Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ регіональної економічної політики

Завідувач відділу -
Шульц Світлана Леонідівна,
доктор економічних наук, професор.

Тел. (032) 270-7089

E-mail: swetshul@i.ua

 

Рік утворення – 2009

У структурі відділу діє один сектор: просторового розвитку.

 

Проблематика наукових досліджень

Напрямки наукової діяльності

  • Теоретичні та прикладні аспекти формування та реалізації регіональної економічної політики в умовах інституційних трансформацій та розвитку інтеграційних процесів.
  • Розробка механізмів, методів та інструментів управління регіональним розвитком.
  • Аналіз і оцінка економічного потенціалу регіонів та обґрунтування механізмів подолання структурних диспропорцій у їх розвитку.
  • Дослідження особливостей інноваційної діяльності в регіонах та визначення напрямів її активізації.
  • Розробка програмних документів регіонального розвитку та стратегій соціально-економічного розвитку регіонів.

 

Науково-дослідні теми

  • Розробка нової моделі районування економічного  простору України (2009-2010 рр.).
  • Модернізація промислового потенціалу карпатського регіону (2011-2012 рр.).
  • Формування та реалізація регіональної структурної політики в умовах модернізації національної економіки (2013-2015 рр.).

 

Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Шульц Світлана Леонідівна

провідний науковий співробітник доктор економічних наук, професор Вовканич Степан Йосипович

провідний науковий співробітник доктор географічних наук, професор Писаренко Світлана Марківна

вчений секретар кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Демченко Володимир Васильович

старший науковий співробітник доктор економічних наук, старший науковий співробітник Максимчук Максим Віталійович

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Луцків Олена Миколаївна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Габрель Марта Степанівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Попадинець Назарій Миколайович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Карп’як (Гусєва) Марія Олександрівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Назаркевич Оксана Богданівна

головний економіст Гнатюк Ірина Ростиславівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Файл Adobe Reader УДК 32:94(477)
Вовканич С. Й. Українська Національна Ідея як духовно-інтелектуальний код соборності народу: етнічний, інтеграційний та цивілізаційний вектори : матеріали круглого столу / С. Й. Вовканич ; [наук. ред. В. С. Кравців] ; Інститут регіональних досліджень НАН України. - Львів, 2011. - 62 с. (повний текст)

Для надання диспутам певної тематичної спрямованості попередньо перед учасниками круглого столу була поставлена така мета: а) концептуалізація сучасних складових УНІ з огляду задекларованих чинним урядом модернізацій економіки і суспільства; б) аналіз та оцінка ролі УНІ в процесах державотворення та становлення нації за умов зростання подвійних (глобалізаційно-цивілізаційний і постімперсько-реваншистський) впливів на збереження національної ідентичності; в) пошук перспектив розвитку УНІ та зміцнення протекторної її адекватності прогнозним ризикам національної безпеки України.
Ключові слова: Українська Національна Ідея, духовно-інтелектуальний код соборності народу, етнічний вектор, інтеграційний вектор, цивілізаційний вектор

2008Файл Adobe Reader УДК 332.146.2:001.895:316.334.2
Максимчук М. В. Проблеми інституційного забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку регіону / М. В. Максимчук ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2008. – 61 с. (фрагмент)

У науковому виданні розглянуто науково-теоретичні, методологічні та прикладні проблеми забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку регіонів України на основі використання діяльнісно-інституційного підходу, визначення ролі та місця інститутів у формуванні основних типів діяльності людини, як процесу структуризації простору та формування структур, що виникають внаслідок такої діяльності - регіонів.
Основною ідеєю дослідження є побудова моделей інституційного забезпечення розвитку регіонів на засадах економіки знань, визначення основних інститутів управління на регіональному та національному рівнях, які б були основою механізму інтелектуально-інноваційного розвитку територій, формували його інституційне середовище.
Для науковців, управлінців, працівників освіти, студентів, аспірантів, а також усіх фахівців, які цікавляться проблемами інтелектуально-інноваційного розвитку регіонів України та роллю у цьому процесі економічних та соціальних інститутів.
Ключові слова: інтелектуально-інноваційний розвиток, регіон, інституційне забезпечення

2006Вовканич С. Й. Українська національна ідея (УНІ): візія і місія / С. Й. Вовканич ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2013. – 85 с.

