Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ регіональної економічної політики

Завідувач відділу -
Шульц Світлана Леонідівна,
доктор економічних наук, професор.

Тел. (032) 270-7089

E-mail: swetshul@i.ua

 

Рік утворення – 2009

У структурі відділу діє один сектор: просторового розвитку.

 

Проблематика наукових досліджень

Напрямки наукової діяльності

  • Теоретичні та прикладні аспекти формування та реалізації регіональної економічної політики в умовах інституційних трансформацій та розвитку інтеграційних процесів.
  • Розробка механізмів, методів та інструментів управління регіональним розвитком.
  • Аналіз і оцінка економічного потенціалу регіонів та обґрунтування механізмів подолання структурних диспропорцій у їх розвитку.
  • Дослідження особливостей інноваційної діяльності в регіонах та визначення напрямів її активізації.
  • Розробка програмних документів регіонального розвитку та стратегій соціально-економічного розвитку регіонів.

 

Науково-дослідні теми

  • Розробка нової моделі районування економічного  простору України (2009-2010 рр.).
  • Модернізація промислового потенціалу карпатського регіону (2011-2012 рр.).
  • Формування та реалізація регіональної структурної політики в умовах модернізації національної економіки (2013-2015 рр.).

 

Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Шульц Світлана Леонідівна

провідний науковий співробітник доктор економічних наук, професор Вовканич Степан Йосипович

провідний науковий співробітник доктор географічних наук, професор Писаренко Світлана Марківна

вчений секретар кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Демченко Володимир Васильович

старший науковий співробітник доктор економічних наук, старший науковий співробітник Максимчук Максим Віталійович

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Луцків Олена Миколаївна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Габрель Марта Степанівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Попадинець Назарій Миколайович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Карп’як (Гусєва) Марія Олександрівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Назаркевич Оксана Богданівна

головний економіст Гнатюк Ірина Ростиславівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1

2017Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.13:330.123.4:332.122; JEL L10, L11, L51, L81
Попадинець Н. М. Регіональний ринок споживчих товарів: сутність і засадничі положення функціонування / Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2017. – №1(83). – С. 17-22.

Літер.: 10


Досліджено відмінності між поняттями «споживчий ринок» і «ринок споживчих товарів». Установлено суть поняття «регіональний ринок споживчих товарів». Визначено, що функціонування та розвиток регіонального ринку споживчих товарів має спиратися на певну систему завдань, функцій і методологічних принципів, що відображають основні його закономірності. З’ясовано, що метою функціонування ринку споживчих товарів є задоволення потреб різних соціальних верств населення необхідними товарами споживання відповідно до їх купівельної спроможності. Узагальнено основні характеристики регіонального ринку споживчих товарів. Встановлено, що насиченість і ємність ринку споживчих товарів залежить від ефективності соціально-економічної діяльності в регіоні, тобто чим вона вища, тим, як правило, більше виробляється товарів, вища заробітна плата і кінцеве споживання. Запропоновано напрями розвитку та організації регіонального ринку споживчих товарів. 
регіональний ринок споживчих товарів, споживання, споживчий ринок, товар, ціна УДК 330.341:332.133.6:168.4:005.591.3(1-24)
Пастернак О. І. Креативні екосистеми у стратегічній перспективі соціально-економічного розвитку територіальних громад / О. І. Пастернак, М. О. Карп’як // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України". Львів, 2017. Вип. 6(128). С. 20-23.

Літер.: 6


У статті досліджено сутність креативних екосистем, визначено чинники їх формування в Україні і у світі, здійснено аналіз їх розвитку на базі територіальних громад України та світу, а також обґрунтовано роль креативних екосистем у стратегічній перспективі соціально-економічного розвитку територіальних громад. Виявлено напрями стимулювання розвитку креативних екосистем та загалом культурних креативних індустрій в Україні та їх значення для соціально-економічного розвитку територіальних громад. 
креативні екосистеми, креативні індустрії, креативні простори, регіональний розвиток, креативне підприємництво УДК 330.101.54:339.942:339.544-048.93(1-04)
Притула Х. М. Особливості формування тіньового сектору в економіці прикордонних регіонів / Х. М. Притула, Я. Я. Калат, Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України". Львів, 2017. Вип. 6(128). С. 72-77.

