Ін-т регіональних досліджень Долішнього НАНУ -- Відділ регіональної економічної політики  Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ регіональної економічної політики

Завідувач відділу -
Шульц Світлана Леонідівна,
доктор економічних наук, професор.

Тел. (032) 270-7089

E-mail: swetshul@i.ua

 

Рік утворення – 2009

У структурі відділу діє один сектор: просторового розвитку.

 

Проблематика наукових досліджень

Напрямки наукової діяльності

  • Теоретичні та прикладні аспекти формування та реалізації регіональної економічної політики в умовах інституційних трансформацій та розвитку інтеграційних процесів.
  • Розробка механізмів, методів та інструментів управління регіональним розвитком.
  • Аналіз і оцінка економічного потенціалу регіонів та обґрунтування механізмів подолання структурних диспропорцій у їх розвитку.
  • Дослідження особливостей інноваційної діяльності в регіонах та визначення напрямів її активізації.
  • Розробка програмних документів регіонального розвитку та стратегій соціально-економічного розвитку регіонів.

 

Науково-дослідні теми

  • Розробка нової моделі районування економічного  простору України (2009-2010 рр.).
  • Модернізація промислового потенціалу карпатського регіону (2011-2012 рр.).
  • Формування та реалізація регіональної структурної політики в умовах модернізації національної економіки (2013-2015 рр.).

 

Склад відділу:

Завідувач відділу д.е.н., проф. Шульц Світлана Леонідівна

Провідний науковий співробітник д.е.н., проф. Вовканич Степан Йосипович

Провідний науковий співробітник д.геогр.н., проф. Писаренко Світлана Марківна

Вчений секретар інституту к.ф.-м.н., с.н.с. Демченко Володимир Васильович

Старший науковий співробітник д.е.н., с.н.с. Максимчук Максим Віталійович

Старший науковий співробітник, вчений секретар відділу к.е.н., с.н.с. Луцків Олена Миколаївна

Старший науковий співробітник к.е.н. Габрель Марта Степанівна

Старший науковий співробітник к.е.н. Попадинець Назарій Миколайович

Науковий співробітник к.е.н. Карп'як Марія Олександрівна

Науковий співробітник к.е.н. Назаркевич Оксана Богданівна

Головний економіст Гнатюк Ірина Ростиславівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.244.47:330.837, JEL H19, O17, R58
Вовканич С. Й. Префекти в системі децентралізації влади: новий інститут, модерна інституція (організація) чи розвиток в Україні неоінституціоналізму? / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2016. – №2(80). – С. 18-33.

Літер.: 17


З соціогуманістичних позицій у контексті очікуваного запровадження суспільного інституту префекта вперше акцентується увага на потребі приведення у відповідність до умов децентралізації влади дефініцій «інститут» і «інституція (організація)». З огляду на це, аналізуються ознаки їхніх відмінних домінант і напрямів збігу на основі особистісних (морально-етичних, соціокультурних, світоглядно-ментальних тощо) характеристик людини, духовно-інтелектуального потенціалу національних еліт як якісних інформаційних трансферів у тяглість розвитку майбуття нової України. Водночас фокусується увага на потребі забезпечення державою зростання усвідомлення інститутом префектів сучасних складових української ідеї як стратегем загальнодержавного поступу, як маркерів консолідації нації на шляху подальшого проведення реформ і виконання домашніх завдань зі сталого розвитку, реалізації євроінтеграційного цивілізаційного вибору України, зміцнення її національної безпеки, захисту державного суверенітету та прориву на світові простори і ринки. 
інститут, організація (інституція), інституціоналізм, інституційна політика, префект, децентралізація влади, стратегеми національної ідеї, відцентрові антиукраїнські сили Файл Adobe Reader УДК 339.162
Попадинець Н. М. Основні тенденції та перспективи розвитку роздрібної торгівлі в сільській місцевості / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 1(117). – С. 16-19.