Основна увага приділяється сутності Української Національної Ідеї (УНІ). Наведено цілу низку глибоких смислів щодо розумінні поняття «ідея» як субстанції з якої все починається. Ця праця служитиме інформаційній євроінтеграційній конвергенції сучасного розуміння української ідеї, її широкої соціалізації як всередині, так і за межами нашої країни, консолідуватиме націю та зміцнюватиме соборність України, врешті, прискорюватиме розбудову держави для народу, що дав їй назву і яка буласпоконвічною його мрією.
Ключові слова: Українська національна ідея, візія, місія

1997Файл Adobe Reader Соціально-економічне районування України : препринт / М. І. Долішній, М. М. Паламарчук, О. М. Паламарчук, Л. Т. Шевчук ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1997. – 50 с. (повний текст)

Вияснена суть району, районоутворення, районології, районування. Проаналізовані основні принципи соціально-економічного районування. Проаналізовані схеми економічного і соціально-економічного районування України, опубліковані різними авторами в 90-х роках. Запропонована нова схема соціально-економічних районів і показані їх роль і місце в Україні.
Препринт призначений для працівників державних центральних і регіональних органів управління, науково-дослідних і проектних інститутів, викладачів економічних і географічних дисциплін у вузах.
Ключові слова: соціально-економічне районування, Україна

Статті

2018УДК 332.021(083.97); JEL E23, O18, R58
Луцків О. М. Програмно-цільовий підхід до управління регіональним розвитком / О. М. Луцків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 33-38.

Літер.: 9


У статті основну увагу зосереджено на особливостях застосування програмно-цільового підходу до управління регіональним розвитком. Визначено сутність програмно-цільового підходу, основні орієнтири та принципи його використання. Виокремлено основні проблеми та перешкоди, які виникають в процесі формування та реалізації обласних цільових програм. Проаналізовано нормативно-правову базу розробки державних та регіональних цільових програм. Узагальнено світовий досвід використання програмно-цільового підходу до управління регіональним розвитком. Запропоновано шляхи підвищення ефективності використання програмно-цільового підходу в управлінні регіональним розвитком для досягнення позитивних соціально-економічних змін. 
програмно-цільовий підхід, управління, обласна цільова програма, фінансові ресурси, регіональна політика, програмні заходи УДК 332.122.64; JEL O18, R10, R58
Кльоба С. М. Сучасний стан розвитку територіальних громад: нормативно-правове та інституційно-організаційне забезпечення / С. М. Кльоба // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 39-45.

Літер.: 21


У статті теоретично обґрунтовані засади організаційного та ресурсного забезпечення сучасного розвитку територіальних громад. Проаналізовано різні підходи щодо сутності розвитку об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та визначено всі їх особливості. Досліджено ряд перешкод, які існують у процесі досягнення цілей щодо розвитку ОТГ. Розглянуто проблеми функціонування нормативно-правового забезпечення територіальних громад, а саме проаналізовано велику частину нормативно-правових актів щодо їх впливу на функціонування об’єднаних територіальних громад. Показано шляхи фінансової підтримки розвитку регіонів та сформульовано пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення функціонування місцевого самоврядування за рахунок підвищення рівня нормативно-правового забезпечення розвитку територіальних громад. 
децентралізація, територіальна громада, місцеве самоврядування, соціально-економічний розвиток, нормативно-правове забезпечення, законодавство, адміністративно-територіальна реформа, інституційно-організаційне забезпечення УДК 352/354-1; JEL O18, H71, R10
Корицька О. І. Особливості формування та розвитку об’єднаних територіальних громад у Львівській області / О. І. Корицька, О. Б. Назаркевич, О. С. Кіндзюр, І. Б. Назаркевич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 53-57.

