Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ регіональної економічної політики

Завідувач відділу -
Шульц Світлана Леонідівна,
доктор економічних наук, професор.

Тел. (032) 270-7089

E-mail: swetshul@i.ua

 

Рік утворення – 2009

У структурі відділу діє один сектор: просторового розвитку.

 

Проблематика наукових досліджень

Напрямки наукової діяльності

  • Теоретичні та прикладні аспекти формування та реалізації регіональної економічної політики в умовах інституційних трансформацій та розвитку інтеграційних процесів.
  • Розробка механізмів, методів та інструментів управління регіональним розвитком.
  • Аналіз і оцінка економічного потенціалу регіонів та обґрунтування механізмів подолання структурних диспропорцій у їх розвитку.
  • Дослідження особливостей інноваційної діяльності в регіонах та визначення напрямів її активізації.
  • Розробка програмних документів регіонального розвитку та стратегій соціально-економічного розвитку регіонів.

 

Науково-дослідні теми

  • Розробка нової моделі районування економічного  простору України (2009-2010 рр.).
  • Модернізація промислового потенціалу карпатського регіону (2011-2012 рр.).
  • Формування та реалізація регіональної структурної політики в умовах модернізації національної економіки (2013-2015 рр.).

 

Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Шульц Світлана Леонідівна

провідний науковий співробітник доктор економічних наук, професор Вовканич Степан Йосипович

провідний науковий співробітник доктор географічних наук, професор Писаренко Світлана Марківна

вчений секретар кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Демченко Володимир Васильович

старший науковий співробітник доктор економічних наук, старший науковий співробітник Максимчук Максим Віталійович

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Луцків Олена Миколаївна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Габрель Марта Степанівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Попадинець Назарій Миколайович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Карп’як (Гусєва) Марія Олександрівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Назаркевич Оксана Богданівна

головний економіст Гнатюк Ірина Ростиславівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.5:330.341.1/.4(477)
Писаренко С. М. Інноваційна складова структурної трансформації національної економіки / С. М. Писаренко // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 7-15.

Літер.: 17


Розглядається існування об’єктивної необхідності проведення структурної трансформації національної економіки України на інноваційній основі. Висвітлюються результати аналізу сучасного стану її промисловості, який визначається значним відставанням розвитку науково–технічної сфери, конкурентоспроможності від розвинених країн світу. Структурна трансформація, проведена на інноваційній основі у відповідності до існуючих конкурентних переваг країни, буде сприяти зміні структури, обсягів експорту промисловості і відповідно підвищенню конкурентоспроможності національної економіки на внутрішньому і світовому ринках. 
інновація, конкурентоспроможність, кластер, національна економіка, структурна трансформація, інноваційна інфраструктура Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.1:745.9
Максимчук М. В. Регіональний інституціоналізм: пошуки концептуальних засад / М. В. Максимчук // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 16-22.

Літер.: 18


На основі використання наукових джерел досліджується проблематика можливості використання інституційного підходу в регіональних дослідженнях. Аналізується використання поняття регіонального інституціоналізму. Подаються можливі напрями побудови концептуальної моделі використання інституційного інструментарію в регіональних дослідженнях, а також окреслюються можливості їх використання в практиці структурування господарської діяльності, зокрема реконцептуалізація регіональної політики. 
інститут, інституціоналізм, регіон, регіональна економіка, регіональні дослідження, діяльність, діяльнісний підхід, суб’єкт-орієнтований підхід, реконцептуалізація Вовканич С. Й. Соціогуманістична парадигма буття – матриця національної ідеї України XXI сторіччя / С. Й. Вовканич // Соціогуманітарні проблеми людини : вісник / Національна академія наук України, Західний науковий центр, Інститут соціогуманітарних проблем людини. – 2012. – №7-8. – С. 2-27.Vovkanych S. Can We Survive without the National Idea? [Чи можемо ми вижити без національної ідеї?] / S. Vovkanych // The Ukrainian Quarterty. – 2012. – 3-4 Spring-Winter. – С. 47-58.Вовканич С. Й. Інтелектуальна міграція населення у контексті соціогуманістичної парадигми української національної ідеї / С. Й. Вовканич, В. Я. Бідак, О. О. Левицька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2012. – Вип. 4(96). Модернізація економічного розвитку регіону. – 448 с. – С. 241-249.

2011Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Луцків О. М. Українська національна ідея як духовно-інтелектуальний код соборності народу: етнічний, інтеграційний та цивілізаційний вектори / О. М. Луцків, Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 209-211.Вовканич С. Й. Модернізація економіки як творення суспільного коду єдності України / С. Й. Вовканич, С. Л. Шульц // Социальная экономика : науч. журн. / Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Национальная академия наук Украины. – 2011. – №2. – С. 21-43.

2010Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Шульц С. Л. Еволюція парадигми районування та її модернізація в умовах реформування просторово-інституційної структури економіки України / С. Л. Шульц, М. В. Максимчук, І. З. Сторонянська // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 20-28. 

Досліджено еволюцію підходів до районування економічного простору України та доведено необхідність його модернізації з огляду на розвиток інноваційних видів економічної діяльності, появу нових організаційних форм підприємницької діяльності, посилення просторової конкуренції та вплив глобалізаційних процесів. Запропоновано нову ідеологію районування, суть якої полягає у переході від територіально-виробничого підходу, основою якого є енерговиробничі цикли, до мережевого, який ґрунтується на структуруванні економічного простору на засадах кластеризації економіки. Проведено компаративний аналіз класичної та нової парадигм економічного районування. Обґрунтовано необхідність реалізації потенціалу міжрегіональних інтеграційних взаємодій регіонів України та формування нових конкурентних на міжнародному рівні економічних районів. 
районування, просторово-інституційна структура економіки, класична парадигма районування, нова парадигма районування, економічний район Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Вовканич С. Й. Соборність чи федеративність? / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 251-254.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Шульц С. Л. Економічний простір України: регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій / С. Л. Шульц, М. В. Максимчук // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 191-196.

 


Веб-майстер П. Попадюк