Літер.: 7


У статті розглянуто основні питання, пов’язані з формуванням і функціонуванням роздрібної торгівлі в сільській місцевості. Визначено основні чинники впливу на її розвиток. На основі проведеного аналізу визначено основні тенденції розвитку роздрібної торгівлі. Встановлено, що впродовж 2005-2014 рр. відбулося значне скорочення об’єктів роздрібної торгівлі. Результати дослідження показали, що роздрібний товарообіг у розрахунку на одну особу в розрізі регіонів мав найнижчий показник у селах Львівської, Луганської та Сумської областей, тобто це території, які вирізняються переважно невеликими селами з невисокою людністю. Натомість лідером було визначено Київську область, яка за весь досліджуваний період залишалась на першому місці. Сформульовано проблеми, які необхідно вирішити для ефективного функціонування об’єктів роздрібної торгівлі та максимального задоволення потреб сільського населення відповідними послугами. Запропоновано заходи, реалізація яких призведе до покращення якості функціонування роздрібної торгівлі в сільській місцевості. 
магазини, приватні підприємства, роздрібна торгівля, сільська місцевість, товарообіг Файл Adobe Reader УДК 330.1(477)
Попадинець Н. М. Основні чинники забезпечення економічної безпеки України / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 20-23.

Літер.: 13


Досліджено наукові підходи до виділення сутнісних ознак поняття «економічна безпека» і дано узагальнене визначення поняття «економічна безпека». Виділено низку чинників, які є потенційною загрозою економічній безпеці України. Визначено основні критерії оцінки та основні складові економічної безпеки. Охарактеризовано предмет, об’єкт і суб’єкт економічної безпеки. Запропоновано напрям щодо ефективності забезпечення економічної безпеки України. 
економічна безпека, законодавство, наукові підходи, об’єкт, суб’єкт, чинники Файл Adobe Reader УДК 338.2:334.012(477)
Попадинець Н. М. Концептуальні засади регулювання розвитку споживчої кооперації в сучасних умовах / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 25-27.

Літер.: 7


У статті окреслено сучасний стан та основні тенденції розвитку споживчої кооперації в Україні. Визначено концептуальні засади регулювання розвитку споживчої кооперації. Висвітлено основні проблеми ефективної діяльності підприємств споживчої кооперації та запропоновано шляхи їх вирішення. 
ефективність, конкурентоспроможність, підприємства, регулювання, споживча кооперація 

2015Файл Adobe Reader УДК 338.43:339.137:339.3/5
Попадинець Н. М. Конкурентоспроможність продукції аграрного сектору на внутрішньому та зовнішньому ринках / Н. М. Попадинець // Молодий вчений. – 2015. – №2(6) (17). – С. 1330-1333.

Джерел: 9 

Досліджено місце та значення аграрного сектору на внутрішньому та зовнішньому ринках. Визначено зовнішньоторговельний обіг продукції аграрного сектору України. Узагальнено алгоритм оцінки рівня конкурентоспроможності продукції аграрного сектору. Визначено, що успішний розвиток аграрного сектору залежить від впровадження агроінновацій. Запропоновано чинники, що впливають на покращення конкурентних позицій продукції аграрного сектору на внутрішньому та зовнішньому ринках. 
аграрний сектор, внутрішній ринок, експорт, імпорт, зовнішній ринок, конкурентоспроможність Луцків О. М. Особливості формування науково-технічних відносин на регіональних ринках інновацій в Україні / О. М. Луцків // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Економіка. – 2015. – Том 1. Вип. 1(45). – С. 44-46.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332:330.341.42
Гусєва М. О. Структурні трансформації в економіці регіону: оцінка стану та пріоритети структурної корекції / М. О. Гусєва // Регіональна економіка. – 2015. – №1(75). – С. 19-26.