Літер.: 15


У статті окреслено тенденції соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів в умовах лібералізації ринків товарів і послуг, праці, капіталу тощо. Розкрито основні виклики, які постали перед прикордонними територіями в умовах нестабільного економічного зростання. Наведено результати експертного опитування представників органів місцевого самоврядування щодо причин і рівня тінізації економіки прикордонних територій. Досліджено вплив прикордонної торгівлі на тінізацію господарської діяльності у прикордонні. Запропоновано напрями детінізації економіки прикордонних регіонів. 
прикордонні регіони, тіньовий сектор, прикордонна торгівля, євроінтеграційні процеси Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.1.001.12:061.1; JEL F29, O38
Луцків О. М. Програмно-стратегічне забезпечення реалізації інноваційної політики ЄС / О. М. Луцків // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 132-141.


Розглянуто стратегічно-програмний інструментарій формування та реалізації інноваційної політики ЄС. Визначено стратегічні пріоритети інноваційного розвитку ЄС. Розглянуто стан і тенденції інноваційному розвитку ЄС. Проаналізовано Стратегії та Програми підтримки інноваційного розвитку в ЄС, виокремлено їх основні пріоритети та шляхи реалізації. Узагальнено й систематизовано європейський досвід регулювання інноваційної діяльності та досліджено основні напрями підтримки реалізації інноваційних процесів у ЄС. Проаналізовано найбільш дієві інструменти стимулювання інноваційної діяльності в ЄС. Виокремлено основні переваги 8-ої Рамкової програми, порівняно з попередніми. Здійснено аналіз фінансового забезпечення реалізації програми «Горизонт-2020». Проаналізовано особливості реалізації інноваційної політики в деяких країнах-членах ЄС. Визначено напрями вдосконалення української інноваційної політики з урахуванням європейського досвіду. 
інноваційна політика, стратегії, програмне забезпечення, програмні документи, інноваційна діяльність, інноваційні процеси Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.46:61]:35.072.1; JEL H51, I18, I19
Шульц С. Л. Організаційно-інституційні особливості реформування системи охорони здоров'я в Україні в умовах децентралізації / С. Л. Шульц, М. О. Карп’як // Регіональна економіка. – 2017. – №3(85). – С. 108-115.

Літер.: 6


Висвітлено організаційні засади реформування системи охорони здоров'я в Україні в умовах адміністративно-фінансової та секторальної децентралізації. Досліджено питання оптимізації мережі медичних закладів, доступності та якості медичних послуг, а також механізму фінансування медицини в нових умовах функціонування системи охорони здоров'я в Україні. Проаналізовано сучасний стан функціонування системи охорони здоров'я в Україні, розглянуто особливості організації мережі медичної інфраструктури, зокрема на різних рівнях надання медичної допомоги, а також висвітлено основні проблеми надання медичних послуг в умовах наявної системи охорони здоров'я. Відтак у контексті зазначеного виявлено організаційно-інституційні особливості здійснення реформування системи охорони здоров'я в Україні, означено фундамент нормативно-правового забезпечення для його впровадження та основні напрями реалізації реформ. Висвітлено основні проблеми реформування медичної галузі в умовах децентралізації, а також можливі шляхи покращення медичного забезпечення населення в Україні. 
децентралізація, реформа системи охорони здоров'я, медична інфраструктура, госпітальний округ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 354.327.008, JEL I38, M14, Z10
Попадинець Н. М. Напрями реформування сфери культури в умовах секторальної децентралізації / Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2017. – №3(85). – С. 116-122.

