Ін-т регіональних досліджень Долішнього НАНУ -- Відділ регіональної економічної політики  Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ регіональної економічної політики

Завідувач відділу -
Шульц Світлана Леонідівна,
доктор економічних наук, професор.

Тел. (032) 270-7089

E-mail: swetshul@i.ua

 

Рік утворення – 2009

У структурі відділу діє один сектор: просторового розвитку.

 

Проблематика наукових досліджень

Напрямки наукової діяльності

  • Теоретичні та прикладні аспекти формування та реалізації регіональної економічної політики в умовах інституційних трансформацій та розвитку інтеграційних процесів.
  • Розробка механізмів, методів та інструментів управління регіональним розвитком.
  • Аналіз і оцінка економічного потенціалу регіонів та обґрунтування механізмів подолання структурних диспропорцій у їх розвитку.
  • Дослідження особливостей інноваційної діяльності в регіонах та визначення напрямів її активізації.
  • Розробка програмних документів регіонального розвитку та стратегій соціально-економічного розвитку регіонів.

 

Науково-дослідні теми

  • Розробка нової моделі районування економічного  простору України (2009-2010 рр.).
  • Модернізація промислового потенціалу карпатського регіону (2011-2012 рр.).
  • Формування та реалізація регіональної структурної політики в умовах модернізації національної економіки (2013-2015 рр.).

 

Склад відділу:

Завідувач відділу д.е.н., проф. Шульц Світлана Леонідівна

Провідний науковий співробітник д.е.н., проф. Вовканич Степан Йосипович

Провідний науковий співробітник д.геогр.н., проф. Писаренко Світлана Марківна

Вчений секретар інституту к.ф.-м.н., с.н.с. Демченко Володимир Васильович

Старший науковий співробітник д.е.н., с.н.с. Максимчук Максим Віталійович

Старший науковий співробітник, вчений секретар відділу к.е.н., с.н.с. Луцків Олена Миколаївна

Старший науковий співробітник к.е.н. Габрель Марта Степанівна

Старший науковий співробітник к.е.н. Попадинець Назарій Миколайович

Науковий співробітник к.е.н. Карп'як Марія Олександрівна

Науковий співробітник к.е.н. Назаркевич Оксана Богданівна

Головний економіст Гнатюк Ірина Ростиславівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1

2008Файл Adobe Reader УДК 332.146.2:001.895:316.334.2
Максимчук М. В. Проблеми інституційного забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку регіону / М. В. Максимчук ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2008. – 61 с. (фрагмент)

У науковому виданні розглянуто науково-теоретичні, методологічні та прикладні проблеми забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку регіонів України на основі використання діяльнісно-інституційного підходу, визначення ролі та місця інститутів у формуванні основних типів діяльності людини, як процесу структуризації простору та формування структур, що виникають внаслідок такої діяльності - регіонів.
Основною ідеєю дослідження є побудова моделей інституційного забезпечення розвитку регіонів на засадах економіки знань, визначення основних інститутів управління на регіональному та національному рівнях, які б були основою механізму інтелектуально-інноваційного розвитку територій, формували його інституційне середовище.
Для науковців, управлінців, працівників освіти, студентів, аспірантів, а також усіх фахівців, які цікавляться проблемами інтелектуально-інноваційного розвитку регіонів України та роллю у цьому процесі економічних та соціальних інститутів.
Ключові слова: інтелектуально-інноваційний розвиток, регіон, інституційне забезпечення

2006Вовканич С. Й. Українська національна ідея (УНІ): візія і місія / С. Й. Вовканич ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2013. – 85 с.

Основна увага приділяється сутності Української Національної Ідеї (УНІ). Наведено цілу низку глибоких смислів щодо розумінні поняття «ідея» як субстанції з якої все починається. Ця праця служитиме інформаційній євроінтеграційній конвергенції сучасного розуміння української ідеї, її широкої соціалізації як всередині, так і за межами нашої країни, консолідуватиме націю та зміцнюватиме соборність України, врешті, прискорюватиме розбудову держави для народу, що дав їй назву і яка буласпоконвічною його мрією.
Ключові слова: Українська національна ідея, візія, місія

1997Файл Adobe Reader Соціально-економічне районування України : препринт / М. І. Долішній, М. М. Паламарчук, О. М. Паламарчук, Л. Т. Шевчук ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1997. – 50 с. (повний текст)