Літер.: 4


Досліджено особливості реформування діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в умовах децентралізації. Визначено чинники формування економічно самодостатніх об’єднаних територіальних громада, зокрема підприємницької активності. Побудовано алгоритм формування потенціалу створення нових об’єднаних територіальних громад у Львівській області та ступеня залежності діючих від різноманітних факторів на основі регресійної моделі. Виділено вплив прибуткових підприємств та молодого населення на розвиток та створення нових об’єднаних територіальних громадах. Встановлено, що каталізаторами для формування нових об’єднаних територіальних громад у Львівській області є низький рівень життя населення, яке приймає рішення об’єднатися у нові громади заради покращення соціального та економічного становища на їхній території. Запропоновано розгляд соціальних чинників для подальших досліджень формування нових об’єднаних громад у Львівській області. 
децентралізація, об’єднані територіальні громади, сталий розвиток, підприємницький потенціал, органи місцевого самоврядування, середньомісячна номінальна заробітна плата УДК 332.8:005.332.4(477); JEL R21, R31
Максимчук М. В. Інституціалізація регіональних ринків житла в Україні / М. В. Максимчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 58-63.

Літер.: 9


У статті досліджено особливості процесів інституціалізації ринків житла в регіонах України. Наведено схему класифікації секторальної структури ринків житла за різними критеріальними ознаками. Проаналізовано основні етапи розвитку ринків житлової нерухомості регіонів України в контексті формування їх інституційних структур, виокремлено організаційно-управлінські, бюджетно-фінансові та соціокультурні проблеми інституціалізації регіональних ринків житла в державі та окреслено перспективи їх розв’язання на основі формування ефективного інституційного середовища функціонування ринку житла на регіональному рівні. 
нерухомість, житло, житлова нерухомість, регіональні ринки житла, будівництво, інституціалізація, ринок, регіон, Україна УДК 339.3:630*6; JEL R13, L73, Q23
Попадинець Н. М. Роль спеціалізованих організацій у розвитку лісопромисловості регіону / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 69-76.

Літер.: 9


Визначено структуру лісової промисловості в регіоні за такими видами економічної діяльності: лісозаготівельна, деревообробна, целюлозно-паперова, лісохімічна промисловості та меблеве виробництво. Установлено міжгалузеві зв’язки лісової промисловості в регіоні і зв’язки, що реалізують організаційно-економічні відносини лісової промисловості у торгівлі на внутрішньому ринку. Встановлено, що лісозаготівельна та лісопереробна промисловості як постачальник своєї продукції і споживач продукції інших галузей пов’язані практично з усіма сферами виробничо-економічної діяльності, що обумовлює торговельні операції між ними на основі системи внутрішньоринкових зв’язків і формує попит і пропозицію продукції на внутрішньому ринку України. Досліджено напрями взаємодії внутрішньої торгівлі та лісової промисловості, визначено вплив екзогенних та ендогенних чинників у розвитку лісової промисловості в регіоні. Визначено, що спеціалізованими організаціями в розвитку лісової промисловості в регіоні можуть бути холдинги та кластери. Доведено, що базовою стратегією розвитку лісової промисловості в регіоні та підвищення конкурентоспроможної її продукції є формування кластерів. 
внутрішній ринок, лісова промисловість, кластер, конкурентоспроможність, холдинг УДК 338.439.5(477); JEL Q13
Карп’як М. О. Особливості функціонування ринку м’яса в Україні та його вплив на розвиток економіки регіонів / М. О. Карп’як // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 77-80.

Літер.: 5


У статті здійснено аналіз особливостей функціонування ринку м’яса в Україні та його вплив на розвиток економіки регіонів. Проаналізовано тенденції розвитку галузі тваринництва у різних формах господарювання та зосереджено увагу на виробництві продукції фермерськими господарствами. Встановлено регіональні особливості розвитку ринку м’яса в Україні. Сформовані пріоритетні напрямки розвитку м’ясної продукції в Україні.. Підкреслюється, що ефективний розвиток м’ясного ринку сприятиме сталому розвитку аграрної сфери в Україні та підвищить конкурентоспроможність вітчизняної продукції. Враховуючи позитивні тенденції розвитку ринку птахівництва та його концентрацію у кількох великих бізнес-групах пропонується провести комплекс організаційних, економічних та регуляторних заходів, які сприятимуть розвитку малих та середніх аграрних підприємств, а також розвитку експортної мережі м’ясних продуктів. 
ринок м’яса, тваринництво, м’ясна продукція, державна підтримка 

 


Веб-майстер П. Попадюк