Літер.: 8


Висвітлено організаційні засади функціонування сфери культури в умовах секторальної децентралізації Визначено мережу сфери культури (бібліотеки і клубні заклади) в регіональному розрізі в сільській і міській місцевості. Встановлено рівень забезпеченості клубними закладами та бібліотеками міських і сільських територій. З’ясовано основні проблеми та ризики децентралізації сфери культури. Охарактеризовано основні причини низького залучення приватних джерел фінансування у розвиток сфери культури. Виділено основні недержавні джерела фінансування сфери культури на місцевому та державному рівні. Запропоновано основні напрями реформування сфери культури в умовах секторальної децентралізації. 
джерела фінансування, заклади культури, об’єднані територіальні громади, секторальна децентралізація, сфера культури УДК 338.2:332.1
Попадинець Н. М. Роль стратегічного планування в економічному розвитку регіону / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України". Львів, 2017. Вип. 6(128). С. 16-19.

Літер.: 11


Проаналізовано основні проблеми процесів стратегічного планування розвитку регіону. Досліджено чинники стратегічного планування регіонального розвитку на прикладі зарубіжного досвіду. Визначено принципи стратегічного планування в економічному розвитку регіону. Виокремлено основні етапи стратегічного планування. 
регіон, стратегічне планування, індикатори реалізації стратегій, інструменти стратегічного планування УДК 336.143:338.24.021.8:339.92(477+4-672ЄС)
Карп’як М. О. Секторальна бюджетна підтримка як ключовий механізм співпраці України з Європейським Союзом в умовах сучасних реформ / М. О. Карп’як // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України". Львів, 2017. Вип. 6(128). С. 169-173.

Літер.: 5


У статті розглянуто механізм секторальної бюджетної підтримки ЄС, визначено його сутність, структурні елементи, конкурентні переваги, а також законодавче підґрунтя для його функціонування в Україні в умовах сучасних реформ. Крім цього, досліджено статистику секторальної бюджетної підтримки в Україні та її фінансові складові. Визначено проблемні місця та можливості вдосконалення функціонування механізму секторальної бюджетної підтримки в Україні в умовах реформ. 
секторальна бюджетна підтримка, механізм, співробітництво, державна політика, фінансова допомога ЄС 

2016Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Вовканич С. Й. Оберігав Карпати, творив державність і ноосферу наближав / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2016. – №3(81). – С. 172-176. 

Українська нація, наукова спільнота зазнала важкої втрати, коли 14 серпня на 86 році життя перестало битися серце Михайла Андрійовича Голубця – видатного вченого з геоботаніки, екології, геосоціосистемології, середовищезнавства, охорони Українських Карпат, академіка Національної академії наук України, Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки. УДК 339.3:[338.45:620.9](477)
Popadynets N. M. Development of the market of solid biofuel in Ukraine under current conditions [Розвиток внутрішнього ринку твердого біопалива України в сучасних умовах] / N. M. Popadynets, Yu. V. Maksymiv // Economic Annals-XXI [Економічний часопис-ХХІ]. – 2016. – №159 (5-6). – С. 93-96. – Режим доступу : http://soskin.info/ea/

Джерел: 14 

Проаналізовано внутрішній ринок твердого біопалива за товарними групами (паливні брикети та гранули з деревини) та групами споживачів (домогосподарства та підприємства). Доведено, що для зміцнення енергетичної безпеки України необхідно розвивати вітчизняне виробництво твердого біопалива, яке має бути спрямоване на забезпечення внутрішнього ринку, а не на експорт. Окреслено заходи державної політики, які здатні стимулювати наявний потенціал деревообробних і сільськогосподарських підприємств для виробництва твердого біопалива та попит на цю продукції серед споживачів. 
альтернативні джерела енергії; брикети; внутрішній ринок; гранули; енергетична безпека; енергозабезпечення; тверде біопаливо 

 


Веб-майстер П. Попадюк