Вияснена суть району, районоутворення, районології, районування. Проаналізовані основні принципи соціально-економічного районування. Проаналізовані схеми економічного і соціально-економічного районування України, опубліковані різними авторами в 90-х роках. Запропонована нова схема соціально-економічних районів і показані їх роль і місце в Україні.
Препринт призначений для працівників державних центральних і регіональних органів управління, науково-дослідних і проектних інститутів, викладачів економічних і географічних дисциплін у вузах.
Ключові слова: соціально-економічне районування, Україна

Статті

2017Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.13:330.123.4:332.122; JEL L10, L11, L51, L81
Попадинець Н. М. Регіональний ринок споживчих товарів: сутність і засадничі положення функціонування / Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2017. – №1(83). – С. 17-22.

Літер.: 10


Досліджено відмінності між поняттями «споживчий ринок» і «ринок споживчих товарів». Установлено суть поняття «регіональний ринок споживчих товарів». Визначено, що функціонування та розвиток регіонального ринку споживчих товарів має спиратися на певну систему завдань, функцій і методологічних принципів, що відображають основні його закономірності. З’ясовано, що метою функціонування ринку споживчих товарів є задоволення потреб різних соціальних верств населення необхідними товарами споживання відповідно до їх купівельної спроможності. Узагальнено основні характеристики регіонального ринку споживчих товарів. Встановлено, що насиченість і ємність ринку споживчих товарів залежить від ефективності соціально-економічної діяльності в регіоні, тобто чим вона вища, тим, як правило, більше виробляється товарів, вища заробітна плата і кінцеве споживання. Запропоновано напрями розвитку та організації регіонального ринку споживчих товарів. 
регіональний ринок споживчих товарів, споживання, споживчий ринок, товар, ціна Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.1.001.12:061.1; JEL F29, O38
Луцків О. М. Програмно-стратегічне забезпечення реалізації інноваційної політики ЄС / О. М. Луцків // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 132-141.


Розглянуто стратегічно-програмний інструментарій формування та реалізації інноваційної політики ЄС. Визначено стратегічні пріоритети інноваційного розвитку ЄС. Розглянуто стан і тенденції інноваційному розвитку ЄС. Проаналізовано Стратегії та Програми підтримки інноваційного розвитку в ЄС, виокремлено їх основні пріоритети та шляхи реалізації. Узагальнено й систематизовано європейський досвід регулювання інноваційної діяльності та досліджено основні напрями підтримки реалізації інноваційних процесів у ЄС. Проаналізовано найбільш дієві інструменти стимулювання інноваційної діяльності в ЄС. Виокремлено основні переваги 8-ої Рамкової програми, порівняно з попередніми. Здійснено аналіз фінансового забезпечення реалізації програми «Горизонт-2020». Проаналізовано особливості реалізації інноваційної політики в деяких країнах-членах ЄС. Визначено напрями вдосконалення української інноваційної політики з урахуванням європейського досвіду. 
інноваційна політика, стратегії, програмне забезпечення, програмні документи, інноваційна діяльність, інноваційні процеси 

2016Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Вовканич С. Й. Оберігав Карпати, творив державність і ноосферу наближав / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2016. – №3(81). – С. 172-176. 

Українська нація, наукова спільнота зазнала важкої втрати, коли 14 серпня на 86 році життя перестало битися серце Михайла Андрійовича Голубця – видатного вченого з геоботаніки, екології, геосоціосистемології, середовищезнавства, охорони Українських Карпат, академіка Національної академії наук України, Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки. УДК 339.3:[338.45:620.9](477)
Popadynets N. M. Development of the market of solid biofuel in Ukraine under current conditions [Розвиток внутрішнього ринку твердого біопалива України в сучасних умовах] / N. M. Popadynets, Yu. V. Maksymiv // Economic Annals-XXI [Економічний часопис-ХХІ]. – 2016. – №159 (5-6). – С. 93-96. – Режим доступу : http://soskin.info/ea/

