Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Созанський Любомир ЙосиповичСозанський Любомир Йосипович
Созанский Любомир Иосифович
Sozanskyy Lyubomyr Yosypovych

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук

Посада:

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ проблем реального сектору економіки регіонів, к. 224

Контакти:

lubomir4370@gmail.com

Сторінки:

Народився

06.04.1980.

Освіта:

Львівська комерційна академія (2003, спеціальність – фінанси).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2011, спеціальність – гроші, фінанси і кредит, установа: Європейський університет, науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Оліярник Володимир Васильович, тема: «Фінансове регулювання формування і використання капіталу будівельних підприємств»).

Трудова діяльність:

викладач (2002), старший викладач (2007);
доцент (2012) кафедри економіки і підприємництва Львівської філії Європейського університету;
старший науковий співробітник (2016) відділу проблем реального сектору економіки регіонів (до 01.02.2019 відділу розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».

2021Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.146:330.341.1; JEL R13, R58
Іщук С. О., Созанський Л. Й. Критерії вибору напрямів смарт-спеціалізації регіону (на прикладі Харківської області). Регіональна економіка. 2021. №3(101). С. 46-56. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-3-5.

Літер.: 20

2020

2019УДК 332.1; JEL О18
Іщук С. О., Созанський Л. Й. Оцінка економічної спеціалізації регіонів України у контексті світових трендів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 4(138). С. 24-31. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-4-5.

Літер.: 7


Окреслено ключові тенденції розвитку основних видів економічної діяльності в Україні на підставі аналізу динаміки індексів промисловості й сільського господарства упродовж 2012-2018 р Побудовано регіональні структури реалізованої промислової (у розрізі видів промислової діяльності) і сільськогосподарської (у розрізі продукції рослинництва й тваринництва) продукції. Визначено рівень та особливості «промислової» та «аграрної» спеціалізації регіонів за показником внеску промисловості й сільського господарства у ВДВ. Обґрунтовано потенційні ризики для економіки експортоорієнтованих регіонів на підставі діагностики прогнозних трендів світових цін на сировинні товари. 
економічна спеціалізація, промисловість, сільське господарство, структура, валова додана вартість, експорт УДК 330.342.146:[332.135+339.92](477.87); JEL R11, R13
Созанський Л. Й. Соціально-економічний розвиток Закарпатської області: міжрегіональні і транскордонні порівняння. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 3(137). С. 30-36. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-3-5.

Літер.: 10


Проведено порівняльну міжрегіональну і транскордонну оцінку соціально-економічного розвитку Закарпатської області. Результати дослідження базуються на аналізі рівня і динаміки таких ключових показників економічного і соціального розвитку регіону, як ВРП у розрахунку на одну особу, рівень зайнятості, рівень безробіття, середньомісячна заробітна плата та ін. За підсумками проведених міжрегіональних порівнянь виявлено невисокий рівень ефективності економіки, але позитивну динаміку окремих показників ринку праці Закарпатської області. Зокрема, з-поміж регіонів України у 2013-2017 рр. область займала 22-ге місце за обсягом ВРП на одну особу і 19-те – за рівнем зайнятості населення. Водночас за рівнем безробіття вона піднялась з 15-го місця у 2013 р. до 10-го у 2018 р., а середньомісячною заробітною платою – з 20-го до 7-го. Транскордонні порівняння показали суттєве відставання Закарпатської області від сусідніх регіонів Польщі, Словаччини, Румунії та Угорщини за значеннями усіх аналізованих показників. Окрім того, визначено регіональну особливість – Закарпатська область і прикордонні регіони, з якими вона межує, суттєво поступаються країнам, до яких вони належать, за рівнем соціально-економічного розвитку. 
соціально-економічний розвиток, транскордонний регіон, міжрегіональні порівняння Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45:677.074(477); JEL L67, L16
Іщук С. О., Созанський Л. Й. Регіональні аспекти розвитку виробництв легкої промисловості в Україні. Регіональна економіка. 2019. №4(94). С. 64-73. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-5.

Літер.: 9Репозитарій ІРД НАНУ УДК 674.038; JEL 674.038
Іщук С. О., Созанський Л. Й. Ресурсне забезпечення деревообробних виробництв України: міждержавні і міжрегіональні порівняння. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 145-154. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-15.

Літер.: 7

2018УДК 339.37:330.341.4(477); JEL L81
Іщук С. О., Созанський Л. Й. Динаміка структурних змін у роздрібному товарообороті регіонів України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 6(134). С. 8-14. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.06.014_u.

Літер.: 6


Окреслено ключові тенденції розвитку торгівлі в регіонах України на підставі аналізу динаміки індексу фізичного обсягу роздрібного товарообороту упродовж 2012-2017 рр. Оцінено структурні зміни у роздрібному товарообороті у розрізі продовольчих і непродовольчих товарів. Побудовано регіональну структуру роздрібного товарообороту (за його обсягами у вартісному виразі) та визначено вагомість торгівлі у ВДВ. Розраховано частку імпорту в роздрібному товарообороті регіонів України. 
індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту, структура, продовольчі і непродовольчі товари, торгівля, частка імпорту у роздрібному товарообороті УДК 311.21:[338.4:339.562]-042.75; JEL F14, L60
Созанський Л. Й. Оцінка залежності економіки України від імпорту промислової продукції кінцевого споживання. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 20-24. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.024_u.

Літер.: 6


Високий рівень залежності національної економіки від імпорту, зокрема продукції переробної промисловості, зумовлює необхідність розвитку імпортозаміщувальних виробництв. Метою статті є аналітичне обґрунтування напрямів імпортозаміщення в Україні на основі результатів оцінювання залежності економіки від імпорту промислової продукції в сегменті кінцевого споживання (у розрізі виробництв переробної промисловості). Виявлено високий рівень (>45%) залежності українського споживчого ринку від імпорту промислових товарів. Найвища імпортозалежність у кінцевому споживанні була характерна для товарів високо – і середньо-високотехнологічних виробництв (81,08% і 73,62% відповідно), а потреба у споживчих товарах двох виробництв (комп’ютерів і автотранспортних засобів), що відносяться до цих груп, на понад 90% забезпечувалась імпортом. Критично високою (>80%) була імпортозалежність від товарів кінцевого споживання і деяких середньо – і низькотехнологічних виробництв (виробництва гумових і пластикових виробів; текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри та інших матеріалів; виробництва меблів, іншої продукції). Результати оцінювання імпортозалежності стали аналітичним підґрунтям для визначення перспективних напрямів імпортозаміщення в Україні. 
імпортозалежність, імпортозаміщення, кінцеве споживання, промислова продукція, виробництва переробної промисловості 


Веб-майстер П. Попадюк