Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону

Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону

Завідувач відділу –
Садова Уляна Ярославівна,
доктор економічних наук, професор.

Телефон: (032)297-38-91; 270-64-45

E-mail : socdevel.ird@gmail.com, sad2004@rambler.ru

Відділ створено у 2009 році.

На базі відділу діє філія кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.

Проблематика наукових досліджень

Основні напрямки наукових досліджень відділу:

  • теоретико-методологічні засади розвитку системи наукових знань про людину та суспільство в контексті соціальної економіки та нових парадигм регіону;
  • проблеми відтворення соціально-демографічного, трудового, культурно-освітнього потенціалу регіону в умовах розвитку регіональних ринків;
  • розробка методів та прийомів аналізу та прогнозу явищ та процесів соціально-гуманітарної сфери регіону;
  • побудова моделей регіональної соціальної політики та механізмів її реалізації;
  • медико-демографічні, соціально-трудові, історико-світоглядні, етнокультурні, міграційні аспекти соціального менеджменту у регіоні.

Науково-дослідні теми відділу:

  • Регіональна міграційна політика в умовах поліетнічного середовища
  • Регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи

Склад відділу:

Завідувач відділу д.е.н., професор Садова Уляна Ярославівна

Старший науковий співробітник к.е.н., с.н.с. Бідак Володимир Ярославович

Старший науковий співробітник к.геогр.н., с.н.с. Теслюк Роман Тадейович

Старший науковий співробітник к.е.н. Андрусишин Наталія Іванівна

Старший науковий співробітник к.н.д.у., с.н.с. Біль Мар’яна Михайлівна

Науковий співробітник к.е.н. Левицька Ольга Олександрівна

Молодший науковий співробітник к.е.н. Бачинська Марія Володимирівна

Молодший науковий співробітник к.е.н. Мульска Ольга Петрівна

Провідний інженер Ковальчук Людмила Василівна

Провідний інженер Махонюк Олександр Володимирович

Провідний інженер Бараняк Ігор Євгенович

Докторант, старший науковий співробітник к.е.н. Риндзак Ольга Тадеївна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1 

УДК 331.55:330.342.146:332.1
Бачинська М. В. Фактори міграційного притягування в контексті соціокульторологічного розвитку регіону / М. В. Бачинська, Г. П. С’єдіна // Молодий вчений. – Херсон: Гельветика. – 2015. – №3(1) (18). – С. 22-26.

Джерел: 11 

Проведено дослідження сучасного стану трудової міграції в Україні основних причин та можливих наслідків цього явища. Розглянуто міграційні потоки у межах України і Львівської області. Проаналізовано фактори впливу на міжнародну трудову міграцію. Визначено фактори міграційного притягування до Львівської області. Досліджено вплив факторів притягування на соціокульторологічний розвиток регіону. 
міграція населення, міграційні потоки, фактори притягання, внутрішньо переміщені особи, соціокульторологічний розвиток, стратегія розвитку Львівської області Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.55:316.422:008:332.1
Семів Л. К. Вплив новітніх явищ освітньої міграції на політику модернізації соціально-культурної сфери регіону / Л. К. Семів // Регіональна економіка. – 2015. – №1(75). – С. 79-86.

Літер.: 15


Розкрито роль новітніх явищ освітньої міграції у формуванні політики модернізації соціально-культурної сфери регіону в розрізі контекстів: ціннісного, свободи руху знань, інтеграційного. Вказано на зростання ролі ціннісного контексту щодо подолання знецінення та збереження інтелектуального капіталу країни, регіону, окремої людини та його впливу на формування інноваційної культури громадян України. Наголошено на необхідності врахування форм реалізації свободи руху знань (академічна мобільність українських студентів, внутрішньо – та міжрегіональна освітня міграція, міжрегіональна освітня міграція із зони АТО та АР Крим, академічна мобільність іноземних студентів) у заходах політики модернізації соціально-культурної сфери регіону. Визначено основні напрями політики модернізації соціально-культурної сфери регіону, формування та реалізація якої зумовлені особливостями інтеграції освітніх мігрантів у місцеву культуру та середовище. 
модернізація, політика модернізації соціально-культурної сфери, регіон, освітня міграція, ціннісний підхід, свобода руху знань, інтеграція Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.7:330.342.146:338.46(477)
Садова У. Я. Рееміграція як механізм соціальної політики у справах внутрішньо переміщених осіб в Україні / У. Я. Садова, Р. Р. Рісна // Регіональна економіка. – 2015. – №2(76). – С. 55-64.

Літер.: 18


Здійснено огляд історичних передумов становлення понятійно-термінологічного апарату дослідження процесів рееміграції. Наведено аргументи доцільності використання в соціоекономічному та геопросторовому аналізі міграцій поняття «регургітація», а також концепції «мотиваційного кола» міграційної поведінки населення. Вказано на загальні й специфічні риси застосування рееміграційних механізмів у стратегіях соціально-економічного розвитку територій різного міжнародного, державного й управлінського статусу. Акцентовано увагу на проблемах рееміграційних настроїв населення України та можливостей територіальних рухів внутрішньо переміщених осіб. На основі спеціального соціологічного обстеження запропоновано заходи до державної соціальної політики у справах внутрішньо переміщених осіб в Україні. 
мігрант, рееміграція, мотиваційне коло векторів міграційної поведінки, регургітація, соціальна політика, регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.55:332.1
Риндзак О. Т. Міграційний потенціал незайнятого населення в системі євроінтеграційних перетворень регіональних ринків праці України (на прикладі м. Львова) / О. Т. Риндзак // Регіональна економіка. – 2015. – №2(76). – С. 83-89.


