


Веб-майстер П. Попадюк