Літер.: 6


Здійснено оцінку структурних змін в економіці регіону (на прикладі Рівненської області) за основними видами діяльності, проведено аналіз його промислового потенціалу та відтворювальної структури економіки, а також обґрунтовано на основі прогнозу валової доданої вартості перспективи структурної корекції економіки регіону на найближчий період. За підсумками здійсненої оцінки структури економіки Рівненської області проаналізовано, наскільки стабільно чи інтенсивно відбуваються зміни у структурі економіки регіону. У результаті дослідження виявлено трансформацію структури економіки регіону, а саме її переорієнтацію з економіки, спрямованої на послуги, на промислово орієнтовану економіку за рахунок збільшення частки промисловості у загальній структурі реалізованої продукції області і, відповідно, скорочення частки традиційного для регіону виду економічної діяльності. Проаналізовано характер трансформаційних процесів в економіці регіону та визначено пріоритетні завдання для регіону на найближчу перспективу у світлі цих трансформацій. 
структурні трансформації, структура економіки регіону, регіональна структурна політика, регіональний розвиток, пріоритети структурної корекції економіки регіону, регіональна економічна система, структурні диспропорції Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.4:332.1
Попадинець Н. М. Стратегічні цілі регіональної структурної політики (на прикладі Івано-Франківської області) / Н. М. Попадинець, В. В. Попович // Регіональна економіка. – 2015. – №2(76). – С. 22-29.

Літер.: 6


Проаналізовано структурні зміни в Івано-Франківській області та визначено пріоритети структурної корекції економіки регіону. Визначено стратегічні цілі регіональної структурної політики: стійкий розвиток економіки; розвиток туристично-рекреаційної сфери; розвиток сільських територій; розвиток людського капіталу. Оцінено структурні зміни в економіці регіону за видами економічної діяльності та в розрізі окремих галузей промисловості. Встановлено, що важливе значення у досягненні стратегічної цілі регіональної структурної політики має реалізація операційних цілей. Встановлено проблеми розвитку Івано-Франківської області. На основі досягнення стратегічних цілей регіональної структурної політики запропоновано шляхи усунення виявлених дисбалансів в економіці регіону. 
інвестиції, інновації, Івано-Франківська область, операційні цілі, промисловість, сектори економіки, стратегічні цілі, структурна регіональна політика Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:330.341.1
Луцків О. М. Регіональна інноваційна політика: особливості формування та проблеми реалізації / О. М. Луцків // Регіональна економіка. – 2015. – №2(76). – С. 153-162.


Розкрито сутність, мету та цілі регіональної інноваційної політики, визначено її суб’єкти й об’єкти. Розглянуто особливості формування та реалізації регіональної інноваційної політики в контексті підвищення конкурентоспроможності економіки регіону. Визначено основні заходи підтримки інноваційної діяльності на різних ієрархічних рівнях. Акцентовано увагу на тому, що саме регіональний рівень управління набуває визначального значення для активізації інноваційних процесів, надання цільової підтримки інноваційним підприємствам і науковим установам. Виокремлено основні пріоритети регіональної інноваційної політики. Проаналізовано інноваційну активність регіонів України. Наведено інструменти стимулювання регіональними органами влади інноваційної активності промислових підприємств. Визначено основні бар’єри ефективності реалізації регіональної інноваційної політики та запропоновано шляхи їх подолання. 
регіональна інноваційна політика, інноваційний розвиток, конкурентоспроможність, регіональні органи влади, інноваційні технології Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 342:351.746.1
Вовканич С. Й. Максими суспільних трансформацій і економічних змін у контексті зміцнення національної безпеки України / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2015. – №3(77). – С. 5-15.

Літер.: 5


Уперше за умов воєнної інтервенції Росії в Україну, анексії частини її території, підтримки Росією колабораціоністів і злочинних дій найманців розглядаються проблеми визначення доленосних максим як принципів і дороговказів суспільних трансформацій, економічних модернізацій задля зміцнення системи національної безпеки. У цьому контексті аналізується комплекс факторів не лише сталого розвитку, а й тяглості (спадковості) буття українського народу, збереження його національної ідентичності, підвищення синергії розбудови власної модерної держави як давньої ідеї. З огляду на це, увага фокусується на: аксіології вибору вектора інтеграції країни, темпах її інноваційного розвитку, інституційній інтелектуально-креативній спроможності виходу на світові ринки з наукомісткою високотехнологічною продукцією, врешті науково-дослідному потенціалі досліджень «на випередження» сучасних досягнень технічного прогресу та запитів діючих ринків, низці неекономічних чинників побудови ефективної національної держави та її економіки, підвищенні добробуту народу та досягнення ефекту емерджентності у системі його та світової безпеки. 
максими суспільних трансформацій, національна безпека, синергія, ефект емерджентності, неекономічні чинники розбудови ефективної держави й економіки 

 


Веб-майстер П. Попадюк