Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ регіональної економічної політики

Завідувач відділу -
Шульц Світлана Леонідівна,
доктор економічних наук, професор.

Тел. (032) 270-7089

E-mail: swetshul@i.ua

 

Рік утворення – 2009

У структурі відділу діє один сектор: просторового розвитку.

 

Проблематика наукових досліджень

Напрямки наукової діяльності

  • Теоретичні та прикладні аспекти формування та реалізації регіональної економічної політики в умовах інституційних трансформацій та розвитку інтеграційних процесів.
  • Розробка механізмів, методів та інструментів управління регіональним розвитком.
  • Аналіз і оцінка економічного потенціалу регіонів та обґрунтування механізмів подолання структурних диспропорцій у їх розвитку.
  • Дослідження особливостей інноваційної діяльності в регіонах та визначення напрямів її активізації.
  • Розробка програмних документів регіонального розвитку та стратегій соціально-економічного розвитку регіонів.

 

Науково-дослідні теми

  • Розробка нової моделі районування економічного  простору України (2009-2010 рр.).
  • Модернізація промислового потенціалу карпатського регіону (2011-2012 рр.).
  • Формування та реалізація регіональної структурної політики в умовах модернізації національної економіки (2013-2015 рр.).

 

Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Шульц Світлана Леонідівна

провідний науковий співробітник доктор економічних наук, професор Мокій Анатолій Іванович

вчений секретар кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Демченко Володимир Васильович

провідний науковий співробітник доктор економічних наук, старший науковий співробітник Максимчук Максим Віталійович

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Луцків Олена Миколаївна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Габрель Марта Степанівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Попадинець Назарій Миколайович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Карп’як (Гусєва) Марія Олександрівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Назаркевич Оксана Богданівна

науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Лисяк Наталя Михайлівна

головний економіст Гнатюк Ірина Ростиславівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1

2019УДК 330.15:352/354:338.244.47(477); JEL O13, O18, R58
Попадинець Н. М., Патицька Х. О., Лещух І. В. Сучасні проблеми використання природно-ресурсного потенціалу територіальних громад в Україні в умовах децентралізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 3(137). С. 3-9. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-3-1.

Літер.: 17


Систематизовано наукові підходи до класифікації природно-ресурсного потенціалу територіальної громади та розкрито його сутність. Сформовано структуру природно-ресурсного потенціалу територіальних громад. Визначено основні проблеми використання природно-ресурсного потенціалу територіальних громад. Охарактеризовано концептуально-структурну модель природно-ресурсного потенціалу територіальної громади. Досліджено основні аспекти формування сучасного фінансово-економічного механізму капіталізації природних ресурсів громади. Встановлено, що природно-ресурсний потенціал територіальних громад дає можливість покращити рівень фінансової спроможності громади шляхом наповнення місцевих бюджетів через розвиток відповідних територій. Запропоновано підходи до покращення ефективності використання природних ресурсів територіальними громадами в умовах децентралізації влади в Україні. 
децентралізація влади, природно-ресурсний потенціал, територіальні громади, фінансово-економічний механізм капіталізації, місцеві бюджети УДК 332.135:339.137:334.722; JEL M21, O18, R58
Шульц С. Л., Кіт Л. З. Конкурентні переваги міжрегіонального економічного співробітництва у розвитку підприємницьких мереж. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 1(135). С. 29-32. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-1-6.

Літер.: 8


Обґрунтовано актуальність дослідження мережевих підприємницьких структур. Акцентовано увагу на ролі мережевих бізнес-структур у розвитку міжрегіонального економічного співробітництва. Проведено аналіз динаміки розвитку найбільших аптечних мереж і міжрегіональний розподіл їхніх торгових точок, організаційних і просторових аспектів їх функціонування та мережевих взаємозв’язків у контексті оцінювання рівня централізації, однорідності структури та рівня відкритості. Сформульовано конкурентні переваги підприємницьких мереж, які сприятимуть розвитку міжрегіональних економічних зв’язків. 
міжрегіональне співробітництво, мережеві бізнес-структури, аптечні мережі, синергетичний потенціал 

2018УДК 339.134:338.439(477.83); JEL C49, Q18
Тесля Д. В. Факторний аналіз споживчого потенціалу регіонального ринку продукції харчової промисловості Львівської області. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 6(134). С. 81-84. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.06.084_u.

Літер.: 7


Обґрунтовано актуальність дослідження особливостей формування ринкового потенціалу регіонального ринку продукції харчової промисловості. Відзначено, що підприємства харчової промисловості відіграють важливу роль, з одного боку, у створенні ланцюгів доданої вартості, забезпечуючи весь технологічний цикл переробки сільськогосподарської сировини, а з другого – виступають активним учасником зовнішньої торгівлі країни. Обґрунтовано, що для оцінювання споживчого потенціалу регіонального ринку продукції харчової промисловості важливим є не тільки прогнозне визначення реалізації можливостей його суб’єктів, а й виявлення взаємозв’язку між чинниками соціально-економічного розвитку регіону та споживчим потенціалом ринку. Проведено аналіз впливу низки чинників на споживчий потенціал ринку продукції харчової промисловості Львівської області. За допомогою методів економіко-математичного моделювання, зокрема побудови рівняння лінійної множинної регресії, встановлено ступінь впливу чинників стимулюючого та дестимулюючого впливу на споживчий потенціал досліджуваного регіону. 
регіональний ринок, харчова промисловість, внутрішній споживчий ринок, споживчий потенціал УДК 339.13:332.1; JEL O16, O18
Хмєліньска М. В. Теоретичні засади розвитку регіональних ринків як об’єкта регіональної економіки. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 6(134). С. 71-74. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.06.074_u.

Літер.: 4


Акцентовано увагу на визначенні регіональних ринків як об’єкта регіональної економіки в умовах забезпечення конкурентоспроможності економіки України. Досліджено наукові підходи західних і вітчизняних вчених до визначення та теорії функціонування регіональних ринків. Серед теорій функціонування регіональних ринків виділено: теорію розміщення виробництва і сфери обігу; теорію ринкових потенціалів і просторової взаємодії; концепцію геомаркетингу; інституційну концепцію регіонального розвитку; теорію економіки ринків М.-Ф.-Ш. Алле. Наведено власне визначення поняття «регіональний ринок» на основі проведеного дослідження та здійснених узагальнень. Визначено основні функції регіональних ринків, які згруповані в дві групи: опосередковані та безпосередні. Запропоновано класифікацію регіональних ринків за визначеними критеріями. Обґрунтовано особливості регіональних ринків послуг порівняно з іншими визначеними видами регіональних ринків. 
регіональний ринок, функції регіональних ринків, регіональний ринок послуг, класифікація регіональних ринків, послуга 

 


Веб-майстер П. Попадюк