Джерел: 14 

Проаналізовано внутрішній ринок твердого біопалива за товарними групами (паливні брикети та гранули з деревини) та групами споживачів (домогосподарства та підприємства). Доведено, що для зміцнення енергетичної безпеки України необхідно розвивати вітчизняне виробництво твердого біопалива, яке має бути спрямоване на забезпечення внутрішнього ринку, а не на експорт. Окреслено заходи державної політики, які здатні стимулювати наявний потенціал деревообробних і сільськогосподарських підприємств для виробництва твердого біопалива та попит на цю продукції серед споживачів. 
альтернативні джерела енергії; брикети; внутрішній ринок; гранули; енергетична безпека; енергозабезпечення; тверде біопаливо Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 351.84:304.4;JELG22,H53
Луцків О. М. Особливості динаміки структурних зрушень в економіці регіонів України / О. М. Луцків // Регіональна економіка. – 2016. – №1(79). – С. 39-50.

Літер.: 9


Основну увагу приділено оцінці тенденцій і масштабів структурних зрушень в економіці регіонів України в розрізі видів економічної діяльності за показником валова додана вартість (ВДВ) упродовж 2006-2013 рр. Зокрема, оцінено темпи зміни питомої ваги структурної маси економіки регіонів, що відбулися за цей проміжок часу; проаналізовано динамічні процеси які відбулися у структурі економіки українських регіонів упродовж семи років. На основі розрахунку інтегрального коефіцієнта структурних зрушень оцінено інтенсивність їх протікання. З’ясовано основні тенденції та виявлено суттєві диспропорції у структурі економіки регіонів та орієнтацію, в переважній більшості регіонів, на розвиток не інноваційних сфер економічної діяльності. 
структура економіки, сфера економічної діяльності, маса структурних зрушень, темпи структурних зрушень, швидкість структурних зрушень, інтенсивність економічних процесів, інноваційна діяльність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.9.012.24:332.1:330.341.4(477)(470+571);JELN70,R12
Карп’як М. О. Зовнішньоекономічна діяльність регіонів України в умовах російської агресії: структурні особливості / М. О. Карп’як, Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. – 2016. – №1(79). – С. 51-58.

Літер.: 10


Економічна та політична ситуація, яка сформувалася в Україні сьогодні, революційні та воєнні події останніх років, – усе це спричинило динамічні зміни у загальній структурі економіки держави, а, зокрема, і у сфері зовнішньоекономічної діяльності її регіонів. Відтак у статті здійснено аналіз особливостей розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України за період 2013-2015 рр. та оцінку впливу воєнної агресії з боку Російської Федерації на розвиток їх зовнішньоторговельних зв’язків. Упродовж досліджуваного періоду виявлено переорієнтацію експортного вектора регіонів України та зміну ринків збуту зі звичних на нові. На фоні загального падіння експорту українських товарів виявлено, що відчутного падіння впродовж 2013-2015 рр. зазнав також імпорт. Досліджено та проаналізовано фактори, які вплинули на скорочення зовнішньоекономічної активності у всіх без винятку регіонах України. Унаслідок зміни структурних пропорцій у зовнішній торгівлі регіонів України визначено основні проблеми розвитку їх зовнішньоекономічних зв’язків. У результаті аналізу запропоновано рекомендації для подолання виявлених проблем і регулювання структурних диспропорцій розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України. 
експорт, зовнішньоекономічна діяльність, зона вільної торгівлі, імпорт, регіони України Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 001.89:332.1, JEL B30
Шульц С. Л. Школа регіоналістики М. І. Долішнього: ідейні витоки та сучасні здобутки / С. Л. Шульц // Регіональна економіка. – 2016. – №2(80). – С. 7-12.

Літер.: 3


Висвітлено науковий доробок академіка М. І. Долішнього у формуванні Львівської школи регіоналістики. Окреслено широкий спектр наукових досліджень ученого, зокрема у сфері формування нормативно-правового забезпечення державної регіональної політики, стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіонів, економічного районування та макрорегіоналізації країни, проведення адміністративно-територіальної реформи, структурної перебудови економіки регіонів і транскордонного співробітництва.
Акцентовано увагу на активній державницькій позиції вченого в частині збереження територіальної цілісності України та усвідомлення вагомої ролі наукового потенціалу країни у реалізації необхідних для економіки країни реформ в умовах поглиблення процесів євроінтеграції та глобалізації. 
економічне районування, Львівська школа регіоналістики, регіональна політика, соціально-економічний розвиток, прикордонне співробітництво 

 


Веб-майстер П. Попадюк