Удосконалено окремі теоретичні аспекти дослідження міграційних процесів. Зокрема, запропоновано авторське визначення поняття міграційного потенціалу та виокремлено його основні складові; уточнено поняття міграційної установки і міграційної готовності. На цій основі розроблено схему аналізу міграційного потенціалу населення, яка може застосовуватись як на рівні підприємства, установи, так і на регіональному та національному рівнях. За даними соціологічного опитування незайнятого населення міста Львова вивчено міграційний досвід респондентів і з’ясовано основні причини міграції (низький рівень оплати праці, відсутність роботи та бажання забезпечити гідний рівень життя своїм дітям). Результати дослідження засвідчили високий міграційний потенціал незайнятого населення міста Львова. Зокрема, майже половина безробітних осіб, котрі звертаються за допомогою до центру зайнятості, схильні до міграції за кордон, а кожен десятий з них має чіткі плани щодо працевлаштування за кордоном у найближчому майбутньому. Для осіб, котрі хотіли б виїхати на тривалий термін чи постійне місце проживання за кордон, основними країнами «притягування» є: США, Канада, Німеччина. Країною тимчасових заробітків респонденти, як правило, обирали Польщу. 
міграція, міграційний потенціал, міграційні установки, безробітні, працевлаштування Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Садова У. Я. Бізнес-знання, що міняють світ / У. Я. Садова, О. С. Гринькевич, Н. О. Зайшла // Регіональна економіка. – 2015. – №3(77). – С. 140-142.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Теслюк Р. Т. Міграція у кризових умовах: українсько-польський контекст / Р. Т. Теслюк, М. М. Біль // Регіональна економіка. – 2015. – №3(77). – С. 143-145.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Садова У. Я. Як збудувати сильну Європу. Стратегії для майбутнього: за підсумками участі у роботі XXV Економічного форуму / У. Я. Садова // Регіональна економіка. – 2015. – №3(77). – С. 146-147.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.5:331.105.24(477.83)
Андрусишин Н. І. Трансформація ринку праці робітничих кадрів (за результатами моніторингу ринкоутворюючих підприємств Львівщини) / Н. І. Андрусишин // Регіональна економіка. – 2015. – №4(78). – С. 51-58.

Літер.: 2


Наведено результати анкетних обстежень ринкоутворюючих підприємств Львівщини на предмет наявності та додаткової потреби робітничих кадрів. За період 2006-2015 рр. виявлено значні зміни у: структурі роботодавців, професійно-кваліфікаційній структурі зайнятих, рівні та структурі додаткової потреби робітників. З’ясовано, що серед суб’єктів, які задекларували потребу в робітничих кадрах, суттєво збільшилась частка підприємств приватної форми власності, які на сьогодні репрезентують 80% регіонального ринку праці. Акцентовано увагу на змінах у структурі фактично зайнятих і додаткової потреби у робітничих кадрах. Виявлено падіння оптимістичних очікувань роботодавців щодо: розвитку виробництва, зростання його обсягів, збільшення попиту на робітничі кадри. Вказано, що позитивні зміни очікуються за умови ефективної реалізації державної політики України у сфері євроінтеграції економіки. 
трансформація ринку праці, робітничі кадри, професійно-кваліфікаційна структура, додаткова потреба у робітничих кадрах 

2014Bil M. Transformacja mobilnosci przestrzennej w warunkach gospodarki informacyjnej [Трансформація просторової мобільності в умовах інформаційної економіки] / M. Bil // W kierunku gospodarki elektronicznej – wyzwania, narzedzia, dobre praktyki. Tom 3. Doswiadczenia we wdrazaniu innowacyjnych rozwiazan w krajach Europy Wschodniej ; red. nauk. A. Prokopiuk ; Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Bialymstoku, Bialystok, 2014. – 155 s. – S. 138-145.УДК 314.743:316.47
Риндзак О. Т. Актуальні проблеми розвитку соціального капіталу мігрантів / О. Т. Риндзак, О. В. Махонюк // Ефективна економіка / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – 2014. – №5. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3060

Джерел: 3 

Розвинуто теоретичні основи дослідження соціального капіталу мігрантів. За результатами авторського експертного опитування охарактеризовано окремі аспекти розвитку соціального капіталу українських мігрантів. Зокрема, встановлено високий рівень збереження соціальних контактів з батьківщиною та труднощі у налагодженні нових зв’язків у країні перебування. Визначено бажані напрямки діяльності осередків українських емігрантів та виявлено основні перешкоди, пов’язані з їх організацією. Крім того, досліджено рееміграційні настрої опитаних, їх наміри щодо започаткування власної справи та вкладання коштів в Україні. З’ясовано сприятливі для рееміграції чинники, а також проблеми, які виникають у процесі економічної співпраці емігрантів з українськими партнерами. На основі результатів експертного дослідження виявлено головні напрямки вдосконалення соціально-економічної політики України. 
соціальний капітал, мігрант, соціальні контакти, осередки емігрантів, накопичення соціального капіталу 

 


Веб-майстер П. Попадюк